Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Ra materijal - Knjiga III, seansa 66


Zakon Jednog, Knjiga III, seansa 66
12.08.1981.

Ra: Ja sam Ra. Pozdravljam vas u ljubavi i svetlu jednog Kreatora. Mi sada komuniciramo.

Ispitivač: Voleo bih da istražim mehanizam lečenja uz pomoć kristalizovanog iscelitelja. Izneo bih svoje razmišljanje i zamolio vas da ga korigujete.

Čini mi se da, ako je adekvatno balansiran i bez blokada u energetskim centrima, iscelitelj može na neki način da deluje kao kolektor i fokus svetla na način sličan delovanju piramide, sakupljajući svetlo levom rukom i emitujući ga desnom; to na neki način prodire kroz prvi i sedmi vibracioni omotač čakri oko tela i omogućava ponovno balansiranje energetskih centara kod entiteta koji se leči. Potpuno sam siguran da to nije sasvim tačno a možda je i sasvim pogrešno. Možete li da ispravite moje razmišljanje tako da ima nekog smisla?

Ra: Ja sam Ra. Tačna je vaša pretpostavka da se kristalizovani iscelitelj može uporediti sa dejstvom piramide u Kraljevoj odaji. Postoji nekoliko ispravki, ako možemo da predložimo.

Prvo, energija, koja se koristi, se unosi u isceliteljevo polje ispružanjem ruke, upotrebljene u polarizovanom smislu. Ta energija cirkuliše kroz određene energetske tačke do donjeg dela kičme i u izvesnom stepenu do stopala, prolazeći pri tome kroz glavne energetske centre iscelitelja, okrećući se u crvenom energetskom centru prema  žutom energetskom centru i propuštajući energetske konfiguracije prane kroz zeleni energetski centar u mikro-kosmosu Kraljeve odaje; nastavljajući onda ka trećoj spirali kroz plavi energetski centar, posle čega se kroz otvor vraća inteligentnoj beskonačnosti.

Zbog zelenog centra lekovita prana se kreće u polarizovanoj isceliteljevoj desnoj ruci i zatim ka onome koga treba izlečiti.

Možemo napomenuti da ima onih koji koriste konfiguraciju žutog spektra da bi preneli energiju, što se može učiniti, ali su efekti upitni. S obzirom na vezu između iscelitelja, isceliteljsku energiju i lečenog, ona je upitna i zbog sklonost lečenog da nastavi da traži takav prenos energije a da se nikakvo pravo lečenje ne odvija u odsustvu iscelitelja zbog toga što nije probijena školjka oklopa o kojoj ste govorili.

Ispitivač: Putnik koji potiče sa petog ili šestog denziteta pokušava da obavi takvo lečenje i ima male ili nikakve rezultate. Možete li mi reći šta je to Putnik izgubio, a što je neophodno da bi postigao perfektan balans i sposobnost da obavi lečenje?

Ra: Ja sam Ra. Možete posmatrati Putnika kao dete koje pokušava da verbalizuje glasovne komplekse vaših ljudi. Sećanje na sposobnost da komunicira postoji u nerazvijenom kompleksu deteta ali sposobnost da se praktikuje ili manifestuje takozvani govor nije odmah pristupačna usled ograničenja celine uma/tela/duha, koje je izabrao kao deo svog iskustva.

Tako Putnik, iako se seća lakoće sa kojom se takva podešavanja mogu izvršiti na denzitetu njegove postojbine, ipak posle ulaska na treći denzitet ne može da manifestuje memoriju usled ograničenja izabranih iskustava. Mogućnost da Putnik na trećem denzitetu  razvije veće sposobnosti isceljivanja nego domaći entitet se mogu javiti samo zato što želja da se pomogne može biti veća ili zato što je izabran takav način pružanja pomoći.

Ispitivač: Šta je sa onima sa dualnim tipom aktiviranog trećeg i četvrto-denzitetskog tela, požnjevenih sa drugih treće-denzitetskih planeta? Da li su oni sposobni da leče koristeći tehnike o kojima smo govorili?

Ra: Ja sam Ra. U mnogim slučajevima je tako, ali kod početnika na četvrtom denzitetu želja ne mora biti prisutna.

Ispitivač: Pretpostaviću Putnika koji želi da pokuša da nauči tehnike isceljivanja, dok je, da tako kažem, zatvoren u trećem denzitetu. On se tada primarno bavi uklanjanjem blokada energetskih centara. Da li je moja pretpostavka tačna?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno. Samo u onoj meri u kojoj je iscelitelj balansiran, on može postati kanal za balansiranje drugog-sebe. Lečenje se prvo praktikuje na sebi, ako možemo tako reći, na drugačiji način.

Ispitivač: Kada iscelitelj pristupi drugom-sebi da bi obavio lečenje, imamo situaciju kada je sopstvo drugog preko programiranja katalizatora možda stvorilo neku okolnost, koja treba lečenje. Kakva je to situacija i kako iscelitelja deluje na tu okolnost da bi doneo isceljenje? Da li je tačna moja pretpostavka da programirani katalizator koristi lečenom utoliko što ovaj postaje svestan onoga čega je želeo da postane svestan programiranjem katalizatora? Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. Ne može se reći da je vaše razmišljanje potpuno netačno, ali pokazuje strogost koja nije prisutna u procesu eksperimentalne upotrebe katalizatora.

Uloga iscelitelja je da ponudi mogućnost za balansiranje ili pomoć u balansiranju ili energetskih centara ili nekih veza između energija uma i tela ili duha i tela. Ovo poslednje je veoma retko.

Lečeni će imati odgovarajuću mogućnost da prihvati novi pogled na sebe, različito grupisanje putanja energetskog dotoka. Ukoliko entitet na bilo kom nivou želi da ostane u konfiguraciji distorzije za koju se čini da joj je potrebno izlečenje, to će tako i biti. Ukoliko, sa druge strane, tražilac izabere novu konfiguraciju, to je učinjeno slobodnom voljom.

Javlja se velika teškoća sa drugim oblicima energetskog transfera u kojima se ne vodi računa o procesu slobodne volje, jer taj proces ne pripada žutom spektru.

Ispitivač: Koja je razlika, filozofski, između celine uma/tela/duha koja sebe leči putem mentalne, da tako kažem, konfiguracije i lečenja od strane iscelitelja?

Ra: Ja sam Ra. To nije ispravan koncept. Iscelitelj ne leči. Kristalizovani iscelitelj je kanal za inteligentnu energiju koja entitetu pruža mogućnost da se sam izleči.

Ni u kom slučaju nema drugog opisa lečenja. To važi i za konvencionalnije iscelitelje iz vaše kulture i kada bi ti iscelitelji mogli da shvate da su odgovorni samo za pružanje mogućnosti za izlečenje, a ne i za samo isceljenje, mnogi od njih bi osetili oslobođenje od ogromnog tereta odgovornosti.

Ispitivač: Tražeći isceljenje celina uma/tela/duha bi onda tražila izvor sakupljene i fokusirane energije. Taj izvor može biti druga celina uma/tela/duha koja je dovoljno kristalizovana za tu svrhu ili piramidalni oblik ili možda nešto drugo. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. Postoji nekoliko načina na koje entitet može tražiti isceljenje. Da.

Ispitivač: Možete li mi navesti druge načine na koje entitet može tražiti isceljenje?

Ra: Ja sam Ra. Možda najveći iscelitelj je unutar sopstva i može biti dotaknut putem meditacije kako smo predložili.

Mnogi se oblici isceljenja dostupni vašim ljudima … svaki ima svoje dejstvo i tražilac, koji želi da promeni distorzije svog fizičkog kompleksa ili neke veze između različitih delova celine uma/tela/duha, ga može smatrati adekvatnim.

Ispitivač: U oblasti Filipinskih ostrva sam posmatrao mnoge aktivnosti, poznate kao psihička hirurgija. Pretpostavljao sam da iscelitelj pruža nešto što bih nazvao treningom ili načinom za stvaranje nove konfiguracije u umu pacijenta dok relativno naivni pacijent posmatra radnje iscelitelja i vidi materijalizovanu krv itd. To menja konfiguraciju korena uma i pacijent veruje da je lečenje obavljeno i time pomaže sam sebi. Da li je analiza koju sam napravio tačna?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno. Možemo odmah govoriti o ovoj vrsti mogućnosti.

Postoje slučajevi kada disfunkcionalnost, koju treba promeniti, nema emocionalnu, mentalnu ili spiritualnu vrednost za entitet i jednostavno se dogodila, možda usled genetskog podešavanja. U tim slučajevima ono, što je spolja dematerijalizovano, će ostati dematerijalizovano i to će biti uočljivo za svakog posmatrača. Disfunkcionalnost, koja ima emocionalno, mentalno ili spiritualno punjenje, verovatno neće ostati dematerijalizovana za oči posmatrača. Međutim, ako lečeni prihvati novu mogućnost, manifestovana disfunkcionalnost fizičkog kompleksa se neće podudarati sa objektivnim zdravljem – kako vi nazivate tu distorziju – lečenog i sa nedostatkom iskustva distorzije za koju će objektivni pokazatelj sugerisati da i dalje postoji.

Na primer, kod ovog instrumenta je uklanjanje tri male ciste predstavljalo uklanjanje materije koje nije bilo od važnosti za entitet. Zbog toga je njihov razvoj ostao dematerijalizovan posle iskustva takozvane psihičke hirurgije. U drugoj psihičkoj hirurgiji ljubaznosti ovog instrumenta je ponuđena nova konfiguracija bivstva, koju je instrument prigrlio. Međutim, ovaj poseban deo celine uma/tela/duha je nosio veliki deo emocionalnog, mentalnog i spiritualnog naboja, koji je zbog ove disfunkcionalnosti bio uzrok ozbiljne bolesti u određenim rasporedima događaja, koji su kulminirali svesnom odlukom entiteta da se okrene drugima. Zbog toga bi svako objektivno skeniranje renalnog kompleksa ovog entiteta ukazivalo pre na ekstremno disfunkcionalne aspekte, koji su se pokazali ranije kod iskustva psihičke hirurgije, kako je vi nazivate.

Ključ nije u nastavku dematerijalizacije distorzije za oči posmatrača, već pre u izboru nove materijalizovane konfiguracije koja postoji u vremenu/prostoru.

Ispitivač: Da li biste objasnili poslednji komentar o konfiguraciji u vremenu/prostoru?

Ra: Ja sam Ra. Lečenje se vrši u vremensko/prostornom delu celine uma/tela/duha (prostor/vreme se odnosi na fizički plan, vreme/prostor na eterični plan. prim.prev.), prihvata ga telo koje stvara oblik ili etersko telo i prenosi se na prostor/vreme fizičke iluzije, da bi se koristilo u aktiviranoj žutoj celini uma/tela/duha. Lečenje je usvajanje konfiguracije, koju nazivate zdravljem, od strane eterskog tela u vremenu/prostoru koji je ključ za ono što nazivate zdravljem, ne bilo šta što se odvija u prostoru/vremenu. U ovom procesu možete videti transdimenzionalni aspekt onoga što nazivate voljom, jer to je volja, traganje, želja entiteta, koja uzrokuje da indigo telo koristi novu konfiguraciju i ponovno oblikuje telo koje egzistira u prostoru/vremenu. To se odvija u trenutku i može se reći da funkcioniše nezavisno od vremena. Možemo napomenuti da se u lečenju veoma male dece često odvija prividno lečenje od strane iscelitelja u kome mladi entitet ne učestvuje. To nikada nije tako, jer celina uma/tela/duha pristaje na distorziju, ona bira iskustva, bez obzira kolika je prividna starost, kako vi to zovete, entiteta.

Ispitivač: Da li je ta želja i volja, koje operišu kroz vreme/prostor, samo funkcija entiteta koji se leči ili takođe i funkcija iscelitelja, kristalizovanog iscelitelja?

Ra: Ja sam Ra. Možemo li iskoristiti ovu priliku da kažemo da je to aktivnost Kreatora. Kao odgovor na pitanje, kristalizovani iscelitelj nema volje. On pruža mogućnost, bez anticipiranja ishoda, jer je svestan da je sve jedno i da Kreator spoznaje samoga sebe.

Ispitivač: Onda želja za izlečenjem mora biti snažna u celini uma/tela/duha, koja traži, da bi isceljenje uspelo? Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno na jednom nivou ili drugom. Neki entitet ne mora svesno da želi isceljenje a da podsvesno ipak bude svestan potrebe za distorzijom nove konfiguracije koja je posledica isceljenja. Na sličan način entitet može svesno da želi ozdravljenje ali da unutar svog bića, na nekom nivou, pronađe razloge zašto je neka konfiguracija, koja se spolja čini potpuno neadekvatnom, u stvari prihvatljiva.

Ispitivač: Pretpostavljam da je razlog, što se neka distorzija smatra prihvatljivom, u tome što bi ta distorzija mogla pomoći entitetu u dostizanju osnovnog cilja, koji predstavlja kretanje stazom evolucije u željenom polaritetu.

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: Onda se entitet, koji postane svestan svoje polarizacije s obzirom na orijentaciju prema drugima, može naći u paradoksalnoj situaciji u slučaju kada je nesposoban da pruži punu pomoć zbog distorzije koju je izabrao da bi dostigao razumevanje koje je dostigao. Na toj tački bi entitet, ko je postao svestan mehanizma, mogao preko meditacije razumeti neophodnost mentalne konfiguracije za olakšavanje fizičke distorzije kako bi njegova orijentacija prema drugima bila efikasnija. Da li sam u ovoj konkretnoj tački u pravu?

Ra: Ja sam Ra. U pravu ste, mada moramo naglasiti da često postoje znatno kompleksniji razlozi za programiranje distorzije fizičkog kompleksa. U svakom slučaju, meditacija je uvek od pomoći u upoznavanju sebe.

Ispitivač: Da li je uspravan položaj kičme koristan ili od pomoći u praksi meditacije?

Ra: Ja sam Ra. On donekle pomaže.

Ispitivač: Da li biste molim vas naveli polaritete u telu koji se odnose na balansiranje energije u energetskim centrima različitih tela nemanifestovanog entiteta?

Ra: Ja sam Ra. U ovom pitanju je sadržano mnogo misli koje veoma cenimo. Moguće je da samo pitanje pomogne meditaciju o tom posebnom predmetu. Svako nemanifestovano sopstvo je jedinstveno. Osnovni polariteti stoje u vezi sa vibracionom brzinom i odnosom između tri prva energetska centra i u manjem stepenu svakog od ostalih energetskih centara.

Možemo li da odgovorimo specifičnije?

Ispitivač: Možda ćemo to proširiti u sledećoj seansi. Želeo bih da postavim drugo pitanje. Kakva je struktura arhetipskog uma i kako arhetipski um funkcioniše u informisanju intuicije i svesnog uma individualne celine uma/tela/duha.

Ra: Ja sam Ra. Morate shvatiti da smo vam ponudili taj koncept da biste mogli da povećate svoje znanje o sebi putem kontemplacije o tom konceptu. Dali bismo prednost tome da čujemo zapažanja o ovom predmetu, do kojih bi učenik mogao da dođe sam i da sugerišemo dalje puteve i finese ovog istraživanja. Osećamo da bismo na taj način bili mnogo više od pomoći.

Ispitivač: Pomenuli ste da se energizujuća spirala emituje sa vrha piramide i da smeštanje ispod tog izvora za period od trideset minuta može biti blagotvorno. Možete li mi reći na koji način je ta treća spirala blagotvorna i kakvu pomoć pruža entitetu koji je prima?

Ra: Ja sam Ra. Tu je supstanca koju možete uneti i koja prouzrokuje da fizičko vozilo iskusi distorziju u pravcu povećanja energije. Te supstance su sirove, deluju pre grubo na kompleks tela, podižući nivo adrenalina.

Vibracija, koju nudi energizujuća spirala piramide, je takva da se svaka ćelija, kako u vremenu/prostoru tako i u prostoru/vremenu, puni kao da je prikopčana za vaš elektricitet. Oštrina uma, fizička i seksualna energija tela i podešenost volje duha su dotaknuti tim energizujućim uticajem. On se može koristiti na bilo koji od tih načina. Može doći do prepunjavanja baterije i to je razlog za naše upozorenje da svako, ko koristi ovakvu piramidu, ukloni piramidu, pošto je punjenje primljeno.

Ispitivač: Da li postoji najbolji materijal ili optimalna veličina za tu malu piramidu ispod glave?

Ra. Ja sam Ra. Date proporcije su takve da razviju spirale u piramidi u Gizi, najprimerenija veličina za upotrebu ispod glave je dovoljno mala da smeštanje ispod jastuka ne bude neudobno.

Ispitivač: Ne postoji najbolji materijal?

Ra: Ja sam Ra. Postoje bolji materijali, koji su u vašem sistemu razmene prilično retki. Oni nisu mnogo bolji od supstanci koje smo prethodno pomenuli. Jedini nepravilni bi bili nepročišćeni materijali.

Ispitivač: Pomenuli ste probleme sa aktivnošću u Kraljevoj odaji piramide u Gizi. Pretpostavljam da bi bilo potpuno u redu, ako bismo koristili istu geometrijsku konfiguraciju, koja je korišćena u piramidi u Gizi, za piramidu ispod glave, budući da ne bismo koristili zračenje Kraljeve odaje već samo treću spiralu sa vrha. Pitam se da li bi bilo bolje koristiti ugao od 60° na vrhu nego veći ugao? Da li bi to obezbedilo bolji izvor energije?

Ra: Ja sam Ra.  Piramida u Gizi nudi izvrstan model za ugao na vrhu. Jednostavno budite sigurni da je piramida tako mala, da nema tako malog entiteta da bi se mogao uvući u nju.

Ispitivač: Pretpostavljam onda da energetska polja tela na neki način apsorbuju tu energiju, tu spiralnu svetlosnu energiju. Da li je to nekako povezano sa indigo energetskim centrom? Da li je moja pretpostavka tačna?

Ra: Ja sam Ra. To nije tačno. Osobine te energije su takve da se ona kreće kroz polja energetskog kompleksa i obasjava svaku ćeliju prostorno/vremenskog tela i kada je to učinjeno, obasjava vremensko/prostorni ekvivalent, koji je u istoj ravni sa žutim telom prostora/vremena. To nije funkcija eterskog tela ili slobodne volje. To je zračenje slično vašim sunčevim zracima. Zbog toga je treba pažljivo koristiti.

Ispitivač: Koliko bi takvih primena od trideset minuta ili manje bilo poželjno tokom jednog dana?

Ra: Ja sam Ra. U većini slučajeva, ne više od jedne. U malom broju slučajeva, posebno ako se energija koristi za spiritualni rad, moglo bi biti moguće eksperimentisanje sa dva kraća perioda, ali bi svaki osećaj nagle slabosti bio jasan znak da je entitet previše ozračen. .

Ispitivač: Da li ta energija na bilo koji način može da pomogne u lečenju fizičkih distorzija?

Ra: Ja sam Ra. Nema primene za direktno lečenje korišćenjem te energije, mada, ako se koristi u kombinaciji sa meditacijom, za izvestan broj entiteta može predstavljati pomoć u meditaciji. U većini slučajeva najviše pomaže u otklanjanju slabosti i stimulaciji fizičke i seksualne energije.

Ispitivač: U tranziciji sa trećeg na četvrti denzitet postoje dve mogućnosti koje se razlikuju od one koju sada doživljavamo. Imamo mogućnost potpuno pozitivne žetve i mogućnost potpuno negativne žetve za koje sam shvatio da su se više puta dogodile u negde drugde u Univerzumu. U slučaju negativno polarizovane žetve, čitava planeta, koja se negativno polarizovala, pravi tranziciju sa trećeg na četvrti denzitet. Da li planeta oseća distorziju bolesti kao posledicu takve tranzicije?

Ra: Ja sam Ra. Dobro opažate. Negativna žetva je jedna od snažnih disharmonija i planeta to izražava.

Ispitivač: Planeta ima određeni set uslova u kasnom trećem denzitetu i ti uslovi su različiti u ranom četvrtom denzitetu. Možete li mi navesti primer negativno polarizovane planete i uslove u kasnom trećem i ranom četvrtom denzitetu, da bih mogao da uočim razliku?

Ra: Ja sam Ra. Na prelazu sa trećeg na četvrti denzitet vibracije se na negativno polarizovanoj planeti precizno menjaju, upravo kao i na pozitivno orijentisanoj planeti. Sa negativnim četvrtim denzitetom dolaze mnoge sposobnosti i mogućnosti, koje su vam poznate. Četvrti denzitet je gušći i mnogo je teže sakriti prave vibracije celine uma/tela/duha. To negatvinom četvrtom denzitetu, kao i pozitivnom, pruža mogućnost za formiranje socijalno-memorijskog kompleksa. On pruža negativno orijentisanim entitetima mogućnost za drugačiji set parametara, kojima demonstriraju svoju moć nad drugima i služe sebi. U pogledu vibracija uslovi su isti.

Ispitivač: Pitao sam se o fizičkim distorzijama, bolestima i sličnim stvarima na negativnom trećem denzitetu neposredno pre žetve i negativnom četvrtom denzitetu odmah posle žetve. Kako stoje stvari sa fizičkim problemima, bolestima i slično na kasnom negativnom trećem denzitetu?

Ra: Ja sam Ra. Iskustvo svake planete je jedinstveno. Problemi, da tako kažemo, sa ratobornim akcijama su kod negativnih treće-denzitetskih entiteta verovatniji od reakcije planete na negativnost planetarnog uma, jer se često preko tih ratnih stremljenja na globalnoj skali postiže neophodna negativna polarizacija.

Kada nastupi četvrti denzitet, to je nova planeta i novi sistem fizičkih vozila i parametri ratobornih akcija se pre izražavaju mislima nego manifestovanim oružjem.

Ispitivač: Dakle, onda su fizička oboljenja, kakve ih poznajemo na ovoj planeti, rasprostranjena na treće-denzitetskoj negativnoj planeti neposredno pre žetve na četvrti negativni denzitet?

Ra: Ja sam Ra. Verovatnije je da se distorzije fizičkog kompleksa ređe javljaju kada počinje negativni četvrti denzitet, usled ekstremne zainteresovanosti za sebe, koja karakteriše treće-denzitetski negativni entitet. Mnogo više pažnje se posvećuje fizičkom telu i mnogo više discipline se mentalno posvećuje sebi. To je orijentacija ogromnog samo-interesovanja i ogromne samo-discipline. Postoje primeri tipova oboljenja, koji su povezani sa distorzijom negativnih emocija u kompleksu uma, kakva je ljutnja. Međutim, kod zrelog negativnog entiteta je verovatnije da se ta ljutnja koristi kao katalizator u destruktivnom smislu u pravcu predmeta ljutnje.

Ispitivač: Pokušavam da razumem način kako se ta oboljenja i telesne distorzije generišu s obzirom na polaritete, kako pozitivan tako i negativan. Čini mi se da su generisani da bi stvorili razdvajanje polarizacije, da imaju funkciju u kreiranju izvorne polarizacije koja se javlja na trećem denzitetu. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To nije u potpunosti tačno. Distorzije telesnog ili mentalnog kompleksa se sreću kod bića kojima su potrebna iskustva koja pomažu polarizaciju. Te polarizacije se mogu javiti i kod entiteta koji su već izabrali stazu ili polarizaciju koju će slediti.

Verovatnije je da će pozitivno orijentisani pojedinci iskusiti distorziju unutar fizičkog kompleksa usled nedostatka interesovanja za sebe i naglašavanja orijentacije ka drugima. Još pre, u nepolarizovanom entitetu će katalizator fizičkih distorzija biti nasumično generisan. Poželjni rezultat, da tako kažemo, je izvorni izbor polariteta. Veoma često se taj izbor ne čini, ali katalizator nastavlja da se generiše. Kod negativno orijentisanog pojedinca je verovatnije da se fizičko telo brižljivo neguje a um disciplinuje protiv fizičkih distorzija.

Ispitivač: Ova planeta mi izgleda kao nešto što bih nazvao septičkom jamom distorzija. To uključuje sve bolesti i nefunkcionalnosti fizičkog tela uopšte. Čini mi se da bi u proseku ova planeta bila veoma, veoma visoko na listi, ako bismo sagledali ukupnu količinu ovih problema. Da li je moja pretpostavka tačna?

Ra: Ja sam Ra. Ponovićemo prethodni materijal.

Katalizator se nudi entitetu. Ako ga kompleks uma ne koristi, on će se profiltrirati kroz telesni kompleks i manifestovati se u nekom vidu fizičke distorzije. Što se efikasnije koristi katalizator, to se javlja manje fizičkih distorzija.

U slučaju onih koje nazivate Putnicima postoje ne samo urođene teškoće u usklađivanju sa treće-denzitetskim vibracionim obrascima, već i sećanje, koliko god bilo bledo, da te distorzije nisu neophodne ili uobičajene u vibracijama kod kuće.

Mi generalizujemo kao i obično, jer ima mnogo slučajeva preinkarnacijskih odluka koje rezultiraju fizičkim ili mentalnim ograničenjima i distorzijama, ali osećamo da se vaše pitanje odnosi na rasprostranjenost distorzije nesreće, u ovom ili onom obliku. Istina je, na nekim treće-denzitetskim sferama katalizator se neefikasno koristi i samim tim ima više fizičkih distorzija.

Imamo dovoljno energije za još jedno pitanje.

Ispitivač: Onda mislim da ću pitati da li postoji nešto što možemo učiniti da bi ovaj instrument bio ogodniji za kontakt i da bismo unapredili kontakt?

Ra: Ja sam Ra. Nastavite kao i uvek u ljubavi. Sve je dobro. Vi ste savesni. Ja sam Ra. Ostavljam vas u ljubavi i svetlu jednog beskonačnog Kreatora. Idite ujedinjeni u snazi i miru beskonačnog Kreatora. Adonai.