Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Ra materijal - Knjiga II, seansa 48


Zakon Jednog, Knjiga II, seansa 48
22.04.1981.

Ra: Ja sam Ra. Pozdravljam vas u ljubavi i svetlu jednog beskonačnog Kreatora. Mi sada komuniciramo.

Ispitivač: Možete li nam reći nešto o stanju instrumenta i da li se ono vremenom popravlja?

Ra: Ja sam Ra. Vitalna energija instrumenta napreduje vremenom, kako ga vi merite. Fizičke energije su niže nego kada ste prošli put pitali.

Ispitivač: Hvala vam. Ako biste vi, Ra, kao individualizovani entitet sada bili inkarnirani na Zemlji sa punom svešću i sećanjem na sve što znate sada, šta bi bio vaš cilj u pogledu aktivnosti na Zemlji u ovo vreme?

Ra: Ja sam Ra. Pitanje sugeriše nešto za šta smo naučili da nije praktično. Međutim, kada bismo ponovo bili dovoljno naivni da pomislimo da bi naše fizičko prisustvo moglo biti efikasnije nego ljubav/svetlost koju šaljemo vašim ljudima i bogatstvo ovog kontakta, učinili bismo ono što smo učinili i tada. Bili bismo i ponudili bismo sami sebe kao učitelje/učenike.

Ispitivač: Moje predavanje juče je pohađala samo nekolicina. Da se ono odvijalo posle pojave NLO-a, bilo bi mnogo bolje posećeno. Pošto orionski entiteti izazivaju to pojavljivanje, kakvu korist ima Orion od ove vidljivosti, kojom oni u stvari kreiraju više prilika za širenje informacija kao što je ova?

Ra: Ja sam Ra. Ova pretpostavka je netačna. Viđenja NLO-a izaziva mnogo strahova među vašim ljudima, mnogo govora, sporazuma oko zemljišta, prikrivanja, mutilacija, ubijanja i mnogo drugih negativnih utisaka. Čak i oni navodno pozitivni izveštaji koji povećavaju svesnost javnosti govore o uništenju. Možete posmatrati sebe kao manjinu u pogledu razumevanja, da upotrebimo taj pogrešan izraz, koje želite da podelite.

Uočavamo da postoji dalja tačka koju možemo postaviti u ovo vreme. Auditorijum privučen publicitetom orionskog tipa ne nosi u velikom stepenu seme zrelih vibracija. Auditorijum koji prima poučavanje/učenje bez stimulansa publiciteta će biti mnogo više orijentisan prema prosvetljenju. Zato, zaboravite računanje.  

Ispitivač: Hvala vam. To nam ovu tačku veoma dobro razjašnjava. Možete li mi reći kako je pozitivna i negativna polarizacija na četvrtom i petom denzitetu korišćena da izazove rad na svesnosti?

Ra: Ja sam Ra. Na četvrtom u petom denzitetu postoji veoma malo rada na svesnosti u poređenju sa radom koji je obavljen na trećem. Rad koji se vrši na pozitivnom četvrtom denzitetu je rad, tokom koga pozitivni socijalno-memorijski kompleks, koji se lagano kroz stepene harmonično integrisao, nastavlja da bi pomogao onim manje pozitivno orijentisanim koji traže njihovu pomoć. Tako je njihova službe u stvari njihov rad i putem ove dinamike između društvenog sebe i sebe, čiji je cilj ljubav, stiče se sve veći intenzitet razumevanja ili saosećanja. To pojačavanje se nastavlja sve do odgovarajućeg stepena sve dok odgovarajućem intenzitetu svetlosti ne bude mogla da se poželi dobrodošlica. To je četvrto-denzitetska žetve.

Unutar četvrtog pozitivnog denziteta postoji minimalna količina katalizatora duševnog i mentalnog kompleksa. On se javlja tokom procesa harmonizacije do tačke kada se formira socijalno-memorijski kompleks. To prouzrokuje pojavu nekih malih katalizatora i rada na njima, ali veliki posao četvrtog denziteta leži u kontaktu između društvenog sebe i manje polarizovanog drugog – sebe.

Na četvrtom negativnom denzitetu se rad mora obaviti kroz borbu za poziciju koja prethodi periodu socijalno-memorijskog kompleksa. Postoje prilike za negativnu polarizuju putem kontrole drugih–sebe. Tokom perioda socijalno-memorijskog kompleksa na negativnom četvrtom denziteta situacija je ista. Taj rad se odvija putem posezanja ka spolja, ka manje polarizovanim drugima-sebe da bi se potpomogla negativna polarizacija.

Na pozitivnom i negativnom petom denzitetu koncept rada, koji se obavlja putem potencijalnih razlika nije naročito od pomoći, jer peto-denzitetski entiteti, opet, pre intenziviraju nego potenciraju.

Pozitivni peto-denzitetski kompleks koristi šesto-denzitetska poučavanja/učenja da bi naučio prosvetljenije razumevanja jedinstva, bivajući na taj način sve mudriji. Pozitivni peto-denzitetski socijalno-memorijskog kompleksa će izabrati da svoju službu podeli na dva puta: prvo, zračenje/radijacija svetlosti kreacije; drugo, slanje grupa da budu od pomoći kao instrumenti svetlosti, kao one koje ste upoznali kroz kanalisanje.

Na negativnom petom denzitetu služba samom sebi je postala ekstremno intenzivna i sopstvo je postalo sabijeno ili kompaktno, tako da se dijalog sa učiteljima/učenicima koristi isključivo da bi se intenzivirala mudrost. Postoji veoma, veoma malo Putnika sa negativnog petog denziteta,  jer se oni plaše zaborava. Postoji veoma, veoma malo peto-denzitetskih članova orinkse grupe, jer oni više ne vide nikakvu vrednost u drugima–sebi.

Ispitivač: Hvala vam. Uzeo bih kao primer neki entitet, počevši od pre rođenja, koji je relativno visoko na listi u pogledu zrelosti vibracija na pozitivnoj stazi uz moguću zrelost za žetvu na kraju ovog ciklusa, i pratio pun ciklus njegovog iskustva od pre njegove inkarnacije – koje telo je aktivirano, proces samog inkarniranja, aktiviranje treće-denzitetskog fizičkog tela, proces kako se telo kreće kroz ovaj denzitet i kako na njega deluju katalizatori, proces smrti i aktiviranje različitih tela, tako da možemo napraviti pun krug od trenutka pre inkarnacije, kroz inkarnaciju, pa sve do smrti. Možete li to učiniti za mene?

Ra: Ja sam Ra. Vaše pitanje je iskrivljeno pretpostavkom da su sve kreacije slične. Svaka celina uma/tela/duha poseduje sopstveni obrazac aktiviranja i sopstveni ritam buđenja. Važna stvar za žetvu je harmoničan balans između različitih energetskih centara celine uma/tela/duha. Treba napomenuti da je ovo od relativne važnosti. Razumemo srž vašeg pitanja i daćemo uopšteni odgovor naglašavajući ograničenja takve generalizacije.

Entitet pre inkarnacije boravi na odgovarajućem mestu u vremenu/prostoru. Vrsta prave boje ove lokacije će zavisiti od entitetovih potreba. Entiteti na primer koji, kao recimo Putnici, imaju jezgro celine uma/tela/duha prave zelene, plave ili indigo  boje će se odmarati unutar njih.

Ulaz u inkarnaciju zahteva zaodevanje ili aktiviranje indigo zraka ili eteričnog tela jer je ono „tvorac oblika“. Mlada ili mala fizička celina uma/tela/duha ima sedam energetskih centara potenciranih pre procesa rađanja. Postoje takođe analogije u vremenu/prostoru tih energetskih centara koji korespondiraju sa sedam energetskih centara u svakom od sedam pravih boja denziteta. Tako u mikro-kosmosu egzistiraju sva iskustva koja su pripremljena. To je kao da dete u sebi sadrži univerzum.

Aktiviranje nekog entiteta visokog stepena zrelosti će se nesumnjivo relativno brzo kretati prema nivou zelenog zraka koji je odskočna daska za osnovnu plavu. Uvek postoje izvesne teškoće u prodiranju do plave osnovne energije jer ona zahteva nešto što vašim ljudima veoma nedostaje, a to je iskrenost (otvorenost). Plavi zrak je zrak slobodne komunikacije sa samim sobom i sa drugima-sobom. Ako uzmemo da će zreli ili gotovo zreli entitet raditi sa odskočne daske zelenog zraka, može se reći da će iskustva u preostalom delu inkarnacije biti fokusirana na aktiviranje primarnog plavog zraka ili slobodne komunikacije, indigo zraka ili inteligentne energije koja se slobodno deli i, ako je moguće, prolaska kroz prolaz, prodiranje kroz violetni zrak inteligentne beskonačnosti. Manifestacija toga se može posmatrati kao pozdravljanje svete prirode svakodnevne kreacije i aktivnosti.

Posle smrti telesnog kompleksa, kako vi nazivate tu tranziciju, entitet će se odmah po poimanju svog stanja, vratiti indigo telu tvorcu-oblika (form-maker)i odmarati se u njemu dok se ne stvori odgovarajuće buduće okruženje.

Ovde se javlja anomalija kod žetve. Tokom žetve entitet će preneti svoje indigo telo u manifestaciju violetnog zraka, kako se ona vidi u pravoj žutoj boji. To je zbog merenja stepena zrelosti za žetvu entiteta. Nakon što se ova anomalna (nepravilna) aktivnost brižljivo sprovede, entitet će se vratiti u svoje indigo telo i biti smešten na odgovarajuću tačku prave boje u vremenu/prostoru i prostoru/vremenu na kojoj će biti dovršeno vreme isceljenja i učenja/podučavanja i biti određene potrebe naredne inkarnacije.

Ispitivač: Ko nadgleda određivanje daljih inkarnacijskih potreba i postavlja listu zrelosti za inkarnaciju?

Ra: Ja sam Ra. To je pitanje sa dva odgovora.

Kao prvo, postoje oni direktno pod Čuvarima koji su odgovorni za inkarnacijske obrasce onih koji se automatski inkarniraju, što znači, bez budne samo-svesnosti o procesu spiritualne evolucije. Možete zvati ova bića anđelima ako želite. Oni su, da tako kažemo, „lokalni“ ili sa vaše planetarne sfere.

Zrelost vibracije se može uporediti sa sipanjem različitih vrsta tečnosti u istu čašu. Neki će se podiči na vrh; drugi će potonuti na dno. Kada se približi žetva, oni koji su ispunjeni sa najviše svetlosti i ljubavi će prirodno, bez nadgledanja, biti u liniji, da tako kažemo, za iskustvo inkarnacije.

Kada entitet u svojoj totalnosti celine uma/tela/duha postane svestan mehanizma  evolucije duha, on će sam aranžirati i postaviti one lekcije i entitete koji su neophodni za maksimalan rast i izražavanje polariteta u inkarnacijskom iskustvu pre nego što nastupi proces zaboravljanja.

Jedini nedostatak ove potpuno slobodne volje zrelih entiteta koji biraju vrstu inkarnacijskih iskustava je u tome, što neki entiteti pokušavaju da nauče tako mnogo tokom jednog inkarnacijskog iskustva, da intenzitet katalizatora dezorganizuje polarizovane entitete i iskustvo nije maksimalno iskorišćeno, kako je bilo nameravano.

Ispitivač: To bi se moglo uporediti sa studentom koji na fakultetu upisuje više kurseva nego što ih zaista može usvojiti u datom vremenu. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: Možete li mi reći kako su različita tela, od crvenog do violetnog, povezana sa energetskim centrima, od crvenog do violetnog? Da li su ona na neki način povezana?

Ra: Ja sam Ra. Ovo će biti poslednje opširno pitanje za ovu seansu.

Kao što smo napomenuli, svaka od pravih boja denziteta ima sedam energetskih centara i svaki entitet ih sve ima u potencijalu. Aktiviranje, dok je u žutom zraku, violetnog zraka inteligentne beskonačnosti je pasoš za sledeću oktavu iskustva. Postoje adepti koji su prodrli do mnogo, mnogo energetskih centara i nekoliko istinskih boja. Tokom boravka u fizičkom telu to mora biti urađeno krajnje brižljivo jer je, kako smo napomenuli govoreći o opasnostima od povezivanja crvenog/narandžastog/žutog kola sa kruženjem prave plave boje, mogućnost da celina uma/tela/duha bude dezintegrisana velika.

U svakom slučaju, entiteti koji prodiru do inteligentne beskonačnosti su u osnovi u stanju da hodaju po univerzumu slobodnim korakom. Imate li neko kratko pitanja pre nego što napustimo instrument?

Ispitivač: Samo da li postoji nešto što možemo učiniti da bi instrument bio pogodniji za kontakt ili da bismo unapredili kontakt? Takođe, da li su dve seanse nedeljno još uvek prihvatljive?

Ra: Ja sam Ra. Sve je dobro. Kao što smo rekli, instrument je fizički slab i kontinuirane seanse bi produžile tu slabost. Kontinuirani kontakt takođe pomaže kontinuirani porast vitalne energije instrumenta kao i integraciju i vitalnu energiju grupe kao zajednice. Izbor je vaš. Mi smo zadovoljni. Sve je dobro. Vi ste savesni. Nastavite tako.

Ja sam Ra. Ostavljam vas, prijatelji, u ljubavi i svetlu jednog beskonačnog Kreatora. Nastavite, ujedinjeni u moći i miru jednog beskonačnog Kreatora. Adonai.