Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Ra materijal - Knjiga III, seansa 54


Zakon Jednog, Knjiga III, seansa 54
29.05.1981.

Ra: Ja sam Ra. Pozdravljam vas u ljubavi i svetlu jednog beskona?nog Kreatora. Mi sada komuniciramo.

Ispitiva?: Želeo bih da istražim energiju za koju pretpostavljam da dolazi od Logosa. Dao bih jednu izjavu i zamolio vas da kažete da li je ta?na.

Od Logosa dolaze sve frekvencije zra?enja svetlosti. Te frekvencije zra?enja grade sve denzitete iskustva koji su sazdani od Logosa. Pretpostavljam da planetarni sistem našeg Sunca, u svim svojim denzitetima, predstavlja totalnost ovog iskustva, stvorenog od strane našeg Sunca kao Logosa. Da li je to ta?no?

Ra: Ja sam Ra. To je ta?no.

Ispitiva?: Pretpostavljam da su razli?ite frekvencije podeljene, kao što ste rekli, na sedam boja i pretpostavljam da svaka od tih boja može biti osnovna frekvencija za sub-Logos našeg Sunca-Logosa i da sub-Logos ili neki pojedinac može aktivirati bilo koju od tih frekvencija ili boja i koristiti telo koje je stvoreno iz aktivacije te frekvencije ili boje. Da li je to ta?no?

Ra: Ja sam Ra. Ukoliko ta?no shvatamo vaše pitanje, nije ta?no da taj sub-Logos postoji, u dimenzionalnostima, ve? samo u ko-Kreatoru ili celinama uma/tela/duha.

Ispitiva?: Ono što sam mislio je da jedna celina uma/tela/duha može imati aktivirano bilo koje telo koje je jedan od tih sedam zrakova. Da li je to ta?no?

Ra: Ja sam Ra. To je ta?no na isti na?in kao kada biste rekli da svako može svirati složen instrument koji proizvodi kompleks milozvu?ne harmoni?ne vibracije, kao što je vaš klavir, i da ga može svirati tako dobro da može davati koncerte pred publikom, da tako kažemo. Drugim re?ima, iako je ta?no da je svako vozilo boje potencijalno dostupno, postoji veština i disciplina da bi se upotrebila naprednija i svetlija tela.

Ispitiva?: Dao sam tu izjavu da bih došao do osnovnog pitanja koje želim da postavim. Teško je postaviti to pitanje.

Imamo inteligentnu energiju koja dolazi od sub-Logosa koji nazivamo našim Suncem. Ta inteligentna energija je na neki na?in modulovana ili iskrivljena (distortovana) tako da se  završava kao celina uma/tela/duha sa izvesnom distorzijom li?nosti, koja je neophodna za celinu uma/tela/duha ili mentalnu porciju te celine da bi umanjila distorziju, kako bi se još jednom prilagodila originalnoj inteligentnoj energiji.

Prvo, želeo bih da znam da li je ova moja izjava ta?na, i drugo, želeo bih da znam zašto se to odvija upravo na taj na?in i da li za to postoji neki drugi odgovor osim prve distorzije Zakona Jednog?

Ra: Ja sam Ra.  Ova izjava je u suštini ta?na. Ako prodrete do prirode prve distorzije Zakona Jednog u njenoj primeni, možete po?eti da razaznajete prvo obeležje Kreatora, raznolikost. Ako ne bi bilo potencijala za nerazumevanje i time razumevanje, ne bi bilo iskustva.

Ispitiva?: OK. Jednom kada celina uma/tela/duha postane svesna ovog procesa, ona se odlu?uje na to, da bi imala pune sposobnosti Kreatora koje su neophodne da bi ponovo usaglasila svoje razmišljanje sa Originalnom Mišlju i to je podeljeno u sedam oblasti disciplina, od kojih svaka korespondira sa jednom od boja spektra. Da li je to ta?no?

Ra: Ja sam Ra. Ova izjava, iako ta?na, krije veliki potencijal da bude pogrešno shva?ena. Preciznost sa kojom se svaki energetski centar uskladjuje sa Originalnom Mišlju ne leži u sistematskom postavljanju svake energetske ta?ke, ve? pre u balansiranom mešanju tih centara na takav na?in da inteligentna energija može da se kanališe uz minimalnu distorziju.

Celina uma/tela/duha nije mašina. Ona je pre ono što biste nazvali tonskom poemom.

Ispitiva?: Da li svaka celina uma/tela/duha u ?itavoj kreaciji poseduje sedam energetskih centara?

Ra: Ja sam Ra. Ti energetski centri postoje kao potencijal u u makrokosmosu od po?etka kreiranja od strane Logosa. Dolaze?i iz bezvremenosti, sve je pripremljeno. To je tako u beskona?noj kreaciji.

Ispitiva?: Onda pretpostavljam da je Kreator u inteligentnoj proceni samospoznaje stvorio koncept sedam oblasti spoznaje. Da li je to ta?no?

Ra: Ja sam Ra. To je delimi?no neta?no. Logos kreira svetlost. Priroda tog svetla onda kreira prirodu kataliti?kih i energetskih nivoa iskustva kreacije. Najviša od svih po?asti/dužnosti, koja je data onima sa slede?e oktave, je nadgledanje svetla u njegovoj manifestaciji tokom iskustvenog vremena vašeg ciklusa, da tako kažemo.

Ispitiva?: Napravi?u slede?u izjavu. Zbog prve distorzije celina uma/tela/duha može da izabere mentalnu konfiguraciju koja je dovoljno udaljena od konfiguracije inteligentne energije u odredjenoj frekvenciji ili boji uplivnih energija tako da blokira deo uplivnih energija u toj specifi?noj frekvenciji ili boji. Da li je to ta?no?

Ra: Ja sam Ra. Da.

Ispitiva?: Da li možete da mi date neku ideju o maksimalnom procentu te energije koji je potreban da bi se napravio blok u nekoj boji?

Ra: Ja sam Ra. To bi u putanji entitetove uplivne energije mogla biti kompletna blokada u bilo kojoj energiji ili boji ili kombinaciji energije i boje.

Ispitiva?: OK. Onda pretpostavljam da je prva distorzija motivator ili ono što dopušta uspostavljanje te blokade. Da li je to ta?no?

Ra: Ja sam Ra. Ne bismo želeli da cepidla?imo, ali bismo više voleli da izbegnemo upotrebu termina „dopušta“. Slobodna volja ne dopušta, niti se može re?i da ne dopušta distorzije iskustva. Radije, da Zakon Konfuzije nudi slobodno dosezanje energije za svaku celinu uma/tela/duha. Glagol dopustiti bi se mogao posmatrati kao pežorativan utoliko što sugeriše polarizaciju izme?u pogrešnog i ispravnog ili dopuštenog i nedopuštenog. To bi mogla biti minuskularna ta?ka. Me?utim, to ima neku težinu s obzirom sa naš najbolji na?in mišljenja.

Ispitiva?: Hvala vam. To tako?e ima težinu s obzirom na moj na?in mišljenja. Cenim to što ste mi rekli.

Sada bih voleo da razmotrim poreklo katalizatora. Prvo, imamo uslove celine uma/tela/duha koja je, kao funkcija prve distorzije, dostigla uslove blokade ili delimi?ne blokade u jednom ili više energetskih centara. Pretpostavljam da je katalizator neophodan samo ako postoji makar i parcijalna blokada nekog energetskog centra. Da li je to ta?no?

Ra: Ja sam Ra. Kao što je to prvi prioritet da bi se aktivirao ili odblokirao energetski centar, to je i prvi prioritet na toj ta?ki da se zapo?ne sa oplemenjivanjem balansa izme?u energija, tako da je svaki ton hora totalnog bivstva u rezonanci, u ?isto?i i harmoniji sa svakom drugom energijom. To balansiranje, podešavanje i harmonizovanje sebe je najvažnije za razvijenije celine uma/tela/duha ili celine uma/tela/duha adepta. Svaka energija se može aktivirati bez lepote, što je mogu?e putem discipline i prihvatanja li?ne energije ili onoga što biste mogli nazvati dubljom li?noš?u ili identitetom duše.

Ispitiva?: Napravio bih analogiju koje sam se upravo setio. Muzi?ki instrumenti sa sedam žica se mogu svirati povla?enjem svake strune, povla?enjem i puštanjem, ?ime nastaje nota. Umesto da proizvodi note na takav na?in, kreativna, individualna li?nost može povu?i svaku strunu odgovaraju?i broj puta, proizvode?i muziku. Da li je to ta?no?

Ra: Ja sam Ra. To je ta?no. Kod balansirane individue energija leži ?ekaju?i ruku Kreatora da povla?e?i žice stvori harmoniju.

Ispitiva?: Želeo bih da istražim prirodu evolucije katalizatora na celinama uma/tela/duha i kako po?inje da se koristi i u punoj meri se koristi da bi se kreiralo ovo podešavanje. Pretpostavljam da sub-Logos tada formira maleni deo kreacije koriste?i inteligenciju Logosa ?iji je deo, obezbe?uju?i bazi?ni katalizator koji ?e delovati na celine uma/tela i celine uma/tela/duha pre nego što su dostigle stanje razvoja gde bi mogle zapo?eti sa programom sopstvenog katalizatora. Da li je to ta?no?

Ra: Ja sam Ra. To je delimi?no ta?no. Sub-Logos nudi katalizator na nižim nivoima energije, prve trijade; to je povezano sa opstankom (preživljavanjem) fizi?kog kompleksa. Viši centri dobijaju katalizator od polarizacije celine uma/tela/duha kao odgovor na sva slu?ajna ili usmerena iskustva.

Zbog toga ?e manje razvijen entitet percipirati katalizator u smislu opstanka fizi?kog kompleksa sa distorzijom kojoj se daje prednost. Svesniji entitet, koji je svestan kataliti?kog procesa, ?e po?eti da transformiše katalizator dat od strane sub-Logosa u katalizator koji može delovati na više energetske centre. Tako sub-Logos može ponuditi samo osnovni skelet, da tako kažemo, katalizatora. Miši?i i meso, povezani sa opstankom mudrosti, ljubavi, empatije i pomo? je ostvarena akcijama celine uma/tela/duha na osnovnom katalizatoru, tako da kreiraju kompleksniji katalizator koji se u povratnom dejstvu može koristiti da formira distorziju sa tim višim energetskim centrima.

Što entitet više napreduje to je finija veza izme?u sub-Logosa i opaženog katalizatora dok najzad svi katalizatori nisu izabrani, generisani i obra?eni od strane sebe za sebe.

Ispitiva?: Koji entiteti, inkarnisani u ovom trenutku na planeti bi bili u kategoriji obrade svih svojih katalizatora?

Ra: Ja sam Ra. Vaše pitanje nam se ?ini neodre?enim ali možemo odgovoriti da je broj onih koji su usavršili spoljne katalizatore veoma mali.

Ve?ina onih koji se mogu požnjeti u ovom trenutku vremena/prostora imaju delimi?nu kontrolu nad spoljašnjom iluzijom i koriste spoljašnje katalizatore da bi radili na nekim polaritetima koji još nisu balansirani.

Ispitiva?: U slu?aju polariteta orijentacije prema sebi koji bi tip katalizatora programirao entitet koji sledi tu stazu, kada dostigne nivo programiranja svog sopstvenog katalizatora?

Ra: Ja sam Ra. Program negativno orijetnisanog entiteta bi bila maksimalna separacija i kontrola nad svim stvarima i svesnim bi?ima koja se razlikuju od njega.

Ispitiva?: Pozitivno orijentisan entitet bi mogao izabrati uzanu stazu razmišljanja i delovanja i programirati uslove koji ?e kreirati fizi?ki bol ukoliko je ne sledi. Da li je to ta?no?

Ra: Ja sam Ra. To je ta?no.

Ispitiva?: Da li ?e negativno orijentisan entitet u?initi bilo šta sli?no tome? Možete li mi dati neki primer?

Ra: Ja sam Ra. Negativno orijentisana celina uma/tela/duha ?e programirati zdravlje, lako?u egzistencije i sposobnost za mo? u najve?em mogu?em stepenu. Mnogi negativni entiteti pucaju od distorzije fizi?kog kompleksa koju nazivate zdravlje.

Me?utim, negativni entitet može izabrati bolne uslove, da bi unapredio distorziju takozvanih negativnih mentalnih ativnosti, kao što su ljutnja, mržnja i frustracija. Ovakav entitet može koristiti celokupno inkarnacijsko iskustvo da bi izoštrio ivicu mržnje ili ljutnje tako da se može više polarizovati ka negativnom ili separacijskom polu.

Ispitiva?: Pre inkarnacije, kada entitet postane svesniji procesa evolucije i kada izabere stazu, bilo negativnu ili pozitivnu, u jednom trenutku entitet postaje svestan onoga šta želi da radi da bi odblokirao i balansirao energetske centre. Od tog trenutka on je sposoban da kao životna iskustva isprogramira ona katalizatorska iskustva koja ?e pomo?i njegov proces odblokiranja i balansiranja. Da li je to ta?no?

Ra: Ja sam Ra. To je ta?no.

Ispitiva?: Onda svrha onoga što nazivamo inkarnisanim stanjem u celini ili gotovo u celini bila doživljavanje isprogramiranog katalizatora i zatim razvijanje funkcije katalizatora. Da li je to ta?no?

Ra: Ja sam Ra. Zbog jasno?e ?emo ponoviti da je svrha inkarnacije evolucija celine uma/tela/duha. Nije neophodan katalizator da bi se to postiglo. Me?utim, bez katalizatora želja za evolucijom i vera u taj proces se ne manifestuje pravilno i evolucija se ne odigrava. Zbog toga je katalizator programiran i taj program je stvoren za celinu uma/tela/duha na njen jedinstveni zahtev. Zato je poželjno da celina uma/tela/duha bude svesna glasa svog iskustvenog katalizatora i da ga posluša, skupljaju?i od njega ono zbog ?ega se inkarnirala.

Ispitiva?: Onda izgleda da oni na pozitivnoj stazi, kao suprotstavljeni onima na negativnoj stazi, imaju ta?no suprotan krajnji cilj u prva tri zraka. Svaka staza pokušava da koristi zrake na ta?no suprotan na?in. Da li je to ta?no?

Ra: Ja sam Ra. To je delimi?no i u suštini ta?no. U svakom od centara postoji energija potrebna da održi celinu uma/tela/duha, koja predstavlja vozilo za iskustva u odgovaraju?em obliku i sklopu. I negativni i pozitivni entiteti bi u?inili dobro da zadrže taj mali deo iz svakog centra za održavanje integriteta celine uma/tela/duha. Me?utim, posle ove ta?ke negativni entitet ?e koristiti tri viša centra za separaciju i kontrolu nad drugima preko seksa, li?nom afirmacijom i delovanjem u svom društvu.

Na suprotan na?in, pozitivni entitet ?e transmutovati snažnu seksualnu energiju crvenog spektra u energetske transfere i zra?enje zelenog spektra u plavu i indigo i istovremeno ?e transmutovati sopstvo i mesto u zajednici u situacije u kojima entitet može da napravi fuziju i služi drugima i kona?no usmeri zra?enje prema drugima bez o?ekivanja bilo kakvog povratnog transfera.

Ispitiva?: Možete li opisati energiju koja ulazi u te centre? Možete li opisati njihovu stazu od ishodišta, njen oblik i efekte? Ne znam da li je to mogu?e.

Ra: Ja sam Ra. To je delimi?no mogu?e.

Ispitiva?: Da li biste, molim vas, to u?inili?

Ra: Ja sam Ra. Ishodište sve energije je delovanje slobodne volje na ljubav. Priroda celokupne energije je svetlost. Na?ini njenog ulaska u celinu uma/tela/duha su dvostruki.

Prvo, tu je unutrašnje svetlo koje predstavlja Zvezdu Severnja?u sopstva, zvezdu vodilju. To je pravo ro?enje i prava priroda svih entiteta. Ova energija boravi unutra.

Drugi pol ulaska je polarna suprotnost Severne Zvezde, da tako kažemo, i može se videti ako upotrebite fizi?ko telo kao analogno za magnetno polje, i dolazi kroz stopala iz zemlje i kroz najniži deo ki?me. Ova ta?ka ulaska energije univerzalne ljubavi je neizdiferencirana do po?etka procesa njenog filtriranja kroz energetske centre. Potrebe svakog centra i efikasnost sa kojom je entitet nau?io da do?e do unutrašnjeg svetla odre?uje na?in na koji entitet koristi uplive tih energija.

Ispitiva?: Da li iskustveni katalizator sledi istu stazu? To je možda glupo pitanje.

Ra: Ja sam Ra. To nije pitanje bez poente, jer su katalizator i potrebe ili distorzija svakog energetskog centra dva koncepta, povezana tako ?vrsto kao dva kraja konopca.

Ispitiva?: Na nekoj od prethodnih seansi ste spomenuli da se iskustveni katalizator prvo doživljava preko severnog pola i procenjuje s obzirom na iskustvo preživljavanja. To je razlog zašto postavljam ovo pitanje. Da li biste razvili ovaj koncept?

Ra: Ja sam Ra. Naveli smo proces filtriranja putem koga se ulazna energija povla?i na gore do distorzije svakog energetskog centra i snaga volje ili želje proizilazi iz svesti o unutrašnjem svetlu. Ukoliko treba da budemo detaljniji, molimo vas da postavite specifi?nije pitanje.

Ispitiva?: Napravio bih jednu izjavu koja je možda malo iskrivljena i zamolio vas da je ispravite. Imamo totalnu energiju kroz stopala i donji deo ki?me, koju ?e celina uma/tela/duha dobiti na na?in koji nazivamo svetloš?u. Svaki energetski centar tada filtrira i koristi deo te energije, crvenu preko ljubi?aste. Da li je to ta?no?

Ra: Ja sam Ra. To je ta?no. Izuzeci su slede?i: ulaz energije završava indigom. Ljubi?asti zrak je indikator celine.

Ispitiva?: Kada energetski centri apsorbuju tu energiju u istoj ta?ki, ona nije samo apsorbovana u to bi?e, ve? zra?i kroz energetski centar napolje. Verujem da to po?inje u plavom centru i javlja se u indigo ili ljubi?astom. Da li je to ta?no?

Ra: Ja sam Ra. Prvo, želeli bismo da izjavimo da nismo završili sa odgovaranjem na prvo pitanje i odgovorili bismo na oba dela tako što ?emo re?i da se kod potpuno aktiviranog entiteta koristi samo mali deo ulaznog svetla, potrebnog da bi se podesio energetski centar, dok veliki deo ostaje slobodan da bi se kanalisao i povukao na gore.

Kao odgovor na vaše drugo pitanje možemo re?i da je ta?no kako zra?enje bez traženja povratnog efekta (uzvra?anja) po?inje sa plavim zrakom iako se zelenom zraku, budu?i da je veliki tranzicioni zrak, mora posvetiti velika pažnja, jer dok se ne iskuse i ne usavrše prenošenja energija svih vrsta, postoja?e blokade u plavoj i indigo zra?enju.

Ponovo, indigo emanacija je u ovom kontekstu izvor iz koga se preko indiga može kontaktirati inteligentna beskona?nost. Zra?enje tako ne?e biti ljubi?asti zrak, ve? pre zeleni, plavi ili indigo u zavisnosti od prirode i vrste inteligencije koju beskona?nost donosi kroz vidljivu energiju.

Tip zra?enja zelenog zraka je u ovom slu?aju le?enje, plavi zrak je komunikacija i inspiracija, indigo energija adepta koja svoje mesto ima u veri.

Ispitiva?: Ako celina uma/tela/duha tokom meditacija ima ose?aj u indigo centru, šta ona u stvari ose?a?

Ra: Ja sam Ra. Ovo ?e biti poslednje opširno pitanje za ovu seansu.

Onaj ko ose?a ovo aktiviranje je onaj ko doživljava upliv energije u taj energetski centar, da bi se ona iskoristila za deblokiranje tog centra, za njeno podešavanje da bi se postigla harmonija sa drugim centrima ili da bi se aktivirao prolaz za beskona?nu energiju.

Ne možemo biti specifi?niji, jer svako od tih delovanja doživljava entitet koji ose?a distorziju fizi?kog kompleksa.

Ispitiva?: Želeo bih da pitam da li postoji nešto što možemo u?initi da bi ovaj instrument bio pogodniji za kontakt?

Ra: Ja sam Ra. Molim vas, budite svesni potrebe da se podupre glava instrumenta. Sve je dobro. Ostavljam vas, prijatelji, u ljubavi i svetlu beskona?nog Kreatora. Idite, ujedinjeni u snazi i miru jednog beskona?nog Kreatora. Adonai.