Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Ra materijal - Knjiga II, seansa 43


Zakon Jednog, Knjiga II, seansa 43
24.03.1981.

Ra: Ja sam Ra. Pozdravljam vas u ljubavi i svetlu beskona?nog Kreatora.

Pre nego što zapo?nemo komunikaciju, možemo li zamoliti da ne dodiruju?i instrumentov fizi?ki kompleks namestite jedan artikal koji pritiska glavu instrumenta? To izaziva odre?ene smetnje u našem kontaktu.

Ispitiva?: Da li je to jastuk ili nešto sli?no? Da li govorite o jastuku ispod potiljka?

Ra: Ja sam Ra. Postoji linija dodira uz teme.

Ispitiva?: Da li je to to? (Na ?aršavu, na razdaljini od tri in?a od temena glave instrumenta je bio nabor i poravnat je). Da li je to ovo?

Ra: Ja sam Ra. Da.

Ispitiva?: (Nabori na posteljini su zategnuti ?itavom dužinom sve do instrumentove glave.) Da li je to zadovoljavaju?e?

Ra: Ja sam Ra. Da.

Ispitiva?: Žao mi je što smo propustili da ovo uo?imo.

Ra: Ja sam Ra. Mi sada komuniciramo.

Ispitiva?: Ne znam da li je ovo od neke važnosti, ali mi se u?inilo da se tokom mutilacije stoke svaki put uklanjaju isti delovi i pitao sam se da li je to povezano sa energetskim centrima i zašto su oni bili važni ako je to tako?

Ra: Ja sam Ra. To je u osnovi ta?no ako možete razumeti da postoji veza izme?u energetskih centara i razli?itih misaonih-formi. Tako strah kolektivne svesti kreira klimu koncetracije na uklanjanje delova tela koji simbolizuju oblasti brige ili straha u kolektivnoj svesti.

Ispitiva?: Vi onda kažete, da su uklonjeni delovi u vezi sa kolektivnom sveš?u tre?e- denzitetskih ljudskog oblika i da se taj strah na neki na?in koristi od strane entiteta misaonih-formi u tim mutilacijama?

Ra: Ja sam Ra. To je ta?no. Entiteti misaonih-formi se hrane strahom; oni su u stanju da na?ine veliku štetu u sistemu simbologije. Druga vrsta drugo-denzitetskih bi?a o kojoj ste govorili treba krv, kako vi to nazivate.

Ispitiva?: Tim drugim vrstama drugog denziteta je potrebna krv da bi ostale na fizi?kom planu? Da li oni dolaze na naš fizi?ki plan sa nekog od nižih astralnih planova?

Ra: Ja sam Ra. Ti entiteti su, da tako kažemo, kreature Orionske grupe. Oni ne postoje na astralnom planu kao što je to slu?aj sa misaonim-formama, ve? iš?ekuju na Zemljinoj površini. Mi, kao i uvek, podse?amo da je naš utisak da je ovaj tip informacija nevažan.

Ispitiva?: U potpunosti se slažem sa vama, ali ponekad prilikom istrage zalutam u nekoj oblasti, ne znaju?i da li to vodi do boljeg razumevanja. To samo izgleda da je nekako u vezi sa centrima energije o kojim smo ve? govorili.

Sada bih dao jednu izjavu i zamolio vas da komentarišete njenu ta?nost. Izjava glasi: Budu?i da se svetlost Kreatora razdvojila i podelila na boje i energetske centre za iskustva, onda bi se u cilju ujedinjenja sa Kreatorom energetski centri morali izbalansirani ta?no onako kakva je razdvojena svetlost bila kada je potekla od Kreatora. Da li je to ta?no?

Ra: Ja sam Ra. Gotovo je nemogu?e dati jednostavan na ovo pitanje.

Pokuša?emo da pojednostavimo koncentrišu?i se na ono što smatramo centralnom idejom u pravcu kojem težite. Mnogo puta smo govorili o relativnoj važnosti balansa nasuprot relativnoj nevažnosti maksimalnog aktiviranja energetskih centara. Razlog je u onome što ste korektno sami naslutili. Ako je na stazi dostizanja zrelosti za žetvu putem služenja drugima, entitet se razmatra s obzirom na regulaciju razli?itih iskustvenih energija. Tako najnežniji entitet može biti u ve?oj meri izbalansiran nego neki sa ekstremnom energijom i aktivnostima u služenju drugima sebi usled prefinjenosti sa kojom se volja fokusira na koriš?enje iskustava radi spoznaje sebe. Denziteti iznad vašeg daju minimalno izbalansiranom entitetu više vremena/prostora i prostora/vremena sa kojima on nastavlja da usavršava te unutrašnje balanse.

Ispitiva?: Da li se na slede?em denzitetu, ?etvrtom denzitetu, koristi katalizator fizi?kog bola kao mehanizam za balansiranje iskustava?

Ra: Ja sam Ra. Koriš?enje fizi?kog bola je minimalno i javlja se samo na kraju ?etvrto-denzitske inkarnacije. Taj fizi?ki bol se ne smatra tako jakim, da bi imao dejstva, možemo re?i, na tre?em denzitetu. Na ?etvrtom denzitetu se koriste katalizatori mentalnog i spiritualnog bola.

Ispitiva?: Zašto je fizi?ki bol deo kraja ?etvrtog denziteta?

Ra: Ja sam Ra. Vi biste taj spektar bola nazvali jednoli?nim.

Ispitiva?: Možete li nam re?i koji je prose?na dužina života ?etvrto-denzitetske prostorno/vremenske inkarnacije?

Ra: Ja sam Ra. Prostor/vreme inkarnacije, koja je tipi?na za harmoni?an ?etvrti denzitet, iznosi otprilike 90.000 vaših godina onako kako vi merite vreme.

Ispitiva?: Da li postoji više inkarnacija na ?etvrtom denzitetu sa vremensko/prostornim iskustvima izme?u inkarnacija?

Ra: Ja sam Ra. To je ta?no.

Ispitiva?: Koliko je dug ciklus iskustava na ?etvrtom denzitetu u našim godinama?

Ra: Ja sam Ra. Ciklus iskustava iznosi otprilike 30 miliona vaših godina ako entiteti nisu sposobni da ranije dostignu žetvu. Na ovom denzitetu postoji žetva koja je u potpunosti funkcija spremnosti socijalno-memorijskog kompleksa. Nije struktuirana kao vaša, jer se bavi mnogo transparentnijom distorzijom jednog beskona?nog Kreatora.

Ispitiva?: Onda se velika razlika u zrelosti za žetvu izme?u tre?eg i ?etvrtog denziteta sastoji u tome da na kraju tre?eg denziteta entitet biva požnjeven kao funkcija pojedina?nog violetnog spektra, ali violetni spektar ?itavog socijalno-memorijskog kompleksa mora dosti?i stepen zrelosti za žetvu da bi se diplomiralo na peti denzitet. Da li je to ta?no?

Ra: Ja sam Ra. To je ta?no, iako u petom denzitetu entiteti mogu izabrati da u?e kao socijalno-memorijski kompleks ili kao celine uma/tela/duha i pod tim uslovima mogu diplomirati na šesti denzitet, jer je denzitet mudrosti ekstremno slobodan denzitet gde lekcije saose?anja koje vode do mudrosti uvek imaju veze sa drugim–sobom.

Ispitiva?: Onda je šesto-denzitetska žetva striktno vezana za socijalno-memorijski kompleks, jer opet imamo mudrost i saose?anje pomešano sa koriš?enjem mudrosti.

Ra: Ja sam Ra. To je delimi?no ta?no.

Ispitiva?: Pretpostavljam da je fizi?ko vozilo koje se korišteno na ?etvrto-denzitetskom prostoru/vremenu veoma sli?no onom koji se sada koristi na tre?em denzitetu. Da li je to ta?no?

Ra: Ja sam Ra. Hemijski elementi koji se koriste nisu isti. Me?utim, pojavni oblik je sli?an.

Ispitiva?: Da li je neophodno jesti hranu u ?etvrtom denzitetu?

Ra: Ja sam Ra. To je ta?no.

Ispitiva?: Onda je mehanizam, možemo re?i, društvenog katalizatora preko potrebe za hranjenjem tela aktivan na ?etvrtom denzitetu. Da li je to ta?no?

Ra: Ja sam Ra. To nije ta?no. Bi?e ?etvrtog denziteta želi da služi i priprema hrane je ekstremno jednostavna zbog ve?e povezanosti izme?u entiteta i živih prehrambenih tvari. Zato to nije važan katalizator, nego jednostavno predstavlja uslove prostorno/vremenskih iskustava. Uklju?eni katalizator je potreba da se uzmu namirnice. ?etvrto-denzitetski entiteti to ne smatraju važnim, i on zato pomaže u podu?avanju/u?enju strpljenja.

Ispitiva?: Možete li proširiti malo to kako on pomaže u predavanju/u?enju?

Ra: Ja sam Ra. Zaustaviti funkciju služenja drugima dovoljno dugo da bi se uzele namirnice budi strpljenje.

Ispitiva?: Pretpostavljam da nije neophodno uzimati namirnice na petom denzitetu. Da li je to ta?no?

Ra: Ja sam Ra. To nije ta?no. Me?utim, vozilu je potrebna hrana koja se može pripremiti mislima.

Ispitiva?: Koja bi to vrsta hrane bila?

Ra: Ja sam Ra. Vi biste tu vrstu hrane nazvali nektarom ili ambrozijom, svetlosni buljon zlatno-belih nijansi.

Ispitiva?: Šta je svrha uzimanja hrane na petom denzitetu?

Ra: Ja sam Ra. To je na neki na?in centralna ta?ka. Svrha prostora/vremena je da poja?a kataliti?ke aktivnosti u skladu sa denzitetom. Jedan od preduslova za iskustva prostora/vremena je neki oblik telesnog kompleksa. Telesni kompleks mora da dobije neku vrstu goriva.

Ispitiva?: Na tre?em denzitetu obezbe?ivanje goriva za telesni kompleks nije samo hranjenje, ve? pruža mogu?nosti da se nau?i služenje/pružanje pomo?i. Na ?etvrtom denzitetu to nije samo ishrana, ve? pruža priliku da se nau?i strpljenje. Na petom denzitetu se obezbe?uje gorivo, ali da li se nešto u?i?

Ra: Ja sam Ra. Peti denzitet je ugodnost za one pribranog uma da zajedno dele hranu, sjedinjuju?i se tako u svetlosti i mudrosti dok združuju srca i ruke u fizi?koj aktivnosti. Tako je to na ovom denzitetu pre ohrabrenje nego katalizator za u?enje.

Ispitiva?: Jednostavno sam pokušavao da pratim evoluciju ovih katalizatora koji se onda, kao što kažete, menjaju na petom denzitetu. Mogao bih to tako?e upotpuniti i pitati, da li  se i na šestom denzitetu uzima hrana?

Ra: Ja sam Ra. To je ta?no. Me?utim, priroda te hrane je svetlost i nemogu?e je opisati vam je na bilo koji na?in koji bi za vas imao smisla.

Ispitiva?: Da li ?e bi?a ?etvrtog denziteta posle završetka žetve, po?eti da se inkarniraju na površini ove planete kakvu je mi znamo sada?

Ra: Ja sam Ra. Vektori verovatno?e/mogu?nosti ukazuju da ?e to najverovatnije biti tako.  

Ispitiva?: Da li ?e u to vreme na površini planete živeti neka bi?a petog denziteti ili šestog denziteta?

Ra: Ja sam Ra. Ne za prili?no dugu meru vašeg vremena, jer bi?a ?etvrtog denziteta treba da provedu prostor/vreme za u?enje/podu?avanje sa entitetima svog sopstvenog denziteta.

Ispitiva?: Ono što vi u osnovi kažete, je da na ovoj ta?ki u?enja petog ili šestog denziteta ne?e biti posebno dobro shva?ena od strane novih bi?a ?etvrtog denziteta?

Ra: Ja sam Ra. Da li želite da postavite pitanja o toj ta?ki?

Ispitiva?: Pretpostavljam da se nisam precizno izrazio. Da li ?e nova ?etvrto-denzitetska bi?a onda morati da evoluiraju u svom razmišljanju da bi dosegla ta?ku gde bi lekcije petog denziteta mogle imati neku vrednost?

Ra: Ja sam Ra. Mi shvatamo smisao vašeg pitanja. Iako je ta?no da kako bi?a ?etvrtog denziteta napreduju, ona imaju sve ve?u potrebu za u?enjima sa drugih denziteta, tako?e je ta?no da, baš kao što mi govorimo sa vama zbog poziva, tako je informacija koja se traži uvek dostupna. Me?utim, bi?a petog denziteta ne?e živeti na površini planetarne sfere sve dok planeta ne dosegne peto-denzitetski vibracioni nivo.

Ispitiva?: Pitao sam se, onda, da li mehanizmi pou?avanja/u?enja pokazuju iste srazmere na ?etvrtom denzitetu. Iz onog što ste rekli, neophodno je da prvo postoji poziv za pou?avanjem/u?enjem sa petog denziteta, da bi se ono dalo, upravo kao ovde mora da postoji poziv pre nego što se ?etvrto-denzitetske lekcije daju tre?em denzitetu. Da li je to ta?no?

Ra: Ja sam Ra. Ovo pitanje vodi u zabludu, jer se iskustva ?etvrtog denziteta veoma razlikuju od tre?e-denzitetskih iskustava. Me?utim, ta?no je da isti mehanizmi poziva prethode primljenim informacijama u skladu sa voljom.

Možete postaviti još jedno opširno pitanje tokom ove seanse.

Ispitiva?: Izjavili ste da je klju? osnaživanja volje u koncetraciji. Možete li mi re?i koja je relativna važnost prate?ih apsekata u koncetraciji? Napravio sam listu: tišina, kontrola temperature, udobnost tela, zaštita kao kod Faredejovog kaveza ?e otkloniti elektromagnu radijaciju, vidljivu svetlost i konstantan miris kao što je koriš?enje tamjana. Drugim re?ima, neka vrsta izolacije. Spomenuli ste da je to bila jedna od funkcija piramida.

Ra: Ja sam Ra. O analogijama telesnih kompleksa sa aktivnostima uma i duhevnog kompleksa je ranije bilo re?i. Sve spomenute pomo?ne aspekte možete posmatrati kao korisne za ono što zaista pomaže koncentraciju. To bi bila volja entiteta. Slobodna volja se može fokusirati na bilo koji objekat ili cilj.

Ispitiva?: Zaista sam se trudio da do?em do onoga što bi bilo od velike važnosti da se napravi bolje mesto za našu meditaciju. Ovde imamo smetnje tipa koje sam ve? spomenuo i znam da je to funkcija naše potpuno slobodne volje da li ?emo to sagraditi ili ne, ali pokušavam da do?em do principa i relikativne važnosti Faradijevog kaveza. To bi bilo konstrukcija za koju se pitam da li bi bila od neke stvarne važnosti?

Ra: Ja sam Ra. Bez narušavanja slobodne volje ose?amo da možemo da kažemo da su Faredejev kavez i izolacioni rezervoar naprave.

Okruženje šumske atmosfere, dalje od svih smetnji, na mestu rada koje se koristi samo za tu svrhu, u kojem ste vi i vaši saradnici saglasni da ostavite po strani sve ciljeva osim medativnog traganja za beskona?nim Kreatorom, da tako kažemo, ne predstavljaju naprave, ve? koriš?enje kreacije oca u drugo-denzitetskoj ljubavi i u ljubavi i podršci drugih-sebe. Imate li neko kratko pitanje pre nego što ovaj rad privedemo kraju.

Ispitiva?: Postoji li nešto što možemo u?initi da bi instrument bio pogodniji za kontakt ili da bismo poboljšali kontakt?

Ra: Ja sam Ra. Sve je dobro. Ostavljam vas u ljubavi i svetlosti jednog beskona?nog Kreatora. Nastavite ujedinjeni u mo?i i miru jednog beskona?nog Kreatora. Adonai.