Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Ra materijal - Knjiga III, seansa 57


Zakon Jednog, Knjiga III, seansa 57
12.06.1981.

Ra: Ja sam Ra. Pozdravljam vas u ljubavi i svetlu beskonačnog Kreatora. Mi sada komuniciramo.

Ispitivač: Prvo, možete li da mi date informacije o stanju ovog instrumenta, molim?

Ra: Ja sam Ra. Instrument se nalazi pod veoma snažnim psihičkim napadom. Instrument se dobro drži zahvaljujući dopunjenoj vitalnoj energiji i distorziji u pravcu osećaja za proporciju koji vaši ljudi nazivaju smislom za humor.

Postoji mogućnost da napad naruši kontakt za kratko period vašeg prostora/vremena.

Ispitivač: Postoji li nešto posebno što možemo učiniti da bismo olakšali taj napad?

Ra: Ja sam Ra. Ne postoji ništa što možete učiniti da olakšate taj napad. Razumevanje ovog mehanizma može biti od pomoći.

Ispitivač: Možete li nam reći kako funkcioniše taj mehanizam?

Ra: Ja sam Ra. Orionska grupa se ne može mešati direktno, već samo preko već postojećih distorzija celine uma/tela/duha.

U ovom slučaju entitet je jednom rukom posegnuo za teškim objektom i ta aktivnost mišića je uslovila deformaciju ili distorziju skeletno/mišićne strukture jednog od instrumentovih ekstremiteta.

Vaša pomoć može biti od koristi uz odgovarajuću negu ove distorzije koja odgovara post-operativnom stanju kada kosti nisu dovoljno dobro srasle. Instrument treba da bude svestan nege, neophodne da bi se izbegla ovakva delovanja na mišiće i vaša podrška tom stanju svesnosti se ohrabruje.

Ispitivač: Da li postoji nešto posebno što možemo učiniti da bismo olakšali taj problem koji već postoji?

Ra: Ja sam Ra. Ova informacija je bezazlena i zbog toga ćemo je preneti iako je tranzitne prirode, noseći u sebi manje principa, već nudeći samo prolazne informacije.

Oblast zgloba treba da bude prekinuta kao kod uganuća, kako vi nazivate tu distroziju, ono što nazivate poveskom može se koristiti na toj distortovanoj desnoj strani kompleksa tela tokom dužeg perioda. U tom vremenu simptomi treba da se ispitaju i da se to ponavlja dok se distorzija ne umanji.

Isceliteljski rad u kome je svako početnik se može koristiti ukoliko postoji želja.

Treba primetiti da je kristal potreban.

Ispitivač: Koji je to kristal?

Ra: Ja sam Ra. Oštećen ali valjan kristal, koji stoji na prstu desne ruke instrumenta.

Ispitivač: Možete li mi reći kako se kristal koristi u te svrhe?

Ra: Ja sam Ra. To je dugo pitanje.

Vi prvo, kao celina uma/tela/duha balansirate i polarizujete sebe, povezujući unutrašnje svetlo sa spiralnim tokovima univerzalnog svetla. Radili ste vežbe da biste regulisali procese koji su deo toga. Pogledajte u njih da biste pripremili kristalizovano biće.

Uzmite onda kristal i osetite svoju polarizovanu i potencijalno balansiranu energiju, kanalisanu u zelenom zraku, koja leči kroz vaše biće, ulazeći i aktivirajući kristalinsku pravilnost zamrznutog svetla, koje je kristal. Kristal će odjekivati bremenitim svetlom inkarnacijske ljubavi i energija svetlosti će početi da zrači na specifičan način, isijavajući u potrebnim vibracijama svetla, fokusirana i pojačana u pravcu magnetskog polja celine uma/tela/duha koje treba izlečiti. Entitet kome je potrebno ovakvo lečenje će tada otvoriti zaštitni vibracioni štit ljubičasto/crvenog zraka. Tako unutrašnja vibraciona polja, od centra do centra u umu, telu i duhu, mogu trenutno biti prekinuta i podešena, pružajući na taj način mogućnost onome koji treba da bude lečen, da izabere manje distortovan unutrašnji kompleks energetskih polja i vibracionih odnosa.

Ispitivač: Da li iscelitelj treba da drži kristal u desnoj ruci?

Ra: Ja sam Ra. To nije tačno. Postoje dva rasporeda koja se mogu preporučiti.

Prva, lanac oko vrata da bi se kristal postavio u poziciju energetskog centra zelenog zraka. Druga, lanac koji visi sa desne ruke, ispružen i obmotan oko ruke tako da se kristal može ljuljati na način da postigne tanano podešavanje.

Nudimo ovu informaciju, svesni da je potrebno dosta vežbe da bi se efikasno koristile ove energije sopstva. Međutim, svako ima mogućnost da to učini i ova informacija, ako se precizno sledi, ne može iti štetna.

Ispitivač: Da li bi neoštećen kristal bio bolji od oštećenog kakav imamo sada?

Ra: Ja sam Ra. Bez namere da donosimo sud o prioritetima koje biste mogli izabrati, naglašavamo da je usaglašen ili kristalisan entitet, u svojoj konfiguraciji podjednako važan kao i perfekcija kristala koji se koristi.

Ispitivač: Da li fizička veličina kristala ima uticaja na delotvornost lečenja?

Ra: Ja sam Ra. To je od važnosti u nekim primenama u vezi sa lečenjem planete. U radu sa individualnom celinom uma/tela/duha jedini zahtev je da kristal bude u harmoniji sa kristalizovanim bićem. Možda postoji donji limit veličine onoga što nazivate kristalom sa fasetama, jer svetlo koje prolazi kroz kristal treba da se proširi u ukupnoj širini spektra prema onome koji treba da bude lečen. Dalje treba naglasiti da je voda tip kristala koji je takođe efikasan, iako u vašem denzitetu nije toliko lako da visi sa lančeta.

Ispitivač: Ako postavim vrh olovke ovde, da li će on reprezentovati pravilan položaj na kome treba da stoji kristal za odgovarajući zeleni zrak? Da li je ovaj položaj odgovarajući?

Ra: Ja sam Ra. Isprobavamo vaše mere. Od 2 do 5-4 centimetara u pravcu vašeg srca bi bilo odgovarajuće.

Ispitivač: U kakvom odnosu stoji isceljenje, o kome ste nam upravo govorili, sa isceljenjem koje se vršilo u Kraljevoj odaji u piramidi u Gizi?

Ra: Ja sam Ra. Postoje dve prednosti rada sa ovakvim konfiguracijom oblika i dimenzija.

Prvo, dezorganizacija ili prekidanje ljubičasto/crvenog oklopa ili zaštitnog štita je automatska.

Na drugom mestu, svetlost se konfiguriše postavljanjem na tu poziciju u sedam distinktivnih boja ili brzina energetskih vibracija, dopuštajući na taj način energiji da kroz kristalizovano biće, u fokusu sa kristalom, deluje sa velikom lakoćom i neometano i sa, da tako kažemo, naglašenim osećajem energija ili boja, kako u prostoru/vremenu, tako i u vremenu/prostoru. Tada neoklopljeno biće može brzo biti izlečeno. To je u nekim slučajevima poželjno, pogotovo kada oklop čini veliki deo mogućnosti za nastavak aktivnosti kompleksa tela u ovom denzitetu.

Trauma nastala prekidanjem tih zaštitinih vibracija je onda umanjena.

Koristimo ovu priliku da nastavimo sa svojom čašću/dužnošću i da kao neki od onih, koji kreiraju te piramidalne oblike, naglasimo da ni na koji način nije neophodno da se koriste ti oblici da bi se postiglo isceljenje, jer je starost vibracija uslovila da vibracioni kompleks  celine uma/tela/duha bude manje podložan traumi ili prekidanju štita.

Dalje, kako smo rekli, moćan efekat piramide, sa svojim obaveznim prekidanjem štita, ukoliko se koristi bez kristalizovanog bića, ako se koristi sa pogrešnom namerom ili pogrešnom konfiguracijom, može imati posledice u daljoj distorziji entiteta koja je jednaka delovanju nekih od vaših hemikalija, koje izazivaju dezorganizaciju energetskih polja na sličan način.

Ispitivač: Da li uopšte postoji bilo kakva upotreba oblika piramide koja je blagotvorna?

Ra: Ja sam Ra. Odgovor je potvrdan ukoliko se oblik brižljivo koristi.

Piramida se može koristiti za unapređivanje kontemplativnog stanja toliko dugo dok je entitet u položaju kao u Kraljičinoj dvorani ili su entiteti u balansiranoj poziciji oko te centralne tačke.

Mali piramidalni oblik, smešten iza kompleksa tela, može energizovati tu celinu tela. To treba da bude urađeno u toku kratkog perioda, koji ne treba da prelazi 30 vaših minuta.

Korišćenje piramidalnog oblika da bi se balansirale planetarne energije i dalje funkcioniše do nekog neznatog stepena, ali usled planetarnih promena, piramide više nisu podesne za ovaj rad.

Ispitivač: Na koji način takozvani položaj Kraljičine odaje pomaže entitetu pri meditaciji?

Ra: Ja sam Ra. Zamislite polaritet celine uma/tela/duha. Unutrašnje svetlo je srce vašeg bića. Njegova snaga je ekvivalentna vašoj snazi volje da tražite svetlost. Položaj ili balansirani položaj grupe intenzivira količinu te volje, količinu svesti o unutrašnjem svetlu, neophodnu da bi se privuklo spiralno, ulivajuće svetlo sa južnog magnetnog pola bića.

To je položaj posvećenika, jer će mnogo različitih simbola ili distorzija pustiti entitet da intenzivira traženje tako da on postane jedan od onih sa centriranim i pročišćenim uplivnim svetlom.

Ispitivač: Onda, ako se koristi piramidalni oblik, čini mi se da je neophodno napraviti ga dovoljno velikim, tako da položaj Kraljičine odaje bude dovoljno dalek od položaja Kraljeve odaje, kako bi se ovaj energetski položaj mogao koristiti a da ne bude ometan od strane položaja Kraljeve dvorane. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. U ovoj primeni piramidalni oblik može biti manji ukoliko je najviši ugao manji, ne dopuštajući na taj način formaciju Kraljeve odaje. Dakle, za tu primenu su efikasni sledeći oblici: silos, kupa, kupola, špic.

Ispitivač: Da li ti oblici, koje ste pomenuli, imaju bilo koji od efekata Kraljeve dvorane, ili samo efekte Kraljičine dvorane?

Ra: Ja sam Ra. Ovi oblici imaju efekte Kraljičine dvorane. Treba naglasiti da je snažno kristalizovan entitet u stvari prenosni položaj Kraljeve dvorane.

Ispitivač: Da li onda kažete da apsolutno nema potrebe, koristi ili dobra u efektima Kraljeve dvorane u ovom trenutku naše evolucije?

Ra: Ja sam Ra. Ukoliko oni koji želi da postanu iscelitelji poseduju kristalizovanu prirodu, i ukoliko su svi koji se obraćaju za pomoć oni koji žele manje distorzije, piramida bi, kao i uvek, bila brižljivo dizajniran sistem parametara, koji će distribuirati svetlost i njegovu energiju tako da pomognu u katalizaciji isceljenja.

Međutim, smatramo da vaši ljudi nisu distortovani u pravcu želje za čistotom u dovoljnom stepenu, da bi se mogao dati ovaj moćan i potencijalno opasan poklon. Mi bismo zbog toga predložili da se on ne koristi u tradicionalnoj konfiguraciji Kraljeve dvorane, koji smo naivno dali vašim ljudima samo da bismo videli kako se njegova upotreba drastično izobličuje i kako je naše učenje izgubljeno.

Ispitivač: Koji najviši ugao bi bio odgovarajući kod oblika špica za naše upotrebe?

Ra: Ja sam Ra. To zavisi od vaše odluke. Princip kružnih, zaobljenih ili zašiljenih oblika je da centar deluje kao nevidljivi induktivni kalem. Na taj način putanje energije postaju spiralne i cirkularne. Na taj način izbor većine prijatnih konfiguracija postaje vaš. Efekat je relativno fiksiran.

Ispitivač: Da li postoji bilo kakva varijacija u efektu s obzirom na materijal konstrukcije i gustinu materijala? Da li je u pitanju geometrija oblika ili to stoji u vezi sa nekim drugim faktorima?

Ra: Ja sam Ra. Geometrija, kako je nazivate, ili odnosi tih oblika u njihovim konfiguracijama je veoma važna. Dobro je izbeći materijal od kalaja ili od olova ili drugog baznog materijala. Drvo, plastika, staklo i drugi materijali se mogu smatrati adekvatnim.

Ispitivač: Ukoliko bi piramidalni oblik bio smešten ispod entiteta, kako bi to bilo urađeno? Da li bi bio smešten ispod postelje? Nisam sasvim siguran kako da energizujem entiet „smeštajući ga ispod“. Možete li mi reći kako da to uradim?

Ra: Ja sam Ra. Vaša pretpostavka je tačna. Ukoliko je oblik odgovarajuće veličine, on se može smestiti ispod jastuka na kome počiva glava ili dušeka na kome počiva kompleks tela.

Mi ponovo napominjemo da je treća spirala uzlaznog svetla ona koja se emituje sa najvišeg ugla ovog oblika, najopasnija za entitet u prevelikoj dozi i ne bi trebalo da bude prekomerno korišćena.

Ispitivač: Koja bi u centimetrima bila visina neke od tih piramida da bi što bolje funkcionisala?

Ra: Ja sam Ra. To nije važno. Samo je proporcija visine piramide od osnove do vrha i parametara osnove važna.

Ispitivač: Kakav treba da bude taj odnos?

Ra: Ja sam Ra. Ta proporcija treba da bude 1,16 kako možete da primetite.

Ispitivač: Da li hoćete da kažete da zbir četiri stranice baze treba da bude 1,16 visine piramide?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: Možete li mi reći na šta ste mislili kada ste rekli da Kraljičina dvorana treba da bude mesto inicijacije?

Ra: Ja sam Ra. Ovo je dugo pitanje. Mi ne možemo opisati inicijaciju u njenom specifičnom smislu zbog naše distorzije u pravcu verovanja/razumevanja da proces koji smo ponudili pre mnogo godina nije bio izbalansiran.

Međutim, vi ste svesni koncepta inicijacije i shvatate da ona zahteva centriranje bića u pravcu potrage za Kreatorom. Mi smo se nadali da ćemo balansirati to razumevanje, nudeći objave Zakona Jednog, koji znači da su sve stvari jedan Kreator. Zbog toga se potraga za Kreatorom ne odvija samo u meditaciji ili u radu adepta, već u iskustvu koje se stiče svakog trenutka.

Inicijacija Kraljičine dvorane je povezana sa objavom želje sopstva da upozna Kreatora u celini tako da  pročišćeno ulazno svetlo prolazi na balansiran način kroz sve energetske centre, susrećući indigo i otvarajući vrata ka inteligentnoj energiji. Tako entitet doživljava pravi život, ili, kako vi to nazivate, buđenje

Ispitivač: Takođe ste pomenuli da se piramida koristila za učenje. Da li je to bio isti proces ili je tu postoji neka razlika?

Ra: Ja sam Ra. Postoji razlika.

Ispitivač: Kakva je to razlika? Razlika je prisustvo drugog-sebe koje se manifestuje u prostoru/vremenu i, posle nekih obuka, u vremenu/prostoru za svrhe učenja/podučavanja. U sistemu koji smo mi kreirali škole su bile udaljene od piramida, tako da je iskustvo bilo povučenost.

Ispitivač: Nisam sasvim razumeo šta ste time mislili. Možete li mi reći malo više o onome o čemu ste govorili?

Ra: Ja sam Ra. To je široka tema. Molimo, postavite ponovo pitanje zbog specifičnijeg odgovora.

Ispitivač: Da li ste mislili da su se učitelji sa vaše vibracione ravni manifestovali u Kraljičinoj dvorani da bi podučavali posvećenike ili ste mislili na nešto drugo?

Ra: Ja sam Ra. U našem sistemu iskustva, boravak u Kraljičinoj dvorani je bio usamljen. Na Atlantidi i Južnoj Americi učitelji su delili iskustvo u piramidi.

Ispitivač: Kako se odvijao taj proces učenja – učenja ili podučavanja – u piramidi?

Ra: Ja sam Ra. Kako se proces podučavanja/učenja i učenja/podučavanja ikada odvija?

Ispitivač: Danas bi bilo opasno koristiti piramidalni oblik, dovoljno velik da se postigne efekat Kraljeve dvorane. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. Ta izjava je tačna uz dodatak da je najviši ugao od 76º ono što karakteriše moćan oblik.

Ispitivač: Onda pretpostavljam da ni pod kojim okolnostima ne bi trebalo da koristimo piramide sa najvišim uglom od 76º. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. O tome sami donosite odluku.

Ispitivač: Ponoviću pitanje. Pretpostavljam da bi moglo biti opasno koristiti piramidu sa najvišim uglom od 76º i pitao bih koji je ugao manji od 76º bi bio prvi koji ne bi prouzrokovao opasne posledice.

Ra: Ja sam Ra. Vaša pretpostavka je tačna. Taj ugao bi bio manji od 70º.

Ispitivač: Voleo bih da nastavim sa pitanjima o piramidi, ali bih takođe postavio pitanje u ime (ime). Sada bih ga izneo. Možete li proširiti koncept prostora/vremena i vremena/prostora i kako proći taj koncept i na kom denzitetskom nivou ti koncepti više ne deluju na pojednica?

Ra: Ja sam Ra. Ovo će biti poslednje opširno pitanje tokom ove seanse. Instrument još ima vitalnu energiju. Međutim, zabrinuti smo zbog rastuće distorzije u pravcu bola.

Koncepti prostora/vremena i vremena/prostora su koncepti koji matematički u najvećoj mogućoj meri opisuju odnose vaše iluzije, ono što je vidljivo sa onim što je nevidljivo. Ti deskriptivni termini su nezgrapni. Ali oni su dovoljni za ovaj rad.

U iskustvima mistične potrage za jedinstvom, ova potreba se nikada ne razmatra, jer su one deo sistema iluzije. Tragalac traga za Jednim. Jedan je onaj za kime treba da traga, kako smo rekli, sopstvo, koje je balansirano i koje prihvata sebe, kako u svojoj trenutnoj distorziji tako i u svojoj potpunoj perfekciji. Počivajući u toj balansiranoj svesti, entitet onda otvara sebe Univerzumu koji jeste. To intenzivno traganje onda može delovati na energiju svetla svih stvari i gde god unutrašnja potraga susretne privučenu kosmičku pranu, manifestuje se realizacija Jednog.

Svrha čišćenja svakog energetskog centra je da se dopusti da mesto susreta bude na vibraciji indigo zraka, stvarajući na taj način kontakt sa inteligentnom beskonačnošću i rastapajući iluziju. Orijentacija prema drugima je automatski na toj oslobođenoj energiji, generisanoj ovim stanjem svesti.

Razlika između vremena/prostora i prostora/vremena, kako ih vi razumete, ne podrazumeva kolebanje osim u 3. denzitetu. Međutim, četvrti, peti i do nekog stepena šesti denzitet deluju unutar sistema polarizovanog prostora/vremena i vremena/prostora.

Izračunavanje, neophodno da bi se pomerili iz jednog sistema u drugi kroz dimenzije,je donekle komplikovano. Zbog toga imam velike teškoće da podelimo numerološke koncepte i koristimo ovu priliku kako bismo ponovili molbu da proverite sve one brojeve koji izgledaju sumnjivi.

Da li imate neko kratko pitanje pre nego što napustimo instrument?

Ispitivač: Da li postoji nešto što možemo učiniti da bi instrument bio pogodniji za kontakt i da bismo unapredili kontakt?

Ra: Ja sam Ra. Sve je harmonično. Pozdravljamo vas u radosti. Položaj predmeta je zadovoljavajući.

Ja sam Ra. Ostavljamo vas u ljubavi i svetlu beskonačnog Kreatora. Idite, ujedinjeni u snazi i miru jednog beskonačnog Kreatora. Adonai.