Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Ra materijal - Knjiga II, seansa 47


Zakon Jednog, Knjiga II, seansa 47
18.04.1981.

Ra: Ja sam Ra. Pozdravljam vas u ljubavi i svetlu jednog beskonačnog Kreatora. Mi sada komuniciramo.

Ispitivač: Možete li nam prvo dati neke indikacije o stanju instrumenta?

Ra: Ja sam Ra. Ono je isto kao i ranije.

Ispitivač: Pitanje koje sam pokušao da postavim na kraju poslednje seanse glasi: od kakve su važnosti za evoluciju, ili iskustva s obzirom na Kreatora koji spoznaje samoga sebe, pozitivni i negativni socijalno-memorijski kompleksi, koji počinju da se formiraju na četvrtom denzitetu, i zašto je to planirano od strane Logosa?

Ra: Ja sam Ra. Vaše pitanje sadrži netačnost. Međutim, mi možemo odgovoriti na glavnu poentu.

Netačnost se sastoji u pretpostavci da su socijalno-memorijski kompleksi planirani od strane Logosa ili Sub-Logosa. To nije tačno, jer jedinstvo Kreatora postoji u najmanjim delovima bilo koje materije kreirane ljubavlju, mnogo manje u samo-svesnom biću.

Međutim, distorzija slobodne volje prouzrokuje da se socijalno-memorijski kompleks javi kao mogućnost na određenom stepenu evolucije uma. Svrha, ili razmatranje koje entitete vodi do toga da formiraju takve komplekse, socijalno-memorijske komplekse, je veoma jednostavan nastavak osnovne distorzije Kreatorove spoznaje samog sebe, jer kada grupa umova/tela/duhova postane sposobna da formira socijalno-memorijski kompleks, sva iskustva svakog entiteta postaju dostupna čitavom kompleksu. Tako Kreator, učestvujući u ovim unijama entiteta, u svakom entitetu zna više o svojoj kreaciji.

Ispitivač: Dali ste nam vrednost od preko 50% orijentacije prema drugima za četvrto- denzitetski pozitivni i preko 95% orijentacije prema sebi za četvrto-denzitetski negativni socijalno-memorijski kompleks. Da li ove dve vrednosti odgovaraju istoj brzini, da tako kažemo, vibracije?

Ra: Ja sam Ra. Osećam da imate poteškoće u formulisanju ovog pitanja. Odgovorićemo vam u pokušaju da razjasnimo vaše pitanje.

Brzine vibracija ne treba shvatiti na isti način u pozitivnoj i negativnoj orijentaciji. Treba ih shvatiti kao moć da se u određenom stepenu prihvati inteligentna beskonačnost i da se radi sa njom. Usled činjenice da primarna boja, da tako kažemo, ili energija plave nedostaju u negativno orijentisanom sistemu moći, vibracione energije zelene/plave se ne vide u vibracionom rasporedu ili obrascu negativne četvrte i pete skale vibracija.

Sa druge strane, pozitivna, da tako kažemo, poseduje puni spektar prave boje vibracionog obrasca vremena/prostora i tako sadrži različite vibracione rasporede ili obrasce. Svaki je sposoban da obavlja posao četvrtog denziteta. To je kriterijum za žetvu.

Ispitivač: Da li ste rekli da plava nedostaje na negativnom četvrtom denzitetu?

Ra: Ja sam Ra. Dopustite nam da detaljnije razjasnimo. Kao što smo ranije izjavili, sva bića imaju potencijal za sve moguće vibracione brzine. Tako je aktiviranja potencijala zelenog i plavog energetskog centra, naravno, upravo tamo gde i treba biti u kreaciji Ljubavi. Međutim, negativno polarizovani entitet će dostići žetvu kroz ekstremnu efikasnost korišćenja crvene i žute/narandžaste, krećući se direktno prema prolazu indigo centra, unoseći kroz ovaj kanal inteligente energije ulazne zrake inteligentne beskonačnosti.

Ispitivač: Da li za diplomiranje četvrtog denziteta na peti postoji nešto slično procentima u polarizaciji koji su neophodni za diplomiranje trećeg denziteta na četvrti?

Ra: Ja sam Ra. U vašim modelima mišljenja, postoje odgovori koje možemo dati i koje ćemo dati. Međutim, važna tačka je da se diplomiranje sa denziteta na denzitet odvija. Pozitivan/negativan polaritet je stvar koja će na šestom nivou jednostavno postati istorija. Tako, kada diskutujemo o statistikama pozitivne naspram negativne žetve na peti denzitet, mi govorimo u iluzionom vremenskom kontinuumu. Veliki procenat četvrto-denzitetskih negativnih entiteta nastavlja negativnom stazom od četvrtog do petog denziteta iskustva, jer bez mudrosti saosećanje i želja da se pomogne drugima-sebi nisu najbolje informisane. Tako, iako se gubi otprilike dva procenta prelaskom sa negativnog na pozitivno tokom iskustava četvrtog denziteta, naći ćemo otprilike osam procenata diplomiranja na peti denzitet onih koji su negativni.

Ispitivač: Ono što sam u stvari pitao je da li 50% koji su neophodni za diplomiranje sa trećeg na četvrti u pozitivnom smislu i 95% koji su neophodni za diplomiranje u negativnom smislu, u oba slučaja moraju mnogo više da se približe 100% za diplomiranje sa četvrtog na peti denzitet? Da li neki entitet mora biti 99% negativno i možda 80% pozitivno polarizovan za diplomiranje?

Ra: Ja sam Ra. Sada razumemo vaše pitanje.

Predstaviti to u vašim terminima može voditi do zabune, jer je na četvrtom denzitetu dostupna, da tako kažemo, vizuelna podrška, koja entitetu automatski pomaže u polarizaciji, dok je brzo delovanje katalizatora ekstremno smanjeno. Zato denziteti iznad vašeg koriste više vremena/prostora. Procenat služenja drugima kod pozitivno orijentisanih entiteta će harmonično dostići 98%. Međutim, kvalifikacija za peti denzitet podrazumeva razumevanje. To onda postaje primarna kvalifikacija za diplomiranje sa četvrtog na peti denzitet. Da bi dostigao potreban stepen za diplomiranje entitet mora biti u stanju da razume pokret, ples. Nema procenata kojima bi se izmerilo ovo razumevanje. To je mera efikasnosti percepcije. Ona se može meriti svetlom. Sposobnost ljubavi, prihvatanja/primanja i korišćenja određenog intenziteta svetlosti predstavlja zahtev kako za pozitivnu tako i za negativnu žetvu na peti denzitet.

Ispitivač: Možete li definisati šta podrazumevate pod „kristalizovanim entitetom“?

Ra: Ja sam Ra. Koristili smo ovaj određeni termin, jer on ima veoma precizno značenje na vašem jeziku. Kada se formira struktura kristala kod vaših fizičkih materija, elementi koji postoje u svakom molekulu se vezuju na uređen način sa elementima bilo kog drugog molekula. Tako nastaje uređena struktura koja, ukoliko je potpuno i perfektno kristalizovana, poseduje određena svojstva. Ona se neće rascepiti i polomiti; veoma je snažna bez ikakvog napora; i radijantna je, prelamajući svetlost u prelepim refleksijama i pružajući zadovoljstvo očima mnogih.

Ispitivač: U našoj ezoteričnoj literaturi nabrojana su brojna tela. Zapisao sam ovde: fizičko telo, eterično, emocionalno, astralno. Možete li mi reći da li ovo nabrajanje sledi odgovarajuću numeraciju i kakva je svrha, upotreba, dejstvo itd. svakog od ovih i drugih tela koja mogu biti deo naše celine uma/tela/duha?

Ra: Ja sam Ra. Potpuni odgovor na vaše pitanje bi podrazumevao rad od mnogo seansi kao što je ova, jer je međusobna interakcija između različitih tela i dejstvo svakog od njih u različitim situacijama velika oblast. Međutim, mi ćemo početi tako što ćemo vaš um uputiti nazad do spektra istinitih boja i korišćenje tog razumevanja da bi se shvatili različiti denziteti vaše oktave.

Imamo broj sedam, koji se ponavlja od makro-kosmosa do mikro-kosmosa u strukturi i iskustvu. Zato, jedino što se može očekivati je da bude sedam osnovnih tela koja bi možda bila najshvatljivija ako bismo ih nazvali telom crvenog spektra itd. U svakom slučaju, svesni smo da želite da povežete navedena tela sa spektrima boja. To će biti zbunjujuće, jer su različiti učitelji ponudili svoja poučavanja/učenja u različitim terminima. Tako neko može nazvati finim telom jednu stvar, neko drugi će pronaći drugačiji naziv.

Telo crvenog spektra je vaše hemijsko telo. Međutim, to nije ono telo koje nosite kao odeću na fizičkom planu. To je nekonstruisani materijal tela, elementarno telo bez oblika. Važno je razumeti to osnovno neformirano materijalno telo, jer se neka isceljenja mogu obaviti jednostavnim razumevanjem elemenata koji su prisutni u fizičkom vozilu.

Telo narandžastog spektra je fizički telesni kompleks. Ovaj telesni kompleks još uvek nije telo koje nastanjujete, već telo oblikovano bez samo-svesti, telo u materici pre nego što celina uma/duha uđe.

Ovo telo može živeti bez celine uma i duha. Međutim, to je retko.

Telo žutog spektra je vaše fizičko vozilo koje znate u ovo vreme i u kojem doživljavate katalizator. To telo ima karakteristike uma/tela/duha koje odgovaraju fizičkoj iluziji, kako ste je vi nazvali.

Telo zelenog spektra je telo koje možete videti kada je prisutno ono što zovete ektoplazma. To je lakše telo gušće prožeto životom. Možete ga nazvati astralnim telom, prateći neka druga učenja. Drugi su ovo isto telo nazvali eteričnim telom. Međutim, ovo nije tačno u smislu da eterično telo u stvari predstavlja telo prolaza unutar koga inteligentna energija može da oblikuje celinu uma/tela/duha.

Svetlosno telo ili telo plavog spektra se može nazvati devahanskim telom. Postoje mnoga druga imena za ovo telo, naročito u vašim takozvanim indijskim sutrama ili zapisima, i mnogi među vašim ljudima su istražili te oblasti i shvatili različite tipove devahanskih tela.

Na svakom denzitetu postoje mnoge, mnoge vrste tela, baš kao i na vašem.

Telo indigo spektra, koje smo izabrali da nazovemo eteričnim, je, kao što smo već rekli, telo prolaza. U ovom telu oblik je supstanca i vi to telo možete videti samo kao svetlost koja sebe može oblikovati kako god želi.

Telo violetnog spektra možda može biti shvaćeno kao ono što vi zovete Buda-telom ili telom koje je potpuno.

Svako od ovih tela ima neki efekat na vašu celinu uma/tela/duha u vašem životnom postojanju. Međusobne veze, kao što smo rekli, su mnoge i kompleksne.

Možda jedna sugestija koju možemo dati: telo indigo spektra može biti korišteno od strane iscelitelja jednom kada iscelitelj postane sposoban da svoju svesnost dovede u eterično stanje. Violetni spektar ili Budino telo ima podjednaku efikasnost za iscelitelja jer unutar njega leži i smisao celovitosti koja je ekstremno blizu jedinstvu sa svim što jeste. Ta tela su deo svakog entiteta ali njihovo odgovarajuće korištenje i razumevanje, mada korisna za adepta, su daleko ispred tačke treće-denzitetske žetve.

Ispitivač: Koja tela imamo odmah nakon fizičke smrti ovog tela žutog zraka u kome sada boravimo?

Ra: Ja sam Ra. Vi imate sva tela kao potencijal.

Ispitivač: Onda se telo žutog spektra kao potencijal koristi da kreira ovaj hemijski aranžman koje sada imam kao fizičko telo. Da li je tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je netačno samo u utoliko što u vašoj sadašnjoj inkarnaciji telo žutog spektra nije potencijal već je aktivnirano, postajući time manifestovano telo.

Ispitivač: Onda nakon smrti posle ove inkarnacije mi i dalje imamo telo žutog spektra u potencijalnom stanju, ali da li se kod planetarne populacije uopšteno govoreći manifestuje telo zelenog spektra?

Ra: Ja sam Ra. Ne odmah. Prvo telo koje se aktivira nakon smrti je „tvorac oblika“ (body-maker) ili telo indigo zraka. Ovo telo ostaje - vi ste ga zvali „ka“ - dok se ne prodre kroz eteričnost i dok totalnost uma/tela/duha ne stekne razumevanje. Jednom kada je ovo ostvareno i ako je telo koje treba da se aktivira zeleno, to se i događa.

Ispitivač: Dozvolite mi da nešto izjavim i recite mi da li sam u pravu. Nakon smrti, ako je neki entitet nesvestan, on može postati ono što zovemo zemaljski duh (duh vezan za Zemlju), sve dok ne bude u stanju da dostigne odgovarajuću svest koja je neophodna za aktiviranje jednog od njegovih tela. Da li bi onda bilo moguće aktivirati bilo koje od ovih tela, od crvenog do violetnog?

Ra: Ja sam Ra. Ako je dat odgovarajući stimulans, to je tačno.

Ispitivač: Koji stimulans bi kreirao ono što zovemo zemaljski duh ili postojani duh?

Ra: Ja sam Ra. Stimulans za ovo je sposobnost volje. Ako je volja uma/tela/duha žutog zraka jača od progresivnog podsticaja fizičke smrti da se shvati šta dolazi, što jeste, ako je volja dovoljno koncentrisana na prošla iskustva, entitetova školjka žutog zraka, iako više nije aktivirana, ne može da bude ni potpuno deaktivirana i sve dok volja ne popusti, celina uma/tela/duha je uhvaćena. Ovo se često događa, čega ste, kako vidimo, svesni, u slučajevima iznenadne smrti i u slučajevima ekstremne brige za stvari ili drugog–sebe.

Ispitivač: Dobro, da li se aktiviranje narandžastog zraka nakon smrti događa često na ovoj planeti?

Ra: Ja sam Ra. Veoma često, zbog činjenice da je ova određena menifestacija bez učešća volje. Povremeno će neki drugi – sebe toliko zahtevati oblik onoga, koji prolazi kroz fizičku smrt, da će ostati priviđenje tog bića. To je narandžasti zrak. To je retko, jer normalno ako jedan entitet želi drugoga dovoljno da bi ga pozvao, entitet će imati odgovarajuću želju da odgovori pozivu. Te manifestacije će biti školjke žutog zraka.

Ispitivač: Šta veliki procenat zemaljske populacije aktivira posle smrti na fizičkom planu?

Ra: Ja sam Ra. Ovo će biti poslednje opširno pitanje tokom ovog rada.

Normalna procedura za celinu uma i duha posle harmonične smrti u telesnoj manifestaciji žutog zraka je odmor u eteričnom ili indigo telu sve do trenutka kada entitet započne svoje pripreme za inkarnacijska iskustva  na mestu čija je manifestacija oblikovana od strane eterične enegije. Ovo indigo telo, koje je inteligentna energija, je sposobno da ponudi novoj mrtvoj, kao što vi to nazivate, duši perspektivu i mesto, sa koga će imati pogled na najčešće manifestovano iskustvo. Postoji li neko kratko pitanje na koje možemo odgovoriti sada?

Ispitivač: Samo ću vas pitati da li možemo učiniti nešto da bi instrument bio pogodan za kontakt ili da bismo unapredili kontakt?

Ra: Ja sam Ra. Na opremu se savesno pazi okom i duhom. Vi ste savesni. Sve je dobro. Posmatrajte ovaj instrument da osigurate nastavak obnavljanja vitalne energije. Moraćete da radite na njenoj sopstvenoj fizičkoj energiji jer je ova slabost nastala usled slobodne volje samog sopstva.

Ja sam Ra. Ostavljamo vas sad u ljubavi i svetlosti jednog beskonačnog Kreatra. Nastavite ujedinjeni u moći i miru jednog beskonačnog Kreatora. Adonai.