Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Ra materijal - Knjiga III, seansa 57


Zakon Jednog, Knjiga III, seansa 57
12.06.1981.

Ra: Ja sam Ra. Pozdravljam vas u ljubavi i svetlu beskona?nog Kreatora. Mi sada komuniciramo.

Ispitiva?: Prvo, možete li da mi date informacije o stanju ovog instrumenta, molim?

Ra: Ja sam Ra. Instrument se nalazi pod veoma snažnim psihi?kim napadom. Instrument se dobro drži zahvaljuju?i dopunjenoj vitalnoj energiji i distorziji u pravcu ose?aja za proporciju koji vaši ljudi nazivaju smislom za humor.

Postoji mogu?nost da napad naruši kontakt za kratko period vašeg prostora/vremena.

Ispitiva?: Postoji li nešto posebno što možemo u?initi da bismo olakšali taj napad?

Ra: Ja sam Ra. Ne postoji ništa što možete u?initi da olakšate taj napad. Razumevanje ovog mehanizma može biti od pomo?i.

Ispitiva?: Možete li nam re?i kako funkcioniše taj mehanizam?

Ra: Ja sam Ra. Orionska grupa se ne može mešati direktno, ve? samo preko ve? postoje?ih distorzija celine uma/tela/duha.

U ovom slu?aju entitet je jednom rukom posegnuo za teškim objektom i ta aktivnost miši?a je uslovila deformaciju ili distorziju skeletno/miši?ne strukture jednog od instrumentovih ekstremiteta.

Vaša pomo? može biti od koristi uz odgovaraju?u negu ove distorzije koja odgovara post-operativnom stanju kada kosti nisu dovoljno dobro srasle. Instrument treba da bude svestan nege, neophodne da bi se izbegla ovakva delovanja na miši?e i vaša podrška tom stanju svesnosti se ohrabruje.

Ispitiva?: Da li postoji nešto posebno što možemo u?initi da bismo olakšali taj problem koji ve? postoji?

Ra: Ja sam Ra. Ova informacija je bezazlena i zbog toga ?emo je preneti iako je tranzitne prirode, nose?i u sebi manje principa, ve? nude?i samo prolazne informacije.

Oblast zgloba treba da bude prekinuta kao kod uganu?a, kako vi nazivate tu distroziju, ono što nazivate poveskom može se koristiti na toj distortovanoj desnoj strani kompleksa tela tokom dužeg perioda. U tom vremenu simptomi treba da se ispitaju i da se to ponavlja dok se distorzija ne umanji.

Isceliteljski rad u kome je svako po?etnik se može koristiti ukoliko postoji želja.

Treba primetiti da je kristal potreban.

Ispitiva?: Koji je to kristal?

Ra: Ja sam Ra. Ošte?en ali valjan kristal, koji stoji na prstu desne ruke instrumenta.

Ispitiva?: Možete li mi re?i kako se kristal koristi u te svrhe?

Ra: Ja sam Ra. To je dugo pitanje.

Vi prvo, kao celina uma/tela/duha balansirate i polarizujete sebe, povezuju?i unutrašnje svetlo sa spiralnim tokovima univerzalnog svetla. Radili ste vežbe da biste regulisali procese koji su deo toga. Pogledajte u njih da biste pripremili kristalizovano bi?e.

Uzmite onda kristal i osetite svoju polarizovanu i potencijalno balansiranu energiju, kanalisanu u zelenom zraku, koja le?i kroz vaše bi?e, ulaze?i i aktiviraju?i kristalinsku pravilnost zamrznutog svetla, koje je kristal. Kristal ?e odjekivati bremenitim svetlom inkarnacijske ljubavi i energija svetlosti ?e po?eti da zra?i na specifi?an na?in, isijavaju?i u potrebnim vibracijama svetla, fokusirana i poja?ana u pravcu magnetskog polja celine uma/tela/duha koje treba izle?iti. Entitet kome je potrebno ovakvo le?enje ?e tada otvoriti zaštitni vibracioni štit ljubi?asto/crvenog zraka. Tako unutrašnja vibraciona polja, od centra do centra u umu, telu i duhu, mogu trenutno biti prekinuta i podešena, pružaju?i na taj na?in mogu?nost onome koji treba da bude le?en, da izabere manje distortovan unutrašnji kompleks energetskih polja i vibracionih odnosa.

Ispitiva?: Da li iscelitelj treba da drži kristal u desnoj ruci?

Ra: Ja sam Ra. To nije ta?no. Postoje dva rasporeda koja se mogu preporu?iti.

Prva, lanac oko vrata da bi se kristal postavio u poziciju energetskog centra zelenog zraka. Druga, lanac koji visi sa desne ruke, ispružen i obmotan oko ruke tako da se kristal može ljuljati na na?in da postigne tanano podešavanje.

Nudimo ovu informaciju, svesni da je potrebno dosta vežbe da bi se efikasno koristile ove energije sopstva. Me?utim, svako ima mogu?nost da to u?ini i ova informacija, ako se precizno sledi, ne može iti štetna.

Ispitiva?: Da li bi neošte?en kristal bio bolji od ošte?enog kakav imamo sada?

Ra: Ja sam Ra. Bez namere da donosimo sud o prioritetima koje biste mogli izabrati, naglašavamo da je usaglašen ili kristalisan entitet, u svojoj konfiguraciji podjednako važan kao i perfekcija kristala koji se koristi.

Ispitiva?: Da li fizi?ka veli?ina kristala ima uticaja na delotvornost le?enja?

Ra: Ja sam Ra. To je od važnosti u nekim primenama u vezi sa le?enjem planete. U radu sa individualnom celinom uma/tela/duha jedini zahtev je da kristal bude u harmoniji sa kristalizovanim bi?em. Možda postoji donji limit veli?ine onoga što nazivate kristalom sa fasetama, jer svetlo koje prolazi kroz kristal treba da se proširi u ukupnoj širini spektra prema onome koji treba da bude le?en. Dalje treba naglasiti da je voda tip kristala koji je tako?e efikasan, iako u vašem denzitetu nije toliko lako da visi sa lan?eta.

Ispitiva?: Ako postavim vrh olovke ovde, da li ?e on reprezentovati pravilan položaj na kome treba da stoji kristal za odgovaraju?i zeleni zrak? Da li je ovaj položaj odgovaraju?i?

Ra: Ja sam Ra. Isprobavamo vaše mere. Od 2 do 5-4 centimetara u pravcu vašeg srca bi bilo odgovaraju?e.

Ispitiva?: U kakvom odnosu stoji isceljenje, o kome ste nam upravo govorili, sa isceljenjem koje se vršilo u Kraljevoj odaji u piramidi u Gizi?

Ra: Ja sam Ra. Postoje dve prednosti rada sa ovakvim konfiguracijom oblika i dimenzija.

Prvo, dezorganizacija ili prekidanje ljubi?asto/crvenog oklopa ili zaštitnog štita je automatska.

Na drugom mestu, svetlost se konfiguriše postavljanjem na tu poziciju u sedam distinktivnih boja ili brzina energetskih vibracija, dopuštaju?i na taj na?in energiji da kroz kristalizovano bi?e, u fokusu sa kristalom, deluje sa velikom lako?om i neometano i sa, da tako kažemo, naglašenim ose?ajem energija ili boja, kako u prostoru/vremenu, tako i u vremenu/prostoru. Tada neoklopljeno bi?e može brzo biti izle?eno. To je u nekim slu?ajevima poželjno, pogotovo kada oklop ?ini veliki deo mogu?nosti za nastavak aktivnosti kompleksa tela u ovom denzitetu.

Trauma nastala prekidanjem tih zaštitinih vibracija je onda umanjena.

Koristimo ovu priliku da nastavimo sa svojom ?aš?u/dužnoš?u i da kao neki od onih, koji kreiraju te piramidalne oblike, naglasimo da ni na koji na?in nije neophodno da se koriste ti oblici da bi se postiglo isceljenje, jer je starost vibracija uslovila da vibracioni kompleks  celine uma/tela/duha bude manje podložan traumi ili prekidanju štita.

Dalje, kako smo rekli, mo?an efekat piramide, sa svojim obaveznim prekidanjem štita, ukoliko se koristi bez kristalizovanog bi?a, ako se koristi sa pogrešnom namerom ili pogrešnom konfiguracijom, može imati posledice u daljoj distorziji entiteta koja je jednaka delovanju nekih od vaših hemikalija, koje izazivaju dezorganizaciju energetskih polja na sli?an na?in.

Ispitiva?: Da li uopšte postoji bilo kakva upotreba oblika piramide koja je blagotvorna?

Ra: Ja sam Ra. Odgovor je potvrdan ukoliko se oblik brižljivo koristi.

Piramida se može koristiti za unapre?ivanje kontemplativnog stanja toliko dugo dok je entitet u položaju kao u Kralji?inoj dvorani ili su entiteti u balansiranoj poziciji oko te centralne ta?ke.

Mali piramidalni oblik, smešten iza kompleksa tela, može energizovati tu celinu tela. To treba da bude ura?eno u toku kratkog perioda, koji ne treba da prelazi 30 vaših minuta.

Koriš?enje piramidalnog oblika da bi se balansirale planetarne energije i dalje funkcioniše do nekog neznatog stepena, ali usled planetarnih promena, piramide više nisu podesne za ovaj rad.

Ispitiva?: Na koji na?in takozvani položaj Kralji?ine odaje pomaže entitetu pri meditaciji?

Ra: Ja sam Ra. Zamislite polaritet celine uma/tela/duha. Unutrašnje svetlo je srce vašeg bi?a. Njegova snaga je ekvivalentna vašoj snazi volje da tražite svetlost. Položaj ili balansirani položaj grupe intenzivira koli?inu te volje, koli?inu svesti o unutrašnjem svetlu, neophodnu da bi se privuklo spiralno, ulivaju?e svetlo sa južnog magnetnog pola bi?a.

To je položaj posve?enika, jer ?e mnogo razli?itih simbola ili distorzija pustiti entitet da intenzivira traženje tako da on postane jedan od onih sa centriranim i pro?iš?enim uplivnim svetlom.

Ispitiva?: Onda, ako se koristi piramidalni oblik, ?ini mi se da je neophodno napraviti ga dovoljno velikim, tako da položaj Kralji?ine odaje bude dovoljno dalek od položaja Kraljeve odaje, kako bi se ovaj energetski položaj mogao koristiti a da ne bude ometan od strane položaja Kraljeve dvorane. Da li je to ta?no?

Ra: Ja sam Ra. U ovoj primeni piramidalni oblik može biti manji ukoliko je najviši ugao manji, ne dopuštaju?i na taj na?in formaciju Kraljeve odaje. Dakle, za tu primenu su efikasni slede?i oblici: silos, kupa, kupola, špic.

Ispitiva?: Da li ti oblici, koje ste pomenuli, imaju bilo koji od efekata Kraljeve dvorane, ili samo efekte Kralji?ine dvorane?

Ra: Ja sam Ra. Ovi oblici imaju efekte Kralji?ine dvorane. Treba naglasiti da je snažno kristalizovan entitet u stvari prenosni položaj Kraljeve dvorane.

Ispitiva?: Da li onda kažete da apsolutno nema potrebe, koristi ili dobra u efektima Kraljeve dvorane u ovom trenutku naše evolucije?

Ra: Ja sam Ra. Ukoliko oni koji želi da postanu iscelitelji poseduju kristalizovanu prirodu, i ukoliko su svi koji se obra?aju za pomo? oni koji žele manje distorzije, piramida bi, kao i uvek, bila brižljivo dizajniran sistem parametara, koji ?e distribuirati svetlost i njegovu energiju tako da pomognu u katalizaciji isceljenja.

Me?utim, smatramo da vaši ljudi nisu distortovani u pravcu želje za ?istotom u dovoljnom stepenu, da bi se mogao dati ovaj mo?an i potencijalno opasan poklon. Mi bismo zbog toga predložili da se on ne koristi u tradicionalnoj konfiguraciji Kraljeve dvorane, koji smo naivno dali vašim ljudima samo da bismo videli kako se njegova upotreba drasti?no izobli?uje i kako je naše u?enje izgubljeno.

Ispitiva?: Koji najviši ugao bi bio odgovaraju?i kod oblika špica za naše upotrebe?

Ra: Ja sam Ra. To zavisi od vaše odluke. Princip kružnih, zaobljenih ili zašiljenih oblika je da centar deluje kao nevidljivi induktivni kalem. Na taj na?in putanje energije postaju spiralne i cirkularne. Na taj na?in izbor ve?ine prijatnih konfiguracija postaje vaš. Efekat je relativno fiksiran.

Ispitiva?: Da li postoji bilo kakva varijacija u efektu s obzirom na materijal konstrukcije i gustinu materijala? Da li je u pitanju geometrija oblika ili to stoji u vezi sa nekim drugim faktorima?

Ra: Ja sam Ra. Geometrija, kako je nazivate, ili odnosi tih oblika u njihovim konfiguracijama je veoma važna. Dobro je izbe?i materijal od kalaja ili od olova ili drugog baznog materijala. Drvo, plastika, staklo i drugi materijali se mogu smatrati adekvatnim.

Ispitiva?: Ukoliko bi piramidalni oblik bio smešten ispod entiteta, kako bi to bilo ura?eno? Da li bi bio smešten ispod postelje? Nisam sasvim siguran kako da energizujem entiet „smeštaju?i ga ispod“. Možete li mi re?i kako da to uradim?

Ra: Ja sam Ra. Vaša pretpostavka je ta?na. Ukoliko je oblik odgovaraju?e veli?ine, on se može smestiti ispod jastuka na kome po?iva glava ili dušeka na kome po?iva kompleks tela.

Mi ponovo napominjemo da je tre?a spirala uzlaznog svetla ona koja se emituje sa najvišeg ugla ovog oblika, najopasnija za entitet u prevelikoj dozi i ne bi trebalo da bude prekomerno koriš?ena.

Ispitiva?: Koja bi u centimetrima bila visina neke od tih piramida da bi što bolje funkcionisala?

Ra: Ja sam Ra. To nije važno. Samo je proporcija visine piramide od osnove do vrha i parametara osnove važna.

Ispitiva?: Kakav treba da bude taj odnos?

Ra: Ja sam Ra. Ta proporcija treba da bude 1,16 kako možete da primetite.

Ispitiva?: Da li ho?ete da kažete da zbir ?etiri stranice baze treba da bude 1,16 visine piramide?

Ra: Ja sam Ra. To je ta?no.

Ispitiva?: Možete li mi re?i na šta ste mislili kada ste rekli da Kralji?ina dvorana treba da bude mesto inicijacije?

Ra: Ja sam Ra. Ovo je dugo pitanje. Mi ne možemo opisati inicijaciju u njenom specifi?nom smislu zbog naše distorzije u pravcu verovanja/razumevanja da proces koji smo ponudili pre mnogo godina nije bio izbalansiran.

Me?utim, vi ste svesni koncepta inicijacije i shvatate da ona zahteva centriranje bi?a u pravcu potrage za Kreatorom. Mi smo se nadali da ?emo balansirati to razumevanje, nude?i objave Zakona Jednog, koji zna?i da su sve stvari jedan Kreator. Zbog toga se potraga za Kreatorom ne odvija samo u meditaciji ili u radu adepta, ve? u iskustvu koje se sti?e svakog trenutka.

Inicijacija Kralji?ine dvorane je povezana sa objavom želje sopstva da upozna Kreatora u celini tako da  pro?iš?eno ulazno svetlo prolazi na balansiran na?in kroz sve energetske centre, susre?u?i indigo i otvaraju?i vrata ka inteligentnoj energiji. Tako entitet doživljava pravi život, ili, kako vi to nazivate, bu?enje

Ispitiva?: Tako?e ste pomenuli da se piramida koristila za u?enje. Da li je to bio isti proces ili je tu postoji neka razlika?

Ra: Ja sam Ra. Postoji razlika.

Ispitiva?: Kakva je to razlika? Razlika je prisustvo drugog-sebe koje se manifestuje u prostoru/vremenu i, posle nekih obuka, u vremenu/prostoru za svrhe u?enja/podu?avanja. U sistemu koji smo mi kreirali škole su bile udaljene od piramida, tako da je iskustvo bilo povu?enost.

Ispitiva?: Nisam sasvim razumeo šta ste time mislili. Možete li mi re?i malo više o onome o ?emu ste govorili?

Ra: Ja sam Ra. To je široka tema. Molimo, postavite ponovo pitanje zbog specifi?nijeg odgovora.

Ispitiva?: Da li ste mislili da su se u?itelji sa vaše vibracione ravni manifestovali u Kralji?inoj dvorani da bi podu?avali posve?enike ili ste mislili na nešto drugo?

Ra: Ja sam Ra. U našem sistemu iskustva, boravak u Kralji?inoj dvorani je bio usamljen. Na Atlantidi i Južnoj Americi u?itelji su delili iskustvo u piramidi.

Ispitiva?: Kako se odvijao taj proces u?enja – u?enja ili podu?avanja – u piramidi?

Ra: Ja sam Ra. Kako se proces podu?avanja/u?enja i u?enja/podu?avanja ikada odvija?

Ispitiva?: Danas bi bilo opasno koristiti piramidalni oblik, dovoljno velik da se postigne efekat Kraljeve dvorane. Da li je to ta?no?

Ra: Ja sam Ra. Ta izjava je ta?na uz dodatak da je najviši ugao od 76ş ono što karakteriše mo?an oblik.

Ispitiva?: Onda pretpostavljam da ni pod kojim okolnostima ne bi trebalo da koristimo piramide sa najvišim uglom od 76ş. Da li je to ta?no?

Ra: Ja sam Ra. O tome sami donosite odluku.

Ispitiva?: Ponovi?u pitanje. Pretpostavljam da bi moglo biti opasno koristiti piramidu sa najvišim uglom od 76ş i pitao bih koji je ugao manji od 76ş bi bio prvi koji ne bi prouzrokovao opasne posledice.

Ra: Ja sam Ra. Vaša pretpostavka je ta?na. Taj ugao bi bio manji od 70ş.

Ispitiva?: Voleo bih da nastavim sa pitanjima o piramidi, ali bih tako?e postavio pitanje u ime (ime). Sada bih ga izneo. Možete li proširiti koncept prostora/vremena i vremena/prostora i kako pro?i taj koncept i na kom denzitetskom nivou ti koncepti više ne deluju na pojednica?

Ra: Ja sam Ra. Ovo ?e biti poslednje opširno pitanje tokom ove seanse. Instrument još ima vitalnu energiju. Me?utim, zabrinuti smo zbog rastu?e distorzije u pravcu bola.

Koncepti prostora/vremena i vremena/prostora su koncepti koji matemati?ki u najve?oj mogu?oj meri opisuju odnose vaše iluzije, ono što je vidljivo sa onim što je nevidljivo. Ti deskriptivni termini su nezgrapni. Ali oni su dovoljni za ovaj rad.

U iskustvima misti?ne potrage za jedinstvom, ova potreba se nikada ne razmatra, jer su one deo sistema iluzije. Tragalac traga za Jednim. Jedan je onaj za kime treba da traga, kako smo rekli, sopstvo, koje je balansirano i koje prihvata sebe, kako u svojoj trenutnoj distorziji tako i u svojoj potpunoj perfekciji. Po?ivaju?i u toj balansiranoj svesti, entitet onda otvara sebe Univerzumu koji jeste. To intenzivno traganje onda može delovati na energiju svetla svih stvari i gde god unutrašnja potraga susretne privu?enu kosmi?ku pranu, manifestuje se realizacija Jednog.

Svrha ?iš?enja svakog energetskog centra je da se dopusti da mesto susreta bude na vibraciji indigo zraka, stvaraju?i na taj na?in kontakt sa inteligentnom beskona?noš?u i rastapaju?i iluziju. Orijentacija prema drugima je automatski na toj oslobo?enoj energiji, generisanoj ovim stanjem svesti.

Razlika izme?u vremena/prostora i prostora/vremena, kako ih vi razumete, ne podrazumeva kolebanje osim u 3. denzitetu. Me?utim, ?etvrti, peti i do nekog stepena šesti denzitet deluju unutar sistema polarizovanog prostora/vremena i vremena/prostora.

Izra?unavanje, neophodno da bi se pomerili iz jednog sistema u drugi kroz dimenzije,je donekle komplikovano. Zbog toga imam velike teško?e da podelimo numerološke koncepte i koristimo ovu priliku kako bismo ponovili molbu da proverite sve one brojeve koji izgledaju sumnjivi.

Da li imate neko kratko pitanje pre nego što napustimo instrument?

Ispitiva?: Da li postoji nešto što možemo u?initi da bi instrument bio pogodniji za kontakt i da bismo unapredili kontakt?

Ra: Ja sam Ra. Sve je harmoni?no. Pozdravljamo vas u radosti. Položaj predmeta je zadovoljavaju?i.

Ja sam Ra. Ostavljamo vas u ljubavi i svetlu beskona?nog Kreatora. Idite, ujedinjeni u snazi i miru jednog beskona?nog Kreatora. Adonai.