Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Ra materijal - Knjiga III, seansa 51


Zakon Jednog, Knjiga III, seansa 51
13.05.1981.

Ra: Ja sam Ra. Pozdravljam vas u ljubavi i svetlu beskona?nog Kreatora. Mi sada komuniciramo.

Ispitiva?: Kako po?injemo knjigu III Zakona Jednog, imao bih nekoliko pitanja koja nisu prolazne prirode i jedno koje smatram pitanjem prolazne prirode, ali se ose?am obaveznim da ga postavim.

Prvim bih voleo da razjasnim poslednju stavku u vezi sa žetvom. Pitam se da li se žetva nadgleda i ako je tako, zašto je to nadgledanje neophodno i kako ono deluje, budu?i da violetni zrak odre?uje da li je entitet spreman za žetvu? Da li je neophodno da neki entiteti nadgledaju žetvu ili se ona odvija automatski?

Ra: Ja sam Ra. U vreme žetve tu su uvek žeteoci. Plod je oblikovan onakav kakav jeste, ali postoji izvesno nadgledanje koje je neophodno da bi se osiguralo da dar bude smešten na odgovaraju?i na?in, bez ožiljaka i mrlja.

Postoje tri nivoa onih koji nadgledaju žetvu.

Prvi nivo je planetaran i mogao bi se nazvati an?eoskim. Ovaj tip ?uvara obuhvata totalnost celine uma/tela/duha, ili više Ja entiteta, kao i entitete sa unutrašnjih planova koji su privu?eni tom entitetu putem njegove unutrašnje potrage.

Druga vrsta ?uvara ovog procesa su entiteti Konfederacije koji imaju ?ast/dužnost da stoje na ivicama, korak od svetlosti/ljubavi tako da požnjeveni entiteti, bez obzira koliko su zbunjeni i nesposobni da uspostave kontakt sa svojim višim Ja, ne posrnu i ne otpadnu iz nekog drugog razloga osim ja?ine svetla. Ti entiteti Konfederacije hvataju one koji posrnu i uspravljaju ih, kako bi oni mogli nastaviti put u svetlost.

Tre?a grupa koja nadgleda proces su oni koje nazivate ?uvarima. Ta grupa je iz oktave iznad naše i služi kao donositelji svetla. Ti ?uvari obezbe?uju preciznu emisiju svetla/ljubavi u tanano profinjenom rasprostiranju, tako da se precizno može utvrditi vibracija ljubavi/svetla svakog entiteta.

Žetva je automatska utoliko što ?e požnjeveni entiteti odgovoriti u skladu sa onim što je nepromenljivo tokom žetve. To je emanacija violetnog zraka. Me?utim, ti pomaga?i su prisutni da bi obezbedili sigurnu žetvu, tako da svaki entitet može u punoj meri imati priliku da izrazi svoj violetni zrak sebstva.

Ipitiva?: Za slede?e pitanje ose?am da je prolazne prirode: me?utim, to pitanje mi je postavio neko ko se bavi NLO fenomenima. Ukoliko smatrate da je ono prolazne prirode, izostavi?emo ga, ali pitali su me kako je za letelice ?etvrtog denziteta mogu?e da dospeju ovde, budu?i da kada se približite brzini svetlosti, masa se bliži beskona?nom. Moje pitanje je zašto su letelice uopšte neophodne?

Ra: Ja sam Ra. Postavili ste nekoliko pitanja. Odgovori?emo po redu.

Prvo, slažemo se da je materijal prolazne prirode.

Drugo, onima koji dolaze sa velikih udaljenosti, nisu potrebne letelice kakve vi poznajete. Samo pitanje zahteva razumevanje koje ne posedujete. Pokuša?emo da odgovorimo u obimu u kome se može odgovoriti.

Prvo, ima nekoliko tre?e-denzitetskih entiteta koji su nau?ili kako da koriste letelice da bi putovali izme?u zvezdanih sistema dok su izloženi iskustvu ograni?enja, koja poznajete. Me?utim, ti entiteti su nau?ili da koriste hidrogen na druga?iji na?in nego što vi to razumete. Njima je još uvek potreban dug vremenski period za kretanje. Me?utim, ti entiteti su u stanju da koriste hipotermiju da bi usporili procese fizi?kog i mentalnog kompleksa i izdržali trajanje leta. Entiteti kao oni sa Sirijusa spadaju u tu grupu. Postoje još dva tipa.

Prvi tip je onaj, koji, dolaze?i sa ?etvrtog, petog ili šestog denziteta vaše sopstvene galaksije, uspešno koristi vrstu energetskog sistema koji se služi brzinom svetlosti kao hicem, stižu?i na taj na?in gde poželi bez uo?ljivog protoka vremena iz vaše perspektive.

Drugi tip su entiteti ?etvrtog, petog i šestog denziteta iz drugih galaksija, ali i nekoliko iz vaše sopstvene, koji su nau?ili neophodnu disciplinu li?nosti da posmatraju Univerzum kao jedno bi?e i shodno tome su u stanju da se prebace sa lokacije na lokaciju samo putem misli, materijalizuju?i neophodnu letelicu, ako tako želite, da bi okružili svetlosno telo entiteta.

Predava?: Pretpostavljam da je poslednji tip onaj koji možemo videti prilikom sletanja Orionske grupe. Da li je to ta?no?

Ra: Ja sam Ra. Orionska grupa je mešavina ove dve grupe.

Ispitiva?: Zašto je vozilo neophodno? Kada ste vi, Ra, otišli u Egipat, koristili ste letelice u obliku zvona, ali ste to ?inili mislima. Možete li mi re?i zašto ste radije koristili vozilo, umesto da jednostavno materijalizujete telo?

Ra: Ja sam Ra. Vozilo ili letelica je ona misaona-forma na koju naša koncentracija može delovati kao pokreta?. Mi ne bismo izabrali da koristimo svoje celine uma/tela/duha kao fokus za takvo delovanje.

Ispitiva?: Hvala vam. ?ini mi se, a vi mi recite gde grešim kod te izjave, da mi posedujemo sedam tela koja korespondiraju sa sedam boja spektra i da je energija koja stvara tih sedam tela univerzalni tip energije, koji te?e u planetarno okruženje i ulazi kroz sedam energetskih centara, koje nazivamo ?akrama, da bi razvila i usavršila ta tela. Svako od tih tela je na neki na?in u vezi sa mentalnom konfiguracijom koju posedujemo i usavršavanje tih tela i potpuno uticanje te energije je funkcija te konfiguracije. Preko te mentalne konfiguracije mi možemo do nekog stepena blokirati uticanje energije koja stvara ovih sedam tela. Možete li dati komentar u vezi sa ovom izjavom i re?i da li je ta?na ili pogrešna?

Ra: Ja sam Ra. Vaša izjava je u suštini ta?na. Koriš?enje re?i „mentalna konfiguracija“ je pojednostavljivanje blokade tokova koja se odvija na vašem denzitetu. Celina uma je povezana sa duhom i celinama tela koje još nisu fiksirane. Ove blokade se mogu javiti izme?u duha i uma ili tela i uma na mnogo razli?itih nivoa. Mi ponavljamo da svakom energetskom centru stoji na raspolaganju sedam sub-boja. Na ovaj na?in duhovno/mentalne blokade kombinovane sa mentalno/telesnim blokadama mogu uticati na svaki energetski centar na mnogo na?ina. Tako možete posmatrati suptilan proces balansiranja i evolucioni proces.

Ispitiva?: Nisam siguran da li ?e ovo voditi do plodonosne tematike, ali bih postavio slede?e pitanje jer mi se ?ini da bi se mogla napraviti veza.

Na pole?ini knjige „Tajna velike piramide“ ima nekoliko reprodukcija egipatskih crteža i radova i neke prikazuju ptice kako lete iznad horizontalno položenih entiteta. Da li postoji neka veza sa Ra?

Ra: Ja sam Ra. Crteži o kojima govorite su neki od mnogih koji iskrivljuju naše u?enje o percepciji smrti kao prolaza ka daljim iskustvima. Ta distorzija se odnosi na razmišljanja o specifi?noj prirodi procesa takozvane smrti celine uma/tela/duha. To bi se vašim terminima moglo nazvati distorzijom Gnosticizma; to je verovanje da se znanje i odgovaraju?a pozicija mogu posti?i putem brižljivog posmatranja i naglašavanja pokreta, koncepata i simbola. U stvari, proces fizi?ke smrti je onakav kakav smo opisali: proces tokom koga je pomo? dostupna i jedino što je potrebno tokom smrti je osloba?anje entiteta od njegovog tela, koje vrše oni koji ga okružuju i slavljenje tog procesa od strane ožaloš?enih. Na taj na?in se pomaže umu/telu/duhu entiteta, koji doživljava fizi?ku smrt, a ne brižljivim ritualima koji se ponavljaju.

Ispitiva?: Ranije ste govorili o rotacionoj brzini energetskih centara. Da li je ta?na moja pretpostavka da je to funkcija blokade energetskih centara, tako da je u slu?aju slabije blokade rotacija brža i upliv energije ve?i?

Ra: Ja sam Ra. Delimi?no ste u pravu. U prva tri centra potpuno uklanjanje blokade energije uslovljava ubrzanje rotacije. Kada entitet razvije više energetske centre ti centri po?inju da izražavaju svoju prirodu formiraju?i kristalne strukture. To je viši ili u ve?oj meri balansiran vid aktiviranja energetskih centara kada prostorno/vremenska priroda te energije transmutira u vremensko/prostornu prirodu regulacije i balansa.

Ispitiva?: Šta podrazumevate pod kristalnim strukturama?

Ra: Ja sam Ra. Kod razvijenijeg entiteta se u svakom energetskom centru fizi?kog kompleksa može videti karakteristi?na kristalna struktura. Svaka ?e na neki na?in biti druga?ija, baš kao što u vašem svetu dve pahulje ne mogu biti iste. Me?utim, svaka je pravilna. Crveni energetski centar ?esto ima oblik zako?enog to?ka. Narandžasti energetski centar je u obliku cveta sa tri latice.

Žuti energetski centar u kružnom obliku sa više faseta, kao zvezda.

Kod zelenog energetskog centra, koji se nekada naziva oblikom lotosa, broj ta?aka kristalne strukture zavisi od snage tog centra.

Plavi energetski centar može imati možda sto faseta i može blještavo sjajiti.

Indigo energetski centar, mirniji centar koji ima osnovni oblik trougla ili trolista, iako neki adepti koji su balansirali više energije mogu da stvore više faseta.

Violetni energetski centar je najmanje varijabilan i ponekad se u vašoj filozofiji opisuje kao hiljadu latica, jer on predstavlja totalnost distorzije celine uma/tela/duha.

Ispitva?: Upravo sada ose?am indigo centar. Ako bi taj centar bio potpuno aktiviran i ako ne bi bilo nikakve blokade, da li onda ne bih imao nikakav ose?aj u njemu?

Ra: Ja sam Ra. Odgovor na ovo pitanje bi prekršilo Zakon Konfuzije.

Ispitiva?: Izjavili ste da je odmah posle smrti fizi?kog tela primarno aktivirano indigo telo i izjavili ste da je ono stvaralac oblika. Zašto je to tako?

Ra: Ja sam Ra. Ovo ?e biti poslednje pitanje za ovu seansu.

Indigo telo se može posmatrati kao analogno inteligentnoj energiji. U mikrokosmosu ono je Logos. Inteligentna energija totalnosti celine uma/tela/duha crpi svoju energiju iz inteligentne beskona?nosti ili Kreatora. Treba razumeti da Kreator, kako u mikrokosmosu tako u makrokosmosu, ima dve prirode: ne-potentnu beskona?nost koja je inteligentna: to je sve što postoji.

Slobodna volja je potentna, kako Kreatora prema nama, tako i nas samih kao ko-Kreatora sa inteligentnom beskona?noš?u koja ima volju. To bi se moglo predstaviti kao indigo telo ili telo koje stvara oblik i njegova mudrost da se izabere odgovaraju?a lokacija i vrsta iskustava, koje ?e taj ko-Kreator ili sub-Logos, kako ga vi nepromišljeno nazivate, preduzeti.

Ja sam Ra. Vreme je za jedno kratko pitanje.

Ispitiva?: Da li možemo u?initi nešto da bi instrument bio pogodniji za kontakt i da bismo poboljšali kontakt?

Ra: Ja sam Ra. Sve je dobro. Vi ste savesni. Ostavljam vas, bra?o, u ljubavi i svetlu beskona?nog Kreatora. Idite, raduju?i se u snazi i ljubavi jednog beskona?nog Kreatora. Adonai.