Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Ra materijal - Knjiga III, seansa 60


Zakon Jednog, Knjiga III, seansa 60
01.07.1981.

Ra: Ja sam Ra. Pozdravljam vas u ljubavi i svetlu jednog beskona?nog Kreatora. Mi sada komuniciramo.

Ispitiva?: Da li „enegiziraju?i šokovi“ sa vrha piramide, o kojima ste govorili tokom prošle seanse, dolaze u intervalima ili neprekidno?

Ra: Ja sam Ra. U piramidalnom obliku koji ispravno funkcioniše ti energiziraju?i šokovi dolaze u odvojenim intervalima, ali veoma bliskim jedni drugima. U obliku, ?ije dimenzije nisu odgovaraju?e, energija ne?e proticati pravilno ili u kvantima, ako vam je tako lakše da razumete.

Ispitiva?: Nisam siguran da li ?e slede?a izjava biti prosvetljuju?a u pogledu mog istraživanja energije piramida, ali pitao sam se da li je mogu?e da takozvani Bermudski  trougao pušta tu tre?u spiralu u odvojenim intervalima koji variraju zbog velike piramide ispod vode. Entiteti i brodovi koji se na?u u blizini na neki na?in mogu promeniti svoj kontinuum prostora/vremena. Da li je to ta?no?

Ra: Ja sam Ra. Da.

Ispitiva?: Dakle, tre?a spirala ima energiziraju?i efekat koji ?e, ukoliko je dovoljno snažan, zaista promeniti kontinuum prostora/vremena. Može li se ova vrsta promene upotrebiti na neki na?in?

Ra: Ja sam Ra. U rukama peto-denzitetskog entiteta ili višeg ta odre?ena energija se može odvojiti da bi se prenele informacije, ljubav ili svetlo preko razdaljina, koje biste smatarali dalekim, ali koje sa tom energijom predstavljaju samo interdimenzionalni skok. Postoji dakle mogu?nost da se putuje uz pomo? takvog ustrojstva energije.

Ispitiva?: Da li bi to putovanje bilo trenutno, kakvo ve?inom izvode šesto-denzitetski entiteti, ili bi to bio efekat hica o kome ste govorili?

Ra: Ja sam Ra. Govorili smo o prvoj vrsti putovanja. Obratite pažnju na to, da je za entitet koji nau?i, da tako kažemo, razumevanje ili disciplinu li?nosti, dostupna svaka od tih konfiguracija prane bez koriš?enja piramidalnog oblika. Piramida u Gizi bi se mogla posmatrati kao metafizi?ki to?ak za trening.

Ispitiva?: Da li onda velika podvodna piramida kod obale Floride predstavlja jednu od balansiraju?ih piramida, koje je konstruisao Ra, ili je to u?inio neki drugi socijalno-memorijski kompleks. I ako da, koji?

Ra: Ja sam Ra. Pri konstrukciji piramide, o kojoj govorite, su pomagali šesto-denzitetski entiteti socijalno-memorijskog kompleksa koji je radio sa Atlanti?anima pre našeg rada sa Egip?anima, kako ih vi nazivate.

Ispitiva?: Pomenuli ste rad sa još jednom grupom pored Egip?ana. Ko su oni bili?

Ra: Ja sam Ra. To su bili entiteti iz Južne Amerike. Podelili smo svoje snage da bismo radili sa te dve kulture.

Ispitiva?: Ako dobro razumem, vaš socijalno-memorijski kompleks je u to vreme smatrao da je piramidalni oblik izuzetno važan za fizi?ki trening potreban za spiritualni razvoj. Izgleda da u ovo vreme evolucije planete poklanjate malo ili nimalo važnosti ovom obliku.

Ra: Ja sam Ra. To je ta?no. Naša je ?ast/dužnost da uklonimo distorziju koju je prouzrokovalo koriš?enje ovog oblika u na?inu razmišljanja vaših ljudi i aktivnostima nekih entiteta. Ne pori?emo da je taj oblik delotvoran, niti uskra?ujemo suštinu te delotvornosti. Me?utim, želimo da ponudimo svoje shvatanje, ograni?eno kakvo jeste, da nasuprot našem naivnom verovanju pre mnogo hiljada vaših godina nije postojao optimalan oblik za inicijaciju.

Objasni?emo ovaj stav. Kada su nama pomagali šesto-denzitetski entiteti tokom naših sopstvenih tre?e-denzitetskih iskustava, mi smo, manje ratoborni u ekstremnom vidu, smatrali tu pomo? korisnom. U svojoj naivnosti tre?eg denziteta mi nismo razvili me?usobne odnose trampe ili nov?anog sistema ili mo?i. Mi smo u stvari bili više filozofska tre?e-denzitetska planeta nego vi i naši izbori u vezi sa polaritetom su bili više usmereni ka razumevanju preobražaja seksualne energije i odgovaraju?im odnosima izme?u sebe i drugih-sebe.

Proveli smo mnogo više vremena/prostora rade?i sa nemanifestovanim bi?ima. Ova sredstva za u?enje/podu?avanje su u toj manje kompleksnoj atmosferi bila izuzetno pou?na i mi smo od njih imali koristi bez distorzije koja se javila me?u vašim ljudima.

Mi smo pedantno snimili te razlike u Velikim Hronikama Kreacije, tako da se takva naivnost ne mora ponoviti.

Verujemo da vam u ovom trenutku prostora/vremena najbolje možemo pomo?i izjavljuju?i da piramida za meditaciju može da vam pomogne, zajedno sa drugim okruglim, zasvo?enim ili zaoštrenim oblicima. Me?utim, prime?ujemo da je usled kompleksnosti uticaja nemanifestovanih bi?a na vaše ljude u ovom trenutku prostora/vremena bolje da se progres celine uma/tela/duha odvija bez pomo?nih sredstava za trening, jer kada koristi pomo?na sredstva za trening celina uma/tela/duha preuzima na sebe Zakon Odgovornosti za ubrzane i uve?ane porcije u?enja/podu?avanja. Ukoliko to veliko razumevanje, ako smemo da  upotrebimo ovaj neodgovaraju?i naziv, nije primenjeno u praksi, kroz iskustva entiteta iz trenutka u trenutak, tada upotreba sredstava za trening postaje negativna.

Ispitiva?: Hvala vam. Ne znam da li ?e ovo pitanje rezultirati nekom korisnom informacijom, ali ose?am da moram da ga postavim. Šta je bio zavetni kov?eg i na koji na?in se koristio?

Ra: Ja sam Ra. Zavetni kov?eg je bio mesto na kome su smešteni predmeti, koji su po mišljenju entiteta po imenu Mojsije bili u najve?oj meri sveti. Predmete, koji su smešteni u kov?egu, vaši ljudi nazivaju dvema tablicama sa Deset zapovesti. Tamo nije bilo dve table. Postojao je jedan spis u svitku. On je tu bio smešten zajedno sa brižljivo napisanim izveštajima razli?itih entiteta o njihovim verovanjima o kreaciji jednog Kreatora.

Kov?eg je konstruisan tako da stvori prostor iz koga sveštenici, kako vi nazivate one koji poseduju distorziju prema želji da služe svojim sestrama i bra?i, mogu da crpe svoju mo? i osete prisustvo jednog Kreatora. Me?utim, treba obratiti pažnju da ?itavu tu kompoziciju nije kreirao entitet poznat Konfederaciji pod imenom YAHWEH, ve? negativni entiteti, koji su dali prednost ovoj metodi stvaranja elite po imenu Leviti (Sinovi Leve).

Ispitiva?: Kakav instrument se tada koristio za komunikaciju? Rekli ste da su oni crpli mo? iz njega? Kakvu vrstu mo?i? Kako je ona delovala?

Ra: Ja sam Ra. Bio je napravljen na taj na?in što je materijal, od koga je izgra?en, dobio elektro-magnetsko polje. Na taj na?in on je postao objekat mo?i a za one, ?ija vera nije potamnela usled neispravnosti odvojenosti, ta mo? za negativnost je postajala pozitivna i za one koji su istinski u harmoniji sa iskustvom služenja, tako je do dana današnjeg. Na taj na?in su negativne snage postigle delimi?an uspeh, ali je pozitivno orijentisan Mojsije, kako vi nazivate ovaj entitet, pružio ljudima sa vaše planete stazu ka beskona?nom Kreatoru, koja je potpuno pozitivna.

To je zajedni?ko za sve vaše ortodoksne religijske sisteme, koji su pomešani u svojoj orijentaciji, ali ipak nude stazu ka jednom Kreatoru, koju ?isti tragalac može videti.

Ispitiva?: Gde se sada nalazi zavetni kov?eg? Gde je lociran?

Ra: Ja sam Ra. Uzdrža?emo se od odgovora na ovo pitanje zbog ?injenice da on i dalje postoji i predstavlja nešto ?ime ne bismo voleli da povredimo vaše ljude, odaju?i lokaciju.

Ispitiva?: U pokušaju da razumem kreaitvne energije, ne shvatam zašto se generiše neupotrebljiva toplota pri prelasku sa tre?eg na ?etvrti denzitet. Znam da je to povezano sa disharmonijom vibracija izme?u tre?eg i ?etvrtog denziteta, ali zašto to mora biti pra?eno fizi?kim zagrevanjem Zemlje? Možete li mi objasniti?

Ra: Ja sam Ra. Prili?no je teško prevesti taj koncept na vaš jezik. Me?utim, pokuša?emo da govorimo o ovom predmetu. Ukoliko entitet nije u harmoniji sa okolnostima oko sebe, on ose?a vrelinu (izgaranje) u sebi. Temperatura fizi?kog vozila ne raste, samo vrelina gneva ili besa, kako biste nazvali tu disharmoniju. Ukoliko entitet ose?a tu emocionalnu vrelinu i disharmoniju tokom dužeg vremena, ?itav telesni kompleks ?e po?eti da se uskla?uje sa tom disharmonijom, koja ?e se pokazati u vidu raka ili drugih degenerativnih distorzija, udaljavanja od onoga što nazivate zdravljem.

Kada ?itav planetarni sistem ljudi ili kultura ubrzano sti?e iskustva disharmonije na visokoj skali, ?itava Zemlja ispod njihovih nogu ?e po?eti da se uskla?uje sa tom disharmonijom. Usled prirode fizi?kog vozila, disharmonija se pokazuje kao zaustavljanje rasta ili kao nekontrolisan rast, budu?i da je primarna funkcija telesnog kompleksa celine uma/tela/duha rast i održavanje. U slu?aju vaše planete, namera planete je održavanje orbite i odgovaraju?a lokacija ili orijentacija s obzirom na druge kosmi?ke uticaje. Da bi se omogu?ilo odgovaraju?e odvijanje ovih procesa, unutrašnjost vaše planete je vrela u vašim fizi?kim terminima. Tako umesto nekontrolisanog rasta, vi doživljavate nekontrolisano zagrevanje i sve njegove posledice.

Ispitiva?: Da li je Zemlja ?vrsta celom dužinom od jedne do druge strane?

Ra: Ja sam Ra. Mogli biste re?i da vaša sfera ima prirodu sa?a meda. Ipak, centar je ?vrst, ako biste tako nazvali rastopljenu masu.

Ispitiva?: Da li tre?e-denzitetska bi?a žive u tim oblastima sa?a? Da li je to ta?no?

Ra: Ja sam Ra. To je nekada bilo ta?no. To nije ta?no u sadašnjem prostoru/vremenu.

Ispitiva?: Da li tamo postoje neke skrivene civilizacije ili u tim oblastima neinkarnisani entiteti, koji ponekad dolaze i materijalizuju sa na površini Zemlje?

Ra: Ja sam Ra. Kao što smo naglasili, postoje takvi entiteti. Dalje, u tim oblastima postoje neki entiteti sa unutrašnjih planova koji vole da prave neke materijalizacije vidljive na tre?em denzitetu. U tim oblastima postoje i baze kako pozitivnih tako i negativnih entiteta sa drugih mesta. Postoje napušteni gradovi.

Ispitiva?: Za šta se koriste te baze entiteta koji dolaze sa drugih mesta?

Ra: Ja sam Ra. Ove baze se koriste za materijalizaciju i za opremu neophodnu za komunikaciju sa entitetima tre?eg denziteta ili kao odmorište za izvesnu opremu koju biste nazvali malim letelicama. One se koriste za nadgledanje, kada to entiteti traže.

Neki od u?itelja Konfederacije, da ih tako nazovemo, povremeno govore preko te opreme za nadgledanje. Kada se zatraži informacija i ako je onaj ko traži informaciju na odgovaraju?em vibracionom nivou, entitet Konfederacije ?e govoriti.

Ispitiva?: Ako dobro razumem, entitetu Konfederacije je potrebna oprema za komunikaciju i letelica da bi komunicirao sa tre?e-denzitetskim inkarniranim entitetom koji traži te informacije?

Ra: Ja sam Ra. To nije ta?no. Me?utim, mnogi od vaših ljudi izuzetno u?estalo traže neke bazi?ne informacije i za socijalno-memorijski kompleks je beskrajno pri?anje o potrebi meditacije trošenje raspoloživih sposobnosti tog socijalno-memorijskog kompleksa.

Tako su neki entiteti opravdali potrebu za postavljanjem i održavanjem takvih pošiljalaca informacija za one ?ije su potrebe jednostavne, štede?i na taj na?in raspoložive sposobnosti ?lanova Konfederacije za one koji ve? meditiraju i apsorbuju informacije i koji su spremni za dodatne informacije.

Ispitiva?: Tokom poslednjih 30 godina bilo je mnoštvo informacija i mnogo konfuzije i – da se malo našalim - rekao bih da je Zakon Konfuzije bio na delu sve to vreme tokom davanja informacija preko spiritualnog katalizatora za grupe koje su tražile informacije. Mi znamo da su i pozitivni i negativni entiteti dodavali svoje informacije koliko su mogli. To je u velikom broju slu?ajeva vodilo do stanja konfuzije u pogledu informacija. Mnogi od istinskih tragalaca su skrenuli sa puta usled onoga što bih mogao nazvati spiritualnom entropijom u informacijama. Možete li dati neki komentar oko toga i oko prevazilaženja tog problema?

Ra: Ja sam Ra. Možemo dati komentar.

Ispitiva?: Ja bih zatražio komentar, jedino ukoliko ovo smatrate važnim. Ukoliko smatrate nevažnim, presko?i?emo ga.

Ra: Ova informacija je do izvesnog stepena zna?ajna i odnosi se na našu sopstvenu misiju u ovo vreme.

Mi iz Konfederacije se odazivamo pozivu entiteta sa vaše planete. Ukoliko je poziv, iako iskren, pra?en niskim stepenom svesti o sistemu u okviru koga spiritualna evolucija može postati prenagljena, mi onda možemo ponuditi samo informacije koje su korisne za tog odre?enog tragaoca. To je osnovna teško?a. Entiteti dobijaju osnovne informacije o Originalnoj misli i metodama, to je meditacija i služenje drugima, koje obuhvataju tu Originalnu Misao.

Molimo vas da obratite pažnju da mi, kao ?lanovi Konfederacije, komuniciramo sa pozitivnim entitetima. Verujemo da se Orionska grupa suo?ava sa potpuno istim teško?ama.

Ukoliko se bazi?na informacija primi, a da se ne primeni u praksi, u srcu i kroz životna iskustva, ve? umesto toga švrlja po kompleksu distorzije uma, ona postaje gradivni blok koji je izgubio svoje mesto i jednostavno se beskorisno kotrlja sa jedne strane na drugu. Ipak, entitet ponavlja poziv. Samim tim, informacija se ponavlja. Najzad entitet odlu?uje da je umoran od te informacije. Me?utim, ukoliko entitet primeni pruženu informaciju u praksi, ne?e se dogoditi ponavljanje, osim ukoliko je neophodno.

Ispitiva?: Da li su energetski centri, ?akre, povezani ili operišu kao energetski dimnjak kod piramide?

Ra: Ja sam Ra. Ne.

Ispitiva?: Da li je mumificiranje imalo neku drugu svrhu osim sahranjivanja tela?

Ra: Ja sam Ra. Iako bismo voleli da govorimo o toj distorziji našeg dizajna u konstrukciji piramide, možemo re?i veoma malo, jer je namera bila veoma izmešana dok je upotreba, mada su je mnogi smatrali pozitivnom, bila ne-pozitivna tokom generacija. Mi ne možemo govoriti o tom predmetu a da ne poremetimo izvestan energetski balans izme?u pozitivnih i negativnih snaga na ovoj planeti. Može se re?i da se to nu?enje samog sebe doživljavalo kao da oni nude same sebe u službi drugima.

Ispitiva?: Koja civilizacija je pomogla Ra pri gra?enju piramida kada je Ra bio na tre?em denzitetu?

Ra. Ja sam Ra. Vaši ljudi gaje privrženost ka imenima. Ti entiteti su zapo?eli svoj put povratka Kreatoru i više nemaju iskustvo vremena.

Ispitiva?: Instrument bi voleo da zna, šta zna?e pokreti napred-nazad umesto kružnog kretanja, kada koristi klatno da bi ispitala ?akre?

Ra: Ja sam Ra. Ovo ?e biti poslednje pitanje, iako instrument i dalje ima energije.

Pošto se o kruženju ve? govorilo, treba jednostavno re?i da slabije kretanje napred-mazad ukazuje na parcijalnu blokadu iako ne potpunu blokadu. Snažno kretanje napred-nazad ukazuje na okretanje blokade, koje predstavlja preteranu stimulaciju ?akre ili energetskog centra, što se javlja kao pokušaj da se izbalansira neka teško?a u aktivnostima kompleksa tela ili uma. Ovakvo stanje nije korisno za instrument ako je neizbalansirano. Da li imate još neko kratko pitanje pre nego što ostavimo ovaj instrument?

Ispitiva?: Samo da li postoji nešto što možemo u?initi da bi se instrument ose?ao udobnije i da bismo unapredili kontakt?

Ra: Ja sam Ra. Budite radosni, prijatelji. Sve je dobro i vaša savesnost je uzorna. Ostavljamo vas u ljubavi i svetlu beskona?nog Kreatora. Radujte se, idite u miru i slavi beskona?nog Kreatora. Adonai.