Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Ra materijal - Knjiga III, seansa 63


Zakon Jednog, Knjiga III, seansa 63
18.07.1981.

Ra: Ja sam Ra. Pozdravljam vas u ljubavi i svetlu jednog beskonačnog Kreatora. Mi sada komuniciramo.

Ispitivač: Možete li mi reći kakvo je stanje instrumenta?

Ra: Ja sam Ra. Vitalne energije instrumenta su u distorziji koja je normalna za ovu celinu uma/tela/duha. Postoji distorzija u telesnom komplesku usled fizičkog napada u oblasti bubrega i urinalnog trakta. Takođe, distorzija koju nazivate artritis se nastavlja.

Možete očekivati da će fizički napad biti konstantan, jer se ovaj instrument već izvesno vreme nalazi pod prismotrom negativno orijentisanih sila.

Ispitivač: Da li je potreba da nekoliko puta pre seanse ide u toalet prouzrokovana tim fizičkim napadom?

Ra: Ja sam Ra. U osnovi to nije tačno. Instrument uklanja iz kompleksa tela ostatke materija koje koristimo za kontakt. Ovaj proces je varijabilan, nekada se odvija pre, nekada posle seanse.

Tokom ove seanse instrument doživljava pomenute teškoće usled pojačanja ove distorzije.

Ispitivač: Znam da ste već odgovorili na ovo pitanje, ali osećam da je moja dužnost da ga u ovom slučaju ponovim. Da li je došlo do nekog novog razvoja i ukoliko jeste da li postoji nešto što bismo mogli učiniti da umanjimo efekte fizičkog napada na instrument?

Ra: Ja sam Ra. Nastavite put u ljubavi i radosti i zahvalnosti Kreatoru. Proučite prethodni materijal. Ljubav je veliki zaštitnik.

Ispitivač: Možete li mi dati definiciju vitalne energije?

Ra: Ja sam Ra. Vitalna energija je kompleks energetskih nivoa uma, tela i duha. Za razliku od fizičke energije, ona zahteva integrisane celine koje usklađeno vibriraju.

Svojstvo volje do izvesnog stepena može da nadoknadi nedostatak vitalne energije, što se kod ovog instrumenta dogodilo tokom prethodne seanse, kako vi merite vreme. To nije preporučljivo. U ovom trenutku su vitalne energije uma i duha dobro usklađene, iako je energija telesnog kompleksa na niskom nivou.

Ispitivač: Da li je tačna moja pretpostavka da je vitalna energija funkcija svesti ili sklonost entiteta s obzirom na njegov polaritet ili usklađenost sa Kreatorom ili kreacijom?

Ra: Ja sam Ra. Generalno možemo potvrditi tačnost vaše izjave. Vitalna energija se može posmatrati kao duboka ljubav prema životu ili životnim iskustvima kao što su lepota kreacije, prihvatanje drugih-sebe i distorzije stvaranja lepote od strane vašeg Sub-Kreatora.

Bez te vitalne energije i najsnažniji fizički kompleks će malaksati i propasti. Sa tom ljubavlju ili vitalnom energijom ili elanom entitet može nastaviti čak i kada postoji snažna distorzija u fizičkom kompleksu.

Ispitivač: Želeo bih da nastavim sa pitanjima u vezi sa informacijom da će u četvrtom denzitetu biti aktivirane energije crvenog, narandžastog i zelenog spektra; da će žuti, plavi itd. postojati kao potencijal. Upravo sada se aktivira energija zelenog spektra. Ona se aktivira tokom poslednjih 45 godina. Zanima me tranzicija kroz taj period u kome će zelena biti potpuno aktivirana, a žuta preći u latentno stanje. Šta ćemo izgubiti kada žuta iz aktivnog pređe u latentno stanje i šta ćemo dobiti kada se zelena potpuno aktivira i kakav je to proces?

Ra: Ja sam Ra. Razmišljanje u terminima dobitaka i gubitaka vodi do zabluda kada se bavimo krajem ciklusa i početkom ciklusa zelenog spektra na vašoj sferi. Koristeći svojstvo inteligencije treba razviti shvatanje da u jednoj kreaciji ne postoji gubitak. Postoje samo progresivni ciklusi iskustava koje entitet koristi. Sada možemo odgovoriti na vaše pitanje.

Kada ciklus zelenog spektra ili denzitet ljubavi i razumevanja počne da se oblikuje, plan žutog spektra, ili Zemlja u kojoj sada uživate u svom plesu, neće više biti naseljen tokom jednog perioda vašeg prostora/vremena koje odgovara vremenu/prostoru, neophodnom da četvrto-denzitetski entiteti nauče sposobnost da sakriju svoj denzitet od trećeg. Posle tog perioda ponovo će doći vreme kada će treći denzitet moći da se kreće kroz svoje cikluse na sferi žutog spektra.

U međuvremenu se formira druga sfera, koja je u velikoj meri usaglašena sa žutim zrakom. Ta sfera četvrtog denziteta postoji paralelno sa sferom prvog, drugog i trećeg denziteta. Ona je gušće prirode zbog rotacionih aspekata atomskog jezgra tog materijala. Već smo razgovarali sa vama o ovom predmetu.

Četvrto-denzitetski entiteti koji su inkarnirani u ovom prostoru/vremenu pripadaju četvrtom denzitetu na osnovu svojih iskustava, ali su inkarnirani u manje gušćim vozilima zbog želje da steknu određena iskustva i pruže pomoć prilikom rođenja četvrtog denziteta na ovoj sferi.

Treba zapamtiti da četvrto-denzitetski entiteti poseduju veliki stepen empatije.

Ispitivač: U našoj sadašnjosti, u treće-denzitetskoj inkarnaciji na ovom planu, entiteti trećeg denziteta sa planete Zemlje, koji su ovde doživeli nekoliko inkarnacija, će se podeliti na tri grupe: entiteti pozitivnog polariteta ostaju na ovom planu radi sticanja iskustava četvrtog denziteta, negativno polarizovani, koji mogu biti požnjeveni, odlaze na drugu planetu a ostatak nepožnjevenih entiteta odlazi na drugu treće-denzitetsku planetu. Pretpostavljam da su pored toga ovde još neki entiteti koji su već mogli da budu požnjeveni sa drugih planeta i koji su došli ovde da bi sa ovom planetom ostvarili tranziciju u četvrti denzitet, plus Putnici.

Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno uz malo napomenu.

Pozitivno orijentisani požnjeveni entiteti će ostati na ovoj sferi ali ne na ovom planu.

Ispitivač: Mislim da ste rekli da je ovde sada otprilike 60 miliona Putnika. Da li se tačno sećam?

Ra: Ja sam Ra. To je približno tačno. Taj broj se u izvesnoj meri povećava.

Ispitivač: Da li taj broj uključuje entitete, koji mogu da budu požnjeveni, i koji su došli na ovu planetu radi sticanja četvrto-denzitetskih iskustava?

Ra: Ja sam Ra. Ne.

Ispitivač: Koliko otprilike ima zrelih treće-denzitetskih entiteta koji su mogli da budu požnjeveni sa drugih planeta?

Ra: Ja sam Ra. To je relativno redak fenomen i broj još nije dostigao 35.000.

Ispitivač: Sada su ti entiteti inkarnirani u telu sa treće-denzitetskim vibracijama. Pokušavam da razumem kako se odvija tranzicija sa trećeg na četvrti denzitet. Uzeo bih kao primer jedan od tih entiteta o kojima govorimo i koji je sada u treće-denzitetskom telu. On će postepeno stariti i moraće da umre u treće-denzitetskom telu da bi se inkarnirao u četvrto-denzitetskom telu za tu tranziciju?

Ra: Ja sam Ra. Ovi entiteti su inkarnirani u vozilu koje biste mogli nazvati dvostruko aktiviranim telom. Entiteti koji donose na svet te četvrto-denzitetske entitete osećaju tokom trudnoće veoma jaku povezanost i upotrebu spiritualne energije. To je zbog potrebe da se manifestuje dvostruko telo.

Tranzitno telo je ono koje će biti u stanju da prihvati vibracione komplekse četvrtog denziteta, kada se ulazne energije pojačaju, a da to ne bude praćeno uništenjem fizičkog vozila. Ukoliko bi treće-denzitetski entitet u potpunosti postao vibracijski svestan četvrtog denziteta, treće-denzitetsko električno polje bi bilo uništeno zbog nekompatibilnosti.

Da odgovorimo na vaše pitanje o smrti, treće-denzitetski entitet bi umro zbog uslova koji važe u trećem denzitetu.

Ispitivač: Dakle, vi kažete da će prilikom tranzicije entiteta sa dvostruko aktiviranim telima sa trećeg na četvrti denzitet, treće-denzitetsko telo morati da prođe kroz proces koji nazivamo smrću, da bi se ostvarila tranzicija. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. Treće i četvrto-denzitetsko telo, kombinacija, će umreti zbog vrste distorzija treće-denzitetskih celina uma/tela/duha.

Možemo odgovoriti na suštinu vašeg pitanja. Svrha kombinovanog aktiviranja celina uma/tela/duha se sastoji u tome da ovakav entitet do izvesnog stepena poseduje svesno razumevanje četvrtog denziteta, kojeg treće-denzitetski entitet ne može da se seti, jer na njega deluje proces zaborava.

Ispitivač: Da li je razlog njihove tranzicije na Zemlju pre nego što se celokupna promena okonča sticanje iskustava pre procesa žetve?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno. Ti entiteti nisu Putnici zato što je ova sfera njihova četvrto-denzitetska matična planeta. Međutim, iskustvo ovakve službe stiču samo oni požnjeveni treće-denzitetski entiteti koji su demonstrirali veliki stepen orijentacije prema drugima-sebi. Odobrenje za ovakvu inkarnaciju je privilegija, jer kod ove žetve postoji veoma iskusan katalizator u službi drugima-sebi.

Ispitivač: Postoji mnogo dece koja su demonstrirala sposobnost da mentalno savijaju metal što je pojava vezana uz četvrti denzitet. Da li većina te dece pripada vrsti entiteta o kojima govorimo?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: Da li je razlog što oni to mogu da učine, a peto-denzitetski Putnici ne mogu, u tome da je njihovo četvrto-denzitetsko telo aktivirano?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno. Celina uma/tela/duha kod Putnika je aktivirana u skladu sa trećim denzitetom i oni su izloženi procesu zaborava koji se može prevladati jedino disciplinovanom meditacijom i radom.

Ispitivač: Pretpostavljam da je razlog za to sledeći: zreli treće-denzitetski entiteti, koji su retko dolazili na ovu planetu, su došli suviše kasno da bi mogli uticati na polarizaciju svojim učenjem. To nije kršenje prve distorzije (slobodna volja, prim.prev.), jer oni su sada deca i neće biti dovoljno odrasli da bi izvršili uticaj na bilo koju od polarizacija dok proces tranzicije u velikoj meri ne odmakne. Međutim, Putnici, koji su došli ovde, su stariji i imaju više mogućnosti da utiču na proces polarizacije. Oni moraju da izvrše svoj uticaj tako što će probiti zavesu zaborava, da bi se sve odvijalo u skladu sa prvom distorzijom. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je u potpunosti tačno.

Ispitivač: Ipak, čini mi se da su neki od zrelih treće-denzitetskih entiteta relativno stari, jer poznajem neke pojedince koji mogu da savijaju metal i koji imaju preko 50 godina i neke sa preko 30. Da li postoje i drugi entiteti koji mogu da savijaju metal pored onih sa dvostruko aktiviranim teilma?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno. Bilo koji entitet, koji slučajno ili brižljivo usmerenim radom probije prolaz ka beskonačnoj energiji, može da koristi moć savijanja, kao deo te energije.

Ispitivač: Sada, kada se nastavi tranzicija na četvrti denzitet, svi treće-denzitetski entiteti će morati da prođu kroz proces koji nazivamo smrću da bi mogli da se nastane na četvrto-denzitetskoj sferi. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: Da li u ovo vreme već postoje stanovnici te četvrto-denzitetske sfere koji su već prošli kroz ovaj proces. Da li je ona već nastanjena?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno tek od, da tako kažemo, nedavne prošlosti.

Ispitivač: Pretpostavljam da je ta populacija došla sa drugih planeta, budući da na ovoj planeti još nije obavljena žetva. Ti entiteti su sa planeta na kojima je žetva već obavljena. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: Da li su ti entiteti vidljivi za nas? Da li bih mogao da vidim nekoga od njih? Da li on hoda po površini naše planete?

Ra: Ja sam Ra. Već smo razgovarali o ovome. Ovi entiteti u ovom trenutku poseduju dualna tela.

Ispitivač: Oprostite što postavljam tako glupa pitanja, ali mi je veoma teško da razumem ovaj određeni koncept. Plašim se da ću morati da postavim neka glupa pitanja da bih ga razumeo i sumnjam da ću ga ikada potpuno razumeti i ikada dobro shvatiti.

Dok se aktivira četvrto-denzitetska sfera, generiše se velika toplotna energija. Pretpostavljam da je ta toplotna energija generisana samo na treće-denzitetskoj sferi. Da li sam u pravu?

Ra: Ja sam Ra. To je potpuno tačno. Distorzija iskustava svake dimenzije je diskretna.

Ispitivač: U nekom trenutku u budućnosti četvrto-denzitetska sfera će biti potpuno aktivirana. U čemu se sastoji razlika između punog i delimičnog aktiviranja ove sfere?

Ra: Ja sam Ra. U ovom trenutku kosmički ulazni zraci su povoljni za obrazovanje jezgra pravog zelenog spektra i formira se materijal te vrste. Međutim, u ovom trenutku postoji mešavina okruženja žutog i zelenog spektra, uslovljavajući rađanje tranzitnih tipova celina uma/tela/duha. U trenutku punog aktiviranja denziteta pravog zelenog spektra, denziteta ljubavi, planetarna sfera će biti čvrsta i nenastanjena a proces rađanja će se vremenom, da tako kažemo, transformisati i stvoriti adekvatan tip vozila koji će u potpunosti moći da opaža četvrto-denzitetsko okruženje. U ovom trenutku zeleni spektar u većem stepenu postoji u prostoru/vremenu nego u vremenu/prostoru.

Ispitivač: Da li možete opisati razliku o kojoj govorite u pogledu vremena/prostora i prostora/vremena?

Ra: Ja sam Ra. Radi vašeg razumevanja upotrebićemo radnu definiciju unutrašnjeg plana. U taj vibracioni kompleks je unet velik stepen istančanosti i on će možda zadovoljiti vaše sadašnje potrebe.

Ispitivač: Daću jednu izjavu i zamoliti vas da me ispravite. Naša planeta se spiralnom aktivnošću čitave glavne galaksije kreće spiralom i nas planetarni sistem spiralom zauzima novi položaj, pri čemu se četvrto-denzitetske vibracije sve više pojačavaju. Te vibracije atomskih jezgara počinju da obrazuju četvrto-denzitetsku sferu i telesne komplekse četvrtog denziteta koji će nastaniti tu sferu. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je delimično tačno. Ono što treba da bude ispravljeno je koncept kreiranja telesnih kompleksa zelenog spektra. Ovo kreiranje će biti postepeno i počeće od vašeg treće-denzitetskog tipa vozila i putem biseksualne reprodukcije, kroz proces evolucije, postati četvrto-denzitetski telesni kompleks.

Ispitivač: Onda će entiteti, o kojima govorimo, požnjeveni treće-denzitetski entiteti, koji su prešli na četvrti denzitet, stvarati putem biseksualne reprodukcije potrebne četvrto-denzitetske komplekse?

Ra: Ja sam Ra. Ulazni zraci istinskog zelenog spektra će sve više i više stvarati uslove u kojima će atomska struktura ćelija telesnog kompleksa biti struktura denziteta ljubavi. Celine tela/uma/duha koje nastanjuju ta vozila će, kada žetva bude potpuna, biti, i do izvesnog stepena već jesu, oni o kojima ste govorili, požnjeveni entiteti ovog planetarnog uticaja.

Ispitivač: Razumeo sam da Logos ne planira efekat zagrevanja prilikom naše tranzicije sa trećeg na četvrti denzitet. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno uz napomenu da je koncept slobodne volje planiran od strane Logosa kao takvog, on sam je proizvod slobodne volje. U ovom podneblju se može odigrati beskonačan broj događaja. Ne može se reći da su planirani od strane Logosa, ali je dopušteno da se dogode.

Ispitivač: Čini mi se da se efekat zagrevanja, koji se odvija na planeti, može uporediti sa bolešću tela i da bi njegov uzrok bila slična ili ista mentalna konfiguracija. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno uz napomenu da je za ovu distorziju telesnog kompleksa vaše planetarne sfere spiritualna konfiguracija odgovorna koliko i mentalna sklonost.

Ispitivač: Kada treći denzitet izađe iz aktivnog stanja i pređe u potencijalno stanje, planeta će ostati sa prvim, drugim i trećim denzitetom. U to vreme na planeti neće biti aktiviranih treće-denzitetskih vibracija. Da li je tačna moja pretpostavka da sve treće-denzitetske vibracije na planeti stvaraju telesne komplekse kao što smo mi; da je to zbir treće-denzitetskih vibracija na ovoj planeti u ovo vreme?

Ra: Ja sam Ra. Ovo će biti poslednje pitanje za ovu seansu. Instrument ima još nešto energije zahvaljujući prenosu, ali postoji izvesna nelagodnost. Mi ne želimo da iscrpimo ovaj instrument. Možemo reći da je uprkos napadu struktura instrumenta bolja nego na prethodnoj seansi.

Kao odgovor nna vaše pitanje, to je netačno utoliko što pored celine uma/tela/duha trećeg denziteta postoje i predmeti, misaone forme i osećanja koje su ti Ko-Kreatori proizveli. Ovo je treći denzitet.

Možemo li zamoliti za neko kratko pitanje pre nego što napustimo ovaj instrument?

Ispitivač: Postoji li nešto što možemo učiniti da bi instrument bio pogodniji za kontakt i da bismo unapredili kontakt?

Ra: Ja sam Ra. Vi ste savesni. Sve je dobro. Ostavljamo vas sada, prijatelji, u slavi i ljubavi i svetlu jednog beskonačnog Kreatora. Idite, ujedinjeni u snazi i slavi beskonačnog Kreatora. Adonai.