Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Ra materijal - Knjiga III, seansa 62


Zakon Jednog, Knjiga III, seansa 62
13.07.1981.

Ra: Ja sam Ra. Pozdravljam vas u ljubavi i svetlu beskona?nog Kreatora.

Pre nego što po?nemo možemo li vas zamoliti da obi?ete krug oko instrumenta i da tada svako od ?lanova grupe za podršku prisilno izdahne vazduh jednu i po do dve stope iznad glave instrumenta i ponovo obi?e krug oko instrumenta.

(Ura?eno je kako se tražilo.)

Ra: Ja sam Ra. Zahvaljujemo se za vašu ljubaznu saradnju. Molimo vas da proverite položaj predmeta i onda možemo po?eti.

(Ura?eno je kako je traženo.)

Ra: Ja sam Ra. Mi sada komuniciramo.

Ispitiva?: Možete li nam re?i šta nije bilo u redu i zašto je bilo neophodno ponovno hodanje u krugu i ispuštanje daha?

Ra: Ja sam Ra. Instrument je bio pod posebnim fizi?kim napadom u vreme po?etka seanse. Postojala je laka nepravilnost u re?ima koje su verbalizovali vaši glasovni mehanizmi tokom zaštitnog hodanja u krug. Ovaj entitet je prošao kroz te otvore i po?eo da radi na instrumentu, ovaj put dok je instrument bio u stanju transa. Instrument je bio napadnut na veoma neprijateljski na?in u distorziji fizi?kog kompleksa.

Kruženje je pravilno izvedeno. Dah ispravnosti je izbacio misaonu-formu i krug je napravljen još jednom.

Ispitiva?: Koja je bila priroda misaone-forme ili njena veza?

Ra: Ja sam Ra. Misaona-forma je bila iz Orionske zajednice.

Ispitiva?: Da li je napad bio uspešan u kreiranju neke dalje distorzije u fizi?kom kompleksu instrumenta?

Ra: Ja sam Ra. To je ta?no.

Ispitiva?: Kakva je priroda te distorzije?

Ra: Ja sam Ra. Ova misaona-forma je pokušavala da privede kraju inkarnaciju instrumenta, rade?i na distorziji bubrega, koja je, iako je izle?ena u ovom vremenu/prostoru, podložna povredi od strane nekog ko ume da odvoji kalup vremena/prostora i prostora/vremena koji su bili neoblikovani, ranjivi pre isceljenja.

Ispitiva?: Kakvi štetni efekti su naneti?

Ra: Ja sam Ra. Javi?e se neke neugodnosti. Me?utim, imamo sre?e u tome da je instrument bio veoma otvoren prema nama i veoma dobro podešen. Da nismo bili u stanju da dopremo do instrumenta i da vam damo instrukcije, fizi?ko vozilo instrumenta uskoro ni bi više imalo izgleda.

Ispitiva?: Da li ?e biti nekih dugotrajnih posledica napada na fizi?ko vozilo instrumenta?

Ra: Ja sam Ra. To je teško re?i. Mišljenja smo da se ne?e javiti nikakva dugoro?na šteta ili distorzija.

Iscelitelj je bio snažan i spone koje su delovale na ponovno oblikovanje distorzije bubrega su bile veoma efikasne. U ovoj ta?ki to je pitanje o dva oblika ostavljanja onoga što nazivate ?inima, ili magijskog dejstva; distorzija iscelitelja nasuprot nameri Orionske distorzije; distorzija iscelitelja puna ljubavi; Orionska distorzija tako?e puna separacije. ?ini se da je sve dobro sa izuzetkom izvesne mogu?e neugodnosti, koja zahteva negu ako bude potrajala.

Ispitiva?: Da li je otvor u zaštitnom krugu bio planiran od strane Orionskog entiteta? Da li je postojao plan da se napravi otvor ili je re? samo o ne?emu što se slu?ajno dogodilo?

Ra: Ja sam Ra. Taj entitet je tragao za odgovaraju?om prilikom. Re? koja je nedostajala je za njega bila sre?na okolnost, ne ostvaren plan.

Predložili bismo da u, da tako kažemo, budu?nosti, kako vi merite vreme/prostor, kada po?injete seansu, budete svesni da se u slu?aju ovog instrumenta ?eka na bilo kakvu priliku. Ako se prilikom obilaženja kruga javi bilo kakva nepravilnost, dobro ga je odmah ponoviti. Ispuštanje daha je tako?e pogodno, uvek na levo.

Ispitiva?: Da li biste malo šire objasnili ovo što ste rekli o ispuštanju daha? Nisam siguran na šta mislite.

Ra: Ja sam Ra. Preporu?uje se ponavljanje ukoliko je krug izveden u konfiguraciji koja nije u potpunosti adekvatna.

Ispitiva?: Ali ?ini mi se da ste pomenuli ispuštanje daha na levo. Možete li mi re?i na šta ste time mislili?

Ra: Ja sam Ra. To je ono što ste upravo izveli, šalju?i dah iznad glave instrumenta sa njegove desne strane na levu.

Ispitiva?: Postoji li nešto što možemo u?initi za instrument pošto se bude vratila iz transa da bismo pomogli da se oporavi od napada.

Ra: Ja sam Ra. Malo toga se može u?initi. Možete posmatrati da biste videli da li ?e se distorzija produžiti i tada dovesti odgovaraju?eg iscelitelja u kontakt sa kompleksom uma/tela/duha te ve?eri kada se jave teško?e. Ne moraju se javiti. Ta bitka je ve? sada okon?ana. Instrumentu se može savetovati da nastavi sa radom kao i do sada.

Ispitiva?: Ko bi bio adekvatan iscelitelj i kako da ga dovedemo u kontakt sa instrumentom?

Ra: Ja sam Ra. Postoji ?etiri. Ukoliko se teško?a identifikuje kao telesna distorzija, entitet pod imenom (ime alternativnog iscelitelja) ili (ime alternativnog iscelitelja) mogu raditi na telesnom kompleksu instrumenta, koriste?i metode koje su razvili. Ukoliko distorzija potraje, (ime alopatskog iscelitelja). Ukoliko teško?e potraju tokom perioda koji vi nazivate dve nedelje (ime alopatskog iscelitelja).

Ispitiva?: Da li instrument poznaje te ljude, (ime) i (ime)? Ja ne znam ko su oni.

Ra: Ja sam Ra. To je ta?no.

Ispitiva?: Da li je to sve što možemo u?initi za instrument?

Ra: Ja sam Ra. To je ta?no. Treba naglasiti da harmoni?ne me?usobne veze pune ljubavi koje postoje u ovoj grupi stvaraju povoljno okruženje za svakog od vas za nastavak ovog rada.

Ispitiva?: Kakvu važnost, da tako kažemo, pridaje Orionska grupa umanjenju delotvornosti ili postizanju potpune nedelotvornosti kod ove grupe s obzirom na aktivnosti na planeti Zemlji u ovo vreme? Možete li mi to re?i?

Ra: Ja sam Ra. Ova grupa, kao i svi pozitivni kanali i grupe podrške, je meta najvišeg prioriteta za Orionsku grupu. Telesne distorzije ovog instrumenta su njegove najpristupa?nije nezatvorene distorzije, koje mogu razložiti celinu uma/tela/duha, ako Orionska grupa postigne uspeh; ova odre?ena grupa je nau?ila da bude bez ozbiljnih pukotina u, da tako kažemo, vibracionim putanjama celine uma i duha. Kod drugih kanala se mogu javiti druga?ije pukotine.

Ispitiva?: Napravi?u jednu izjavu i molim vas da me ispravite. Orionska grupa ima za cilj da entitete orijentisane prema sebi dovede do žetve i postigne što je mogu?e ve?u žetvu. Ta žetva ?e obrazovati njihov potencijal ili njihovu sposobnost da obavljaju svestan rad, kao što je dato preko distorzije Zakona Jednog nazvanoj Zakon Kvadrata ili Dupliranja. Da li je to ta?no?

Ra: Ja sam Ra. To je ta?no.

Ispitiva?: Da li su se druge grupe, koje su na stazi orijentacije prema sebi, udružile sa onima iz Orionske konstalacije, na primer oni sa Južnog Krsta, i trenutno rade na istoj vrsti žetve na Zemlji?

Ra: Ja sam Ra. Oni, koje pominjete kao entitete sa Južnog Krsta, su tako?e ?lanovi Orionske grupe. To ne bi trebalo shvatiti doslovno, da grupe iz razli?itih galaksija treba nazvati istim imenom. Me?utim, taj planetarni socijalno-memorijski kompleks takozvane Orionske konstalacije je višeg ranga i vlada ostalim ?lanovima. Morate se setiti da u negativnom na?inu razmišljanja uvek postoji hijerarhijski poredak, da tako kažemo, i mo? protiv mo?i u separaciji.

Ispitiva?: Onda Orionska grupa dobija na snazi, kreiraju?i što je mogu?e ve?u žetvu negativno orijentisanih entiteta sa Zemlje. Da li je ta?na moja pretpostavka da ta snaga postaje totalna snaga kompleksa, da hijerarhijski poredak ostaje približno isti a da oni na vrhu dobijaju na snazi s obzirom na totalnu snagu kompleksa. Da li je to ta?no?

Ra: Ja sam Ra. To je ta?no. Ja?ima odlazi ve?i deo polariteta.

Ispitiva?: Da li sada govorimo o ?etvrtom denzitetu?

Ra: Ja sam Ra. U Orionskoj grupi ima ?lanova ?etvrtog i nekoliko ?lanova petog denziteta.

Ispitiva?: Onda je na vrhu peti denzitet?

Ra: Ja sam Ra. To je ta?no.

Ispitiva?: Šta je krajnji cilj; šta vo?a, onaj na samom vrhu hijerarhijskog poretka na petom denzitetu Orionske grupe, ima za cilj? Voleo bih da razumem njihovu filozofiju u pogledu ciljeva i planova za ono što bismo mi nazvali budu?nost ili njihova budu?nost.

Ra: Ja sam Ra. Taj na?in razmišljanja ne?e biti neobi?an za vas. Prema tome, mi možemo govoriti preko vašeg denziteta, jer na vašoj planetarnoj sferi u ovom trenutku prostora/vremena ima nekih od tih negativno orijentisanih aktivnosti.

Rani peto-denzitetski entitet, ukoliko je orijentisan ka održavanju kohezije kao socijalno-memorijski kompleks, može u svojoj slobodnoj volji odrediti da staza mudrosti leži u izvrsno promišljenoj manipulaciji svih ostalih drugih-sebe. Vladaju?i ovom sposobnoš?u u mudrosti on onda postaje sposoban da postane vo?a ?etvrto-denzitetskim bi?ima koja su na putu ka mudrosti preko istraživanja dimenzije ljubavi prema sebi i razumevanja sebe. Ti peto-denzitetski entiteti posmatraju kreaciju kao nešto što treba dovesti u red.

Bave?i se planom kao što je tre?i denzitet u vreme ove žetve, on ?e mnogo jasnije videti mehanizam poziva i imati mnogo manju distorziju prema plja?ki ili manipulaciji mislima, koja se pruža negativno orijentisanim entitetima, iako ?e dopuštati da se to dogodi i slati manje mudre entitete da obave taj posao, pri ?emu se svaki uspeh vra?a vo?ama.

Peto-denzitetski entitet uvi?a teško?e koje donosi svetlost i na taj na?in usmerava entitete te vibracije da traže prilike kao što je ova. Ukoliko ?etvrto-denzitetski mamci u pravcu distorzija ega i sl. nisu uspešni, peto-denzitetski entitet po?inje da razmišlja kako da ukloni svetlo.

Ispitiva?: Ako je Orionski entitet, koji nas ?eka, traže?i priliku za napad, tu sa nama, da li možete opisati njegov metod dolaska ovamo, kako izgleda, koja su njegova obeležja? Znam da to nije preterano važno, ali verujem da mi može pružiti izvestan uvid u ono o ?emu razgovaramo.

Ra: Ja sam Ra. Peto-denzitetski entiteti su veoma svetla bi?a, iako imaju fizi?ko vozilo tipa koji poznajete. Izgled peto-denzitetskih entiteti je veoma blizak vašim standardima lepote.

Misao je ono što se šalje, jer je peto-denzitetski entitet uglavnom usavršio tu tehniku ili disciplinu. Postoji malo ili nimalo na?ina da se opazi takav entitet, jer za razliku od ?etvrto-denzitetskog entiteta on hoda svetlosnim stopama.

Ovaj instrument je bio svestan ekstremne hladno?e u prethodnom dnevnom ciklusu i proveo je više vremena nego što se prema vašim uobi?ajenim stavovima može smatrati odgovaraju?im, u ekstremno toplom okruženju. Instrument to nije primetio, ali subjektivni ose?aj o padu temperature je znak prisustva negativnog ili ne-pozitivnog ili usisavaju?eg entiteta.

Instrument jeste primetio ose?aj neugodnosti, ali ga je ova grupa negovala i bio je u stanju da ga odbaci. Da nije bilo slu?ajne nezgode, sve bi bilo dobro, jer ste vi nau?ili da živite u svetlu i ljubavi i ne propuštate da se setite beskona?nog Kreatora.

Ispitiva?: Onda je peto-denzitetski entitet izvršio napad na instrument?

Ra: Ja sam Ra. To je ta?no.

Ispitiva?: Zar nije neobi?no da se peto-denzitetski entitet bavi time, umesto da pošalje nekog ?etvrto-denzitetskog slugu, da tako kažem?

Ra: Ja sam Ra. To je ta?no. Gotovo svim pozitivnim kanalima ili grupama se može umanjiti pozitivnost ili se mogu u?initi sasvim nedelotvornim putem onoga što biste mogli nazvati iskušenjima, koje nude ?etvrto-denzitetski negativne misaone-forme. Oni mogu da sugerišu mnoge distorzije prema specifi?nim informacijama, prema veli?anju sebe, usmeravanju organizacije u nekom politi?kom, socijalnom ili fiskalnom pravcu.

Ove distorzije pomeraju fokus sa Jednog Beskona?nog Izvora ljubavi i svetla, ?iji smo mi svi glasnici, skromni i sa saznanjem da mi sami ?inimo najsitnije delove Kreatora, mali deo veli?anstvene potpunosti beskona?ne inteligencije.

Ispitiva?: Da li postoji nešto što bi instrument mogao da u?ini ili što bismo mi mogli da u?inimo za instrument da bismo eliminisali te probleme koje ona ima, to stalno iskustvo ose?aja hladno?e napada?

Ra: Ja sam Ra. Da.

Ispitiva?: Da li biste mi rekli šta bi to bilo?

Ra: Ja sam Ra. Možete prekinuti svoje pokušaje da budete kanal za svetlo i ljubav beskona?nog Kreatora.

Ispitiva?: Da li sam propustio nešto što možemo u?initi za ovaj instrument pre, tokom ili posle seanse ili u bilo koje drugo vreme?

Ra: Ja sam Ra. Ljubav i posve?enost vaše grupe ne propušta ništa. Budite mirni. Postoji naknada za ovaj rad. Instrument to prima k sebi, ina?e ne bismo mogli govoriti. Odmorite se zato u miru i ljubavi i ?inite kako ho?ete, kako želite, kako ose?ate. Neka ovo bude kraj brige, pošto je sve okon?ano. Najve?i iscelitelj distorzije je ljubav.

Ispitiva?: Imam pitanje na koje sino? nisam dobro odgovorio (ime). Ono ima veze sa vibracijama denziteta. Prema mom razumevanju prvi denzitet se sastoji od vibracija atomskog jezgra koje su u crvenom spektru, drugi u narandžastom itd. Da li je ta?no shvatanje da je vibracija jezgra naše planete još uvek u crvenom, da su drugo-denzitetska bi?a još uvek u narandžastom na ovoj ta?ki prostora/vremena i da svaki denzitet koji egzistira na ovoj planeti ima razli?itu vibraciju jezgra ili to nije ta?no?

Ra: Ja sam Ra. To je ta?no tako.

Ispitiva?: Onda, kada budu ušle ?etvrto-denzitetske vibracije, da li to zna?i da planeta može da podrži entitete sa ?etvrto-denzitetskim vibracijama jezgra. Da li ?e planeta i dalje imati prvo-denzitetske vibracije i da li ?e na njoj biti drugo-denzitetskih bi?a i da li ?e biti tre?e-denzitetskih entiteta sa tre?e-denzitetskim vibracijama?

Ra: Ja sam Ra. Ovo ?e biti poslednje potpuno pitanje za ovu seansu. Ima energije ali nam distorzija instrumenta sugeriše da bi bilo bolje skratiti seansu uz vaše dopuštenje.

Ispitiva?: Da.

Ra: Ja sam Ra. Morate posmatrati Zemlju, kako je nazivate, kao sedam Zemalja. Postoji crveni, narandžasti, žuti i uskoro ?e biti kompletiran vibracioni položaj zelenog spektra za ?etvrto-denzitetske entitete koji ?e ga onda zvati Zemlja. Tokom ?etvrto-denzitetskih iskustava, usled nerazvijenosti ?etvrto-denzitetskih entiteta, tre?e-denzitetska planetarna sfera ne?e biti upotrebljiva za nastanjivanje, jer rani ?etvrto-denzitetski entitet ne?e ta?no znati kako da održi iluziju da ?etvrti denzitet ne može biti vi?en niti otkriven bilo kakvim instrumentima dostupnim tre?em denzitetu.

Zato ?e u ?etvrtom denzitetu na vašoj planeti biti aktivirana crvena, narandžasta i zelena energetska ta?ka, dok ?e žuta biti potencijalna, zajedno sa plavom i indigo.

Možemo li upitati da li imate još neko kratko pitanje?

Ispitiva?: Da li postoji nešto što možemo u?initi da bi se instrument ose?ao ugodnije i da bismo unapredili kontakt?

Ra: Ja sam Ra. U najve?oj meri ste savesni.

Ostavljam vas, prijatelji moji, u slavi ljubavi i svetla beskona?nog Kreatora. Idite, ujedinjeni u snazi i miru jednog beskona?nog Kreatora. Adonai.