Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Ra materijal - Knjiga II, seansa 43


Zakon Jednog, Knjiga II, seansa 43
24.03.1981.

Ra: Ja sam Ra. Pozdravljam vas u ljubavi i svetlu beskonačnog Kreatora.

Pre nego što započnemo komunikaciju, možemo li zamoliti da ne dodirujući instrumentov fizički kompleks namestite jedan artikal koji pritiska glavu instrumenta? To izaziva određene smetnje u našem kontaktu.

Ispitivač: Da li je to jastuk ili nešto slično? Da li govorite o jastuku ispod potiljka?

Ra: Ja sam Ra. Postoji linija dodira uz teme.

Ispitivač: Da li je to to? (Na čaršavu, na razdaljini od tri inča od temena glave instrumenta je bio nabor i poravnat je). Da li je to ovo?

Ra: Ja sam Ra. Da.

Ispitivač: (Nabori na posteljini su zategnuti čitavom dužinom sve do instrumentove glave.) Da li je to zadovoljavajuće?

Ra: Ja sam Ra. Da.

Ispitivač: Žao mi je što smo propustili da ovo uočimo.

Ra: Ja sam Ra. Mi sada komuniciramo.

Ispitivač: Ne znam da li je ovo od neke važnosti, ali mi se učinilo da se tokom mutilacije stoke svaki put uklanjaju isti delovi i pitao sam se da li je to povezano sa energetskim centrima i zašto su oni bili važni ako je to tako?

Ra: Ja sam Ra. To je u osnovi tačno ako možete razumeti da postoji veza između energetskih centara i različitih misaonih-formi. Tako strah kolektivne svesti kreira klimu koncetracije na uklanjanje delova tela koji simbolizuju oblasti brige ili straha u kolektivnoj svesti.

Ispitivač: Vi onda kažete, da su uklonjeni delovi u vezi sa kolektivnom svešću treće- denzitetskih ljudskog oblika i da se taj strah na neki način koristi od strane entiteta misaonih-formi u tim mutilacijama?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno. Entiteti misaonih-formi se hrane strahom; oni su u stanju da načine veliku štetu u sistemu simbologije. Druga vrsta drugo-denzitetskih bića o kojoj ste govorili treba krv, kako vi to nazivate.

Ispitivač: Tim drugim vrstama drugog denziteta je potrebna krv da bi ostale na fizičkom planu? Da li oni dolaze na naš fizički plan sa nekog od nižih astralnih planova?

Ra: Ja sam Ra. Ti entiteti su, da tako kažemo, kreature Orionske grupe. Oni ne postoje na astralnom planu kao što je to slučaj sa misaonim-formama, već iščekuju na Zemljinoj površini. Mi, kao i uvek, podsećamo da je naš utisak da je ovaj tip informacija nevažan.

Ispitivač: U potpunosti se slažem sa vama, ali ponekad prilikom istrage zalutam u nekoj oblasti, ne znajući da li to vodi do boljeg razumevanja. To samo izgleda da je nekako u vezi sa centrima energije o kojim smo već govorili.

Sada bih dao jednu izjavu i zamolio vas da komentarišete njenu tačnost. Izjava glasi: Budući da se svetlost Kreatora razdvojila i podelila na boje i energetske centre za iskustva, onda bi se u cilju ujedinjenja sa Kreatorom energetski centri morali izbalansirani tačno onako kakva je razdvojena svetlost bila kada je potekla od Kreatora. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. Gotovo je nemoguće dati jednostavan na ovo pitanje.

Pokušaćemo da pojednostavimo koncentrišući se na ono što smatramo centralnom idejom u pravcu kojem težite. Mnogo puta smo govorili o relativnoj važnosti balansa nasuprot relativnoj nevažnosti maksimalnog aktiviranja energetskih centara. Razlog je u onome što ste korektno sami naslutili. Ako je na stazi dostizanja zrelosti za žetvu putem služenja drugima, entitet se razmatra s obzirom na regulaciju različitih iskustvenih energija. Tako najnežniji entitet može biti u većoj meri izbalansiran nego neki sa ekstremnom energijom i aktivnostima u služenju drugima sebi usled prefinjenosti sa kojom se volja fokusira na korišćenje iskustava radi spoznaje sebe. Denziteti iznad vašeg daju minimalno izbalansiranom entitetu više vremena/prostora i prostora/vremena sa kojima on nastavlja da usavršava te unutrašnje balanse.

Ispitivač: Da li se na sledećem denzitetu, četvrtom denzitetu, koristi katalizator fizičkog bola kao mehanizam za balansiranje iskustava?

Ra: Ja sam Ra. Korišćenje fizičkog bola je minimalno i javlja se samo na kraju četvrto-denzitske inkarnacije. Taj fizički bol se ne smatra tako jakim, da bi imao dejstva, možemo reći, na trećem denzitetu. Na četvrtom denzitetu se koriste katalizatori mentalnog i spiritualnog bola.

Ispitivač: Zašto je fizički bol deo kraja četvrtog denziteta?

Ra: Ja sam Ra. Vi biste taj spektar bola nazvali jednoličnim.

Ispitivač: Možete li nam reći koji je prosečna dužina života četvrto-denzitetske prostorno/vremenske inkarnacije?

Ra: Ja sam Ra. Prostor/vreme inkarnacije, koja je tipična za harmoničan četvrti denzitet, iznosi otprilike 90.000 vaših godina onako kako vi merite vreme.

Ispitivač: Da li postoji više inkarnacija na četvrtom denzitetu sa vremensko/prostornim iskustvima između inkarnacija?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: Koliko je dug ciklus iskustava na četvrtom denzitetu u našim godinama?

Ra: Ja sam Ra. Ciklus iskustava iznosi otprilike 30 miliona vaših godina ako entiteti nisu sposobni da ranije dostignu žetvu. Na ovom denzitetu postoji žetva koja je u potpunosti funkcija spremnosti socijalno-memorijskog kompleksa. Nije struktuirana kao vaša, jer se bavi mnogo transparentnijom distorzijom jednog beskonačnog Kreatora.

Ispitivač: Onda se velika razlika u zrelosti za žetvu između trećeg i četvrtog denziteta sastoji u tome da na kraju trećeg denziteta entitet biva požnjeven kao funkcija pojedinačnog violetnog spektra, ali violetni spektar čitavog socijalno-memorijskog kompleksa mora dostići stepen zrelosti za žetvu da bi se diplomiralo na peti denzitet. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno, iako u petom denzitetu entiteti mogu izabrati da uče kao socijalno-memorijski kompleks ili kao celine uma/tela/duha i pod tim uslovima mogu diplomirati na šesti denzitet, jer je denzitet mudrosti ekstremno slobodan denzitet gde lekcije saosećanja koje vode do mudrosti uvek imaju veze sa drugim–sobom.

Ispitivač: Onda je šesto-denzitetska žetva striktno vezana za socijalno-memorijski kompleks, jer opet imamo mudrost i saosećanje pomešano sa korišćenjem mudrosti.

Ra: Ja sam Ra. To je delimično tačno.

Ispitivač: Pretpostavljam da je fizičko vozilo koje se korišteno na četvrto-denzitetskom prostoru/vremenu veoma slično onom koji se sada koristi na trećem denzitetu. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. Hemijski elementi koji se koriste nisu isti. Međutim, pojavni oblik je sličan.

Ispitivač: Da li je neophodno jesti hranu u četvrtom denzitetu?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: Onda je mehanizam, možemo reći, društvenog katalizatora preko potrebe za hranjenjem tela aktivan na četvrtom denzitetu. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To nije tačno. Biće četvrtog denziteta želi da služi i priprema hrane je ekstremno jednostavna zbog veće povezanosti između entiteta i živih prehrambenih tvari. Zato to nije važan katalizator, nego jednostavno predstavlja uslove prostorno/vremenskih iskustava. Uključeni katalizator je potreba da se uzmu namirnice. Četvrto-denzitetski entiteti to ne smatraju važnim, i on zato pomaže u podučavanju/učenju strpljenja.

Ispitivač: Možete li proširiti malo to kako on pomaže u predavanju/učenju?

Ra: Ja sam Ra. Zaustaviti funkciju služenja drugima dovoljno dugo da bi se uzele namirnice budi strpljenje.

Ispitivač: Pretpostavljam da nije neophodno uzimati namirnice na petom denzitetu. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To nije tačno. Međutim, vozilu je potrebna hrana koja se može pripremiti mislima.

Ispitivač: Koja bi to vrsta hrane bila?

Ra: Ja sam Ra. Vi biste tu vrstu hrane nazvali nektarom ili ambrozijom, svetlosni buljon zlatno-belih nijansi.

Ispitivač: Šta je svrha uzimanja hrane na petom denzitetu?

Ra: Ja sam Ra. To je na neki način centralna tačka. Svrha prostora/vremena je da pojača katalitičke aktivnosti u skladu sa denzitetom. Jedan od preduslova za iskustva prostora/vremena je neki oblik telesnog kompleksa. Telesni kompleks mora da dobije neku vrstu goriva.

Ispitivač: Na trećem denzitetu obezbeđivanje goriva za telesni kompleks nije samo hranjenje, već pruža mogućnosti da se nauči služenje/pružanje pomoći. Na četvrtom denzitetu to nije samo ishrana, već pruža priliku da se nauči strpljenje. Na petom denzitetu se obezbeđuje gorivo, ali da li se nešto uči?

Ra: Ja sam Ra. Peti denzitet je ugodnost za one pribranog uma da zajedno dele hranu, sjedinjujući se tako u svetlosti i mudrosti dok združuju srca i ruke u fizičkoj aktivnosti. Tako je to na ovom denzitetu pre ohrabrenje nego katalizator za učenje.

Ispitivač: Jednostavno sam pokušavao da pratim evoluciju ovih katalizatora koji se onda, kao što kažete, menjaju na petom denzitetu. Mogao bih to takođe upotpuniti i pitati, da li  se i na šestom denzitetu uzima hrana?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno. Međutim, priroda te hrane je svetlost i nemoguće je opisati vam je na bilo koji način koji bi za vas imao smisla.

Ispitivač: Da li će bića četvrtog denziteta posle završetka žetve, početi da se inkarniraju na površini ove planete kakvu je mi znamo sada?

Ra: Ja sam Ra. Vektori verovatnoće/mogućnosti ukazuju da će to najverovatnije biti tako.  

Ispitivač: Da li će u to vreme na površini planete živeti neka bića petog denziteti ili šestog denziteta?

Ra: Ja sam Ra. Ne za prilično dugu meru vašeg vremena, jer bića četvrtog denziteta treba da provedu prostor/vreme za učenje/podučavanje sa entitetima svog sopstvenog denziteta.

Ispitivač: Ono što vi u osnovi kažete, je da na ovoj tački učenja petog ili šestog denziteta neće biti posebno dobro shvaćena od strane novih bića četvrtog denziteta?

Ra: Ja sam Ra. Da li želite da postavite pitanja o toj tački?

Ispitivač: Pretpostavljam da se nisam precizno izrazio. Da li će nova četvrto-denzitetska bića onda morati da evoluiraju u svom razmišljanju da bi dosegla tačku gde bi lekcije petog denziteta mogle imati neku vrednost?

Ra: Ja sam Ra. Mi shvatamo smisao vašeg pitanja. Iako je tačno da kako bića četvrtog denziteta napreduju, ona imaju sve veću potrebu za učenjima sa drugih denziteta, takođe je tačno da, baš kao što mi govorimo sa vama zbog poziva, tako je informacija koja se traži uvek dostupna. Međutim, bića petog denziteta neće živeti na površini planetarne sfere sve dok planeta ne dosegne peto-denzitetski vibracioni nivo.

Ispitivač: Pitao sam se, onda, da li mehanizmi poučavanja/učenja pokazuju iste srazmere na četvrtom denzitetu. Iz onog što ste rekli, neophodno je da prvo postoji poziv za poučavanjem/učenjem sa petog denziteta, da bi se ono dalo, upravo kao ovde mora da postoji poziv pre nego što se četvrto-denzitetske lekcije daju trećem denzitetu. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. Ovo pitanje vodi u zabludu, jer se iskustva četvrtog denziteta veoma razlikuju od treće-denzitetskih iskustava. Međutim, tačno je da isti mehanizmi poziva prethode primljenim informacijama u skladu sa voljom.

Možete postaviti još jedno opširno pitanje tokom ove seanse.

Ispitivač: Izjavili ste da je ključ osnaživanja volje u koncetraciji. Možete li mi reći koja je relativna važnost pratećih apsekata u koncetraciji? Napravio sam listu: tišina, kontrola temperature, udobnost tela, zaštita kao kod Faredejovog kaveza će otkloniti elektromagnu radijaciju, vidljivu svetlost i konstantan miris kao što je korišćenje tamjana. Drugim rečima, neka vrsta izolacije. Spomenuli ste da je to bila jedna od funkcija piramida.

Ra: Ja sam Ra. O analogijama telesnih kompleksa sa aktivnostima uma i duhevnog kompleksa je ranije bilo reči. Sve spomenute pomoćne aspekte možete posmatrati kao korisne za ono što zaista pomaže koncentraciju. To bi bila volja entiteta. Slobodna volja se može fokusirati na bilo koji objekat ili cilj.

Ispitivač: Zaista sam se trudio da dođem do onoga što bi bilo od velike važnosti da se napravi bolje mesto za našu meditaciju. Ovde imamo smetnje tipa koje sam već spomenuo i znam da je to funkcija naše potpuno slobodne volje da li ćemo to sagraditi ili ne, ali pokušavam da dođem do principa i relikativne važnosti Faradijevog kaveza. To bi bilo konstrukcija za koju se pitam da li bi bila od neke stvarne važnosti?

Ra: Ja sam Ra. Bez narušavanja slobodne volje osećamo da možemo da kažemo da su Faredejev kavez i izolacioni rezervoar naprave.

Okruženje šumske atmosfere, dalje od svih smetnji, na mestu rada koje se koristi samo za tu svrhu, u kojem ste vi i vaši saradnici saglasni da ostavite po strani sve ciljeva osim medativnog traganja za beskonačnim Kreatorom, da tako kažemo, ne predstavljaju naprave, već korišćenje kreacije oca u drugo-denzitetskoj ljubavi i u ljubavi i podršci drugih-sebe. Imate li neko kratko pitanje pre nego što ovaj rad privedemo kraju.

Ispitivač: Postoji li nešto što možemo učiniti da bi instrument bio pogodniji za kontakt ili da bismo poboljšali kontakt?

Ra: Ja sam Ra. Sve je dobro. Ostavljam vas u ljubavi i svetlosti jednog beskonačnog Kreatora. Nastavite ujedinjeni u moći i miru jednog beskonačnog Kreatora. Adonai.