Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Ra materijal - Knjiga II, seansa 42


Zakon Jednog, Knjiga II, seansa 42
22.03.1981.

Ra: Ja sam Ra. Pozdravljam vas u ljubavi i svetlu jednog beskona?nog Kreatora. Mi sada komuniciramo.

Ispitiva?: Dao bih jednu izjavu i zamolio vas da komentarišete stepen njene ta?nosti. Pretpostavljam da se balansirani entitet ne?e kolebati bilo prema pozitivnim bilo prema negativnim emocijama u bilo kojoj situaciji sa kojom bi se mogao konfrontirati. Ostajanjem u ne-emocionalnom stanju u bilo kojoj situaciji, balansirani entitet može jasno da razlu?i i izabere odgovaraju?e i neophodne odgovore u skladu sa Zakonom Jednog. Da li je to ta?no?

Ra: Ja sam Ra. To je neta?na primena balansiranja o kome smo razgovarali. Vežba, koja podrazumeva prvo doživljavanja ose?anja a onda svesno otkrivanje njihovih antiteza unutar bi?a, nema za svoj cilj mirni protok pozitivnih i negativnih ose?anja, ostaju?i nepokoleban (miran), ve? je cilj postati nekolebljiv. To je rezultat i zahteva mnogo prakse, možemo re?i.

Katalizator iskustva deluje da bi omogu?io u?enje/podu?avanje na ovom denzitetu. Me?utim, ukoliko se kod bi?a javi odgovor, ?ak i ako se samo posmatra, entitet i dalje koristi katalizator za u?enje/podu?avanje. Krajnji rezultat je taj da katalizator više nije potreban. Tada ni ovaj denzitet više nije potreban. To nije indiferentnost ili objektivnost, ve? kona?no podešeno saose?anje i ljubav koja sve stvari vidi kao ljubav. To vi?enje ne izaziva odgovor kataliti?kih reakcija. Tako je entitet sada sposoban da postane ko-kreator iskustvenih pojava. To je istinski balans.

Ispitiva?: Pokuša?u da napravim jednu analogiju. Ako vas neka životinja, na primer bik, napadne jer ste zalutali u njegovu teritoriju, vi ?ete mu se brzo skloniti sa puta, ali ga ne?ete kriviti. Nemate nikakav emocionalni odgovor, osim onog koji je proizveden ?injenicom da vas je mogao ozlediti. Me?utim, ako nai?ete na neko drugo sopstvo na njegovoj teritoriji i on vas napadne, vaš odgovor ?e u znatno ve?oj meri biti emocionalne prirode i kreira?e odgovor fizi?kog kompleksa. Da li sam u pravu u svojoj pretpostavci da kada je vaš odgovor na delovanje životinje i drugog – sebe takvo da u njima vidite Kreatora i da ih oboje volite i razumete njihove akcije napada kao akcije njihove slobodne volje, tada ste u ovoj oblasti postigli odgovaraju?i balans? Da li je to ta?no?

Ra: Ja sam Ra. To je u osnovi ta?no. Me?utim, balansirani entitet ?e u prividnom napadu od strane nekog drugog – sebe videti uzroke tih akcija, koji su ve?inom mnogo kompleksnije prirode nego uzroci napada drugo-denzitetskog bika iz vašeg primera. Tako ?e taj balansirani entitet biti otvoren za mnogo ve?e prilike za službu tre?e-denzitetskom drugom–sebi.

Ispitiva?: Da li bi savršeno balansirani entitet osetio neki emocionalni odgovor, ako bi bio napadnut od strane drugog–sebe?

Ra: Ja sam Ra. To je ta?no. Odgovor je ljubav.

Ispitiva?: U iluziji u kojoj sada sti?emo iskustva teško je održati takav odgovor, naro?ito ako napad rezultira fizi?kim bolom, ali pretpostavljam da taj odgovor treba da se nastavi ?ak i kroz fizi?ku bol ili gubitak života. Da li je to ta?no?

Ra: Ja sam Ra. To je ta?no, a od velike ili principijelne važnosti je razumevanje principa balansa. Balans ne predstavlja indiferentnost, ve? pre situaciju u kojoj posmatra? nije zaslepljen ose?anjima separacije, mnogo pre potpuno prožet ljubavlju.

Ispitiva?: U prošloj seansi ste dali izjavu koja glasi: „Mi, koji smo Ra, smo proveli mnogo vremena/prostora na petom denzitetu, balansiraju?i intenzivno saose?anje koje smo stekli na ?etvrtom denzitetu“. Možete li proširiti taj koncept s obzirom na materijal o kome smo upravo razgovarali?

Ra: Ja sam Ra. ?etvrti denzitet, kao što smo rekli, obiluje saose?ajnoš?u. Ta saose?ajnost je nepromišljena kada se gleda kroz o?i mudrosti. To je spas tre?eg denziteta, ali kreira zbrku u kona?nom balansu entiteta.

Mi, kao socijalno-memorijski kompleks ?etvrtog denziteta, smo imali tendenciju ka saose?ajnosti ?ak i do mu?eništva u pomo?i drugima–sebi. Kada je dostignuta peto- denzitetska žetva, uvideli smo da na tom vibracionom nivou postoji greška u efikasnosti takve neobuzdane empatije. Proveli smo mnogo vremena/prostora u razmatranju onih puteva kreatora koji prožimaju ljubav mudroš?u.

Ispitiva?: Hteo bih da pokušam da napravim jednu analogiju za tre?e-denzitetski koncept. Mnogi entiteti ovde ose?aju veliko saose?anje za fizi?ke probleme drugih-sebe, pomažu?i im na razne na?ine, hranom ako tamo vlada glad, kao u afri?kim državama, lekovima ako ose?aju da im je potrebna medicinska pomo?, deluju?i prilikom pružanja te pomo?i u velikoj meri nesebi?no. To kreira vibraciju koja je u harmoniji sa zelenim zrakom ?etvrtog denziteta, ali nije balansirano razumevanjem petog denziteta da ti entiteti doživljavaju katalizator i da bi ve?i balans u pristupu njihovim problemima pružio neophodnu mogu?nost za u?enje da bi dostigli stanje svesti ?etvrtog denziteta nego što je to slu?aj kada se pruža pomo? samo u smislu njihovih fizi?kih potreba. Da li je to ta?no?

Ra: Ja sam Ra. To nije ta?no. Za celinu uma/tela/duha koja gladuje, odgovaraju?i odgovor je hranjenje tela. Iz toga možete izvesti zaklju?ke.

Sa druge strane, ta?na je vaša pretpostavka da odgovor zelenog spektra nije toliko pre?iš?en kao kada je prožet mudroš?u. Mudrost omogu?ava entitetu da ceni svoj doprinos planetarnoj svesti putem kvaliteta svoga bi?a nezavisno od aktivnosti ili ponašanja uz koje se o?ekuju rezultati na vidljivim planovima.

Ispitiva?: Zašto onda imamo problem ekstremne gladi, uglavnom u afri?kim podru?jima u ovo vreme? Postoje li neki metafizi?ki razlozi za ovo ili je to ?ista slu?ajnost?

Ra: Ja sam Ra. Ta?na je vaša prethodna pretpostavka o katalizatorskom delovanju gladovanja i lošeg zdravlja. Me?utim, u domenu slobodne volje nekog entiteta je da odgovori na molbe drugih i obezbe?ivanje potrebnih namirnica i supstanca je prikladan  odgovor u okvirima vašeg u?enja/podu?avanja u ovo vreme koje uklju?uje rastu?i smisao ljubavi za službu drugima–sebi.

Ispitiva?: U terminima aktiviranja energetskih centara u ?emu se sastoji razlika izme?u osobe koja potiskuje emocionalne odgovore u situaciji ispunjenoj emocijma i osobe koja je istinski izbalansirana i istinski neuzdrmana u emocionalnim situacijama.

Ra: Ja sam Ra. U ovom pitanju postoji jedna neta?na pretpostavka. Za istinski izbalansiran entitet ni jedna situacija ne?e sadržati emocionalno punjenje. Uz ovo razumevanje možemo re?i slede?e: Potiskivanje emocija de-polarizuje entitet utoliko što on bira da ne koristi delovanje katalizatora u sadašnjem prostoru/vremenu na spontani na?in, zatamnjuju?i time energetske centre. Me?utim, postoji odre?ena pozitivna polarizacija ukoliko je uzrok potiskivanja uvažavanje drugih-sebe.

Entitet koji je sa katalizatorom radio dovoljno dugo da bi bio u stanju da oseti katalizator, ali ne nalazi da je neophodno da izrazi reakcije, ne?e patiti od nedostatka polarizacije, usled transparentnosti njegovog iskustvenog kontinuuma. Tako ?e rastu?a sposobnost da se opaze svoje reakcije i upoznavanje sebe približiti sopstvo istinskom balansu. Traži se i sugeriše strpljenje, jer je katalizator na vašoj sferi intenzivan i njegova upotreba se mora prihvatiti tokom perioda konzistentnog u?enja/podu?avanja.

Ispitiva?: Kako osoba može znati kada je neuzdrmana emocionalno nabijenim situacijama jer potiskuje bujicu emocija a kada je u balansu i istinski neuzdrmana?

Ra: Ja sam Ra. Ve? smo govorili o ovoj ta?ki. Zato ?emo kratko ponoviti da za balansiran entitet nijedna situacija nije emocionalno nabijena, ve? predstavlja jednostavno situaciju kao bilo koju drugu, u kojoj entitet može ali i ne mora uo?iti svoju priliku da služi. Što se neki entitet više približi tom stavu, to je taj entitet bliže balansu. Možete primetiti da naša preporuka nije da reakcije na katalizator budu potisnute ili suzbijene osim ukoliko bi takve reakcije bile kamen spoticanja u odnosu prema drugima–sebi u skladu sa Zakonom Jednog. Mnogo, mnogo je bolje dozvoliti da se iskustvo izrazi da bi entitet onda mogao potpunije da iskoristi katalizator.

Ispitiva?: Kako neki pojedinac može proceniti koji su energetski centri u njemu aktivirani i na koje nije neophodno odmah pokloniti pažnju, a koji centri energije nisu aktivirani i traže rad?

Ra: Ja sam Ra. Misli nekog entiteta, njegova ose?anja ili emocije i najzad njegovo celokupno ponašanje predstavljaju putokaze za u?enje/podu?avanje o samom sebi. U analizama svojih iskustava koji se doživljavaju tokom (svako)dnevnih ciklusa entitet može proceniti šta smatra neodgovaraju?im mislima, ponašanjem, ose?anjima i emocijama.

Prou?avaju?i te neodgovaraju?e aktivnosti celine uma, tela i duha, entitet onda može da poveže te distorzije sa odgovaraju?im vibracionim spektrom i da uvidi gde je rad potreban.

Ispitiva?: U poslednjoj seansi ste rekli, „ako je ja u dovoljnom stepenu svesno rada katalizatora i tehnika programiranja, ono onda može putem koncetracije volje i sposobnosti vere da samo izazove reprogramiranje nezavisno od posta, dijete ili drugih sli?nih aktivnosti, koje zahtevaju disciplinu.“ Koje su tehnike programiranja koje više ja koristi da osigura da sopstvo tre?eg-denziteta nau?i željene lekcije ili pokuša da ih nau?i?

Ra: Ja sam Ra. Postoji samo jedna tehnika za ovo pove?avanje i odgajanje volje i vere, a to je fokusiranje pažnje. Trajanje pažnje kod onih koje nazivate decom se smatra kratkom. Trajanje spiritualne pažnje kod ve?ine vaših ljudi je kao u deteta. Tako da je važno želeti da postanete sposobni da saberete pažnju i zadržite je na željenom programiranju.

Ukoliko se sa ovim nastavlja, to osnažuje volju. ?itava ta aktivnost se može javiti samo kada postoji vera da ova disciplina može dati rezultate.

Ispitiva?: Možete li spomenuti neke vežbe koje bi pomogle u pove?avanju trajanja pažnje?

Ra: Ja sam Ra. Takve vežbe su ?este u mnogim misti?kim tradicijama vaših entiteta. Vizualizacija oblika i boja, koja ima kvalitet li?ne inspiracije, je srce onoga što biste nazvali religioznim aspektom te vrste vizualizacije. Vizualizacija jednostavnih oblika i boja koja ima intimni kvalitet li?ne inspiracije za entitet formira osnovu onoga što biste nazvali vašom magijskom tradicijom.

Da li ?ete zamisliti ružu ili krug nije važno. Me?utim, sugeriše se da se izabere jedna ili druga staza ka vizualizaciji da bi se vežbala tu sposobnost. To je usled brižljivog aranžiranja oblika i boja koji su ve? opisani kao vizualizacija od strane onih koji su kro?ili u magijsku tradiciju.

Ispitiva?: Kao mladi? sam u?io inženjerstvo koja uklju?uje neophodnost trodimenzionalne vizualizacije za dizajnerske procese. Da li ovo može biti od pomo?i kao osnova za tip vizualizacije o kome ste govorili ili je potpuno bez vrednosti?

Ra: Ja sam Ra. Za tebe, ispitiva?a, to iskustvo je bilo vredno. Za manje osetljiv entitet ono ne bi omogu?ilo odgovaraju?e pove?anje energije koncentracije.

Ispitiva?: Onda bi manje osetljiv entitet trebalo da koristi... Šta treba da se koristi za odgovaraju?u energiju?

Ra: Ja sam Ra. Kod manje osetljivog pojedinca bi odgovaraju?i izbor bila slika koja pobu?uje li?nu inspiraciju, bilo da je ta inspiracija ruža koja je savršeno lepa, krst, koji predstavlja savršenu žrtvu, Buda koji je sve-postojanje u Jednom ili bilo šta što inspiriše pojedinca.

Ispitiva?: Kada govorimo o odnosu u?enja/podu?avanja izme?u roditelja i deteta, koji tip aktivnosti bi demonstrirao aktiviranje energetskih centara od crvenog do violetnog?

Ra: Ja sam Ra. Ovo ?e biti poslednje opširno pitanje tokom ove seanse.

Entitet, dete ili odrasli, nije instrument na kome se svira. Odgovaraju?e sredstvo u?enja/podu?avanja roditelja prema detetu je roditeljevo postojanje otvorenog srca i potpuno prihvatanje bi?a deteta. To ?e pružiti zaštitu, kakav god da materijal de?iji entitet unese u životna iskustva na ovom planu. .

Pored osnovnog prihvatanja deteta od strane roditelja postoje dve stvari od posebne važnosti u ovom odnosu. Kao prvo, iskustvo onih na?ina, koje roditelj koristi da oda poštu i i zahvalnost jednom beskona?nom Kreatoru, bi svakodnevno trebalo da se deli sa de?ijim entitetom, kao što biste vi rekli. Kao drugo, saose?anje roditelja prema detetu može biti prožeto razumevanjem da ?e de?iji entitet od roditeljskog drugog-sebe nau?iti sklonosti za službu prema drugima ili službu prema samom sebi. To je razlog da su neke discipline u prikladnije u u?enju/podu?avanju. Ovo se ne odnosi na aktiviranje bilo kojeg energetskog centra, jer je svaki entitet jedinstven i svaka veza sa samim sobom i drugim–sobom dvostruko jedinstvena. Iz tog razloga smernice se daju samo uopšteno.

Imate li kratko pitanje pre nego što napustimo instrument?

Ispitiva?: Postoji li nešto što možemo u?initi da bi instrument bio pogodniji za kontakt i da bismo unapredili kontakt?

Ra: Ja sam Ra. Instrument je dobro. Ostavljam vas, moji prijatelji, u ljubavi i svetlu beskona?nog kreatora. Nastavite ujedinjeni u mo?i i miru jednog beskona?nog Kreatora. Adonai.