Ra materijal - Knjiga III, seansa 61


Zakon Jednog, Knjiga III, seansa 61
08.07.1981.

Ra: Ja sam Ra. Pozdravljam vas u ljubavi i svetlu beskonačnog Kreatora. Mi sada komuniciramo.

Ispitivač: Možete li mi reći kakvo je stanje instrumenta?

Ra: Ja sam Ra. Vitalne energije instrumenta se poboljšavaju. Međutim, u ovom prostoru/vremenu je uočljiva distorzija fizičkog kompleksa i energije fizičkog kompleksa opadaju.

Ispitivač: Da li postoji nešto što bi instrument mogao učiniti da bi poboljšao fizičku kondiciju?

Ra: Ja sam Ra. Postoje dva faktora koja kod ovog instrumenta utiču na telesnu distorziju. To je zajedničko svima onima koji su dostigli zeleni zrak vibracionog kompleksa svesti.

Prvi su dati ulazni zraci koji variraju od ciklusa do ciklusa na predvidljiv način. Kod ovog entiteta ti ciklični kompleksi na ovoj tački prostora/vremena nisu povoljni za nivo fizičke energije.

Drugo, proširenje/grananje ovih okolnosti možemo nazvati stepenom mentalne efikasnosti u korišćenju katalizatora koji je obezbeđen za učenje programiranih lekcija posebno i učenja lekcije ljubavi generalno.

Ovaj instrument, za razliku od nekih drugih entiteta, ima dodatne distorzije zbog preinkarnacijskih osobenosti.

Ispitivač: Možete li objasniti „ciklične ulazne zrake energije“?

Ra: Ja sam Ra. Postoji četiri tipa ciklusa koji su dati u trenutku ulaska u inkarnaciju. Oni su u sumi više kosmički i manje regulisani ulazni zraci koji s vremena na vreme utiču na senzitivnu celinu uma/tela/duha. Četiri ritma su u izvesnom stepenu poznati među vašim ljudima kao bio-ritam.

Postoji četvrti ciklus koji bismo mogli nazvati ciklusom prolaza magije adepta ili duha. To je ciklus koji je potpun u otprilike osamnaest (časova) vašeg dnevnog ciklusa.

Kosmičke putanje su takođe funkcija koja zavisi od trenutka ulaska u inkarnacijsko stanje i povezane su sa vašim satelitom, koji nazivate Mesecom, planetama ove galaksije, galaktičkim suncem i u nekim slučajevima ulaznim zracima sa najvažnijih galaktičkih tačaka energetskih tokova.

Ispitivač: Da li bi bilo korisno napraviti nacrt tih ciklusa za instrument i pokušati da se seanse održavaju u najpovoljnijim periodima s obzirom na ciklus?

Ra: Nemamo odgovor na ovo specifično pitanje.

Treba obratiti pažnju da tri u toj trijadi unosi u nju putanju energije koja je Ra.

Možemo samo reći da iako su ovi sistemi informacija interesantni, oni se kolebaju samo utoliko što entitet ili entiteti koji su uključeni ne koriste u potpunosti katalizator i shodno tome umesto prihvatanja negativnih ili retrogradnih trenutaka ili perioda, imaju distorziju ka zadržavanju ove distorzije da bi se iscrpeo neiskorišćeni katalizator.

Treba naglasiti da psihički napad na instrument i dalje traje iako u ovo vreme deluje samo kao fizička distorzija u pravcu neudobnosti.

Sugerisali bismo da je uvek interesantno pogledati mapu putanja, kako ciklusa tako i planetarnih i drugih kosmičkih uticaja, u kojima se može sagledati šira putanja mogućnosti. Međutim, podsećamo da ova grupa predstavlja celinu.

Ispitivač: Da li postoji neki način da mi, kao celina, učinimo nešto kako bismo redukovali efekte ovog psihičkog napada na instrument i da optimiziramo mogućnosti za komunikaciju?

Ra: Ja sam Ra. Dali smo vam informacije o tome šta koristi ovoj određenoj celini uma/tela/duha. Ne možemo dalje govoriti. Naše je mišljenje, koje smerno da ponudimo, da je u ovoj određenoj treće-denzitetskoj iluziji u ovoj tački prostora/vremena svako sa svakim u izvanrednoj harmoniji.

Ispitivač: Želeo bih da postavim pitanje o vežbama isceljenja. Prvo se odnosi na vežbe isceljenja koje se tiču tela. Na šta mislite pod disciplinom tela koja je povezana sa balansom između ljubavi i mudrosti u korišćenju tela u njegovoj prirodnoj funkciji?

Ra: Ja sam Ra. Govorićemo kraće nego obično zbog načina na koji ovaj instrument koristi energiju transfera. Zbog toga vas molimo da postavite dodatna pitanja ukoliko ova nisu dovoljna.

Celina tela poseduje prirodne funkcije. Mnoge od njih su povezane sa nemanifestovanim sopstvom i normalno nisu predmet potrebe za balansiranjem. Postoje prirodne funkcije koje su povezane sa drugima-sobom. U njih spadaju dodirivanje, ljubav, seksualni život i oni trenuci kada se žudi za društvom drugih da bi se savladala ona vrsta usamljenosti koja je prirodna funkcija tela za razliku od onih vrsta koje su funkcije kompleksa uma/emocija i duha.

Ove prirodne funkcije u svakodnevnom životu se mogu ispitati, da bi se posmatrala ljubav prema sebi i ljubav prema drugima naspram mudrosti u pogledu korišćenja prirodnih funkcija. Ima mnogo fantazija i zabluda koje većina vaših ljudi može istražiti u tom procesu balansiranja.

Ravnopravno sa time treba balansirati odustajanje od potreba za tim prirodnim funkcijama iz obzira prema drugome-sebi. Sa jedne strane to je lekcija ljubavi. Mora se determinisati da li je to ljubav prema sebi ili ljubav prema drugima ili oboje. Sa druge strane postoji gornji balans u pravcu mudrosti.

Dobro je poznavati kompleks tela, tako da on postane saveznik, balansiran i spreman da bude korišćen kao igračka, jer se svaka funkcija tela može koristiti u sve višim kompleksima energije sa drugima-sobom. Nije važno ponašanje, važno balansiranje je razumevanje svake interakcije sa drugima-sobom na tom nivou, tako da bez obzira da li je balansiranje ljubav/mudrost ili mudrost/ljubav, sopstvo vidi drugog-sebe kao balansiranu konfiguraciju i sopstvo je tako slobodno za dalji rad.

Ispitivač: Drugo pitanje je da li možete dati neki primer kako osećanja utiču na delove tela i na senzacije tela?

Ra: Ja sam Ra. Gotovo je nemoguće govoriti uopšteno o ovom mehanizmu, jer svaki entitet određene zrelosti poseduje sopstveno programiranje. Za manje svesne entitete možemo reći da će veza često izgledati proizvoljna jer više ja nastavlja da stvara katalizator dok se ne javi polarizacija. U svakoj programiranoj individui osetljivost je mnogo aktivnija i, kao što smo rekli, katalizator koji um i duh ne koriste u potpunosti deluje na telo.

Tako kod ovog entiteta možete opaziti obamrlost ruku i šaka, ukazujući na nemogućnost entiteta da se odrekne kontrole nad svojim životom. Ova drama se odigrava u kompleksu fizičke distorzije.

Kod ispitivača vidimo da je želja da ne nosi teret koji nosi, ispoljena kao fizička manifestacija bola onih mišića koji se koriste za nošenje. Ono što je zaista potrebno nositi je predinkarnacijska odgovornost koja je izuzetno neugodna.

U slučaju zapisničara vidimo dosadu i obamrlost osećaja proisteklu iz nedostatka korišćenja katalizatora, dizajniranog tako da senzibiliše entitet na veoma značajne tokove neobične distorzije kompleksa na mentalnom, emocionalnom i duhovnom nivou. Kada se obamrlost pomeri iz viših ili osetljivijih kompleksa, distorzija kompleksa tela će nestati. To važi i za druge primere.

Napomenuli bismo da je efiksano korišćenje katalizatora na vašoj planeti ekstremno retko.

Ispitivač: Da li biste mi rekli kako možete da govorite o ovome s obzirom na prvu distorziju ili Zakon Konfuzije?

Ra: Ja sam Ra. Svako od vas je već svestan ovih informacija.

Svaki drugi čitalac mora razlučiti ekstrakt značenja iz ovog razgovora nezavisno od koga potiče primer. Kada svako od vas ne bi bio potpuno svestan ovih odgovora, mi ne bismo mogli da govorimo.

Interesantno je da kroz mnoga pitanja vi pre tražite potvrđivanje nego informaciju. To je za nas prihvatljivo.

Ispitivač: Verujem da to vodi do pitanja o svrsi fizičke inkarnacije. A to je donošenje sudova putem sopstvenih procesa razmišljanja kao rešenje problema i razumevanje u potpuno slobodnoj situaciji, bez dokaza ili bilo čega što bi se moglo posmatrati kao dokaz, budući da je dokaz prilično jalova reč. Možete li razviti moj koncept?

Ra: Ja sam Ra. Vaše mišljenje je elokventno izneto, mada donekle konfuzno u pogledu veze između slobode ispoljene preko subjektivnog saznanja i slobode ispoljene u vidu subjektivnog prihvatanja. Postoji značajna razlika između te dve stvari.

Nedostatak pregleda nad kosmičkim i drugim ulaznim zracima koji utiču na sve i svaku situaciju, koja proizvodi katalizator, nije dimenzija saznanja, čak ni subjektivnog. Subjektivno prihvatanje onoga što se u tom trenutku događa i pronalaženje ljubavi u tom trenutku je velika sloboda.

Ono što je poznato kao subjektivno znanje bez dokaza je u izvesnom stepenu jalov prijatelj jer će postojati anomalije nezavisno od toga koliko informacija se sakupi zahvaljujući distorzijama koje obrazuju treći denzitet.

Ispitivač: Treće pitanje koje imam je da li možete da date primere za telesni polaritet?

Ra: Ja sam Ra. Unutar tela postoji mnogo polariteta koji stoje u vezi sa balansiranjem energetskih centara različitih tela nemanifestovanog entiteta. Dobro je ispitati te polaritete zbog dela isceljenja.

Svaki entitet je, naravno, potencijalno polarizovan deo drugog-sebe.

Ispitivač: Poslednje pitanje kaže da bi to izgledalo kao odgovarajuće vežbe balansiranja, jer bi se sve senzacije tela mogle posmatrati kao neka vrsta neaktivnosti kao meditacija ili kontemplacija. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je sasvim netačno. Balansiranje zahteva meditativno stanje da bi se posao mogao obaviti. Međutim, balansiranje senzacija stoji u vezi sa analizom senzacija sa posebnim osvrtom na neizbalansirane sklonosti između ljubavi i mudrosti ili pozitivnog i negativnog.

Ispitivač: Možete li mi reći zbog čega je važno da se pribor i ostali predmeti tako pažljivo postave u odnosu na instrument i zašto mala pomeranja proizvode teškoće kod prijema Ra.

Ra: Ja sam Ra. Pokušaćemo da odgovorimo. Kontakt se odvija preko uzane trake. Instrument je izuzetno senzitivan. Usled toga mi imamo dobar ulaz i možemo da ga koristimo na vanredno zadovoljavajući način.

Međutim, stanje transa uzima određeni danak. Zbog toga oblast iznad ulaza u fizički kompleks ovog instrumenta mora da se održi čistom da bi se izbegla neugodnost za instrument, pogotovo kod njegovog ponovnog ulaza u telo. Oprema pruža instrumentu senzorni input koji pomaže na početku transa. Brižljiv raspored je važan zbog energizacije grupe i predstavlja podsetnik za grupu za podršku da je vreme za seansu.

To ne bi bilo od koristi za neku drugu grupu, jer je dizajnirano za ovaj poseban sistem celina uma/tela/duha i posebno za ovaj instrument.

Ostalo je dovoljno energije za još jedno duže pitanje. Ne želimo da iscrpimo instrument.

Ispitivač: Onda bih postavio još jedno pitanje. Možete li nam reći nešto o svrsi prednjeg režnja mozga i uslovima koji su neophodni za njegovo aktiviranje?

Ra: Ja sam Ra. Prednji režanj mozga se mnogo više koristi na četvrtom denzitetu.

Primarni mentalno/emocionalni karakter ovog dela takozvanog mozga je radost ili ljubav u njenom kreativnom smislu. Tako i energije o kojima smo razgovarali u vezi sa piramidama: isceljenje, učenje, građenje i energizacija se mogu naći u toj oblasti. To je oblast koju koristi adept. To je oblast koja, radeći kroz deblo i koren uma, uspostavlja kontakt sa inteligentnom energijom i kroz taj prolaz sa inteligentnom beskonačnošću.

Imate li neko kratko pitanje pre nego što napustimo instrument?

Ispitivač: Samo da li postoji nešto što bismo mogli učiniti da bi instrument bio pogodniji za kontakt i da bismo unapredili kontakt?

Ra: Ja sam Ra. Instrument ima izvesnu distorziju ali svako od vas čini dobro. Vi ste savesni. Mi vam se zahvaljujemo što vodite računa o predmetima i molimo da u svim fazama i dalje budete tako osetljivi jer će to unaprediti kontakt.

Ja sam Ra. Ostavljam vas u ljubavi i svetlu beskonačnog Kreatora. Idite, prijatelji moji, ujedinjeni u moći i miru beskonačnog Kreatora.