Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Ra materijal - Knjiga III, seansa 55


Zakon Jednog, Knjiga III, seansa 55
05.06.1981.

Ra: Ja sam Ra. Pozdravljam vas u svetlosti i ljubavi beskonačnog Kreatora. Ja sada komuniciram.

Ispitivač: Želeo bih prvo da postavim pitanje o stanju instrumenta, molim.

Ra: Ja sam Ra. Instrument doživljava fizičku distorziju u pravcu slabosti telesnog kompleksa, nastalu usled psihičkog napada. Vitalna energija ovog instrumenta nije narušena zahvaljujući onima koji učestvuju u lečenju. Instrument će očigledno biti predmet takvih distorzija zbog inkarnacijskih procesa koji stvaraju predispozicije za slabost fizičkog kompleksa.

Ispitivač: Da li postoji nešto posebno što možemo učiniti na neki od načina koji ste nam već saopštili ili na neki drugi način, da bismo olakšali taj psihički napad ili da bismo najviše pomogli ovom instrumentu?

Ra: Ja sam Ra. Skeniramo ovaj instrument i nalazimo distorziju u pravcu prihvatanja svakog entiteta i brige svakog entiteta, kako biste to mogli da nazovete. Ova atmosfera nudi najveći mogući kontrast nelagodnosti psihičkog napada i, budući da je obostrana, atmosferu psihičke podrške.

Svako od vas to radi u vidu podsvesne funkcije istinske mentalne, emocionalne i spiritualne distorzije prema ovom instrumentu. Nema veće magije od iskrene distorzije u pravcu ljubavi.

Ispitivač: Hvala vam. Želeo bih da postavim nekoliko pitanja u vezi sa prethodnim materijalom koji nisam razumeo. Nadam se da će to povećati moje razumevanje u vezi sa na mentalnom konfiguracijom kojom se bavimo.

Tokom prethodne seanse ste rekli: „Međutim, ovo je rizik za Orionske entitete jer usled frekvencije negativni planetarni entitet zreo za žetvu pokušava da zapoveda i naređuje Orionskom kontaktu, baš kao što i ti entiteti naređuju planetarnim negativnim kontaktima.“ Možete li objasniti mehanizam koji deluje na polarizaciju s obzirom na taj mehanizam?

Ra: Ja sam Ra. Negativnom entitetu se u velikoj meri pomaže u pravcu podjarmljivanja ili porobljavanja drugih-sebe. Potencijal između dva negativno polarizovana entiteta je takav da entitet koji potčini drugog ili mu naredi, izvlači korist u smislu negativne polarizacije.

Entitet, kome je tako naređeno i koji je tako potčinjen da služi drugog-sebe, će izgubiti na negativnom polaritetu, mada će dobiti želju za daljom negativnom polarizacijom. Ova želja će onda stvoriti prilike da se ponovo stekne negativni polaritet.

Ispitivač: Da li to treba da razumem tako da činjenica da treće-denzitetski entitet poziva ili naređuje Orionskom krstašu predstavlja polarizirajući tip akcije koji deluje na oba entiteta?

Ra: Ja sam Ra. To nije tačno. Mehanizam pozivanja ne kongruira ni najmanje sa mehanizmom naređivanja. Tokom pozivanja, entitet koji poziva je ponizni molilac koji traži pomoć u negativnom razumevanju, oprostite zbog ovog pogrešnog naziva. Odgovor orionskog kontakta pojačava njegov negativni polaritet, jer to je širenje negativne filozofije, iako se pri tome entitet koji upućuje poziv pokorava i iako mu se naređuje.

Međutim, postoje pojedinačni slučajevi kada kontakt postane borba što je prototip negativnosti. U toj borbi onaj ko poziva pokušava ne da zamoli za pomoć, već da zahteva rezultat. Budući da se treće-denzitetski negativno orijentisani entitet, koji se može požnjeti, rukovodi svojim oslobođenjem na inkarnacijskoj iskustvenoj tački i budući da su Orionski krstaši u velikoj meri vezani prvom distorzijom da bi napredovali, orionski entitet je podložan takvom porobljavanju ukoliko je ono izvedeno na odgovarajući način. U tom slučaju treće-denzitetski entitet postaje gospodar a Orionski krstaš biva uhvaćen u klopku i može mu se naređivati. To je retko. Međutim, kada se dogodi, orionski entitet ili socijalno-memorijski kompleks, koji je uključen, doživljava gubitak negativnog polariteta proporcionalno snazi treće-denzitetskog entiteta, koji naređuje.

Ispitivač: Rekli ste da to uspeva, ako je naređivanje sprovedeno na odgovarajući način. Na šta ste mislili time „ako je naređivanje sprovedeno na odgovarajući način“?

Ra: Ja sam Ra. Da bi se propisno naređivalo treba biti propisno negativan. Procenat misli i ponašanja, posvećenih služenju sebi, treba da dostigne 99% da bi negativni entitet bio adektvatno konfigurisan za takvu borbu.

Ispitivač: Kakav metod komunikacije sa Orionom bi koristio takmac tog tipa?

Ra: Ja sam Ra. Postoje dva osnovna tipa takmaca: jedan, koji koristi perverzije seksualne magije; drugi, koji koristi perverzije ritualne magije. U svakom slučaju ključ uspeha je čistoća volje takmaca. Koncentracija na pobedu nad slugom mora da bude gotovo perfektna.

Ispitivač: Možete li mi reći, da li u polarizacijama svesti postoji neka sličnost između onoga što ste upravo naveli i onoga što mi upravo radimo u komunikaciji sa Ra?

Ra: Ja sam Ra. Ne postoji veza između ove vrste kontakta i procesa naređivanja. Ovaj kontakt bi se mogao okarakterisati kao tipičan za Braću i Sestre tuge i onaj koji prima taj kontakt pokušava da se pripremi za takav kontakt teškom i neobičnom distorzijom orijentacije prema-sebi da bi mogao da služi.

Socijalno-memorijska grupa Ra takođe nudi sebe kao funkciju vaše želje da služite. I onaj ko upućuje poziv i kontakt su ispunjeni zahvalnošću zbog mogućnosti da služe.

Možemo primetiti da to ni na koji način ne pretpostavlja bilo onaj koji upućuje poziv, bilo oni iz naše grupe dostigne perfekciju ili čistotu kakvu smo opisali u procesu nadmetanja. Grupa koja poziva može imati mnogo distorzija i seansi sa mnogim katalizatorima kakav je Ra. Primarna želja da se služi drugima, povezana sa jedinstvenom harmoničnošću tog vibracionog kompleksa grupe nam daje mogućnost da služimo kao jedan od kanala beskonačnog Kreatora.

Stvari ne dolaze do onih koji su pozitivno orijentisani, već kroz takva bića.

Ispitivač: Hvala vam. Na prethodnoj seansi ste izjavili „dok se svi transferi energije ne iskuse i usavrše do najvećeg stepena, biće blokada u plavom i u indigo zračenju.“ Da li to možete detaljnije objasniti?

Ra: Ja sam Ra. Na ovom prostoru/vremenu nismo otkrili odgovarajući materijal da bismo preneli informacije. Molimo vas da ponovite pitanje u pogodnijem vremenu/prostoru.

Ispitivač: Žao mi je što tragam okolo za pristupom do nekih informacija. Moožda ne tražim u produktivnoj oblasti.

Izjavili ste „kada smo pomagali uz pomoć oblika kakav je piramida, mogli smo da pomognemo vašim ljudima.“ Ti oblici su pomenuti mnogo, mnogo puta i takođe ste izjavili da oblici ne donose posledice sami po sebi. Vidim relaciju između ovih oblika i energija koje smo izučavali s obzirom na telo i želeo bih da postavim nekoliko pitanja u vezi sa piramidama da bih video da li možemo doći do više razumevanja.

Izjavili ste „naći ćete ukrštanje trouglova na prvom nivou svake od četiri strane kako formiraju dijamant na horizontalnoj ravni.“ Možete li mi reći na šta ste mislili rečju ukrštanje?

Ra: Ja sam Ra. Vaša matematika i aritmetika poseduje mali broj konfigurativnih opisa koje bismo mogli upotrebiti. Bez namere da činimo stvari nejasnim, možemo naglasiti da je svrha tih oblika rad sa vremensko/prostornim delom celine uma/tela/duha. Zbog toga je ukrštanje orijentisano vremensko/prostorno i prostorno/vremensko i to je u trodimenzionalnoj geometriji izraženo preko dva ukrštanja koja, kada se projektuju na vreme/prostor i prostor/vreme, tvore jednu tačku.

Ispitivač: Proračunao sam da je ta tačka šestina visine trougla koji tvori jednu stranu piramide. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. Vaš proračun je u suštini tačan i mi smo zadovoljni vašom bistrinom (visprenošću).

Ispitivač: To bi značilo da je Velika piramida u Gizi, kraljičina odaja, kako je nazivaju, odaja koja se koristi za inicijaciju. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. Ponovo, dopirete do spoljašnjeg učenja.

Kraljičina soba ne bi bila odgovarajuća niti korisna za isceliteljski rad, jer taj rad podrazumeva korišćenje energije u sinegretičnoj (koji deluje zajedno, sudelatan) konfiguraciji, pre nego u konfiguraciji centriranog bića.

Ispitivač: Onda je isceliteljski rad obavljan u Kraljevoj odaji?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno. Možemo primetiti da ta terminologija nije naša.

Ispitivač: Da, razumem to. Reč je samo o tome da je to uobičajeno ime za ove dve odaje u Velikoj piramidi. Ne znam da li će me ova linija pitanja dovesti do boljeg razumevanja ovih energija, ali dok ne istražim taj koncept ne postoji ništa što bih mogao da uradim osim da postavim nekoliko pitanja.

Postoji odaja ispod nivoa podnožja piramide, dole ispod tla, koja je izgleda u liniji sa kraljevom odajom. Kakva je to odaja?

Ra: Ja sam Ra. Možemo reći da se iz ove linije pitanja mogu dobiti informacije. Odaja o kojoj tražite informacije je rezonantna odaja. Podnožje ove strukture treba da bude otvoreno, da bi bila omogućena odgovarajuća distorzija za katalizator iscelitelja.

Ispitivač: Knjiga „Životna sila Velike piramide“ govori o obliku anka u rezonanci sa piramidom. Da li je to tačna analiza?

Ra: Ja sam Ra. Skenirali smo vaš um i našli izraz „raditi kredom“. To bi bilo prikladno. Postoji samo jedna svrha takvih oblika kao što je krst ansata; to je postavljanje u kodirani oblik matematičkih odnosa.

Ispitivač: Da li je 76º i 18º na najvišoj tački piramide kritičan ugao?

Ra: Ja sam Ra. Taj ugao je odgovarajući za nameravani isceliteljski posao.

Ispitivač: Zašto se iznad Kraljeve odaje nalaze brojne male odaje?

Ra: Ja sam Ra. Ovo će biti poslednje opširno pitanje za ovu seansu.

Možemo vaše pitanje nazvati opštim da bismo objasnili vaše specifično pitanje. Položaj entiteta koji treba da bude lečen je takav da su životne energije, da tako kažemo, tako postavljene, da ih na kratko može preseći svetlost. Ta svetlost onda preko katalizatora iscelitelja sa kristalom može obrađivati sile aure, kako biste mogli nazvati različite energetske centre, na takav način da se naprave poboljšanja. Tada entitet štiti svoje sopstveno, sada manje distortovano, energetsko polje i može ići svojim putem.

Proces kojim se ovo obavlja uključuje dovođenje lečenog entiteta u ravnotežu. To uključuje temperaturu, barometarski pritisak i atmosferu nabijenu elektricitetom. Prva dva zahteva se kontrolišu sistemom odžaka.

Ispitivač: Da li to isceljivanje deluje putem aktiviranja energetskih centara na takav način da se oni odblokiraju, da bi se usavršilo sedam tela koja oni generiraju, i da bi se tako entitet, koga treba uzlečiti, doveo u odgovarajući balans?

Ra: Ja sam Ra. Ovaj entitet se zamara. Moramo kratko odgovoriti i jednostavno izjaviti da se distortovana konfiguracija energetskih centara privremeno prekida i lečenom entitetu se pruža mogućnost da dohvati žezlo, da krene balansiranom stazom i veoma olakšan ode sa distorzijom u pravcu lakoće uma, tela i duha.

Mora se uzeti u obzir katalitički efekat energetski nabijene atmosfere i kristal koji usmerava iscelitelj kao integralan deo tog procesa, jer vraćanje entiteta u konfiguraciju svesne budnosti ne bi moglo da bude obavljeno kada se reorganizacija sposobnosti obavi bez prisutnosti iscelitelja i njegove volje. Da li imate još neko kratko pitanje pre nego što napustimo instrument?

Ispitivač: Samo da li postoji nešto što možemo učiniti da bi instrument bio pogodniji za kontakt i da bismo unapredili kontakt?

Ra: Ja sam Ra. Sve je dobro. Vi ste savesni. Sada napuštam seansu. Ja sam Ra. Ostavljam vas, prijatelji, u ljubavi i svetlosti beskonačnog Kreatora. Idite, ujedinjeni u snazi i miru beskonačnog Kreatora. Adonai.