Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Ra materijal - Knjiga III, seansa 65


Zakon Jednog, Knjiga III, seansa 65
08.08.1981.

Ra: Ja sam Ra. Pozdravljam vas u ljubavi i svetlu jednog beskonačnog Kreatora. Mi sada komuniciramo.

Ispitivač: Da li biste na početku mogli da nam date indikacije o stanju instrumenta i o nivou njene fizičke energije?

Ra: Ja sam Ra. Stanje je isto kao i ranije. U ovom trenutku vremena/prostora fizička energija pokazuje veliku distorziju u pravcu slabosti usled distorzije kompleksa koja je simptomatična za ono što nazivate artritisom. Nivo fizičkog napada je konstantan, ali se instrument bori protiv njega na takav način da eliminiše ozbiljne teškoće putem svoje odanosti i podrške grupe.

Ispitivač: Otkrio sam deo, o kome je već bilo reči, ali bih pokušao da steknem malo jasniju sliku o nekim stvarima koje ne razumem i možda sam razvijem plan za buduće aktivnosti.

Imam utisak da će se u bliskoj budućnosti povećati potraga mnogih koji su inkarnirani na fizičkom planu ove planete. Njihova potraga će rasti jer će u mnogo većoj meri postati svesni kreacije kakva jeste i nasuprot tome, da tako kažem, kreacije čoveka. Njihova orijentacija i njihovo mišljenje će se preko katalizatora jedinstvene prirode reorijentisati na razmišljanje o mnogo osnovnijim konceptima. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. Generalizovanje nikada ne može biti potpuno tačno. Međutim, možemo da naglasimo da bi u trenutku kada nazre otvor na zavesi, oko entiteta po prvi put moglo da proviri kroz prozor koji je iza nje. Ova tendencija je moguća preko vektora mogućnosti/verovatnoće na ovoj tački kontinuuma vašeg prostora/vremena, vremena/prostora.

Ispitivač: Pretpostavio sam da je razlog za to, što je tako mnogo Putnika i požnjevenih treće-denzitetskih entiteta smatralo da je ovo izuzetno povoljno vreme da se inkarniraju na ovoj planeti, u tome što im efekat, koji sam upravo spomenuo, zbog pojačane potrage, pruža mogućnost za mnogo potpuniju pomoć. Da li je to u osnovi tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je namera koju su Putnici imali pre inkarnacije. Postoje mnogi Putnici, čija je disfunkcionalnost s obzirom na planetarne puteve vaših ljudi do izvesnog stepena uslovila da budu uhvaćeni u aktivnosti kompleksa uma, koji u tom stepenu mogu sprečiti pružanje pomoći.

Ispitivač: Primetio sam da govorimo sporije nego inače. Da li za to postoji neki poseban razlog?

Ra: Ja sam Ra. Ovaj instrument je donekle slab i mada je sposoban za funkcionisanje, a vitalna energija snažna, iscrpljenost je veća nego ranije. Možemo da uočimo nastavak fizičke distorzije bola koja za posledicu ima slabljenje fizičke energije. Da bismo odmereno koristili raspoloživu energiju, bez oštećenja ovog instrumenta, nameravamo da komunikaciju vodimo preko uže trake nego obično.

Ispitivač: Da li sam dobro analizirao uslove koji stvaraju mogućnosti povećanog služenja: više vibracije inkarnacije su u velikoj meri polarizovale entitete na površini planete a uticaj Putnika je znatno pospešio mentalne konfiguracije u pravcu pitanja spiritualne prirode. Pretpostavljam da bi to bili faktori koji kreiraju bolju atmosferu za traganje. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: Da li će predstojeće promene tokom napredovanja prema četvrtom denzitetu, kao što su promene na fizičkoj treće-denzitetskoj planeti usled efekta zagrevanja i sposobnost ljudi za ono što nazivamo paranormalnim aktivnostima, delovati kao katalizator za povećanu potragu?

Ra: Ja sam Ra. To je delimično tačno. Pojava paranormalnih događaja nije dizajnirana da bi povećala potragu, već predstavlja manifestaciju vibracionih konfiguracija koje omogućavaju entitetima da kontaktiraju inteligentnu beskonačnost. Entiteti, koji su sposobni za paranormalne aktivnosti, se mogu opredeliti za službu na svesnom nivou. To je, međutim, funkcija entiteta i njegove slobodne volje, a ne paranormalnih sposobnosti.

Tačan deo vašeg iskaza je veća mogućnost za službu usled mnogih promena, teškoća i prividnih nevolja u vašoj iluziji kod mnogih, koji će onda tragati da bi razumeli, ukoliko smemo da nepravilno upotrebimo ovaj termin, razlog za nefunkcionisanje fizičkih ritmova na vašoj planeti.

Pored toga postoje i vektori verovatnoće/mogućnosti koji se spiralno kreću u pravcu ratobornih akcija. Većina tih vektora se ne odnose na nuklearni rat, već na manje razoran ali duži tzv. konvencionalni rat. Ova situacija, koja se formira u vašoj iluziji, bi pružila mnogo mogućnosti za traganje i za službu.

Ispitivač: Kako bi konvencionalni rat pružio mogućnosti za traganje i službu?

Ra: Ja sam Ra. Postoji verovatnoća/mogućnost za situaciju u kojoj bi veliki delovi vašeg kontinenta bili uključeni u tip sukoba, nalik gerilskom ratu. Ideal slobode tzv. napadačkih snaga, bilo kontrolisanog fašizma ili podjednako kontrolisanog društvenog vlasništva nad svime (socijalizma) stimuliše kontemplaciju nad velikom polarizacijom, koja je sadržana u kontrastu između slobode i kontrole. U okviru tog scenarija, koji se razmatra na trenutnoj tački vremena/prostora, ideja o uništenju čitavih delova zemlje i osoba se ne smatra korisnom. Upotrebilo bi se drugačije oružje, ne toliko razorno kakvo je vaše nuklearno oružje. U toj borbi bi planulo svetlo slobode u celinama uma/tela/duha koje su sposobne za takvu polarizaciju. Nedostatak mogućnosti da se otvoreno izrazi ljubav prema slobodi, potraga za unutrašnjim znanjem bi pustilo korene kod onih među Braćom i Sestrama tuge, koji se sećaju svoje misije na ovoj sferi.

Ispitivač: Čini se da je reč o dva katalizatora i pitanje je koji će delovati prvi. Proročanstva, da ih tako nazovem, koje je dao Edgar Cayse, ukazuju na mnoge promene na Zemlji i pitam se o mehanizmima koji opisuju budućnost. Ra, kako je rečeno, nije deo vremena a mi se ipak bavimo vektorima mogućnosti/verovatnoće. Veoma mi je teško da razumem kako funkcioniše mehanizam proročanstva. Koliko je vredno proročanstvo kao ono koje je Edgar Cayse dao u vezi sa promenama na Zemlji i svim tim scenarijima?

Ra: Ja sam Ra. Zamislite kupca koji ulazi u radnju da bi kupio hranu za period koji nazivate nedeljom dana. Neke prodavnice imaju određene proizvode, druge različite vrste proizvoda. Kada se postavi pitanje, mi govorimo o tim mogućnostima/verovatnoćama uz saznanje da takve konzerve, tegle ili porcije hrane postoje u vašoj prodavnici.

Na osnovu toga koliko možemo da skeniramo vaše vreme/prostor nije nam poznato da li će vaši ljudi kupovati ovde ili tamo. Možemo samo da navedemo neke predmete koji se mogu kupiti. Traka, sa koje je onaj, koga nazivate Edgar Cayse čitao, se može koristiti na isti način. U tom materijalu ima manje znanja o drugim vektorima mogućnosti/verovatnoće, dok je više pažnje posvećeno najsnažnijim vektorima. Mi vidimo te iste vektore, ali istovremeno i mnoge druge. Edgarov materijal bi se mogao uporediti sa stotinama kutija zamrznutih žitarica, drugi vektori sa tri ili šest ili pedeset drugih proizvoda koje vaši ljudi jedu za doručak. Gotovo je sigurno da ćete doručkovati. Meni je vaš izbor.

Vrednost proročanstva se mora shvatiti samo kao izraz mogućnosti. Osim toga, po našem skromnom mišljenju, treba pažljivo razmisliti o tome da će pri svakom posmatranju vremena/prostora, bilo od strane nekoga sa vaše dimenzije vremena/prostora ili nekoga ko vreme/prostor posmatra, da tako kažemo, spolja, nastajati teškoće da se vreme izrazi u merljivim vrednostima. Tako je proročanstvo, dato u specifičnim terminima, interesantnije u pogledu sadržaja ili vrste mogućnosti, koja se predviđa, nego u pogledu tačke prostora/vremena kada bi ono trebalo da se odigra.

Ispitivač: Tako imamo jasne mogućnosti za dva različita tipa katalizatora, koji stvara veću atmosferu traganja od one koju trenutno doživljavamo. Biće dosta konfuzije, posebno u scenariju promena na Zemlji, jednostavno zato što ima mnogo proročanstava o tim promenama kod mnogih grupa, koje su navele različite razloge za te promene. Da li možete dati komentar na delotvornost takve vrste katalizatora i na, ne samo široko rasprostranjenu prekogniciju o predstojećim promenama, već i na velike verijacije u objašnjenjima tih promena?

Ra: Ja sam Ra. S obzirom na snagu vektora mogućnosti/verovatnoće o teškoćama rođenja planetarnog sopstva na četvrtoj dimenziji, bilo bi veoma iznenađujuće kada mnogi od onih, koji imaju pristup vremenu/prostoru, ne bi opazili taj vektor. Količina zamrznutih žitarica u prodavnici, da se poslužimo prethodnom analogijom, je nesrazmerno velika. Svako ko daje proročanstva to čini sa jedinstvene pozicije ili vibracione konfiguracije i ove sklonosti i distorzije će biti deo proročanstva.

Ispitivač: Čini se da je čitav scenario za sledećih dvadeset godina usmeren kako prema uvećanju potrage i svesti o prirodnoj kreaciji tako i ka strahovitoj količini konfuzije. Da li je preinkarnacijska namera mnogih Putnika bio da redukuju tu konfuziju?

Ra: Ja sam Ra. Namera Putnika je bila da pomognu entitetima ove planete na svaki način koji se traži i takođe je namera Putnika bila da njihove vibracije osvetle čitavu planetarnu vibraciju i time poprave efekte planetarne disharmonije i ublaže sve posledice te disharmonije.

Posebna namera, kao što je pomaganje u situaciji koja se još nije manifestovala, nije cilj Putnika. Svetlo i ljubav idu tamo gde su tražene i potrebne i njihov smer nije unapred planiran.

Ispitivač: Onda svaki Putnik ovde deluje kao funkcija onih sklonosti, koje je razvio, na bilo koji način koji vidi kao podesan ili jednostavno bivajući u svom polaritetu da bi pomogao ukupnoj svesnosti planete. Da li postoji neki fizički način na koji on pomaže, ili možda putem svojih vibracija jednostavno pomaže planeti kao električni napon ili punjenje baterija? Da li već i fizičko prisustvo Putnika pomaže planeti?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno i mehanizam potpuno odgovara vašem opisu. Na to smo mislili u drugom delu svog odgovora. U ovo vreme možete primetiti da svaki Putnik ima svoje jedinstvene sposobnosti, sklonosti i specijalnosti, tako da sa svakog dela svakog denziteta, koje predstavljaju mnogi Putnici, dolaze nizovi preinkarnacijskih talenata koji se mogu ispoljiti na planu koji sada doživljavate. Tako svaki Putnik, nudeći sebe pre inkarnacije, treba da obavi specijalan zadatak pored dvostrukog efekta planetarne ljubavi i svetla i osnovne funkcije da služi kao kula svetilja.

Tu su oni sa petog denziteta, čije su sposobnosti da izraze mudrost velike. Tu su Putnici sa četvrtog i šestog denziteta čija je sposobnost da služe u vidu pasivne radijacije ljubavi ili ljubavi/svetla izvanredna. Tu su oni, čiji su talenti, koje su doneli na ovaj denzitet, veoma raznoliki.

Kada je proces zaboravljanja okončan, Putnici treba da obave tri osnovne funkcije, prve dve opšte i treću koja je specifična za tu pojedinačnu celinu uma/tela/duha.

Na ovom mestu, dok razmišljate o vektorima verovatnoće/mogućnosti, možemo napomenuti da, iako ima mnogo artikala, koji uzrokuju bedu i pružaju prilike za potragu i pomoć na taj način, u ovoj radnji i dalje postoji posuda sa mirom, ljubavlju, svetlom i radošću. Taj vektor jeste mali, ali okrenuti mu leđa znači zaboraviti beskonačne mogućnosti sadašnjeg trenutka. Da li se vaša planeta u jednom lepom, snažnom trenutku inspiracije može okrenuti ka harmoniji? Da, prijatelji. To nije verovatno; ali je uvek moguće.

Ispitivač: Koliko je u Univerzumu česta mešovita žetva pozitivno i negativno orijentisanih celina uma/tela/duha?

Ra: Ja sam Ra. Među planetarnim žetvama, koje omogućavaju žetvu celina uma/tela/duha otprilike 10% je negativna; otprilike 60% je pozitivna; i otprilike 30% je mešovita pri čemu su gotovo sva požnjevena bića pozitivna. Kod mešovite žetve je gotovo nepoznato da većina žetve bude negativna. Ako se planeta snažno pokrene u pravcu negativnog polariteta, gotovo da nema mogućnosti za žetvu pozitivne polarizacije.

Ispitivač: Možete li mi reći zašto nema gotovo nikakve mogućnosti u takvom slučaju?

Ra: Ja sam Ra. Sposobnost za pozitivnu polarizaciju zahteva izvestan stepen samoodređenja.

Ispitivač: Onda, ako bi se žetva odigrala sada, danas, postojao bi izvestan broj požnjevenih pozitivnih entiteta, izvestan broj požnjevenih negativnih entiteta i izvestan broj ponavljača. Pretpostavljam da će se usled delovanja katalizatora, koga ćemo iskusiti u vremenu između sada i stvarne žetve, broj požnjevenih entiteta povećati.

Uopšteno govoreći, ne samo s obzirom na ovu planetu, već s obzirom na iskustva u vezi sa žetvom, koliko veliki porast požnjevenih entiteta možete logički da pretpostavite usled delovanja katalizatora u završnom periodu kakav je ovaj? Ili možda grešim pretpostavljajući da su druge planete imale katalizatore na kraju ciklusa kada se odvijala mešovita žetva?

Ra: Ja sam Ra. U slučaju mešovite žetve gotovo uvek dolazi do disharmonije i samim tim se delovanje katalizatora očituje u vidu vaših tzv. „promena na Zemlji“.

Želja Konfederacije je da pomogne onima koji zaista tragaju intenzivnije usled katalizatora. Mi ne biramo nameru da projektujemo uspeh uvećavajući broj požnjevenih entiteta, jer to ne bi bilo adekvatno. Mi služimo. Ako smo pozvani, mi ćemo pomagati svom svojom snagom. Broj ne predstavlja prednost.

Ispitivač: Katalizator, koji je uveden sada, pred kraj ciklusa, predstavlja funkciju specijalne orijentacije svesti koja naseljava ovu planetu. Ta svest je obezbedila katalizator za sebe oblikujući svoje razmišljanje u skladu sa tom orijentacijom i delujući na taj način i sama kao katalizator telesnog bola i bolesti na pojedinačnu celinu uma/tela/duha. Napravio sam ovu analogiju ranije ali je sada ponavljam da bih razjasnio svoje razmišljanje o planetarnom entitetu sačinjenom od milijardi celina uma/tela/duha. Da li je moja tačka gledišta tačna?

Ra: Ja sam Ra. U potpunosti je tačna.

Ispitivač: Onda je reč o entitetu, koji još uvek nije formirao socijalnu memoriju, ali ipak jeste entitet baš kao što se i svako od nas može nazvati pojedinačnim entitetom. Mogu li da nastavim sa ovom opservacijom o skupnom entitetu preko galaktičkih entiteta, ili, da tako kažem, vrsti entiteta planetarnog sistema? Da pokušam da to formulišem na ovaj način: Da li pojedinačno sunce u njegovom planetarnom sistemu mogu da posmatram kao jedan entitet i glavnu galaksiju sa milijardama zvezda kao jedan entitet? Da li mogu da nastavim razmišljanje u ovom pravcu?

Ra: Ja sam Ra. Možete, ali ne u okviru treće-denzitetskog prostor/vremena.

Dopustite da pokušamo da govorimo o ovom zanimljivom predmetu. U vašem prostoru/vremenu vi i vaši ljudi ste roditelji onoga što se nalazi u materici. Zemlja, kako je nazivate, je spremna da bude rođena i taj porođaj se ne odvija glatko. Kada entitet bude rođen, on će biti prožet socijalno-memorijskim kompleksom svojih roditelja koji su postali četvrto-denzitetski pozitivni entiteti. Perspektiva sa tog denziteta je šira.

Možete početi da posmatrate svoj odnos prema Logosu ili suncu sa kojim ste najintimnije povezani. To nije odnos roditelja prema detetu, već Kreatora, koji je Logos, prema Kreatoru, koji je celina uma/tela/duha, kao Logosa. Kada se dođe do ovog shvatanja, tada možete proširiti svoju perspektivu, ako želite, prepoznajući delove Logosa kroz čitavu beskonačnu kreaciju i osećaj, sa korenom u umu, koji informiše intuiciju, roditelje koji pomažu svojoj planeti u evoluciji u velikim i nepoznatim domašajima u kreaciji. Jer ovaj se proces odigrao mnogo, mnogo puta u evoluciji kreacije kao celine.

Ispitivač: Putnici prolaze kroz proces zaborava. Pomenuli ste da oni kod kojih je aktivirano i treće-denzitetsko i četvrto-denzitetsko telo ne doživljavaju zaborav kao Putnici. Pitao sam se, ako bi šesto-denzitetski Putnik bio ovde sa aktiviranim treće-denzitetskim telom, da li bi sekvencijalno prolazio kroz proces zaborava, da tako kažem, zaboravljanja četvrtog, petog i šestog denziteta. I ako bi aktivirao četvrto-denzitetsko telo, onda bi imao delimičnu memoriju i zatim drugi deo memorije, ako bi bilo aktivirano njegovo peto-denzitetsko telo i punu memoriju, ako bi aktivirao šesto-denzitetsko telo? Da li ovo ima nekog smisla?

Ra: Ja sam Ra. Ne.

Ispiviač: Hvala vam. Proces zaborava me zanima zato što ste rekli da ljudi sa četvrtog denziteta koji su požnjeveni nemaju isti problem sa zaboravom. Možete li mi reći zašto Putnik gubi svoju memoriju?

Ra: Ja sam Ra. Postoje dva razloga. Prvo, genetska svojstva veza između celine uma/tela/duha i ćelijske strukture je drugačija za treći denzitet nego za treći/četvrti denzitet. Drugo, slobodna volja treće-denzitetskih entiteta mora biti očuvana. Zbog toga Putnik dobrovoljno pristaje na treće-denzitetsku genetiku ili DNA-veze sa celinom uma/tela/duha. Putnik može prevazići proces zaborava u meri u kojoj se seća ko je i zašto je na ovoj planetarnoj sferi. Međutim, predstavljalo bi kršenje slobodne volje, ako bi Putnik prevazišao proces zaborava u meri da aktivira tela više vibracije i tako bude u stanju da živi kao božanstvo. To ne bi bilo adekvatno za one koji su odabrali da služe. Uvek postoji nekoliko izuzetaka i mi molimo za oproštaj zbog stalnih barijera generalizacije.

Ispitivač: Ne znam da li se ovo pitanje odnosi na ono do čega želim da dođem ili ne. Postaviću ga i videti šta će doneti. Kada ste govorili o piramidama, pomenuli ste rezonantnu sobu koja se koristila da bi se adept susreo sa sobom. Možete li objasniti šta ste time mislili?

Ra: Ja sam Ra. Čovek sreće sebe u središtu ili dubinama svog bića. Takozvana rezonatna soba se može uporediti sa simbolikom sahranjivanja i uskrsnuća tela, tokom koje entitet umire u sopstvu da bi se, kroz suočavanje sa gubitkom pojavnog i sticanjem suštinskog, transmutovao u novo, više biće.

Ispitivač: Da li možete da napravite analogiju između te smrti pojavnog, gubljenja želje za iluzijom, jednostavnim željama trećeg denziteta i sticanjem želje za potpunom orijentacijom prema drugima?

Ra: Ja sam Ra. Dobro opažate. To je bila svrha i namera ove odaje, kao i obezbeđivanje delotvornosti položaja Kraljeve odaje.

Ispitivač: Možete li mi reći kako je ta odaja delovala na entitet da bi u njemu stvorila takvu svest?

Ra: Ja sam Ra. Odaja je delovala na um i na telo. Na um je uticao gubitak čula i arhetipska reakcija na spaljivanje bez mogućnosti bega za soptvo. Na telo je uticala konfiguracija uma i električna i piezo-električna svojstva materijala koji je korišćen u konstrukciji rezonantne odaje.

Ovo će biti poslednje pitanje za ovu seansu. Mogu li da upitam da li imate još neko kratko pitanje u ovom trenutku?

Ispitivač: Da li postoji nešto što možemo učiniti da bi instrument bio pogodniji za kontakt i da bismo unapredili kontakt?

Ra: Ja sam Ra. Osećamo da instrument ima veliku podršku i da je sve dobro. Mi obraćamo pažnju na distorziju instrumenta u pravcu bola i ovaj instrument podsvesno prihvata pomoć svakog entiteta iz grupe podrške. Sve je u balansu. Vi ste savesni. Zahvaljujemo vam za to. Ja sam Ra. Ostavljam vas, prijatelji, u svetlosti i ljubavi jednog beskonačnog Kreatora. Idite u moći i miru jednog beskonačnog Kreatoa. Adonai.