Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Ra materijal - Knjiga III, seansa 51


Zakon Jednog, Knjiga III, seansa 51
13.05.1981.

Ra: Ja sam Ra. Pozdravljam vas u ljubavi i svetlu beskonačnog Kreatora. Mi sada komuniciramo.

Ispitivač: Kako počinjemo knjigu III Zakona Jednog, imao bih nekoliko pitanja koja nisu prolazne prirode i jedno koje smatram pitanjem prolazne prirode, ali se osećam obaveznim da ga postavim.

Prvim bih voleo da razjasnim poslednju stavku u vezi sa žetvom. Pitam se da li se žetva nadgleda i ako je tako, zašto je to nadgledanje neophodno i kako ono deluje, budući da violetni zrak određuje da li je entitet spreman za žetvu? Da li je neophodno da neki entiteti nadgledaju žetvu ili se ona odvija automatski?

Ra: Ja sam Ra. U vreme žetve tu su uvek žeteoci. Plod je oblikovan onakav kakav jeste, ali postoji izvesno nadgledanje koje je neophodno da bi se osiguralo da dar bude smešten na odgovarajući način, bez ožiljaka i mrlja.

Postoje tri nivoa onih koji nadgledaju žetvu.

Prvi nivo je planetaran i mogao bi se nazvati anđeoskim. Ovaj tip čuvara obuhvata totalnost celine uma/tela/duha, ili više Ja entiteta, kao i entitete sa unutrašnjih planova koji su privučeni tom entitetu putem njegove unutrašnje potrage.

Druga vrsta čuvara ovog procesa su entiteti Konfederacije koji imaju čast/dužnost da stoje na ivicama, korak od svetlosti/ljubavi tako da požnjeveni entiteti, bez obzira koliko su zbunjeni i nesposobni da uspostave kontakt sa svojim višim Ja, ne posrnu i ne otpadnu iz nekog drugog razloga osim jačine svetla. Ti entiteti Konfederacije hvataju one koji posrnu i uspravljaju ih, kako bi oni mogli nastaviti put u svetlost.

Treća grupa koja nadgleda proces su oni koje nazivate Čuvarima. Ta grupa je iz oktave iznad naše i služi kao donositelji svetla. Ti Čuvari obezbeđuju preciznu emisiju svetla/ljubavi u tanano profinjenom rasprostiranju, tako da se precizno može utvrditi vibracija ljubavi/svetla svakog entiteta.

Žetva je automatska utoliko što će požnjeveni entiteti odgovoriti u skladu sa onim što je nepromenljivo tokom žetve. To je emanacija violetnog zraka. Međutim, ti pomagači su prisutni da bi obezbedili sigurnu žetvu, tako da svaki entitet može u punoj meri imati priliku da izrazi svoj violetni zrak sebstva.

Ipitivač: Za sledeće pitanje osećam da je prolazne prirode: međutim, to pitanje mi je postavio neko ko se bavi NLO fenomenima. Ukoliko smatrate da je ono prolazne prirode, izostavićemo ga, ali pitali su me kako je za letelice četvrtog denziteta moguće da dospeju ovde, budući da kada se približite brzini svetlosti, masa se bliži beskonačnom. Moje pitanje je zašto su letelice uopšte neophodne?

Ra: Ja sam Ra. Postavili ste nekoliko pitanja. Odgovorićemo po redu.

Prvo, slažemo se da je materijal prolazne prirode.

Drugo, onima koji dolaze sa velikih udaljenosti, nisu potrebne letelice kakve vi poznajete. Samo pitanje zahteva razumevanje koje ne posedujete. Pokušaćemo da odgovorimo u obimu u kome se može odgovoriti.

Prvo, ima nekoliko treće-denzitetskih entiteta koji su naučili kako da koriste letelice da bi putovali između zvezdanih sistema dok su izloženi iskustvu ograničenja, koja poznajete. Međutim, ti entiteti su naučili da koriste hidrogen na drugačiji način nego što vi to razumete. Njima je još uvek potreban dug vremenski period za kretanje. Međutim, ti entiteti su u stanju da koriste hipotermiju da bi usporili procese fizičkog i mentalnog kompleksa i izdržali trajanje leta. Entiteti kao oni sa Sirijusa spadaju u tu grupu. Postoje još dva tipa.

Prvi tip je onaj, koji, dolazeći sa četvrtog, petog ili šestog denziteta vaše sopstvene galaksije, uspešno koristi vrstu energetskog sistema koji se služi brzinom svetlosti kao hicem, stižući na taj način gde poželi bez uočljivog protoka vremena iz vaše perspektive.

Drugi tip su entiteti četvrtog, petog i šestog denziteta iz drugih galaksija, ali i nekoliko iz vaše sopstvene, koji su naučili neophodnu disciplinu ličnosti da posmatraju Univerzum kao jedno biće i shodno tome su u stanju da se prebace sa lokacije na lokaciju samo putem misli, materijalizujući neophodnu letelicu, ako tako želite, da bi okružili svetlosno telo entiteta.

Predavač: Pretpostavljam da je poslednji tip onaj koji možemo videti prilikom sletanja Orionske grupe. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. Orionska grupa je mešavina ove dve grupe.

Ispitivač: Zašto je vozilo neophodno? Kada ste vi, Ra, otišli u Egipat, koristili ste letelice u obliku zvona, ali ste to činili mislima. Možete li mi reći zašto ste radije koristili vozilo, umesto da jednostavno materijalizujete telo?

Ra: Ja sam Ra. Vozilo ili letelica je ona misaona-forma na koju naša koncentracija može delovati kao pokretač. Mi ne bismo izabrali da koristimo svoje celine uma/tela/duha kao fokus za takvo delovanje.

Ispitivač: Hvala vam. Čini mi se, a vi mi recite gde grešim kod te izjave, da mi posedujemo sedam tela koja korespondiraju sa sedam boja spektra i da je energija koja stvara tih sedam tela univerzalni tip energije, koji teče u planetarno okruženje i ulazi kroz sedam energetskih centara, koje nazivamo čakrama, da bi razvila i usavršila ta tela. Svako od tih tela je na neki način u vezi sa mentalnom konfiguracijom koju posedujemo i usavršavanje tih tela i potpuno uticanje te energije je funkcija te konfiguracije. Preko te mentalne konfiguracije mi možemo do nekog stepena blokirati uticanje energije koja stvara ovih sedam tela. Možete li dati komentar u vezi sa ovom izjavom i reći da li je tačna ili pogrešna?

Ra: Ja sam Ra. Vaša izjava je u suštini tačna. Korišćenje reči „mentalna konfiguracija“ je pojednostavljivanje blokade tokova koja se odvija na vašem denzitetu. Celina uma je povezana sa duhom i celinama tela koje još nisu fiksirane. Ove blokade se mogu javiti između duha i uma ili tela i uma na mnogo različitih nivoa. Mi ponavljamo da svakom energetskom centru stoji na raspolaganju sedam sub-boja. Na ovaj način duhovno/mentalne blokade kombinovane sa mentalno/telesnim blokadama mogu uticati na svaki energetski centar na mnogo načina. Tako možete posmatrati suptilan proces balansiranja i evolucioni proces.

Ispitivač: Nisam siguran da li će ovo voditi do plodonosne tematike, ali bih postavio sledeće pitanje jer mi se čini da bi se mogla napraviti veza.

Na poleđini knjige „Tajna velike piramide“ ima nekoliko reprodukcija egipatskih crteža i radova i neke prikazuju ptice kako lete iznad horizontalno položenih entiteta. Da li postoji neka veza sa Ra?

Ra: Ja sam Ra. Crteži o kojima govorite su neki od mnogih koji iskrivljuju naše učenje o percepciji smrti kao prolaza ka daljim iskustvima. Ta distorzija se odnosi na razmišljanja o specifičnoj prirodi procesa takozvane smrti celine uma/tela/duha. To bi se vašim terminima moglo nazvati distorzijom Gnosticizma; to je verovanje da se znanje i odgovarajuća pozicija mogu postići putem brižljivog posmatranja i naglašavanja pokreta, koncepata i simbola. U stvari, proces fizičke smrti je onakav kakav smo opisali: proces tokom koga je pomoć dostupna i jedino što je potrebno tokom smrti je oslobađanje entiteta od njegovog tela, koje vrše oni koji ga okružuju i slavljenje tog procesa od strane ožalošćenih. Na taj način se pomaže umu/telu/duhu entiteta, koji doživljava fizičku smrt, a ne brižljivim ritualima koji se ponavljaju.

Ispitivač: Ranije ste govorili o rotacionoj brzini energetskih centara. Da li je tačna moja pretpostavka da je to funkcija blokade energetskih centara, tako da je u slučaju slabije blokade rotacija brža i upliv energije veći?

Ra: Ja sam Ra. Delimično ste u pravu. U prva tri centra potpuno uklanjanje blokade energije uslovljava ubrzanje rotacije. Kada entitet razvije više energetske centre ti centri počinju da izražavaju svoju prirodu formirajući kristalne strukture. To je viši ili u većoj meri balansiran vid aktiviranja energetskih centara kada prostorno/vremenska priroda te energije transmutira u vremensko/prostornu prirodu regulacije i balansa.

Ispitivač: Šta podrazumevate pod kristalnim strukturama?

Ra: Ja sam Ra. Kod razvijenijeg entiteta se u svakom energetskom centru fizičkog kompleksa može videti karakteristična kristalna struktura. Svaka će na neki način biti drugačija, baš kao što u vašem svetu dve pahulje ne mogu biti iste. Međutim, svaka je pravilna. Crveni energetski centar često ima oblik zakočenog točka. Narandžasti energetski centar je u obliku cveta sa tri latice.

Žuti energetski centar u kružnom obliku sa više faseta, kao zvezda.

Kod zelenog energetskog centra, koji se nekada naziva oblikom lotosa, broj tačaka kristalne strukture zavisi od snage tog centra.

Plavi energetski centar može imati možda sto faseta i može blještavo sjajiti.

Indigo energetski centar, mirniji centar koji ima osnovni oblik trougla ili trolista, iako neki adepti koji su balansirali više energije mogu da stvore više faseta.

Violetni energetski centar je najmanje varijabilan i ponekad se u vašoj filozofiji opisuje kao hiljadu latica, jer on predstavlja totalnost distorzije celine uma/tela/duha.

Ispitvač: Upravo sada osećam indigo centar. Ako bi taj centar bio potpuno aktiviran i ako ne bi bilo nikakve blokade, da li onda ne bih imao nikakav osećaj u njemu?

Ra: Ja sam Ra. Odgovor na ovo pitanje bi prekršilo Zakon Konfuzije.

Ispitivač: Izjavili ste da je odmah posle smrti fizičkog tela primarno aktivirano indigo telo i izjavili ste da je ono stvaralac oblika. Zašto je to tako?

Ra: Ja sam Ra. Ovo će biti poslednje pitanje za ovu seansu.

Indigo telo se može posmatrati kao analogno inteligentnoj energiji. U mikrokosmosu ono je Logos. Inteligentna energija totalnosti celine uma/tela/duha crpi svoju energiju iz inteligentne beskonačnosti ili Kreatora. Treba razumeti da Kreator, kako u mikrokosmosu tako u makrokosmosu, ima dve prirode: ne-potentnu beskonačnost koja je inteligentna: to je sve što postoji.

Slobodna volja je potentna, kako Kreatora prema nama, tako i nas samih kao ko-Kreatora sa inteligentnom beskonačnošću koja ima volju. To bi se moglo predstaviti kao indigo telo ili telo koje stvara oblik i njegova mudrost da se izabere odgovarajuća lokacija i vrsta iskustava, koje će taj ko-Kreator ili sub-Logos, kako ga vi nepromišljeno nazivate, preduzeti.

Ja sam Ra. Vreme je za jedno kratko pitanje.

Ispitivač: Da li možemo učiniti nešto da bi instrument bio pogodniji za kontakt i da bismo poboljšali kontakt?

Ra: Ja sam Ra. Sve je dobro. Vi ste savesni. Ostavljam vas, braćo, u ljubavi i svetlu beskonačnog Kreatora. Idite, radujući se u snazi i ljubavi jednog beskonačnog Kreatora. Adonai.