Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Ra materijal - Knjiga III, seansa 59


Zakon Jednog, Knjiga III, seansa 59
25.06.1981.

Ra: Ja sam Ra. Pozdravljamo vas u ljubavi i svetlu beskonačnog Kreatora. Mi sada komuniciramo.

Ispitivač: Možete li mi reći nešto o stanju instrumenta i zbog čega se ona oseća toliko tužno?

Ra: Ja sam Ra. Stanje instrumenta je onakvo kako smo ranije opisali. Mi ne možemo narušiti slobodnu volju odgovarajući na poslednje pitanje.

Ispitivač: Da li bi za instrument bilo od pomoći kada bi (ime) promenio mesto sedenja?

Ra: Ja sam Ra. Ne.

Ispitivač: Na kraju drugog velikog ciklusa na Zemlji je bilo nekoliko stotina hiljada ljudi. Danas na Zemlji živi preko četiri milijarde ljudi. Da li su tih četiri milijarde ljudi, koji su inkarnirani danas, bili na unutrašnjim planovima Zemlje ali u to vreme nisu bili u inkarnisanom stanju ili su došli sa nekog drugog mesta?

Ra: Ja sam Ra. Postoji podela na osnovu tri osnovna tipa porekla tih entiteta.

Prvo i najvažnije, tu su oni sa planetarne sfere pod imenom Maldek, koji su se, postavši sposobni da ponovo preuzmu treće-denzitetska iskustva, postepeno oslobodili samo-nametnutih ograničenja oblika.

Drugo, tu su entiteti sa drugih treće-denzitetskih ulaza ili pridošlice, čiji su se vibracioni obrasci poklopili sa iskustvenom tačkom Zemlje. Oni se pročišćavaju kroz proces inkarnacije.

Treće, od otprilike 200 godina doživeli ste mnoge posete Putnika. Treba naglasiti da su zbog vašeg procesa žetve i mogućnosti koje on pruža iskorišćene sve raspoložive prilike za inkarnaciju.

Ispitivač: Samo da bismo razjasnili stvari, možete li mi reći koliko je celina uma/tela/duha preneto na Zemlju od početka poslednjeg perioda od 75.000 godina?

Ra: Ja sam Ra. Transfer, kako ga vi nazivate, je bio postepen. Preko dve milijarde duša su entiteti sa Maldeka koji su uspešno izvršili prelazak.

Otprilike 1,9 milijardi duša je iz najrazličitijih delova kreacije ušlo u ovaj iskustveni prostor u različitim vremenima. Ostatak su oni koji su proživeli prva dva ciklusa na ovoj sferi ili koji su u nekoj tački ušli kao Putnici; neki Putnici su na ovoj sferi već više hiljada godina; drugi su stigli tek nedavno.

Ispitivač: Pokušavam da razumem tri spirale svetla u piramidalnom obliku. Želeo bih da postavim pitanja o svakom.

Prva spirala počinje ispod Kraljičine dvorane i završava se u Kraljičinoj dvorani. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To nije tačno. Predstava koja se može imati o uzlaznom spiralnom svetlu je povlačenje, jer vrh piramide povlači energiju svetla sa dna ili osnove. Tako je prva konfiguracija polu-spiralna.

Ispitivač: Da li to liči na vrtlog koji nastaje kada pustite vodu iz kade?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno uz napomenu da je razlog za ovo dejstvo gravitacija, dok je kod piramide reč o uzlaznom vrtlogu spiralnog svetla, koje privlači elektro-magnetno polje energizovano oblikom piramide.

Ispitivač: Onda je prva spirala posle te polu-spirale ona koja se koristi za učenje i isceljenje. Gde ta spirala počinje i završava se u odnosu na Kraljičinu dvoranu?

Ra: Ja sam Ra. Spirala koja se koristi za učenje i isceljenje počinje na i malo ispod položaja Kraljičine dvorane u zavisnosti od zemaljskih i kosmičkih ritmova. Ona prolazi kroz položaj Kraljeve dvorane u jasno naglašenoj liniji i završava se otprilike na tački na kojoj se vrh treće piramide može videti kako intenzivira energiju.

Ispitivač: Prva spirala je očigledno drugačija od druge i treće spirale jer one se one koriste u drugačije svrhe i imaju drugačija svojstva. Da li je to tačno.

Ra: Ja sam Ra. To je delimično tačno. Velika spirala je ucrtana u vrtlog vrha piramide. Međutim, spiralna energija većeg intenziteta od crvenog, da tako kažemo, kraja spektra, se još jednom uvija u spiralu prouzrokujući ogromnu snagu i fokusiranje energije koja se onda koristi za građenje.

Ispitivač: I onda treća spirala zrači sa vrha piramide. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. Treća potpuna spirala to čini. To je tačno. Dobro je računati sa polu-spiralnom osnovom koje obezbeđuje pranu jer sve to može biti privučeno tim trima uzlaznim spiralama svetla.

Ispitivač: Pokušavam da razumem šta se događa tokom tog procesa. Nazvao bih prvu polu-spiralu nultom pozicijom, i preostale tri prvom, drugom i trećom, pri čemu je prva namenjena učenju lečenja. Kakve promene se odvijaju u svetlu na prelazu od nulte pozicije do prve spirale, koje tu prvu spiralu čine podesnom za lečenje?

Ra: Ja sam Ra. Prana, prikupljena piramidalnim oblikom, stiče koherentnost energetskog pravca. Termin „uzlazna spirala svetla“ ne ukazuje na vaš koncept gore i dole, već na ono što poseže za ljubavlju i svetlom.

Ispitivač: Mogu li da pretpostavim da svetlo sa svih tačaka u prostoru zrači u našu iluziju pod uglom od 360º i da taj oblik onda stvara koherenciju između piramide i tog zračenja kao fokusirajući mehanizam. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je potpuno tačno.

Ispitivač: Onda prva spirala ima drugačiji faktor kohezije nego druga. Koja je razlika između prve i druge spirale?

Ra: Ja sam Ra. Kada svetlo kroz dimnjak dospe do onoga što nazivate nultom pozicijom, ono doseže tačku obrtanja. To deluje kao kompresija svetla, koje enormno uvećava svoju koherenciju i organizaciju.

Ispitivač: Onda su kohezija i organizacija još jednom uvećane na početku druge spirale? Da li je to samo efekat udvostručenja ili rastući efekat?

Ra: Ja sam Ra. O tome je teško govoriti na vašem jeziku. Ne postoji efekat udvostručenja, već transformacije preko granica dimenzija, tako da svetlo, koje je delovalo za one koji su ga koristili u konfiguraciji vreme/prostor – prostor/vreme, postane svetlo koje deluje u onome što biste mogli posmatrati kao interdimenzionalnu konfiguraciju vremena/prostora – vremena/prostora. Međutim, na poziciji dva, kako ste je nazvali, se većina delovanja može izvesti inter-dimenzionalno.

Ispitivač: U piramidi u Gizi ne postoji odaja na poziciji dva. Da li ikada koristite poziciju dva, postavljajući odaju na tom položaju na drugim planetama ili u drugim piramidama?

Ra: Ja sam Ra. Ta pozicija je upotrebljiva samo za one koji imaju sposobnost da služe kao provodnik za tu vrstu fokusirane spirale. Nismo pokušavali da obučavamo treće-denzitetska bića u tim disciplinama.

Ispitivač: Treća spirala, koja zrači sa vrha, se koristi za „energizovanje“. Možete li mi reći šta podrazumevate pod „energizovanjem“?

Ra: Ja sam Ra. Treća spirala je ekstremno ispunjena pozitivnim efektima usmerene prane i ono što bi bilo smešteno iznad takvog oblika bi dobilo udare, koji energiziraju elektro-magnetna polja. To može biti izuzetno podsticajno u treće-denzitetskim primenama mentalnih i telesnih konfiguracija. Međutim, preterana izloženost ovakvim udarima može traumatizovati entitet.

Ispitivač: Da li postoje još neki efekti piramide pored onih o kojima smo govorili?

Ra: Ja sam Ra. Ima ih nekoliko. Međutim, njihova upotreba je ograničena. Upotreba pozicije rezonantne sobe izaziva sposobnost adepta da se suoči sa sobom. To je jedna vrsta mentalnog testa. On je moćan i veoma opasan.

Spoljna školjka piramide sadrži male vrtloge energije svetla, koju kristalizovano biće može koristiti za različita suptilna dejstva na nevidljiva tela preko delovanja na fizičko telo.

Izvan ovih mesta postoje i ona na kojima se može postići perfektan san i obrnuti proces starenja. Ta svojstva nisu važna.

Ispitivač: Na kojoj poziciji na kojoj bi se proces starenja obrnuo?

Ra: Ja sam Ra. Otprilike 5º do 10º iznad i ispod položaja Kraljičine odaje u jajolikim oblicima sa svake strane piramide koji se izdužuju u čvrst oblik otprilike četvrtinu puta do Kraljičine odaje.

Ispitivač: Drugim rečima, ako bih ušao četvrtinu puta unutar zidova piramide i ako bi preostala još otprilike četvrtina puta od centra na približnom nivou iznad osnove Kraljičine odaje, pronašao bih taj položaj?

Ra: Ja sam Ra. To je otprilike tako. Morate zamisliti duple suze kako se izdužuje u oba pravca, prema licu piramide i prema Kraljičinoj odaji pružajući se iznad i ispod nje. To možete posmatrati kao položaj na kome se svetlo skuplja u spiralu i zatim ponovo širi. To je položaj koji možete nazvati prana vakuum.

Ispitivač: Zašto bi to obrnulo proces starenja?

Ra: Ja sam Ra. Starenje je funkcija delovanja različitih elektro-magnetskih polja na elektro-magnetna polja celine uma/tela/duha. Na tom položaju ne postoji transmisija niti narušavanje tih polja, niti bi bilo kakva aktivnost unutar kompleksa elektro-magnetnih polja celine uma/tela/duha mogla da dovede do poremećaja. Vakum otklanja svaku takvu smetnju. Tako entitet ne oseća ništa i lebdi.

Ispitivač: Da li piramida koja je napravljena u našem dvorištu funkcioniše pravilno? Da li je podešena i izgrađena pravilno?

Ra: Ja sam Ra. Sagrađena je unutar dopuštenih odnosa mada nije perfektna. Međutim, njena izbalansiranost bi na tom mestu trebalo da u najvećoj mogućoj meri bude efikasna.

Ispitivač: Da li mislite da bi jedna od osnovnih stranica trebalo da bude podešena 20º istočno od severne tačke?

Ra: Ja sam Ra. Takvo podešavanje bi bilo delotvorno.

Ispitivač: Prethodno ste rekli da bi jedna od stranica osnove trebalo da bude usaglašena sa magnetnim severom. Šta je bolje, usaglasiti je sa magnetnim sverom ili 20º istočno od magnetnog severa?

Ra: Ja sam Ra. To je pitanje vaše odluke. Pravilno podešavanje za vas na ovoj sferi je u ovo vreme usaglašavanje sa magnetnim severom. Međutim, vaše pitanje se specifično odnosilo na strukturu, koju bi koristili entiteti čiji su energetski vrtlozi u većoj meri saobrazni orijentaciji istinske zelene boje. To bi bilo 20º istočno od severne tačke.

Svaka orijentacija ima svoje prednosti. Na magnetnom severu je delovanje jače i može se jasnije osetiti. Iako je energija slaba, pravac je od velike pomoći.

Izbor je vaš. To je izbor između kvaliteta i kvantiteta ili pomoći koju u meditaciji pruža široka traka ili uzana traka.

Ispitivač: Kada se planetarna osa iznova poravna, da li će se poravnati 20º istočno od severne tačke da bi se prilagodila zelenoj vibraciji?

Ra: Ja sam Ra. Plašimo se da će ovo biti poslednje pitanje, jer se kod instrumenta ubrzano povećava distorzija u pravcu bola telesnog kompleksa.

Postoje sve naznake da će se ovo dogoditi. Ne možemo govoriti sa sigurnošću, ali smo svesni da će materije veće i manje gustine biti povučene, da bi se usaglasile sa gušćim i ređim energijama koje preko realija iskustva vašem Logosu omogućavaju delovanje.

Možemo li odgovoriti na neko kratko pitanje?

Ispitivač: Samo da li postoji nešto što bismo mogli učiniti da bi se instrument osećao udobnije i da bismo unapredili kontakt?

Ra: Ja sam Ra. Sve je dobro. Svesni smo da u ovom trenutku doživljavate teškoće, ali one nisu nastale usled nedostatka savesnosti ili posvećenosti. Ja sam Ra. Ostavljam vas u ljubavi i u svetlu beskonačnog Kreatora. Idite, ujedinjeni u moći i miru beskonačnog Kreatora. Adonai.