Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Ra materijal - Knjiga III, seansa 60


Zakon Jednog, Knjiga III, seansa 60
01.07.1981.

Ra: Ja sam Ra. Pozdravljam vas u ljubavi i svetlu jednog beskonačnog Kreatora. Mi sada komuniciramo.

Ispitivač: Da li „enegizirajući šokovi“ sa vrha piramide, o kojima ste govorili tokom prošle seanse, dolaze u intervalima ili neprekidno?

Ra: Ja sam Ra. U piramidalnom obliku koji ispravno funkcioniše ti energizirajući šokovi dolaze u odvojenim intervalima, ali veoma bliskim jedni drugima. U obliku, čije dimenzije nisu odgovarajuće, energija neće proticati pravilno ili u kvantima, ako vam je tako lakše da razumete.

Ispitivač: Nisam siguran da li će sledeća izjava biti prosvetljujuća u pogledu mog istraživanja energije piramida, ali pitao sam se da li je moguće da takozvani Bermudski  trougao pušta tu treću spiralu u odvojenim intervalima koji variraju zbog velike piramide ispod vode. Entiteti i brodovi koji se nađu u blizini na neki način mogu promeniti svoj kontinuum prostora/vremena. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. Da.

Ispitivač: Dakle, treća spirala ima energizirajući efekat koji će, ukoliko je dovoljno snažan, zaista promeniti kontinuum prostora/vremena. Može li se ova vrsta promene upotrebiti na neki način?

Ra: Ja sam Ra. U rukama peto-denzitetskog entiteta ili višeg ta određena energija se može odvojiti da bi se prenele informacije, ljubav ili svetlo preko razdaljina, koje biste smatarali dalekim, ali koje sa tom energijom predstavljaju samo interdimenzionalni skok. Postoji dakle mogućnost da se putuje uz pomoć takvog ustrojstva energije.

Ispitivač: Da li bi to putovanje bilo trenutno, kakvo većinom izvode šesto-denzitetski entiteti, ili bi to bio efekat hica o kome ste govorili?

Ra: Ja sam Ra. Govorili smo o prvoj vrsti putovanja. Obratite pažnju na to, da je za entitet koji nauči, da tako kažemo, razumevanje ili disciplinu ličnosti, dostupna svaka od tih konfiguracija prane bez korišćenja piramidalnog oblika. Piramida u Gizi bi se mogla posmatrati kao metafizički točak za trening.

Ispitivač: Da li onda velika podvodna piramida kod obale Floride predstavlja jednu od balansirajućih piramida, koje je konstruisao Ra, ili je to učinio neki drugi socijalno-memorijski kompleks. I ako da, koji?

Ra: Ja sam Ra. Pri konstrukciji piramide, o kojoj govorite, su pomagali šesto-denzitetski entiteti socijalno-memorijskog kompleksa koji je radio sa Atlantiđanima pre našeg rada sa Egipćanima, kako ih vi nazivate.

Ispitivač: Pomenuli ste rad sa još jednom grupom pored Egipćana. Ko su oni bili?

Ra: Ja sam Ra. To su bili entiteti iz Južne Amerike. Podelili smo svoje snage da bismo radili sa te dve kulture.

Ispitivač: Ako dobro razumem, vaš socijalno-memorijski kompleks je u to vreme smatrao da je piramidalni oblik izuzetno važan za fizički trening potreban za spiritualni razvoj. Izgleda da u ovo vreme evolucije planete poklanjate malo ili nimalo važnosti ovom obliku.

Ra: Ja sam Ra. To je tačno. Naša je čast/dužnost da uklonimo distorziju koju je prouzrokovalo korišćenje ovog oblika u načinu razmišljanja vaših ljudi i aktivnostima nekih entiteta. Ne poričemo da je taj oblik delotvoran, niti uskračujemo suštinu te delotvornosti. Međutim, želimo da ponudimo svoje shvatanje, ograničeno kakvo jeste, da nasuprot našem naivnom verovanju pre mnogo hiljada vaših godina nije postojao optimalan oblik za inicijaciju.

Objasnićemo ovaj stav. Kada su nama pomagali šesto-denzitetski entiteti tokom naših sopstvenih treće-denzitetskih iskustava, mi smo, manje ratoborni u ekstremnom vidu, smatrali tu pomoć korisnom. U svojoj naivnosti trećeg denziteta mi nismo razvili međusobne odnose trampe ili novčanog sistema ili moći. Mi smo u stvari bili više filozofska treće-denzitetska planeta nego vi i naši izbori u vezi sa polaritetom su bili više usmereni ka razumevanju preobražaja seksualne energije i odgovarajućim odnosima između sebe i drugih-sebe.

Proveli smo mnogo više vremena/prostora radeći sa nemanifestovanim bićima. Ova sredstva za učenje/podučavanje su u toj manje kompleksnoj atmosferi bila izuzetno poučna i mi smo od njih imali koristi bez distorzije koja se javila među vašim ljudima.

Mi smo pedantno snimili te razlike u Velikim Hronikama Kreacije, tako da se takva naivnost ne mora ponoviti.

Verujemo da vam u ovom trenutku prostora/vremena najbolje možemo pomoći izjavljujući da piramida za meditaciju može da vam pomogne, zajedno sa drugim okruglim, zasvođenim ili zaoštrenim oblicima. Međutim, primećujemo da je usled kompleksnosti uticaja nemanifestovanih bića na vaše ljude u ovom trenutku prostora/vremena bolje da se progres celine uma/tela/duha odvija bez pomoćnih sredstava za trening, jer kada koristi pomoćna sredstva za trening celina uma/tela/duha preuzima na sebe Zakon Odgovornosti za ubrzane i uvećane porcije učenja/podučavanja. Ukoliko to veliko razumevanje, ako smemo da  upotrebimo ovaj neodgovarajući naziv, nije primenjeno u praksi, kroz iskustva entiteta iz trenutka u trenutak, tada upotreba sredstava za trening postaje negativna.

Ispitivač: Hvala vam. Ne znam da li će ovo pitanje rezultirati nekom korisnom informacijom, ali osećam da moram da ga postavim. Šta je bio zavetni kovčeg i na koji način se koristio?

Ra: Ja sam Ra. Zavetni kovčeg je bio mesto na kome su smešteni predmeti, koji su po mišljenju entiteta po imenu Mojsije bili u najvećoj meri sveti. Predmete, koji su smešteni u kovčegu, vaši ljudi nazivaju dvema tablicama sa Deset zapovesti. Tamo nije bilo dve table. Postojao je jedan spis u svitku. On je tu bio smešten zajedno sa brižljivo napisanim izveštajima različitih entiteta o njihovim verovanjima o kreaciji jednog Kreatora.

Kovčeg je konstruisan tako da stvori prostor iz koga sveštenici, kako vi nazivate one koji poseduju distorziju prema želji da služe svojim sestrama i braći, mogu da crpe svoju moć i osete prisustvo jednog Kreatora. Međutim, treba obratiti pažnju da čitavu tu kompoziciju nije kreirao entitet poznat Konfederaciji pod imenom YAHWEH, već negativni entiteti, koji su dali prednost ovoj metodi stvaranja elite po imenu Leviti (Sinovi Leve).

Ispitivač: Kakav instrument se tada koristio za komunikaciju? Rekli ste da su oni crpli moć iz njega? Kakvu vrstu moći? Kako je ona delovala?

Ra: Ja sam Ra. Bio je napravljen na taj način što je materijal, od koga je izgrađen, dobio elektro-magnetsko polje. Na taj način on je postao objekat moći a za one, čija vera nije potamnela usled neispravnosti odvojenosti, ta moć za negativnost je postajala pozitivna i za one koji su istinski u harmoniji sa iskustvom služenja, tako je do dana današnjeg. Na taj način su negativne snage postigle delimičan uspeh, ali je pozitivno orijentisan Mojsije, kako vi nazivate ovaj entitet, pružio ljudima sa vaše planete stazu ka beskonačnom Kreatoru, koja je potpuno pozitivna.

To je zajedničko za sve vaše ortodoksne religijske sisteme, koji su pomešani u svojoj orijentaciji, ali ipak nude stazu ka jednom Kreatoru, koju čisti tragalac može videti.

Ispitivač: Gde se sada nalazi zavetni kovčeg? Gde je lociran?

Ra: Ja sam Ra. Uzdržaćemo se od odgovora na ovo pitanje zbog činjenice da on i dalje postoji i predstavlja nešto čime ne bismo voleli da povredimo vaše ljude, odajući lokaciju.

Ispitivač: U pokušaju da razumem kreaitvne energije, ne shvatam zašto se generiše neupotrebljiva toplota pri prelasku sa trećeg na četvrti denzitet. Znam da je to povezano sa disharmonijom vibracija između trećeg i četvrtog denziteta, ali zašto to mora biti praćeno fizičkim zagrevanjem Zemlje? Možete li mi objasniti?

Ra: Ja sam Ra. Prilično je teško prevesti taj koncept na vaš jezik. Međutim, pokušaćemo da govorimo o ovom predmetu. Ukoliko entitet nije u harmoniji sa okolnostima oko sebe, on oseća vrelinu (izgaranje) u sebi. Temperatura fizičkog vozila ne raste, samo vrelina gneva ili besa, kako biste nazvali tu disharmoniju. Ukoliko entitet oseća tu emocionalnu vrelinu i disharmoniju tokom dužeg vremena, čitav telesni kompleks će početi da se usklađuje sa tom disharmonijom, koja će se pokazati u vidu raka ili drugih degenerativnih distorzija, udaljavanja od onoga što nazivate zdravljem.

Kada čitav planetarni sistem ljudi ili kultura ubrzano stiče iskustva disharmonije na visokoj skali, čitava Zemlja ispod njihovih nogu će početi da se usklađuje sa tom disharmonijom. Usled prirode fizičkog vozila, disharmonija se pokazuje kao zaustavljanje rasta ili kao nekontrolisan rast, budući da je primarna funkcija telesnog kompleksa celine uma/tela/duha rast i održavanje. U slučaju vaše planete, namera planete je održavanje orbite i odgovarajuća lokacija ili orijentacija s obzirom na druge kosmičke uticaje. Da bi se omogućilo odgovarajuće odvijanje ovih procesa, unutrašnjost vaše planete je vrela u vašim fizičkim terminima. Tako umesto nekontrolisanog rasta, vi doživljavate nekontrolisano zagrevanje i sve njegove posledice.

Ispitivač: Da li je Zemlja čvrsta celom dužinom od jedne do druge strane?

Ra: Ja sam Ra. Mogli biste reći da vaša sfera ima prirodu saća meda. Ipak, centar je čvrst, ako biste tako nazvali rastopljenu masu.

Ispitivač: Da li treće-denzitetska bića žive u tim oblastima saća? Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je nekada bilo tačno. To nije tačno u sadašnjem prostoru/vremenu.

Ispitivač: Da li tamo postoje neke skrivene civilizacije ili u tim oblastima neinkarnisani entiteti, koji ponekad dolaze i materijalizuju sa na površini Zemlje?

Ra: Ja sam Ra. Kao što smo naglasili, postoje takvi entiteti. Dalje, u tim oblastima postoje neki entiteti sa unutrašnjih planova koji vole da prave neke materijalizacije vidljive na trećem denzitetu. U tim oblastima postoje i baze kako pozitivnih tako i negativnih entiteta sa drugih mesta. Postoje napušteni gradovi.

Ispitivač: Za šta se koriste te baze entiteta koji dolaze sa drugih mesta?

Ra: Ja sam Ra. Ove baze se koriste za materijalizaciju i za opremu neophodnu za komunikaciju sa entitetima trećeg denziteta ili kao odmorište za izvesnu opremu koju biste nazvali malim letelicama. One se koriste za nadgledanje, kada to entiteti traže.

Neki od učitelja Konfederacije, da ih tako nazovemo, povremeno govore preko te opreme za nadgledanje. Kada se zatraži informacija i ako je onaj ko traži informaciju na odgovarajućem vibracionom nivou, entitet Konfederacije će govoriti.

Ispitivač: Ako dobro razumem, entitetu Konfederacije je potrebna oprema za komunikaciju i letelica da bi komunicirao sa treće-denzitetskim inkarniranim entitetom koji traži te informacije?

Ra: Ja sam Ra. To nije tačno. Međutim, mnogi od vaših ljudi izuzetno učestalo traže neke bazične informacije i za socijalno-memorijski kompleks je beskrajno pričanje o potrebi meditacije trošenje raspoloživih sposobnosti tog socijalno-memorijskog kompleksa.

Tako su neki entiteti opravdali potrebu za postavljanjem i održavanjem takvih pošiljalaca informacija za one čije su potrebe jednostavne, štedeći na taj način raspoložive sposobnosti članova Konfederacije za one koji već meditiraju i apsorbuju informacije i koji su spremni za dodatne informacije.

Ispitivač: Tokom poslednjih 30 godina bilo je mnoštvo informacija i mnogo konfuzije i – da se malo našalim - rekao bih da je Zakon Konfuzije bio na delu sve to vreme tokom davanja informacija preko spiritualnog katalizatora za grupe koje su tražile informacije. Mi znamo da su i pozitivni i negativni entiteti dodavali svoje informacije koliko su mogli. To je u velikom broju slučajeva vodilo do stanja konfuzije u pogledu informacija. Mnogi od istinskih tragalaca su skrenuli sa puta usled onoga što bih mogao nazvati spiritualnom entropijom u informacijama. Možete li dati neki komentar oko toga i oko prevazilaženja tog problema?

Ra: Ja sam Ra. Možemo dati komentar.

Ispitivač: Ja bih zatražio komentar, jedino ukoliko ovo smatrate važnim. Ukoliko smatrate nevažnim, preskočićemo ga.

Ra: Ova informacija je do izvesnog stepena značajna i odnosi se na našu sopstvenu misiju u ovo vreme.

Mi iz Konfederacije se odazivamo pozivu entiteta sa vaše planete. Ukoliko je poziv, iako iskren, praćen niskim stepenom svesti o sistemu u okviru koga spiritualna evolucija može postati prenagljena, mi onda možemo ponuditi samo informacije koje su korisne za tog određenog tragaoca. To je osnovna teškoća. Entiteti dobijaju osnovne informacije o Originalnoj misli i metodama, to je meditacija i služenje drugima, koje obuhvataju tu Originalnu Misao.

Molimo vas da obratite pažnju da mi, kao članovi Konfederacije, komuniciramo sa pozitivnim entitetima. Verujemo da se Orionska grupa suočava sa potpuno istim teškoćama.

Ukoliko se bazična informacija primi, a da se ne primeni u praksi, u srcu i kroz životna iskustva, već umesto toga švrlja po kompleksu distorzije uma, ona postaje gradivni blok koji je izgubio svoje mesto i jednostavno se beskorisno kotrlja sa jedne strane na drugu. Ipak, entitet ponavlja poziv. Samim tim, informacija se ponavlja. Najzad entitet odlučuje da je umoran od te informacije. Međutim, ukoliko entitet primeni pruženu informaciju u praksi, neće se dogoditi ponavljanje, osim ukoliko je neophodno.

Ispitivač: Da li su energetski centri, čakre, povezani ili operišu kao energetski dimnjak kod piramide?

Ra: Ja sam Ra. Ne.

Ispitivač: Da li je mumificiranje imalo neku drugu svrhu osim sahranjivanja tela?

Ra: Ja sam Ra. Iako bismo voleli da govorimo o toj distorziji našeg dizajna u konstrukciji piramide, možemo reći veoma malo, jer je namera bila veoma izmešana dok je upotreba, mada su je mnogi smatrali pozitivnom, bila ne-pozitivna tokom generacija. Mi ne možemo govoriti o tom predmetu a da ne poremetimo izvestan energetski balans između pozitivnih i negativnih snaga na ovoj planeti. Može se reći da se to nuđenje samog sebe doživljavalo kao da oni nude same sebe u službi drugima.

Ispitivač: Koja civilizacija je pomogla Ra pri građenju piramida kada je Ra bio na trećem denzitetu?

Ra. Ja sam Ra. Vaši ljudi gaje privrženost ka imenima. Ti entiteti su započeli svoj put povratka Kreatoru i više nemaju iskustvo vremena.

Ispitivač: Instrument bi voleo da zna, šta znače pokreti napred-nazad umesto kružnog kretanja, kada koristi klatno da bi ispitala čakre?

Ra: Ja sam Ra. Ovo će biti poslednje pitanje, iako instrument i dalje ima energije.

Pošto se o kruženju već govorilo, treba jednostavno reći da slabije kretanje napred-mazad ukazuje na parcijalnu blokadu iako ne potpunu blokadu. Snažno kretanje napred-nazad ukazuje na okretanje blokade, koje predstavlja preteranu stimulaciju čakre ili energetskog centra, što se javlja kao pokušaj da se izbalansira neka teškoća u aktivnostima kompleksa tela ili uma. Ovakvo stanje nije korisno za instrument ako je neizbalansirano. Da li imate još neko kratko pitanje pre nego što ostavimo ovaj instrument?

Ispitivač: Samo da li postoji nešto što možemo učiniti da bi se instrument osećao udobnije i da bismo unapredili kontakt?

Ra: Ja sam Ra. Budite radosni, prijatelji. Sve je dobro i vaša savesnost je uzorna. Ostavljamo vas u ljubavi i svetlu beskonačnog Kreatora. Radujte se, idite u miru i slavi beskonačnog Kreatora. Adonai.