Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Ra materijal - Knjiga II, seansa 42


Zakon Jednog, Knjiga II, seansa 42
22.03.1981.

Ra: Ja sam Ra. Pozdravljam vas u ljubavi i svetlu jednog beskonačnog Kreatora. Mi sada komuniciramo.

Ispitivač: Dao bih jednu izjavu i zamolio vas da komentarišete stepen njene tačnosti. Pretpostavljam da se balansirani entitet neće kolebati bilo prema pozitivnim bilo prema negativnim emocijama u bilo kojoj situaciji sa kojom bi se mogao konfrontirati. Ostajanjem u ne-emocionalnom stanju u bilo kojoj situaciji, balansirani entitet može jasno da razluči i izabere odgovarajuće i neophodne odgovore u skladu sa Zakonom Jednog. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je netačna primena balansiranja o kome smo razgovarali. Vežba, koja podrazumeva prvo doživljavanja osećanja a onda svesno otkrivanje njihovih antiteza unutar bića, nema za svoj cilj mirni protok pozitivnih i negativnih osećanja, ostajući nepokoleban (miran), već je cilj postati nekolebljiv. To je rezultat i zahteva mnogo prakse, možemo reći.

Katalizator iskustva deluje da bi omogućio učenje/podučavanje na ovom denzitetu. Međutim, ukoliko se kod bića javi odgovor, čak i ako se samo posmatra, entitet i dalje koristi katalizator za učenje/podučavanje. Krajnji rezultat je taj da katalizator više nije potreban. Tada ni ovaj denzitet više nije potreban. To nije indiferentnost ili objektivnost, već konačno podešeno saosećanje i ljubav koja sve stvari vidi kao ljubav. To viđenje ne izaziva odgovor katalitičkih reakcija. Tako je entitet sada sposoban da postane ko-kreator iskustvenih pojava. To je istinski balans.

Ispitivač: Pokušaću da napravim jednu analogiju. Ako vas neka životinja, na primer bik, napadne jer ste zalutali u njegovu teritoriju, vi ćete mu se brzo skloniti sa puta, ali ga nećete kriviti. Nemate nikakav emocionalni odgovor, osim onog koji je proizveden činjenicom da vas je mogao ozlediti. Međutim, ako naiđete na neko drugo sopstvo na njegovoj teritoriji i on vas napadne, vaš odgovor će u znatno većoj meri biti emocionalne prirode i kreiraće odgovor fizičkog kompleksa. Da li sam u pravu u svojoj pretpostavci da kada je vaš odgovor na delovanje životinje i drugog – sebe takvo da u njima vidite Kreatora i da ih oboje volite i razumete njihove akcije napada kao akcije njihove slobodne volje, tada ste u ovoj oblasti postigli odgovarajući balans? Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je u osnovi tačno. Međutim, balansirani entitet će u prividnom napadu od strane nekog drugog – sebe videti uzroke tih akcija, koji su većinom mnogo kompleksnije prirode nego uzroci napada drugo-denzitetskog bika iz vašeg primera. Tako će taj balansirani entitet biti otvoren za mnogo veće prilike za službu treće-denzitetskom drugom–sebi.

Ispitivač: Da li bi savršeno balansirani entitet osetio neki emocionalni odgovor, ako bi bio napadnut od strane drugog–sebe?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno. Odgovor je ljubav.

Ispitivač: U iluziji u kojoj sada stičemo iskustva teško je održati takav odgovor, naročito ako napad rezultira fizičkim bolom, ali pretpostavljam da taj odgovor treba da se nastavi čak i kroz fizičku bol ili gubitak života. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno, a od velike ili principijelne važnosti je razumevanje principa balansa. Balans ne predstavlja indiferentnost, već pre situaciju u kojoj posmatrač nije zaslepljen osećanjima separacije, mnogo pre potpuno prožet ljubavlju.

Ispitivač: U prošloj seansi ste dali izjavu koja glasi: „Mi, koji smo Ra, smo proveli mnogo vremena/prostora na petom denzitetu, balansirajući intenzivno saosećanje koje smo stekli na četvrtom denzitetu“. Možete li proširiti taj koncept s obzirom na materijal o kome smo upravo razgovarali?

Ra: Ja sam Ra. Četvrti denzitet, kao što smo rekli, obiluje saosećajnošću. Ta saosećajnost je nepromišljena kada se gleda kroz oči mudrosti. To je spas trećeg denziteta, ali kreira zbrku u konačnom balansu entiteta.

Mi, kao socijalno-memorijski kompleks četvrtog denziteta, smo imali tendenciju ka saosećajnosti čak i do mučeništva u pomoći drugima–sebi. Kada je dostignuta peto- denzitetska žetva, uvideli smo da na tom vibracionom nivou postoji greška u efikasnosti takve neobuzdane empatije. Proveli smo mnogo vremena/prostora u razmatranju onih puteva kreatora koji prožimaju ljubav mudrošću.

Ispitivač: Hteo bih da pokušam da napravim jednu analogiju za treće-denzitetski koncept. Mnogi entiteti ovde osećaju veliko saosećanje za fizičke probleme drugih-sebe, pomažući im na razne načine, hranom ako tamo vlada glad, kao u afričkim državama, lekovima ako osećaju da im je potrebna medicinska pomoć, delujući prilikom pružanja te pomoći u velikoj meri nesebično. To kreira vibraciju koja je u harmoniji sa zelenim zrakom četvrtog denziteta, ali nije balansirano razumevanjem petog denziteta da ti entiteti doživljavaju katalizator i da bi veći balans u pristupu njihovim problemima pružio neophodnu mogućnost za učenje da bi dostigli stanje svesti četvrtog denziteta nego što je to slučaj kada se pruža pomoć samo u smislu njihovih fizičkih potreba. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To nije tačno. Za celinu uma/tela/duha koja gladuje, odgovarajući odgovor je hranjenje tela. Iz toga možete izvesti zaključke.

Sa druge strane, tačna je vaša pretpostavka da odgovor zelenog spektra nije toliko prečišćen kao kada je prožet mudrošću. Mudrost omogućava entitetu da ceni svoj doprinos planetarnoj svesti putem kvaliteta svoga bića nezavisno od aktivnosti ili ponašanja uz koje se očekuju rezultati na vidljivim planovima.

Ispitivač: Zašto onda imamo problem ekstremne gladi, uglavnom u afričkim područjima u ovo vreme? Postoje li neki metafizički razlozi za ovo ili je to čista slučajnost?

Ra: Ja sam Ra. Tačna je vaša prethodna pretpostavka o katalizatorskom delovanju gladovanja i lošeg zdravlja. Međutim, u domenu slobodne volje nekog entiteta je da odgovori na molbe drugih i obezbeđivanje potrebnih namirnica i supstanca je prikladan  odgovor u okvirima vašeg učenja/podučavanja u ovo vreme koje uključuje rastući smisao ljubavi za službu drugima–sebi.

Ispitivač: U terminima aktiviranja energetskih centara u čemu se sastoji razlika između osobe koja potiskuje emocionalne odgovore u situaciji ispunjenoj emocijma i osobe koja je istinski izbalansirana i istinski neuzdrmana u emocionalnim situacijama.

Ra: Ja sam Ra. U ovom pitanju postoji jedna netačna pretpostavka. Za istinski izbalansiran entitet ni jedna situacija neće sadržati emocionalno punjenje. Uz ovo razumevanje možemo reći sledeće: Potiskivanje emocija de-polarizuje entitet utoliko što on bira da ne koristi delovanje katalizatora u sadašnjem prostoru/vremenu na spontani način, zatamnjujući time energetske centre. Međutim, postoji određena pozitivna polarizacija ukoliko je uzrok potiskivanja uvažavanje drugih-sebe.

Entitet koji je sa katalizatorom radio dovoljno dugo da bi bio u stanju da oseti katalizator, ali ne nalazi da je neophodno da izrazi reakcije, neće patiti od nedostatka polarizacije, usled transparentnosti njegovog iskustvenog kontinuuma. Tako će rastuća sposobnost da se opaze svoje reakcije i upoznavanje sebe približiti sopstvo istinskom balansu. Traži se i sugeriše strpljenje, jer je katalizator na vašoj sferi intenzivan i njegova upotreba se mora prihvatiti tokom perioda konzistentnog učenja/podučavanja.

Ispitivač: Kako osoba može znati kada je neuzdrmana emocionalno nabijenim situacijama jer potiskuje bujicu emocija a kada je u balansu i istinski neuzdrmana?

Ra: Ja sam Ra. Već smo govorili o ovoj tački. Zato ćemo kratko ponoviti da za balansiran entitet nijedna situacija nije emocionalno nabijena, već predstavlja jednostavno situaciju kao bilo koju drugu, u kojoj entitet može ali i ne mora uočiti svoju priliku da služi. Što se neki entitet više približi tom stavu, to je taj entitet bliže balansu. Možete primetiti da naša preporuka nije da reakcije na katalizator budu potisnute ili suzbijene osim ukoliko bi takve reakcije bile kamen spoticanja u odnosu prema drugima–sebi u skladu sa Zakonom Jednog. Mnogo, mnogo je bolje dozvoliti da se iskustvo izrazi da bi entitet onda mogao potpunije da iskoristi katalizator.

Ispitivač: Kako neki pojedinac može proceniti koji su energetski centri u njemu aktivirani i na koje nije neophodno odmah pokloniti pažnju, a koji centri energije nisu aktivirani i traže rad?

Ra: Ja sam Ra. Misli nekog entiteta, njegova osećanja ili emocije i najzad njegovo celokupno ponašanje predstavljaju putokaze za učenje/podučavanje o samom sebi. U analizama svojih iskustava koji se doživljavaju tokom (svako)dnevnih ciklusa entitet može proceniti šta smatra neodgovarajućim mislima, ponašanjem, osećanjima i emocijama.

Proučavajući te neodgovarajuće aktivnosti celine uma, tela i duha, entitet onda može da poveže te distorzije sa odgovarajućim vibracionim spektrom i da uvidi gde je rad potreban.

Ispitivač: U poslednjoj seansi ste rekli, „ako je ja u dovoljnom stepenu svesno rada katalizatora i tehnika programiranja, ono onda može putem koncetracije volje i sposobnosti vere da samo izazove reprogramiranje nezavisno od posta, dijete ili drugih sličnih aktivnosti, koje zahtevaju disciplinu.“ Koje su tehnike programiranja koje više ja koristi da osigura da sopstvo trećeg-denziteta nauči željene lekcije ili pokuša da ih nauči?

Ra: Ja sam Ra. Postoji samo jedna tehnika za ovo povećavanje i odgajanje volje i vere, a to je fokusiranje pažnje. Trajanje pažnje kod onih koje nazivate decom se smatra kratkom. Trajanje spiritualne pažnje kod većine vaših ljudi je kao u deteta. Tako da je važno želeti da postanete sposobni da saberete pažnju i zadržite je na željenom programiranju.

Ukoliko se sa ovim nastavlja, to osnažuje volju. Čitava ta aktivnost se može javiti samo kada postoji vera da ova disciplina može dati rezultate.

Ispitivač: Možete li spomenuti neke vežbe koje bi pomogle u povećavanju trajanja pažnje?

Ra: Ja sam Ra. Takve vežbe su česte u mnogim mističkim tradicijama vaših entiteta. Vizualizacija oblika i boja, koja ima kvalitet lične inspiracije, je srce onoga što biste nazvali religioznim aspektom te vrste vizualizacije. Vizualizacija jednostavnih oblika i boja koja ima intimni kvalitet lične inspiracije za entitet formira osnovu onoga što biste nazvali vašom magijskom tradicijom.

Da li ćete zamisliti ružu ili krug nije važno. Međutim, sugeriše se da se izabere jedna ili druga staza ka vizualizaciji da bi se vežbala tu sposobnost. To je usled brižljivog aranžiranja oblika i boja koji su već opisani kao vizualizacija od strane onih koji su kročili u magijsku tradiciju.

Ispitivač: Kao mladić sam učio inženjerstvo koja uključuje neophodnost trodimenzionalne vizualizacije za dizajnerske procese. Da li ovo može biti od pomoći kao osnova za tip vizualizacije o kome ste govorili ili je potpuno bez vrednosti?

Ra: Ja sam Ra. Za tebe, ispitivača, to iskustvo je bilo vredno. Za manje osetljiv entitet ono ne bi omogućilo odgovarajuće povećanje energije koncentracije.

Ispitivač: Onda bi manje osetljiv entitet trebalo da koristi... Šta treba da se koristi za odgovarajuću energiju?

Ra: Ja sam Ra. Kod manje osetljivog pojedinca bi odgovarajući izbor bila slika koja pobuđuje ličnu inspiraciju, bilo da je ta inspiracija ruža koja je savršeno lepa, krst, koji predstavlja savršenu žrtvu, Buda koji je sve-postojanje u Jednom ili bilo šta što inspiriše pojedinca.

Ispitivač: Kada govorimo o odnosu učenja/podučavanja između roditelja i deteta, koji tip aktivnosti bi demonstrirao aktiviranje energetskih centara od crvenog do violetnog?

Ra: Ja sam Ra. Ovo će biti poslednje opširno pitanje tokom ove seanse.

Entitet, dete ili odrasli, nije instrument na kome se svira. Odgovarajuće sredstvo učenja/podučavanja roditelja prema detetu je roditeljevo postojanje otvorenog srca i potpuno prihvatanje bića deteta. To će pružiti zaštitu, kakav god da materijal dečiji entitet unese u životna iskustva na ovom planu. .

Pored osnovnog prihvatanja deteta od strane roditelja postoje dve stvari od posebne važnosti u ovom odnosu. Kao prvo, iskustvo onih načina, koje roditelj koristi da oda poštu i i zahvalnost jednom beskonačnom Kreatoru, bi svakodnevno trebalo da se deli sa dečijim entitetom, kao što biste vi rekli. Kao drugo, saosećanje roditelja prema detetu može biti prožeto razumevanjem da će dečiji entitet od roditeljskog drugog-sebe naučiti sklonosti za službu prema drugima ili službu prema samom sebi. To je razlog da su neke discipline u prikladnije u učenju/podučavanju. Ovo se ne odnosi na aktiviranje bilo kojeg energetskog centra, jer je svaki entitet jedinstven i svaka veza sa samim sobom i drugim–sobom dvostruko jedinstvena. Iz tog razloga smernice se daju samo uopšteno.

Imate li kratko pitanje pre nego što napustimo instrument?

Ispitivač: Postoji li nešto što možemo učiniti da bi instrument bio pogodniji za kontakt i da bismo unapredili kontakt?

Ra: Ja sam Ra. Instrument je dobro. Ostavljam vas, moji prijatelji, u ljubavi i svetlu beskonačnog kreatora. Nastavite ujedinjeni u moći i miru jednog beskonačnog Kreatora. Adonai.