Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Ra materijal - Knjiga II, seansa 46


Zakon Jednog, Knjiga II, seansa 46
15.04.1981.

Napomena:

Seansa 44, odražana 28.03. i seansa 45, održana 06.04. sadrže samo lični materijal i zbog toga su izostavljene. ( Obe seanse su naknadno objavljene u Knjizi V. prim.prev. ).

***

Ra: Ja sam Ra. Pozdravljam vas u ljubavi i svetlu beskonačnog Kreatora. Mi sada komuniciramo.

Ispitivač: Ako se neki entitet polarizuje na stazi služenja sebi, da li će ljutnja imati iste fizičke efekte kao što bi imala na pozitivno polarizovan entitet?

Ra: Ja sam Ra. Katalitički mehanizam ne zavisi od izabranog polariteta celine uma/tela/duha, već upotrebe ili svrhe zbog koje je katalizator postavljen. Tako entitet, koji koristi iskustvo ljutnje da bi se svesno polarizovao pozitivno ili negativno, ne doživljava delovanje katalizatora na telesnom kompleksu, već pre koristi katalizator u mentalnoj strukturi.

Ispitivač: Nisam siguran da sam ovo razumeo. Daću jedan primer: entitet koji se polarizuje na negativnoj stazi postaje ljut. Koji je princip delovanja, koje se obavlja na njemu?

Ra: Ja sam Ra. Vidimo srž vašeg pitanja i odgovorićemo drugačije nego što je pitanje postavljeno ako ste saglasni sa time.

Ispitivač: Sigurno.

Ra: Entitet koji se pozitivno polarizuje oseća ljutnju. Taj entitet, ako mentalno koristi katalizator, pozdravlja i voli ljutnju u sebi. On svesno sam intenzivira/pojačava tu ljutnju u umu, dok se ludost te energije crvenog spektra ne shvati ne kao ludost po sebi, već kao energetski put ka spiritualnoj entropiji usled proizvoljnosti sa kojom se ta energija koristi.

Pozitivna orijentacija onda obezbeđuje volju i veru da se nastavi taj mentalno intenzivan doživljaj, omogućavajući da se ljutnja razume, prihvati i integriše u celinu uma/tela/duha. Drugi-sebe koji je bio predmet ljutnje se tada transformiše u objekat prihvatanja, razumevanja i kompromisa, dok se sve iznova ne integriše uz korišćenje velike energije koju je izazvala ljutnja.

Negativno orijentisana celina uma/tela/duha će koristiti ljutnju na slično svestan način, odbijajući da prihvati neusmerenu ili proizvoljnu energiju, usmeravajući tu energiju praktičnim sredstvima i dajući oduške negativnim aspektima emocije putem kontrole nad drugim-sobom ili drugim vidovima kontrole nad situacijom koja je izazvala ljutnju.

Kontrola je ključ ka negativno polarizovanom korišćenju katalizatora. Prihvatanje je ključ ka pozitivno polarizovanom korišćenja katalizatora. Između ovih polariteta leži potencijal za proizvoljnu i neusmerenu energiju, koja kreira telesni kompleks analogan onome što nazivate kancerogenim rastom tkiva.

Ispitivač: Ako sam dobro razumeo to što ste rekli, ukoliko pozitivno polarizovani entitet ne uspe da prihvati drugog–sebe ili ako negativno polarizovan entitet ne uspe da kontroliše drugog–sebe, bilo koje od ovih stanja će možda izazvati rak. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je delimično tačno. Prvo, prihvatanje ili kontrola, koji zavise od polariteta, potiču od sopstva. Ljutnja je jedna od mnogih stvari koje treba da budu prihvaćene i voljene kao deo sebe ili kontrolisane kao deo sebe, ako entitet treba da radi na tome.

Ispitivač: Vi onda kažete da ako negativno polarizovani entitet nije u mogućnosti da kontroliše  sopstvenu ljutnju ili nije u mogućnosti da kontroliše samog sebe u besu, to može izazvati rak?

Ra: Ja sam Ra. To je potpuno tačno. Negativna polarizacija sadrži snažan zahtev za kontrolom i suzbijanjem.

Ispitivač: Suzbijanjem čega?

Ra: Ja sam Ra. Bilo koja distorzija kompleksa uma, koju možete nazvati emocionalnom, i koja je po sebi neorganizovana, treba, da bi bila korisna za negativno orijentisan entitet, da bude suzbijena a onda izneta na površinu u organizovanoj formi da bi se upotrebila. Tako možete naći na primer negativno polarizovane entitete koji kontrolišu i potiskuju takve osnovne telesne potrebe kao što je seksualnost, da bi se na taj način u praksi voljom mogla uspostaviti veća kontrola nad drugim-sobom, jednom kada seksualno ponašanje bude dozvoljeno.

Ispitivač: Onda bi pozitivno orijentisani entitet pre balansirao emocije, kako je objašnjeno tokom prethodnih seansi, nego da ih potisne. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno i ilustruje stazu ujedinjenja.

Ispitivač: Onda je rak katalizator koji operiše za oba polariteta na otprilike isti način, ali kreira ili pokušava da kreira polarizaciju u oba pravca, pozitivnom i negativnom, u zavisnosti od orijentacije entiteta, koji doživljava katalizatora. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To nije tačno utoliko što je katalizator nesvestan i ne deluje sa inteligencijom, već pre kao deo, da tako kažemo, mehanizma učenja/podučavanja, postavljenog od strane Sub-Logosa pre začetka vašeg prostora/vremena.

Ispitivač: Kako rak obavlja to učenje/podučavanje, ako entitet koji dobije rak nema svesnu ideju o tome šta mu se dešava kada se razvije rak?

Ra: Ja sam Ra. Katalizator se u mnogim slučajevima ne koristi.

Ispitivač: Koji je plan za korišćenje katalizatora raka?

Ra: Ja sam Ra. Taj katalizator, kao i svi katalizatori, je dizajniran da ponudi iskustvo. Ovo iskustvo u vašem denzitetu može biti voljeno i prihvaćeno ili može biti kontrolisano. To su ta dva puta. Kada se ne izabere nijedan put, dizajn katalizatora ne uspeva i entitet nastavlja, dok ga pritisak katalizatora ne dovede do toga da formira sklonost ka prihvatanju i ljubavi ili ka separaciji i kontroli. Ne postoji nedostatak prostora/vremena u kojem ovaj katalizator može da deluje.

Ispitivač: Pretpostavljam da za pozitivno i negativno polarizovani socijalno-memorijski kompleks na četvrtom denzitetu i više postoji plan Logosa. Možete li mi reći koja je svrha tog plana za ova dva tipa socijalno-memorijskih kompleksa s obzirom na Kolumbov Zakon negativnog i pozitivnog polariteta ili koristeći neke druge paralele?

Ra: Ja sam Ra. Instrument slabi. Razgovaraćemo ponovo sa vama. Možemo da ukažemo na mogućnost za dve seanse tokom vašeg nedeljnog perioda, pošto prođe ova nedelja u kojoj postoji mogućnost za napad i u kojoj je fizička energija veoma niska. Možemo reći da je dobro biti sa ovom grupom. Cenimo vašu posvećenost.

Postoji li neko kratko pitanje pre nego što zaključimo seansu?

Ispitivač: Samo da li postoji nešto što možemo učiniti da bi instrument bio pogodniji za kontakt i da bismo unapredili kontakt.

Ra: Ja sam Ra. Svako od vas pruža podršku instrumentu i on ostaje nepokolebljiv u svojoj svrsi. Sve je dobro.

Ja sam Ra. Ostavljam vas, moji prijatelji, u ljubavi i svetlu jednog beskonačnog Kreatora. Nastavite, ujedinjeni u snazi i miru jednog beskonačnog Kreatora. Adonai.