Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Ra materijal - Knjiga III, seansa 54


Zakon Jednog, Knjiga III, seansa 54
29.05.1981.

Ra: Ja sam Ra. Pozdravljam vas u ljubavi i svetlu jednog beskonačnog Kreatora. Mi sada komuniciramo.

Ispitivač: Želeo bih da istražim energiju za koju pretpostavljam da dolazi od Logosa. Dao bih jednu izjavu i zamolio vas da kažete da li je tačna.

Od Logosa dolaze sve frekvencije zračenja svetlosti. Te frekvencije zračenja grade sve denzitete iskustva koji su sazdani od Logosa. Pretpostavljam da planetarni sistem našeg Sunca, u svim svojim denzitetima, predstavlja totalnost ovog iskustva, stvorenog od strane našeg Sunca kao Logosa. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: Pretpostavljam da su različite frekvencije podeljene, kao što ste rekli, na sedam boja i pretpostavljam da svaka od tih boja može biti osnovna frekvencija za sub-Logos našeg Sunca-Logosa i da sub-Logos ili neki pojedinac može aktivirati bilo koju od tih frekvencija ili boja i koristiti telo koje je stvoreno iz aktivacije te frekvencije ili boje. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. Ukoliko tačno shvatamo vaše pitanje, nije tačno da taj sub-Logos postoji, u dimenzionalnostima, već samo u ko-Kreatoru ili celinama uma/tela/duha.

Ispitivač: Ono što sam mislio je da jedna celina uma/tela/duha može imati aktivirano bilo koje telo koje je jedan od tih sedam zrakova. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno na isti način kao kada biste rekli da svako može svirati složen instrument koji proizvodi kompleks milozvučne harmonične vibracije, kao što je vaš klavir, i da ga može svirati tako dobro da može davati koncerte pred publikom, da tako kažemo. Drugim rečima, iako je tačno da je svako vozilo boje potencijalno dostupno, postoji veština i disciplina da bi se upotrebila naprednija i svetlija tela.

Ispitivač: Dao sam tu izjavu da bih došao do osnovnog pitanja koje želim da postavim. Teško je postaviti to pitanje.

Imamo inteligentnu energiju koja dolazi od sub-Logosa koji nazivamo našim Suncem. Ta inteligentna energija je na neki način modulovana ili iskrivljena (distortovana) tako da se  završava kao celina uma/tela/duha sa izvesnom distorzijom ličnosti, koja je neophodna za celinu uma/tela/duha ili mentalnu porciju te celine da bi umanjila distorziju, kako bi se još jednom prilagodila originalnoj inteligentnoj energiji.

Prvo, želeo bih da znam da li je ova moja izjava tačna, i drugo, želeo bih da znam zašto se to odvija upravo na taj način i da li za to postoji neki drugi odgovor osim prve distorzije Zakona Jednog?

Ra: Ja sam Ra.  Ova izjava je u suštini tačna. Ako prodrete do prirode prve distorzije Zakona Jednog u njenoj primeni, možete početi da razaznajete prvo obeležje Kreatora, raznolikost. Ako ne bi bilo potencijala za nerazumevanje i time razumevanje, ne bi bilo iskustva.

Ispitivač: OK. Jednom kada celina uma/tela/duha postane svesna ovog procesa, ona se odlučuje na to, da bi imala pune sposobnosti Kreatora koje su neophodne da bi ponovo usaglasila svoje razmišljanje sa Originalnom Mišlju i to je podeljeno u sedam oblasti disciplina, od kojih svaka korespondira sa jednom od boja spektra. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. Ova izjava, iako tačna, krije veliki potencijal da bude pogrešno shvaćena. Preciznost sa kojom se svaki energetski centar uskladjuje sa Originalnom Mišlju ne leži u sistematskom postavljanju svake energetske tačke, već pre u balansiranom mešanju tih centara na takav način da inteligentna energija može da se kanališe uz minimalnu distorziju.

Celina uma/tela/duha nije mašina. Ona je pre ono što biste nazvali tonskom poemom.

Ispitivač: Da li svaka celina uma/tela/duha u čitavoj kreaciji poseduje sedam energetskih centara?

Ra: Ja sam Ra. Ti energetski centri postoje kao potencijal u u makrokosmosu od početka kreiranja od strane Logosa. Dolazeći iz bezvremenosti, sve je pripremljeno. To je tako u beskonačnoj kreaciji.

Ispitivač: Onda pretpostavljam da je Kreator u inteligentnoj proceni samospoznaje stvorio koncept sedam oblasti spoznaje. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je delimično netačno. Logos kreira svetlost. Priroda tog svetla onda kreira prirodu katalitičkih i energetskih nivoa iskustva kreacije. Najviša od svih počasti/dužnosti, koja je data onima sa sledeće oktave, je nadgledanje svetla u njegovoj manifestaciji tokom iskustvenog vremena vašeg ciklusa, da tako kažemo.

Ispitivač: Napraviću sledeću izjavu. Zbog prve distorzije celina uma/tela/duha može da izabere mentalnu konfiguraciju koja je dovoljno udaljena od konfiguracije inteligentne energije u odredjenoj frekvenciji ili boji uplivnih energija tako da blokira deo uplivnih energija u toj specifičnoj frekvenciji ili boji. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. Da.

Ispitivač: Da li možete da mi date neku ideju o maksimalnom procentu te energije koji je potreban da bi se napravio blok u nekoj boji?

Ra: Ja sam Ra. To bi u putanji entitetove uplivne energije mogla biti kompletna blokada u bilo kojoj energiji ili boji ili kombinaciji energije i boje.

Ispitivač: OK. Onda pretpostavljam da je prva distorzija motivator ili ono što dopušta uspostavljanje te blokade. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. Ne bismo želeli da cepidlačimo, ali bismo više voleli da izbegnemo upotrebu termina „dopušta“. Slobodna volja ne dopušta, niti se može reći da ne dopušta distorzije iskustva. Radije, da Zakon Konfuzije nudi slobodno dosezanje energije za svaku celinu uma/tela/duha. Glagol dopustiti bi se mogao posmatrati kao pežorativan utoliko što sugeriše polarizaciju između pogrešnog i ispravnog ili dopuštenog i nedopuštenog. To bi mogla biti minuskularna tačka. Međutim, to ima neku težinu s obzirom sa naš najbolji način mišljenja.

Ispitivač: Hvala vam. To takođe ima težinu s obzirom na moj način mišljenja. Cenim to što ste mi rekli.

Sada bih voleo da razmotrim poreklo katalizatora. Prvo, imamo uslove celine uma/tela/duha koja je, kao funkcija prve distorzije, dostigla uslove blokade ili delimične blokade u jednom ili više energetskih centara. Pretpostavljam da je katalizator neophodan samo ako postoji makar i parcijalna blokada nekog energetskog centra. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. Kao što je to prvi prioritet da bi se aktivirao ili odblokirao energetski centar, to je i prvi prioritet na toj tački da se započne sa oplemenjivanjem balansa između energija, tako da je svaki ton hora totalnog bivstva u rezonanci, u čistoći i harmoniji sa svakom drugom energijom. To balansiranje, podešavanje i harmonizovanje sebe je najvažnije za razvijenije celine uma/tela/duha ili celine uma/tela/duha adepta. Svaka energija se može aktivirati bez lepote, što je moguće putem discipline i prihvatanja lične energije ili onoga što biste mogli nazvati dubljom ličnošću ili identitetom duše.

Ispitivač: Napravio bih analogiju koje sam se upravo setio. Muzički instrumenti sa sedam žica se mogu svirati povlačenjem svake strune, povlačenjem i puštanjem, čime nastaje nota. Umesto da proizvodi note na takav način, kreativna, individualna ličnost može povući svaku strunu odgovarajući broj puta, proizvodeći muziku. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno. Kod balansirane individue energija leži čekajući ruku Kreatora da povlačeći žice stvori harmoniju.

Ispitivač: Želeo bih da istražim prirodu evolucije katalizatora na celinama uma/tela/duha i kako počinje da se koristi i u punoj meri se koristi da bi se kreiralo ovo podešavanje. Pretpostavljam da sub-Logos tada formira maleni deo kreacije koristeći inteligenciju Logosa čiji je deo, obezbeđujući bazični katalizator koji će delovati na celine uma/tela i celine uma/tela/duha pre nego što su dostigle stanje razvoja gde bi mogle započeti sa programom sopstvenog katalizatora. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je delimično tačno. Sub-Logos nudi katalizator na nižim nivoima energije, prve trijade; to je povezano sa opstankom (preživljavanjem) fizičkog kompleksa. Viši centri dobijaju katalizator od polarizacije celine uma/tela/duha kao odgovor na sva slučajna ili usmerena iskustva.

Zbog toga će manje razvijen entitet percipirati katalizator u smislu opstanka fizičkog kompleksa sa distorzijom kojoj se daje prednost. Svesniji entitet, koji je svestan katalitičkog procesa, će početi da transformiše katalizator dat od strane sub-Logosa u katalizator koji može delovati na više energetske centre. Tako sub-Logos može ponuditi samo osnovni skelet, da tako kažemo, katalizatora. Mišići i meso, povezani sa opstankom mudrosti, ljubavi, empatije i pomoć je ostvarena akcijama celine uma/tela/duha na osnovnom katalizatoru, tako da kreiraju kompleksniji katalizator koji se u povratnom dejstvu može koristiti da formira distorziju sa tim višim energetskim centrima.

Što entitet više napreduje to je finija veza između sub-Logosa i opaženog katalizatora dok najzad svi katalizatori nisu izabrani, generisani i obrađeni od strane sebe za sebe.

Ispitivač: Koji entiteti, inkarnisani u ovom trenutku na planeti bi bili u kategoriji obrade svih svojih katalizatora?

Ra: Ja sam Ra. Vaše pitanje nam se čini neodređenim ali možemo odgovoriti da je broj onih koji su usavršili spoljne katalizatore veoma mali.

Većina onih koji se mogu požnjeti u ovom trenutku vremena/prostora imaju delimičnu kontrolu nad spoljašnjom iluzijom i koriste spoljašnje katalizatore da bi radili na nekim polaritetima koji još nisu balansirani.

Ispitivač: U slučaju polariteta orijentacije prema sebi koji bi tip katalizatora programirao entitet koji sledi tu stazu, kada dostigne nivo programiranja svog sopstvenog katalizatora?

Ra: Ja sam Ra. Program negativno orijetnisanog entiteta bi bila maksimalna separacija i kontrola nad svim stvarima i svesnim bićima koja se razlikuju od njega.

Ispitivač: Pozitivno orijentisan entitet bi mogao izabrati uzanu stazu razmišljanja i delovanja i programirati uslove koji će kreirati fizički bol ukoliko je ne sledi. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: Da li će negativno orijentisan entitet učiniti bilo šta slično tome? Možete li mi dati neki primer?

Ra: Ja sam Ra. Negativno orijentisana celina uma/tela/duha će programirati zdravlje, lakoću egzistencije i sposobnost za moć u najvećem mogućem stepenu. Mnogi negativni entiteti pucaju od distorzije fizičkog kompleksa koju nazivate zdravlje.

Međutim, negativni entitet može izabrati bolne uslove, da bi unapredio distorziju takozvanih negativnih mentalnih ativnosti, kao što su ljutnja, mržnja i frustracija. Ovakav entitet može koristiti celokupno inkarnacijsko iskustvo da bi izoštrio ivicu mržnje ili ljutnje tako da se može više polarizovati ka negativnom ili separacijskom polu.

Ispitivač: Pre inkarnacije, kada entitet postane svesniji procesa evolucije i kada izabere stazu, bilo negativnu ili pozitivnu, u jednom trenutku entitet postaje svestan onoga šta želi da radi da bi odblokirao i balansirao energetske centre. Od tog trenutka on je sposoban da kao životna iskustva isprogramira ona katalizatorska iskustva koja će pomoći njegov proces odblokiranja i balansiranja. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: Onda svrha onoga što nazivamo inkarnisanim stanjem u celini ili gotovo u celini bila doživljavanje isprogramiranog katalizatora i zatim razvijanje funkcije katalizatora. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. Zbog jasnoće ćemo ponoviti da je svrha inkarnacije evolucija celine uma/tela/duha. Nije neophodan katalizator da bi se to postiglo. Međutim, bez katalizatora želja za evolucijom i vera u taj proces se ne manifestuje pravilno i evolucija se ne odigrava. Zbog toga je katalizator programiran i taj program je stvoren za celinu uma/tela/duha na njen jedinstveni zahtev. Zato je poželjno da celina uma/tela/duha bude svesna glasa svog iskustvenog katalizatora i da ga posluša, skupljajući od njega ono zbog čega se inkarnirala.

Ispitivač: Onda izgleda da oni na pozitivnoj stazi, kao suprotstavljeni onima na negativnoj stazi, imaju tačno suprotan krajnji cilj u prva tri zraka. Svaka staza pokušava da koristi zrake na tačno suprotan način. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je delimično i u suštini tačno. U svakom od centara postoji energija potrebna da održi celinu uma/tela/duha, koja predstavlja vozilo za iskustva u odgovarajućem obliku i sklopu. I negativni i pozitivni entiteti bi učinili dobro da zadrže taj mali deo iz svakog centra za održavanje integriteta celine uma/tela/duha. Međutim, posle ove tačke negativni entitet će koristiti tri viša centra za separaciju i kontrolu nad drugima preko seksa, ličnom afirmacijom i delovanjem u svom društvu.

Na suprotan način, pozitivni entitet će transmutovati snažnu seksualnu energiju crvenog spektra u energetske transfere i zračenje zelenog spektra u plavu i indigo i istovremeno će transmutovati sopstvo i mesto u zajednici u situacije u kojima entitet može da napravi fuziju i služi drugima i konačno usmeri zračenje prema drugima bez očekivanja bilo kakvog povratnog transfera.

Ispitivač: Možete li opisati energiju koja ulazi u te centre? Možete li opisati njihovu stazu od ishodišta, njen oblik i efekte? Ne znam da li je to moguće.

Ra: Ja sam Ra. To je delimično moguće.

Ispitivač: Da li biste, molim vas, to učinili?

Ra: Ja sam Ra. Ishodište sve energije je delovanje slobodne volje na ljubav. Priroda celokupne energije je svetlost. Načini njenog ulaska u celinu uma/tela/duha su dvostruki.

Prvo, tu je unutrašnje svetlo koje predstavlja Zvezdu Severnjaču sopstva, zvezdu vodilju. To je pravo rođenje i prava priroda svih entiteta. Ova energija boravi unutra.

Drugi pol ulaska je polarna suprotnost Severne Zvezde, da tako kažemo, i može se videti ako upotrebite fizičko telo kao analogno za magnetno polje, i dolazi kroz stopala iz zemlje i kroz najniži deo kičme. Ova tačka ulaska energije univerzalne ljubavi je neizdiferencirana do početka procesa njenog filtriranja kroz energetske centre. Potrebe svakog centra i efikasnost sa kojom je entitet naučio da dođe do unutrašnjeg svetla određuje način na koji entitet koristi uplive tih energija.

Ispitivač: Da li iskustveni katalizator sledi istu stazu? To je možda glupo pitanje.

Ra: Ja sam Ra. To nije pitanje bez poente, jer su katalizator i potrebe ili distorzija svakog energetskog centra dva koncepta, povezana tako čvrsto kao dva kraja konopca.

Ispitivač: Na nekoj od prethodnih seansi ste spomenuli da se iskustveni katalizator prvo doživljava preko severnog pola i procenjuje s obzirom na iskustvo preživljavanja. To je razlog zašto postavljam ovo pitanje. Da li biste razvili ovaj koncept?

Ra: Ja sam Ra. Naveli smo proces filtriranja putem koga se ulazna energija povlači na gore do distorzije svakog energetskog centra i snaga volje ili želje proizilazi iz svesti o unutrašnjem svetlu. Ukoliko treba da budemo detaljniji, molimo vas da postavite specifičnije pitanje.

Ispitivač: Napravio bih jednu izjavu koja je možda malo iskrivljena i zamolio vas da je ispravite. Imamo totalnu energiju kroz stopala i donji deo kičme, koju će celina uma/tela/duha dobiti na način koji nazivamo svetlošću. Svaki energetski centar tada filtrira i koristi deo te energije, crvenu preko ljubičaste. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno. Izuzeci su sledeći: ulaz energije završava indigom. Ljubičasti zrak je indikator celine.

Ispitivač: Kada energetski centri apsorbuju tu energiju u istoj tački, ona nije samo apsorbovana u to biće, već zrači kroz energetski centar napolje. Verujem da to počinje u plavom centru i javlja se u indigo ili ljubičastom. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. Prvo, želeli bismo da izjavimo da nismo završili sa odgovaranjem na prvo pitanje i odgovorili bismo na oba dela tako što ćemo reći da se kod potpuno aktiviranog entiteta koristi samo mali deo ulaznog svetla, potrebnog da bi se podesio energetski centar, dok veliki deo ostaje slobodan da bi se kanalisao i povukao na gore.

Kao odgovor na vaše drugo pitanje možemo reći da je tačno kako zračenje bez traženja povratnog efekta (uzvraćanja) počinje sa plavim zrakom iako se zelenom zraku, budući da je veliki tranzicioni zrak, mora posvetiti velika pažnja, jer dok se ne iskuse i ne usavrše prenošenja energija svih vrsta, postojaće blokade u plavoj i indigo zračenju.

Ponovo, indigo emanacija je u ovom kontekstu izvor iz koga se preko indiga može kontaktirati inteligentna beskonačnost. Zračenje tako neće biti ljubičasti zrak, već pre zeleni, plavi ili indigo u zavisnosti od prirode i vrste inteligencije koju beskonačnost donosi kroz vidljivu energiju.

Tip zračenja zelenog zraka je u ovom slučaju lečenje, plavi zrak je komunikacija i inspiracija, indigo energija adepta koja svoje mesto ima u veri.

Ispitivač: Ako celina uma/tela/duha tokom meditacija ima osećaj u indigo centru, šta ona u stvari oseća?

Ra: Ja sam Ra. Ovo će biti poslednje opširno pitanje za ovu seansu.

Onaj ko oseća ovo aktiviranje je onaj ko doživljava upliv energije u taj energetski centar, da bi se ona iskoristila za deblokiranje tog centra, za njeno podešavanje da bi se postigla harmonija sa drugim centrima ili da bi se aktivirao prolaz za beskonačnu energiju.

Ne možemo biti specifičniji, jer svako od tih delovanja doživljava entitet koji oseća distorziju fizičkog kompleksa.

Ispitivač: Želeo bih da pitam da li postoji nešto što možemo učiniti da bi ovaj instrument bio pogodniji za kontakt?

Ra: Ja sam Ra. Molim vas, budite svesni potrebe da se podupre glava instrumenta. Sve je dobro. Ostavljam vas, prijatelji, u ljubavi i svetlu beskonačnog Kreatora. Idite, ujedinjeni u snazi i miru jednog beskonačnog Kreatora. Adonai.