Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Ra materijal - Knjiga II, seansa 50


Zakon Jednog, Knjiga II, seansa 50
06.05.1981.

Ra: Ja sam Ra. Pozdravljam vas u ljubavi i svetlosti jednog beskonačnog Kreatora. Mi sada komuniciramo.

Ispitivač: Možete li mi dati neke indikacije o instrumentovom stanju sada?

Ra: Ja sam Ra. Ono je isto kao i ranije.

Ispitivač: U poslednjoj seansi ste izjavili da su iskustva privučena entitetu kroz južni pol. Možete li to malo proširiti i definisati šta ste mislili pod tim?

Ra: Ja sam Ra. Potrebno je da dobro promislite da biste postigli odgovarajuću perspektivu za shvatanje smisla tih informacija. Južni ili negativni pol je onaj koji privlači. Uvlači u sebe one stvari koje su privučene ka njemu. Tako je i sa celinom uma/tela/duha. Uviranje iskustava se odvija na južnom polu. Možete posmatrati ovo kao pojednostavljenu izjavu.

Jedini specifični deo je da će crveni zrak ili osnovni energetski centar, budući da je najniži ili korenski energetski centar fizičkog vozila, prvi imati priliku da reaguje na bilo koje iskustvo. Samo u tom smislu možete videti da je fizička tačka južnog pola identifikovana sa korenskim energetskim centrom. U svakoj faceti uma i tela korenski ili osnovni centar će imati priliku da funkcioniše prvi.

Šta je ta prilika drugo nego preživljavanje? To je koren mogućih odgovora i može se posmatrati kao karakterističan za osnovne funkcije kako uma tako i tela. Videćete da je ovaj instinkt najsnažniji i jednom kada se on balansira, tragaocu se nudi više. Južni pol onda prestaje da blokira iskustvene podatke i viši energetski centri uma i tela postaju dostupni za korišćenje privučenog iskustva.

Ispitivač: Zašto ste rekli da je iskustvo privučeno entitetu?

Ra: Ja sam Ra. Rekli smo to to usled našeg razumevanja da je ovo priroda fenomena iskustvenog katalizatora i njegovog ulaska u svest celine uma/tela/duha.

Ispitivač: Možete li nam dati neki primer o tome kako neki entitet definiše uslove za privlačenje određenog iskustvenog katalizatora i kako se taj katalizator onda nudi ili podučva.

Ra: Ja sam Ra. Možemo dati takav primer.

Ispitivač: Da li biste ga dali?

Ra: Ja sam Ra. Zaustavili smo se da bismo skeniramo (ime) svest i upotrebili njegov iskustveni katalizator kao primer. Možemo nastaviti.

To je primer koji se može preneti i na druge entitete koji su svesni procesa evolucije. Ovaj entitet pre inkarnacije bira načine u okviru koji katalizator ima najveću verovatnoću da deluje. Taj entitet je želeo proces za izražavanje ljubavi i svetlosti bez očekivanja bilo kakve naknade. Entitet je takođe programirao nastojanje da ostvari duhovni rad i da ohrabri sebe u obavljanju tog posla nalaženjem drugova. Pre inkarnacije su napravljeni dogovori; prvo, sa takozvanim roditeljima, braćom i sestrama tog entiteta. To je omogućilo iskustveni katalizator situacije u kojoj se nudi radijacija bića bez očekivanja naknade. Drugi program je podrazumevao dogovore sa različitim entitetima. Ti dogovori u kontinuumu vašeg vremena/prostora i prostora/vremena su omogućavali i omogućavaju priliku za iskustveni katalizator rada i drugarstva.

Postoje događaji koji su bili dio programa za taj entitet samo utoliko što su postojali vektori mogućnosti/verovatnoće povezani sa vašom kulturom. Ti događaji uključuju prirodu življenja ili standarde življenja, tip veza koje ulaze u vaš legalni okvir i društvenu klimu tokom inkarnacije. Shvaćeno je da će se inkarnacija odvijati tokom žetve.

Ove datosti, da tako kažemo, se mogu primeniti na milione vaših ljudi. Oni koji su svesni  evolucije i žele da dosegnu srce ljubavi i radijacije koje pruža razumevanje bez obzira koje su lekcije programirane: oni imaju rade sa drugima–sobom, ne sa događajima: povezani su sa davanjem, ne sa primanjem, jer su lekcije ljubavi takve prirode kako za pozitivne tako i za negativne. One koji dostižu zrelost za žetvu na negativnoj stazi ćete u ovo vreme naći kako nastoje da podele svoju ljubav prema sebi.

Postoje oni čije su lekcije mnogo proizvoljnije usled njihove sadašnje nemogućnosti da razumeju prirodu i mehanizme evolucije uma, tela i duha. O njima možemo reći da proces nadziru oni koji nikada ne obustavljaju svoje brižljivo očekivanje da budu na službi. Ne postoji entitet bez pomoći, ili putem samo-svesti o jedinstvu kreacije ili preko čuvara sopstva koji štite manje sofisiticirane celine uma/tela/duha od trajnog odvajanja od jedinstva sve dok lekcije vašeg denziteta traju.

Ispitivač: Možete li mi dati neki primer za negativnu polarizaciju deljenje ljubavi prema  samom sebi? Čini mi se da će to iscrpiti negativnu polarizaciju. Možete li proširiti taj koncept?

Ra: Ja sam Ra. Nećemo koristiti primere poznatih bića zbog narušavanja slobodne volje, koje bi time bilo izazvano. Tako da moramo govoriti uopšteno.

Negativno orijentisano biće će biti ono koje oseća da je pronašlo moć koja daje smisao njegovoj egzistenciji, baš kao što to oseća i pozitivna polarizacija. Taj negativni entitet će nastojati da ponudi to razumevanje i drugima–sebi, najčešće procesom formiranja elite, disciplinom i poučavanjem o potrebi i ispravnosti porobljavanja drugih–sebe za njihovo sopstveno dobro. Ti drugi–sebe entitet posmatra kao zavisne od sebe i kao one kojima je potrebno njegovo vođstvo i mudrost.

Ispitivač: Hvala vam. Kako sposobnost da se u umu zadrže vizuelne slike omogućava adeptu da polarizaciju obavi u umu bez spoljne akcije?

Ra: Ja sam Ra. To nije jednostavno pitanje, jer je adept entitet koji prevazilazi stepen zelenog zraka potreban za dostizanje zrelosti za žetvu. Adept neće jednostavno stupiti u inteligentnu energiju, što je način da se odredi spremnost za žetvu, već će stupiti kako u inteligentnu energiju tako i u inteligentnu beskonačnost u svrhu transmutacije planetarne zrelosti za žetvu i svesti.

U ovim okvirima leže načini ovog rada. Ključ je prvo, tišina, i drugo, usamljenost misli (jedna misao). Time će vizualizacija koja se može održati postojano pred unutrašnjim okom tokom nekoliko vaših minuta, kako vi merite vreme, biti signal adeptovog rasta u usamljenosti misli. Ta jednost ili usamljenost misli se onda može koristiti od strane pozitivnog adepta za rad u grupnoj ritualnoj vizualizaciji za podizanje pozitivne energije, od strane negativnog adepta za povećanje lične moći.

Ispitivač: Možete li mi reći šta adept čini da bi delovao na planetarnu svest ili delovao na pozitivni polaritet, nakon što postane sposoban da zadrži slike tokom nekoliko minuta?

Ra: Ja sam Ra. Kada pozitivni adept dodirne inteligentnu beskonačnost iznutra, to je jedna od najmoćnijih veza, jer je to povezivanje mikrokosmosa čitave celine uma/tela/duha  sa makrokosmosom. Ta povezanost omogućava, možemo reći, da se zeleni zrak prave boje iz vremena/prostora manifestuje u vašem prostoru/vremenu. U zelenom zraku misli su bića. U vašoj iluziji to normalno nije tako.

Adept onda postaje živi kanal za ljubav i svetlost i postaje sposoban da kanališe tu radijaciju direktno na planetarnu mrežu energetskih tačaka. Ritual će se uvek završavati uzemljenjem energije uz zahvalnost i puštanjem te energije na planetarnu celinu.

Ispitivač: Možete li mi dati još informacija o energetskim poljima u telu i kako se odnose prema desnoj i levoj strani mozga i da li je to u nekoj vezi sa oblikom piramide u pogledu fokusiranja energije? Pomalo sam izgubljen u pokušaju da dođem do ove linije ispitivanja, tako da ću samo postaviti ovo pitanje.

Ra: Ja sam Ra. Mi smo na sličan način izgubljeni na linija odgovora. Možemo reći da je oblik piramide onaj koji fokusira ulazne zrake energije da bi ih upotrebio entitet koji postaje svestan tih ulaznih zraka. Dalje možemo reći da oblik vašeg fizičkog mozga ne igra ulogu oblika za koncentrisanje ulaznih energetskih zraka. Molimo vas da ako možete postavite dalja pitanja o onome za čime tragate.

Ispitivač: Svako od nas u meditaciji oseća energiju iznad glave na različitim mestima. Možete li mi reći šta to znači i šta znače ta različita mesta na kojoj je osećamo?

Ra: Ja sam Ra. Za proučavanje ovog iskustva bi bilo od pomoći da zaboravite piramide. Ulazne zrake energije osećaju energetski centri kojima je potrebno aktiviranje i koji se pripremaju za njega. Tako oni koji osećaju stimulaciju na nivou violetnog zraka trebaju upravo to. Oni koji je osećaju na čelu između veđa doživljavaju indigo zrak itd. Oni koji imaju iskustvo peckanja i vizuelnih slika imaju neke blokade u energetskim centrima koje su aktivirani i zbog toga energetsko telo širi tu energiju ka spolja i efekat je difuzan.

Ispitivač: Možete li objasniti koncept da je za jedan entitet neophodno da se polarizuje ili ostvari odgovarajuću interakciju sa drugim entitetima tokom inkarnacije na fizičkom planu, kao što znamo, i zašto to nije moguće između inkarnacija kada je entitet svestan onoga što želi da učini i onda može delovati na način za koji se nada da je pravi.  

Ra: Ja sam Ra. Dozvolite da kao primer uzmemo čoveka koji vidi sve karte u pokeru. On onda zna igru. To je onda dečija igra za kockara, jer ne predstavlja rizik. Druge karte su mu poznate. Mogućnosti su mu poznate i igra će biti odigrana korektno ali bez interesovanja.

U vremenu/prostoru i u denzitetu prave boje zelene, sve su karte otvorene. Misli, osećanja, nevolje, sve se to može videti. Nema prevare i ne postoji želja za prevarom. Tako se mnogo toga može postići u harmoniji ali um/telo/duh stiče mali polaritet iz te interakcije.

Dozvolite nam da se vratimo na metaforu i proširimo je na najdužu igre pokera koja se može zamisliti, čitav život. Karte su ljubav, nedopadanje, ograničenje, neugodnost, zadovoljstvo itd. One se konstantno dele i ponovo dele i ponovo dele. Vi možete, tokom ove inkarnacije početi – naglašavamo početi - da saznajete svoje karte. Možete početi da tražite ljubav unutar sebe. Možete početi da balansirate svoja zadovoljstva, svoja ograničenja, itd. Međutim, vaša jedina indikacija o kartama drugih–sebe je da im pogledate u oči.

Ne možete da se setite svojih karti, njihovih karti, možda čak ni pravila te igre. Tu igru mogu dobiti samo oni koji polože svoje zadovoljstvo, svoja ograničenja, sve svoje karte okrenute na gore na sto i kažu u duši: „Svi, svi vi igrači, svaki drugi–sebe, šta god da je u tvojoj ruci, ja te volim.“ To je igra: saznati, prihvatiti, oprostiti, balansirati i otvoriti se u ljubavi. To ne može biti učinjeno bez opraštoja, jer ne bi imalo nikakvu težinu u životu totalnosti uma/tela/duha.

Imate li neko kratko pitanje pre nego što napustimo instrument?

Ispitivač: Postoji li nešto što možemo učiniti da bi instrument bio pogodniji za kontakt ili da bismo unapredili kontakt?

Ra: Ja sam Ra. Vi ste savesni i vaš aranžman je brižljiv. Bilo bi dobro da pripazite da instrumentov vrat bude smešten pažljivo na jastuku.

Ja sam Ra. Ostavljam vas, moj prijatelji, u ljubavi i svetlosti jednog beskonačnog Kreatora. Nastavite, ujedinjeni u moći i u miru jednog beskonačnog Kreatora. Adonai.