Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Ra materijal - Knjiga III, seansa 56


Zakon Jednog, Knjiga III, seansa 56
08.06.1981.

Ra: Ja sam Ra. Pozdravljam vas u ljubavi i svetlu beskonačnog Kreatora. Mi sada komuniciramo.

Ispitivač: Da li biste mi prvo dali informacije o stanju ovog instrumenta?

Ra: Ja sam Ra. Instrument trenutno pokazuje snažnu distorziju u pravcu slabosti mentalnog i fizičkog kompleksa i usled tih okolnosti trpi psihički napad.

Ispitivač: Da li bi bilo bolje da sada prekinemo kontakt?

Ra: Ja sam Ra. To je u potpunosti vaša odluka. Instrument poseduje određenu akumuliranu energiju koja je dostupna. Ipak, ona nije velika usled efekata koje smo pomenuli.

Ukoliko poželite da nam postavite to pitanje tokom seanse, mi ćemo uvek pokušati da zaštitimo ovaj instrument. Osećamo da ste svesni parametara bez daljih objašnjenja.

Ispitivač: U tom slučaju bih pitao kako deluje oblik piramide?

Ra: Ja sam Ra. Pretpostavljamo da biste želeli da upoznate principe oblika, uglova i tačaka presecanja kod piramide, kakva je ona u Gizi.

U stvari ne deluje oblik piramide. On ne radi. To je grupacija za centralizaciju kao i za difrakciju spiralne uzlazne energiju svetlosti koju koristi celina uma/tela/duha.

Spiralna priroda svetlosti je takva da deluje na magnetna polja pojedinca. Određeni oblici stvaraju eho-komoru ili intenziviranje prane – kako neki nazivaju tu sveprisutnu, primarnu distorziju beskonačnog Kreatora - koja se kreće u spirali.

Ukoliko postoji namera da se pojača sopstvena volja entiteta da pozove unutrašnje svetlo, da bi se postiglo to intenziviranje spiralne energije svetla, entitet će biti položen u ono što nazivate Kraljičinom dvoranom, u taj specijalno oblikovan deo. To je mesto za inicijaciju i buđenje.

To mesto, koje reprezentuje spiralu u pokretu, je odgovarajući položaj za lečenog jer se u tom položaju prekida struja vibraciono-magnetskih tačaka entiteta. Tako nastaje mogućnost/verovatnoća kovitlaca; entitetu se nudi novi početak, da tako kažemo, tokom koga entitet može izabrati manje distorzovanu, manje slabu ili blokiranu konfiguraciju distrozije energetskih magnetskih centara.

Ne može se dovoljno naglasiti važnost iscelitelja i kristala, jer ta sila prekidanja mora biti kontrolisana, da tako kažemo, inkarniranom inteligencijom; inteligencija, kao ona koja će videti putanje energije, koja bez donošenja sudova prepoznaje blokade, slabost i druge distorzije i koja je sposobna da zamisli, uz pomoć sopstvene pravilnosti i pravilnosti kristala, manje distorzovano sopstvo-drugog koje treba izlečiti.

Drugi oblici su lukovi, svodovi, kripte, kupe i drugi oblici tog tipa koji intenziviraju spiralno svetlo. Vaše pećine su mesta moći zahvaljujući ovim oblicima.

Treba napomenuti da su ovi oblici opasni. Izuzetno smo zadovoljni što imamo priliku da opširno govorimo o oblicima kao što je piramida, jer želimo, kao deo svoje časti/dužnosti, da izjavimo da ima mnogo pogrešnih upotreba ovog zakrivljenog oblika; neodgovarajući položaj, neodgovarajuće namene ili nedostatak bića koje putem kristala deluje kao kanal za lečenje će u nekim slučajevima manje ili više izazvati distorziju kod osetljivog entiteta.

Treba napomenuti da vaši ljudi uglavnom grade četvorougle nastambe ili nastambe sa uglovima koje ne koncentrišu moć. Treba naglasiti da je spiritualni tragalac pre mnogo godina gradio okrugle, zasvođene, izdužene oblike kao izraz moći Kreatora.

Ispitivač: Da li postoji ugao na vrhu koji predstavlja ugao najveće efikasnosti piramide?

Ra: Ja sam Ra. Ponovo, da bih sačuvao energiju instrumenta, pretpostaviću da mislite na najadekvatniji ugao za isceliteljski posao. Ukoliko je oblik takav da je dovoljno veliki da u njega stane celina uma/tela/duha u odgovarajućem iskošenom položaju od 78º18’ otprilike, ugao je koristan i adekvatan. Ukoliko položaj varira, ugao može da varira. Dalje, ako iscelitelj ima sposobnost da vidi distorziju uz dovoljno oštroumnosti, položaj unutar piramide se može menjati dok se ne postignu rezultati. Uglavnom, nalazimo da je taj određeni ugao koristan. Drugi socijalno-memorijski kompleksi su odredili različite najviše uglove za druge svrhe, koje ne stoje u vezi sa isceljenjem i podučavanjem. Ako neko radi sa kupom, ili da tako kažemo, silosnim tipom oblika, energija za iscelenje je na kružnoj putanji, koja je jedinstvena za svaki oblik, kao funkcija njegove specifične visine i širine i kod oblika kupe, uglom vrha.

U tom slučaju nema uglova ćoškova. Tako spiralna energija deluje u cirkularnom kretanju.

Ispitivač: Dao bih jednu izjavu i zamolio vas da je korigujete. Intuitivno vidim spiralnu energiju piramide u Gizi kako se širi ka spolja, kreće se kroz Kraljevu dvoranu i ponovo se fokusira u Kraljičinoj dvorani. Pretpostavljam da se širenje energije u takozvanoj Kraljevoj dvorani vidi kao spektar boja, crvena kroz ljubičastu, i da energetski centri entiteta, koji se leči, treba da budu usaglašeni sa tim rasprostiranjem spektra tako da spektar obradi njegove različite energetske centre. Da li biste korigovali ovu izjavu.

Ra: Ja sam Ra. Možemo korigovati ovu izjavu.

Ispitivač: Da li biste to, molim vas, učinili?

Ra: Ja sam Ra. Spiralna energija počinje da se rasprostire od trenutka kada prođe kroz položaj Kraljeve dvorane. Međutim, iako spirale nastavljaju da se presecaju kroz najviši ugao, zatvarajući se i otvarajući u vidu duple spirale, difuzija ili snaga spiralnih energija, crvena kroz ljubičastu vrednost boja, se umanjuje, ako govorimo o snazi, i povećava, ako govorimo o difuziji, dok rezolucija boja na vrhu piramide ne bude veoma slaba, korisna za posao isceljenja. Tako je položaj Kraljeve dvorane izabran kao prva spirala posle centriranog početka kroz položaj Kraljičine dvorane. Možete zamisliti ugao difuzije kao suprotan uglu piramide, ali kao ugao koji je manje raširen nego ugao piramide, nalazeći se negde između 33 i 54º, u zavisnosti od različitog ritma same planete.

Ispitivač: Onda pretpostavljam da, ako započnem svoj ugao u podnožju Kraljičine odaje i od te tačke napravim ugao od 33 do 54º, tako da polovina tog ugla pada na jednu stranu centralne linije Kraljeve odaje, to onda ukazuje na difuziju spektra, počevši od tačke na dnu Kraljičine odaje; da tako kažemo, ako koristimo ugao od 40º, imaćemo 20º difuzije sa leve strane od centralne linije, koja prolazi kroz Kraljevu dvoranu. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. Ovo će biti poslednje opširno pitanje za ovu seansu. Tačno je da polovina pomenutog ugla prolazi kroz položaj Kraljeve dvorane. Netačno je pretpostaviti da je Kraljičina dvorana ishodište tog ugla. Ugao će početi negde između položaja Kraljičine dvorane i odande se spustiti do nivoa rezonantne odaje, postavljene za isceliteljski rad.

Ovo variranje zavisi od različitih magnetnih struja ove planete. Položaj Kraljeve dvorane je dizajniran da preseče najjaču spiralu toka energije, nezavisno od toga gde ugao započinje. Međutim, kako prolazi kroz položaj Kraljičine dvorane, spiralna energija je uvek centrirana na svojoj najjačoj tački.

Da li možemo da zamolimo za neko kratko pitanje na kraju seanse?

Ispitivač: Samo bih želeo da pitam da li postoji nešto što bismo mogli učiniti da bi se instrumnet osećao udobnije i da bismo unapredili kontakt?

Ra: Ja sam Ra. Sve je dobro, prijatleji moji. Međutim, dobro je biti svestan ograničenja ovog instrumenta. Osećamo da su u ovo vreme predmeti odlično postavljeni. Ja sam Ra. Ostavljam vas u ljubavi isvetlu beskonačnog Kreatora. Idite, radujući se, u snazi i miru jednog beskonačnog Kreatora. Adonai.