Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Ra materijal - Knjiga II, seansa 49


Zakon Jednog, Knjiga II, seansa 49
27.04.1981.

Ra: Ja sam Ra. Pozdravljam vas u ljubavi i svetlu jednog beskonačnog Kreatora. Mi sada komuniciramo.

Ispitivač: Da li biste nam, molim vas, dali očitavanje instrumentovog stanja?

Ra: Ja sam Ra. Stanje je isto kao i ranije.

Ispitivač: Pitao sam se; u prošloj seansi ste spomenuli tonove u levom i desnom uhu, levu i desnu stranu mozga, koje su na neki način povezane sa polaritetima služenja samom sebi i služenja drugima. Možete li komentarisati ovo?

Ra: Ja sam Ra. Možemo dati komentar na ovo.

Ispitivač: Da li biste nastavili i dali svoj komentar.

Ra: Ja sam Ra. Režnjevi fizičkog kompleksa vašeg mozga su u svojoj upotrebi slični slaboj električnoj energiji. U pogledu polarizacije je entitet, koji se rukovodi intuicijom i impulsom, jednak entitetu, koji se upravlja racionalnim analizama. Režnjevi se mogu koristiti i za služenje samom sebi i za služenje drugima. Može izgledati da racionalni ili analitički um nudi više prilika za uspešno stremljenje ka negativnoj orijentaciji usled činjenice da je prema našem razumevanju previše reda po svojoj suštini negativno. Međutim, upravo ta mogućnost da se struktuiraju abstraktni koncepti i da se analiziraju iskustveni podaci može biti ključ za brzu pozitivnu polarizaciju. Može se reći da oni, kod kojih preovlađuju analitički kapaciteti, imaju nekako više posla sa njima tokom polarizacije.

Funkcija intuicije je da informiše inteligenciju. U vašoj iluziji neobuzdana prevaga intuicije će težiti ka tome da udalji entitet od veće polarizacije usled fantazija intuitivne percepcije. Kao što možete videti, između ova dva tipa moždane strukture treba da bude postignut balans, da bi rezultat iskustvenog katalizatora bio polarizacija i prosvetljenje, jer će bez unošenja vrednosti intuitivnih spoznaja u racionalni um kreativni aspekti, koji pomažu prosvetljenju, biti neiskorišćeni.

Postoji saobraznost između desne i leve i pozitivnog i negativnog. Mreža energija koja okružuje vaše telo sadrži na neki način kompleksne polarizacije. Oblast levo oko glave i iznad ramena se najčešće uopšteno posmatra kao oblast negativne polarizacije, dok je desna pozitivne polarizacije, govoreći u smislu magnetizma. To je razlog značenja tih tonova za vas.

Ispitivač: Da li biste to proširili na pozitivnu i negativnu polarizaciju uopšteno i kako se oni odnose prema pojedincima i planetama itd? Mislim da ovde postoji koleracija, ali nisam siguran.

Ra: Ja sam Ra. Tačno je da postoji koleracija između energetskog polja nekog entiteta vaše prirode i planetarnih tela, jer sva materija je konstruisana dinamičkim tenzijama magnetnog polja. Linija sile u oba slučaja se može posmatrati kao veoma slična isprepletanoj spirali pletenice. Tako pozitivan i negativan smer i tkanje formira geometrijske veza u energetskom polju kako osobe, kao što biste vi nazvali celinu uma/tela/duha, tako i planete.

Negativan pol je južni pol ili niži pol. Severni ili gornji pol je pozitivan. Ovo ukrštanje spiralnih energija formira primarne, sekundarne i tercijarne energetske centre. Vi ste upoznati sa primarnim energetskim centrima fizičkog, mentalnog i duševnog telesnog kompleksa. Sekundarne tačke ukrštanja pozitivnog ili negativnog centra orijentacije kruže oko vaših različitih centara. Može se reći da centar žutog zraka ima sekundarne energetske centre u laktu, koljenu i u suptilnim telima na maloj razdaljini od fizičkog tela u tački koja opisuje dijamant oko nautičkih oblasti entiteta koje okružuju telo. .

Uz svaki od primarnih energetskih centara se mogu istražiti sekundarni energetski centri. Neki od vaših ljudi rade sa tim centrima energije i vi to zovete akupunktura. Međutim, treba naglasiti da se u određivanju položaja energetskih centara najčešće javljaju anomalije tako da je naučna preciznost ove prakse dovedena u pitanje. Kao i većina naučnih pokušaja u pogledu preciznosti, ona propušta da uzme u obzir jedinstvene kvalitete svake kreacije.

Najvažniji koncept, koji treba shvatiti o energetskom polju, je da će niži ili negativni pol uvlačiti univerzalnu energiju u sebe iz kosmosa. Zato će se kretati na više da bi se susreo i ušao u interakciju sa pozitivnom spiralnom energijom, koja se kreće na dole. Mera nivoa aktivnosti zraka kod nekog entiteta je tačka gde se južni pol spoljne energije susreće sa unutrašnjom spiralnom pozitivnom energijom.

Kako neki entitet raste ka većoj polarizaciji ova tačka će se kretati prema gore. Ovaj fenomen su vaši ljudi nazvali kundalini. Međutim, o tome je bolje razmišljati kao o tački susreta kosmičkog i unutrašnjeg, da tako kažemo, vibracionog razumevanja. U pokušaju da se podigne tačka susreta bez poimanja metafizičkih principa magnetizma od kojih to zavisi predstavlja prizivanje velikog poremećaja balansa.

Ispitivač: Koji proces bi bio preporučljiv za pravilno buđenje kundalinija i kakvu bi to vrednost imalo?

Ra: Ja sam Ra. Metafora sklupčane zmije koja se poziva naviše je veoma odgovarajuća za kontemplaciju vaših ljudi. To je ono čemu vi težite kada tragate. Postoji, kao što smo rekli, veliko nerazumevanje u pogledu ove metafore i prirode dostizanja ovog cilja. Moramo generalizovati i molimo vas da shvatite činjenicu da je ovo u efektu mnogo manje korisno od onoga što mi emitujemo. Međutim, kako je svaki entitet jedinstven, generalizacija je naša kob kada komuniciramo radi vašeg mogućeg podučavanja.

Imamo dva tipa energije. Pokušavamo, kao i svi entiteti u bilo kojoj pravoj boji ove oktave, da pomerimo tačku susretanja spoljašnje i unutrašnje prirode sve dalje i dalje na gore duž energetskih centara. Dva metoda pristupa ovome osetljivim metodom su kao prvo unošenje u sebe onih iskustava koja entitet privlači kroz južni pol. Svako iskustvo treba da bude sagledano, doživljeno, balansirano, prihvaćeno i smešteno u pojedinca. Kako entitet raste u samo-prihvatanju i svesti o katalizatoru, lokacija udobnog smeštanja tih iskustava će se podići do nove prave boje entiteta. Iskustvo, kakvo god bilo, će biti smešteno u crvenoj zraci i razmatrano kao pitanje opstanka itd.

Celina uma/tela/duha, koja raste i traga, će za redom shvatati svako iskustvo u smislu opstanka, zatim u smislu ličnog identiteta, zatim u smislu društvenih odnosa, zatim u smislu univerzalne ljubavi, zatim u smislu kako iskustva mogu začeti slobodnu komunikaciju, zatim kako se iskustva mogu povezati sa univerzalnim energijama i konačno u smislu sakramentne (svete) prirode svakog iskustva.

U međuvremenu unutar toga leži Kreator. Na severnom polu kruna je već na glavi i entitet je potencijalni bog. Ova energija se unosi u biće skromnim prihvatanjem punim poverenja ovih energija kroz meditaciju i kontemplaciju o sebi i o Kreatoru.

Tamo gde se te energije sreću je mesto gde će zmija dostići svoj vrh. Kada te odmotane (paralela sa sklupčanom/uspravljenom zmijom, koja simboliše kundalini, prim.prev.) dosegnu univerzalnu ljubav i radijantno biće, entitet je u stanju bliskom dosezanju zrelosti za žetvu.

Ispitivač: Da li biste preporučili neku tehniku meditacije?

Ra: Ja sam Ra. Ne.

Ispitivač: Da li je bolje, ili da kažem, da li je produktivnije u meditaciji što više osloboditi um od misli i pustiti ga da potone, tako reći, ili je bolje fokusirati se u meditaciji na neki objekat ili na neku stvar za koncentraciju?

Ra: Ja sam Ra. Ovo će biti poslednje puno pitanje tokom ovog rada.

Svaki od ova dva tipa meditacije je koristan iz određenih razloga. Pasivna meditacija, koja uključuje čišćenje uma, oslobađanje od mentalnog meteža koji je među vašim ljudima karakterističan za aktivnosti kompleksa uma, je delotvorna za one čiji je cilj da dosegnu unutrašnju tišinu kao osnovu sa koje će slušati Kreatora. Ovo je korisno i podesno sredstvo i daleko je najčešći tip meditacije među vašim ljudima nasuprot kontemplaciji ili molitvi.

Tip meditacije, koji se može nazvati i vizualizacijom, nema za cilj ono što je sadržano u samoj meditaciji. Vizualizacija je alatka adepta. Oni koji nauče da zadrže vizuelne slike u umu razvijaju unutrašnju moć koncentracije koja može transcendovati muku i neugodnosti. Kada se ova sposobnost kristalizuje u adeptu, adept može vršiti polarizovanje u svesnosti bez spoljnih akcija koje mogu delovati na planetarnu svest. To je razlog za postojanje takozvanih Belih Magova. Samo oni koji teže svesnom podizanje planetarnih vibracija će naći da je vizualizacija zadovoljavajući tip meditacije.

Kontemplacija ili razmišljanje u stanju meditacije o nekoj inspirativnoj slici ili tekstu je izuzetno korisna kod vaših ljudi a sposobnost volje dozvana molitvom je potencijalno korisne prirode. Da li će to zaista biti korisna aktivnost, zavisi u potpunosti od namera i objekta onoga koji se moli.

Možemo li upitati da li imate neko kratko pitanje?

Ispitivač: Samo ću pitati da li postoji nešto što možemo učiniti da bi instrument bio pogodniji za kontakt ili da bismo unapredili kontakt, kao i da li su dve seanse nedeljno i dalje odgovarajuće?

Ra: Ja sam Ra. Molimo da povedete računa o osloncu za vrat, jer je ovaj instrument često nedovoljno oprezan. Vi ste savesni i vaš aranžman je dobar. Tajming, da upotrebimo taj izraz, za seanse je u osnovi u redu.

Ja sam Ra. Ostavljam vas u ljubavi i svetlosti jednog beskonačnog Kreatora. Nastavite ujedinjeni u moći i miru jednog beskonačnog Kreatora. Adonai.