Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Ra materijal - Knjiga III, seansa 58


Zakon Jednog, Knjiga III, seansa 58
16.06.1981.

Ra. Ja sam Ra. Pozdravljam vas u ljubavi i svetlu beskonačnog Kreatora. Mi sada komuniciramo.

Ispitivač: Da li biste mi, molim vas, dali informacije o stanju instrumenta?

Ra: Ja sam Ra. Stanje je isto kao i ranije uz napomenu da se pomenuta fizička distorzija donekle povećala.

Ispitivač: Možete li mi reći razlog za povećanje fizičke distorzije?

Ra: Ja sam Ra. Fizička distorzija je, kako smo rekli, nastala usled preterane aktivnosti slabih, kako vi to nazivate, delova fizičkih kompleksa. Pogoršanje je nastalo zbog prirode same te distorzije, koju nazivamo artritisom. Kada je jednom počela, distorzija će ostati nepredvidljiva, nepredvidljivo se smanjujući ili povećavajući.

Ispitivač: Pokušali smo lečenje sa dijamantskim kristalom. Isprobao sam obe metode, koristeći kristal koji visi oko vrata i ljuljajući ga sa zgloba desne ruke. Da bih radio na članku, mislim da treba da ljuljam kristal tik ispod desne ruke na razdaljini od centimetar ili dva, držeći ga direktno iznad članka. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To bi bio odgovarajući način, kada biste imali prakse u isceliteljskom radu. Raditi sa moćnim kristalom kakav vi imate, a da pri tome ne možete da opazite magnetne struje suptilnih tela, bi verovatno bilo isto kao i preporučiti početniku da sa testerom i ekserom sagradi Vatikan.

Korišćenje zaljuljanog kristala je velika umetnost. Na trenutnoj tački vašeg razvitka, učinili biste dobro, ako biste radili sa manje moćnim kristalima dok upoznajete ne samo fizičke glavne energetske centre, već i fizičke sekundarne i tercijarne energetske centre i zatim pronalazite korespondirajuće energetske centre suptilnih tela. Na taj način biste mogli aktivirati sopstvenu unutrašnju viziju.

Ispitivač: Koji tip kristala treba koristiti za to?

Ra: Ja sam Ra. Možete koristiti bilo koji kamen simetričnog oblika, jer vaša namera nije da ometate tu energiju ili da njome upravljate, već pre da je locirate i postanete svesni šta osećate kada je u balansiranom stanju, šta kada je u nebalansiranom ili blokiranom stanju.

Ispitivač: Da li je tačna moja pretpostavka da je ono što ja radim ljuljanje kamena otprilike dve stope ispod svoje ruke i njegovo postavljanje iznad tela. Kada kamen počne da kruži u smeru kazaljke na satu, to bi ukazivalo na neblokiran energetski centar? Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. Razmak između kamena i ruke je nebitan i zavisi od vaše odluke. Cirkularno kretanje ukazuje na neblokiran energetski centar. Međutim, neki entiteti su polarizovani u suprotnom pravcu od drugih i bilo bi dobro testirati oblik normalnih energetskih spirala pre nego što se počne sa procedurom.

Ispitivač: U slučaju instrumenta smo zainteresovani za lečenje zgloba i ruke. Onda bih testirao energetski centar u oblasti zgloba ruke instrumenta. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. Dali smo vam opšte informacije u vezi sa ovim načinom lečenja i objasnili stanje instrumenta. To je linija iza koje bi informacija bila kršenje Zakona Konfuzije.

Ispitivač: Želeo bih da istražim putanje energije i šta se sada događa na tim putanjama i tok energije na osnovu nekoliko primera. Prvo bih uzeo oblik piramide i istražio energiju koja je na neki način fokusirana tim oblikom. Dao bih jednu izjavu i zamolio vas da je korigujete.

Mislim da piramida može biti u bilo kojoj orijentaciji i da može obezbediti određeno fokusiranje spiralne energije, ali najveće fokusiranje se odvija kada je jedna njena strana paralelna sa magnetnim severom. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je u suštini tačno uz jednu dopunu. Ukoliko je jedan ugao usmeren ka magnetnom severu, energija će se takođe pojačati u svom fokusu.

Ispitivač: Da li time mislite da, ukoliko ocrtam liniju kroz dva suprotna ugla piramide u osnovi i usmerim je ka magnetnom severu – to bi bilo tačno 45º položaja jedne strane upravljene ka magnetnom severu – onda bi ti sasvim dobro funkcionisalo. Da li je to ono što vi kažete?

Ra: Ja sam Ra. To bi funkcionisalo mnogo bolje nego kada bi piramidalni oblik bio neporavnat. Ne bi funkcionisalo tako dobro kao gore pomenuta konfiguracija.

Ispitivač: Da li bi piramidalni oblik funkcionisao podjednako dobro sa desnom stranom gore kao i dole s obzirom na površinu Zemlje, pod pretpostavkom da magnetno podešavanje ostane isto u oba slučaja?

Ra: Ja sam Ra. Mi ne prodiremo do srži vašeg pitanja. Obrnuti oblik piramide čini delovanje piramide obrnutim. Dalje, teško je sagraditi takvu strukturu, okrenutu na dole. Možda smo pogrešno razumeli vaše pitanje.

Ispitivač: Postavio sam to pitanje samo da bih razumeo način na koji piramida fokusira svetlo, ne u svrhu upotrebe. Samo kažem da, ukoliko bismo sagradili piramidu sa vrhom na dole, da li bi se ono fokusiralo na Kraljičinu dvoranu ili malo ispod na isti način kao kada je vrh postavljen na gore.

Ra: Ja sam Ra. Ona bi funkcionisala samo u slučaju ako je polaritet entiteta iz nekog razloga obrnut.

Ispitivač: Linije spiralne energije svetla – da li one nastaju sa pozicije upravljene ka centru Zemlje i zrače napolje sa te tačke?

Ra: Ja sam Ra. Piramidalni oblik je kolektor koji izvlači uplivnu energiju iz, kako biste vi to nazvali, dna ili osnove i dopušta toj energiji da se kreće spiralnom putanjom na gore u liniji sa najvišim uglom tog oblika. To se odvija na isti način i ako je piramida okrenuta. Ta energija nije energija Zemlje, kako mi razumemo vaše pitanje, već energija svetla.

Ispitivač: Da li igra neku ulogu to da li je piramida čvrsta ili je sagrađena od četiri tanke stranice i da li postoji neka razlika između ove dve stvari?

Ra: Ja sam Ra. U smislu kolektora energije oblik je jedini zahtev. Sa stanovišta praktičnih potreba vašeg telesnog kompleksa, ukoliko neko stanuje u takvom obliku, dobro bi bilo da oblik ima čvrste stranice, da bi se izbeglo da biće bude izloženo spoljnim uticajima.

Ispitivač: Onda, ako jednostavno upotrebim oblik od žice, koga bi činila četiri komada žice, koji se sakupljaju na vrhu i piramida bila potpuno otvorena, to bi u pogledu spiralne energije svetla bila ista stvar. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. Okvir od žice bi bio identičan čvrstom obliku. To je tačno. Međutim, mnoge vrste metala nisu preporučljive za upotrebu piramidalnog oblika kada on treba da pospeši medidativni proces. One koje su preporučljive su skupe u vašem sistemu razmene.  Drvo ili drugi prirodni materijali ili plastične cevi, načinjene čovekovom rukom, bi takođe bili od pomoći.

Ispitivač: Zašto bi nešto što je otvoreno i jednostavno, kao što su to četiri drvene šipke koje se sastaju na vrhu, fokusiralo spiralno svetlo?

Ra: Ja sam Ra. Ako zamislite svetlo u metafizičkom smislu kao vodu, a piramidalni oblik kao odžak, ovaj koncept bio mogao postati sasvim očigledan.

Ispitivač: Hvala vam. Ne želim da se bavim predmetima male važnosti. Pretpostavio sam da vi želite da se postavi pitanje o piramidi zbog činjenice da su sa pogrešnom upotrebom piramide povezane određene opasnosti.

Pokušavam da razumem na koji način funkcioniše svetlo i da shvatim kako to zajedno radi i nadao sam se da će mi pitanja o piramidi pomoći da shvatim treću distorziju, koja je svetlo. Koliko sam razumeo, oblik piramide funkcioniše kao odžak, povećavajući zbijenost energije, tako da pojedinac može da dobije veći intenzitet treće distorzije. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je generalno tačno.

Ispitivač: Čist oblik kristala, kao što je dijamant - pomenuli ste da je on zamrznuto svetlo – izgleda da je ta treće-denzitetska manifestacija na neki način prozor ili mehanizam fokusiranja za treću dimenziju. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je u osnovi tačno. Međutim, treba naglasiti da samo volja kristalizovanog entiteta može prouzrokovati da interdimenzionalno svetlo teče kroz materijal. Što je pravilniji entitet i što je pravilniji kristal, to je potpuniji efekat.

Ispitivač: Postoje mnogi ljudi koji savijaju metal i čine slične stvari, upućujući zahtev mislima. Šta se događa u tom slučaju?

Ra: Ja sam Ra. Ono što se u tim slučajevima događa se može uporediti sa drugom spiralom svetla u piramidi koju koristi entitet. Na drugom spiralnom kraju na vrhu, svetlo bi se moglo uporediti sa laserskim emitovanjem u metafizičkom smislu i kada se inteligentno usmeri, može usloviti savijanje ne samo u piramidi, već je to vrsta energije koju mogu da povuku oni koji su sposobni da fokusiraju spiralno svetlo koje se kreće na gore. To je moguće zahvaljujući kontaktu sa inteligentnom energijom u indigo zraku.

Ispitivač: Zašto su ti ljudi sposobni da to urade? Izgleda da njima nije potreban trening; oni su jednostavno sposobni da to učine.

Ra: Ja sam Ra. Oni se sećaju disciplina, neophodnih za tu aktivnost, koja je upotrebljiva jedino na drugim iskustvenim tačkama pravih boja.

Ispitivač: Vi onda kažete da to ne bi bilo upotrebljivo na našem sadašnjem denzitetu? Da li će se moći koristiti na četvrtom denzitetu u veoma bliskoj budućnosti?

Ra: Ja sam Ra. Cilj takvog fokusiranja energije je da izgradi, ne da uništi i ona se koristi, da tako kažemo, kao alternativa treće-denzitetskim metodama zidanja.

Ispitivač: Da li se ona koristi i za lečenje?

Ra: Ja sam Ra. Ne.

Ispitivač: Da li pokušaj da se razviju takve sposobnosti ili sposobnost savijanja metala ima nekih prednosti? Ono što pokušavam da kažem je, da li te sposobnosti na neki način ukazuju na razvijenost entiteta ili predstavljaju nešto drugo? Na primer, ako bi se entitet razvio preko indigo zraka, da li bi sposobnost savijanja bila pokazatelj tog razvitka?

Ra: Ja sam Ra. Ovo će biti poslednje opširno pitanje za ovu seansu.

Hajde da navedemo tri spirale energije svetla za koje piramida predstavlja primer. Prvo, osnovna spirala koja se koristi za učenje i za isceljivanje. Drugo, spirala ka najvišem vrhu koja se koristi za građenje. Treće, spirala koja se prostire od najvišeg vrha, koja se koristi za energizovanje.

Kontakt sa indigo zrakom ne mora da se pokaže u vidu bilo kakvog posebnog dara ili znaka, kako biste vi rekli. Kod nekih je indigo energija energija čistog bića i nikada se ne manifestuje, ipak svi su svesni progresa takvog entiteta. Neki mogu da podučavaju ili dele na razne načine kontakt sa inteligentnom energijom. Drugi u nemanifestiranom obliku nastavljaju potragu za inteligentnom energijom.

Tako je manifestacija u manjoj meri pokazatelj od onoga što osećamo ili slutimo o celini uma/tela/duha. Violetni zrak bivstva je u mnogo većoj meri indikator istinskog sopstva.

Da li postoji neko kratko pitanje na koje bismo mogli odgovoriti pre nego što napustimo instrument?

Ispitivač: Imam pitanje o tome šta podrazumevate pod „trećom spiralom“, ali ako bi odgovor bio suviše opširan, pitao bih samo da li postoji nešto što možemo učiniti da bi se instrument osećao udobnije i da bismo unapredili kontakt?

Ra: Ja sam Ra. Možemo odgovoriti kratko. Ukoliko želite možete pitati za više detalja na sledećoj seansi.

Ako zamislite plamen sveće, možete videti treću spiralu.

Ovaj instrument je dobro balansiran. Predmeti su dobro postavljeni. Vi ste savesni.

Ja sam Ra. Ostavljam vas, moji prijatelji, u ljubavi i u svetlu jednog beskonačnog Kreatora. Idite, ujedinjeni u snazi i miru beskonačnog Kreatora. Adonai.