Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Ra materijal - Knjiga II, seansa 41


Zakon Jednog, Knjiga II, seansa 41
20.03.1981.

Ra: Ja sam Ra. Pozdravljam vas u ljubavi i svetlu jednog beskona?nog Kreatora. Mi sada komuniciramo.

Ispitiva?: Imam jedno logisti?ko pitanje za po?etak. Znam da je pomalo glupo pitanje, ali  ga moram postaviti da bih bio siguran. Postoji mogu?nost da ?emo morati da se preselimo sa ove lokacije. Da li ?e to imati bilo kakav uticaj na naš kontakt sa Ra?

Ra: Ja sam Ra. To nije glupo pitanje. Sama po sebi, lokacija nije od važnosti jer, zar nismo u kreaciji? Me?utim, mesto rada bi svakako trebalo da bude brižljivo ure?eno sa vaše strane, da bude na odgovaraju?em vibracionom nivou ili bismo sugerisali pro?iš?avanje prostora i kontemplaciju o svrsi pre po?etka rada.

Ispitiva?: Upoznat sam sa Ritualom Manjeg Pentagrama. Pitao sam se da li bi taj ritual bio od koristi u priremanju mesta za ovakav tip rada?

Ra: Ja sam Ra. To je ta?no.

Ispitiva?: U pokušaju da izgradim razumevanje od po?etka, da tako kažem, po?evši od inteligentne beskona?nosti do našeg sadašnjeg postojanja, mislim da bi trebalo da se vratim unazad i istražim naše Sunce, budu?i da je ono sub-Logos koji kreira sve o ?emu sti?emo iskustva u ovom odre?enom planetarnom sistemu. Ho?ete li mi dati opis našeg Sunca?

Ra: Ja sam Ra. To je pitanje na koje nije lako odgovoriti na vašem jeziku, jer Sunce ima razli?ite aspekte u odnosu na inteligentnu beskona?nost i u odnosu na svaki denzitet svake planete, kako vi zovete te sfere. Osim toga, te razlike se protežu na metafizi?ku ravan ili vremensko/prostorni deo vaše kreacije.

U vezi sa inteligentnom beskona?noš?u, sun?evo telo je, kao i svi delovi beskona?ne kreacije, deo te beskona?nosti.

U vezi sa potenciranom inteligentnom beskona?noš?u koja koristi inteligentnu energiju, ono je izdanak, da tako kažemo, Logosa mnogo ve?eg broja sub-Logosa. Ta veza je hijerarhijska utoliko da sub-Logos koristi inteligentnu energiju na na?in koji je odre?en od strane Logosa i svoju slobodnu volju da ko-kreira, možemo re?i, sve nijanse vaših denziteta onakve kakve ih doživljavate.

U vezi sa denzitetima, sun?evo telo se fizi?ki može posmatrati kao veliko telo gasovitih elemenata koji podležu procesu fuzije i isijavaju toplotu i svetlost.

Metafizi?ki, Sunce ostvaruje zna?aj od ?etvtog do sedmog denziteta u skladu sa rastu?im sposobnostima entiteta na tim denzitetima da shvate prirodu žive kreacije i ko-entiteta ili drugog – sebe ovog sun?evog tela. Tako od šestog denziteta Sunce može biti pose?eno i naseljeno od strane onih koji prebivaju u vremenu/prostoru i može ?ak biti delimi?no kreirano procesima koje tokom svoje evolucije obavljaju šesto-denzitetski entiteti.

Ispitiva?: Da li ste vašom poslednjom izjavom mislili da šesto-denzitski entiteti zaista kreiraju manifestacije Sunca u svom denzitetu? Možete li objasniti šta ste mislili pod tim.

Ra: Ja sam Ra. U ovom denzitetu neki entiteti, ?iji je na?in reprodukcije fuzija, mogu izabrati da taj deo iskustva izvedu kao za?etak dela sun?evog tela. Možete razmišljati o ?esticama svetla koje primate kao o izdancima generativnog izraza šesto-denzitetske ljubavi.

Ispitiva?: Možemo li onda re?i da šesto-denzitetski entiteti koriste taj mehanizam da bi bili Sub-Kreatori bliži beskona?nom Kreatoru?

Ra: Ja sam Ra. To je potpuno ta?no kada se posmatra u poslednjim delovima šestog denziteta u kojima se traže iskustva denziteta prolaza.

Ispitiva?: Hvala vam. Ono što bih sada želeo da istražim je šta se dogodilo kada je formiran prvi denzitet i kako su prvi energetski centri oblikovani u ljudima. Da li ima smisla pitati vas da li samo Sunce ima denzitet ili ono predstavlja sve denzitete?

Ra: Ja sam Ra. Sub-Logos je ?itava oktava i nije entitet sa iskustvom u?enja/podu?avanja od drugih entiteta kao vi sami.

Ispitiva?: Da?u jednu izjavu o tome kako ovo razumem i zamoliti vas da me ispravite. Intiuitivno vidim da je prvi denzitet oblikovan od strane energetskog centra koji je vrtlog. Taj vrtlog zatim izaziva kružno kretanja, koje sam spomenuo ranije, vibracije koja je svetlo i koja onda po?inje da se kondezuje u materije prvog denziteta. Da li je to ta?no?
.
Ra: Ja sam Ra. To je ta?no u onoj meri dokle doseže vaš razum. Me?utim, dobro je naglasiti da Logos ima plan svih denziteta oktave u potencijalnoj potpunosti pre ulaska u kontinuum prostora/vremena na prvom denzitetu. Tako energetski centri postoje pre nego što se manifestuju.

Ispitiva?: Koje je onda najednostavnije manifestovano bi?e? Pretpostavljam da bi to mogla biti pojedina?na ?elija ili nešto sli?no tome. Kako to funkcioniše s obzirom na energetske centre?

Ra: Ja sam Ra. Najjednostavnije manifestovano bi?e je svetlost ili kako ga vi nazivate foton. U vezi sa energetskim centrima to se može posmatrati kao centar ili osnova svih artikulisanih energetskih polja.

Ispitiva?: Kada je prvi denzitet formiran, imali smo vatru, vazduh, zemlju i vodu. U nekom trenutku došlo je do prvog kretanja ili individualizacije života u delovima svesti koja može samostalno da se kre?e. Možete li opisati taj proces kreacije i koji tip energetskog centra je to bi?e imalo.

Ra: Ja sam Ra. Prvi denzitet ili denzitet crvenog spektra, iako privu?en u pravcu rasta, nije odgovaraju?a vibracija za stanje pogodno za ono što biste nazvali iskrom svesnosti. Kako se vibraciona energija kre?e od crvenog ka narandžastom, vibraciono okruženje postaje takvo da stimuliše one hemijske supstance da se kombinuju na takav na?in da ljubav i svetlost zapo?nu funkciju rasta.

Pretpostavka koju ste ranije izneli u vezi sa pojedina?nim ?elijskim entitetima kao što je polimofus dinafligalete je ta?na. Mehanizam je privla?enje na gore uz spiralu svetla. Ne postoji ništa slu?ajno u vezi sa ovim ili bilo kojim drugim delom evolucije.

Ispitiva?: Koliko se se?am, polimofus dinaflagalate ima kao osnovnu ?eliju gvož?e pre nego bakar. Možete li komentarisati to?

Ra: Ja sam Ra. Ta informacije nije centralna. Osnova bilo kojeg metabolizma, možemo re?i, je ono što svoje poreklo ima u hemijskim supstancama iz okruženja.

Ispitiva?: Komentarisao sam ovo zato što kretanje našeg životinjskog života karakteriše ?elija bakra, dok su ?elije gvož?a u biljnim vrstama, što možda ukazuje na tranziciju od biljaka do životinjskog života. Da li grešim? Moje se?anje na ovo je pomalo maglovito.

Ra: Ja sam Ra. Ne bi se moglo re?i da niste u pravu, ali zaklju?ke ne bi trebalo izoditi iz takvih informacija. Postoji nekoliko razli?itih tipova baza za svesne entitete ne samo na ovoj planetarnoj sferi, ve? u mnogo širem opsegu formi na planetaranim sferama drugih Sub-Logosa. Hemijsko vozilo je uobi?ajeni dom svesti. Pitanje od interesa je pre funkcionisanje svesti nego hemijsko ure?enje fizi?kog vozila.

Mi smo posmatrali one koje nazivate nau?nicima kako intenzivno razmatraju mnoge razlike i mogu?e unutrašnje veze izme?u razli?itih stepenova, tipova i stanja životnih oblika. To nije plodan materijal jer je posledica trenutnog izbora vašeg Sub-Logosa.

Ispitiva?: Nisam želio da trošim vreme tim pitanjem ve? se jednostavno desilo da ste spomenuli tu pojedina?nu ?eliju. Da li ti polumofus dinaflagalate ima narandžasti energetski centar.

Ra: Ja sam Ra. To je ta?no.

Ispitiva?: Da li je ovaj energetski centar u veoma maloj meri povezan sa narandžastim energetskim centrom u ?oveku?

Ra: Ja sam Ra. Prava boja je potpuno ista. Me?utim, svesnost drugog denziteta je na po?etku primitivna i koriš?enje narandžastog spektra je ograni?eno na izražavanje samog sebe, što možete posmatrati kao kretanje i opstanak.

Na tre?em denzitetu, u ovo vreme, ta privrženost narandžastom spektru ima mnogo kompleksniji sistem distorzije kroz koju se manifestuje narandžasti zrak. To je pomalo komplikovano. Pokuša?emo da pojednostavimo.

Odgovaraju?a prava boja za tre?i denzitet je, kao što znate, žuta. Me?utim, uticaji prave boje zelene, koji deluju na žuti spektar, kod mnogih entiteta izazivaju povratak na brigu za samog sebe umesto da se nastavi ka orijentaciji prema drugima - sebi odnosno ka zelenom zraku. Može se smatrati da ovo ima prirodu negativne polarizacije, jer negativno polarizovani entitet radi veoma intenzivno sa najdubljom manifestacijom grupe energija žutog spektra, naro?ito putem manipulacije drugih – sebe da bi služio samom sebi. To poništava narandžasti zrak i možemo dodati da ih je mnogo na vašem planetu u ovo vreme koji ose?aju vibracije prave zelene boje i odgovaraju odbacivanjem ustavnih i društvenih aktivnosti kao takvih i iznova tragaju za sobom.

Me?utim, budu?i da žuti spektar nije razvijen na odgovaraju?i na?in, tako da izbalansira li?nu vibracionu skalu entiteta, entitet se suo?ava sa zadatkom dalje aktivacije i balansiranja samog sebe u odnosu na samog sobe, što su manifestacije narandžastog zraka na ovoj ta?ki prostora/vremena.

Tako se kod prave narandžaste boje ne javljaju razlike. Me?utim, manifestacije ovog ili nekog drugog zraka se mogu posmatrati kao razli?ite u zavisnosti od vibracionog nivoa i balansa uma/tela ili celine uma/tela/duha koji izražavaju te energije.

Ispitiva?: Možete li mi navesti najednostavniji i prvi entitet koji ima i narandžasti i žuti energetski centar?

Ra: Ja sam Ra. Oni koji na vašoj planetarnoj sferi imaju prvi žuti zrak iskustva su one životinje i biljke za koje je neophodna biseksualna reprodukcija ili oni ?iji opstanak i rast na neki na?in zavisi od drugih-sebe.

Ispitiva?: Koji bi onda bio najjednostavnijii entitet koji ima aktiviran crveni, narandžasti, žuti i zeleni zrak?

Ra: Ja sam Ra. Ove informacije su bile pokrivene u prošloj seansi. Da bi možda pojednostavili vaše pitanje, na tre?em denzitetu se svaki centar može posmatrati kao potencijalno aktiviran, kasni drugi denzitet ima mogu?nost, ako efikasno koristi iskustva, vibriranja i aktiviranja zelenog zraka.

Bi?e tre?eg denziteta, imaju?i potencijal za potpunu samo – svest, time ima i potencijal za makar minimalno aktiviranje svih energetskih centara. ?etvrti, peti i šesti denziteti usavršavaju više energetske centre. Sedmi denzitet je denzitet potpunosti i okretanja ka bezvremenosti i ve?nosti.

Ispitiva?: Da li onda životinja na drugom denzitetu na neki na?in ima sve energetske centre u svom bi?u, samo što oni još nisu aktivirani?

Ra: Ja sam Ra. To je potpuno ta?no.

Ispitiva?: Onda je životinja na drugom denzitetu sa?injena od svetlosti. Ono do ?ega pokušavam da do?em je veza izme?u svetlosti koju su razli?ita tela životinja kreirala i veze sa onim energetskim centrima koji su aktivni i onih koji nisu aktivni i kako je sve to povezano sa Logosom. Teško je formulisati ovo pitanje. Možete li mi dati neku vrstu odgovora?
Ra: Ja sam Ra. Odgovor je da se vaš misaoni proces preusmeri i odvoji od svakog mehani?kog pogleda na evoluciju. Volja Logosa definiše potencijale koji su dostupni entitetu koji evoluira. Volja entiteta koji evoluira je pojedina?na mera kursa i brzine aktiviranja i balansiranja razli?itih energetskih centara.

Ispitiva?: Hvala vam. U seansi od pre dva dana ste spomenuli razli?itu brzinu rotacije ili aktiviranja energetskih centara. Šta ste mislili pod tim?

Ra: Ja sam Ra. Svaki energetski centar ima široku skalu rotacione brzine ili kako biste mogli jasnije da sagledate, boju i sjaj. Što se snažnije volja entiteta koncentriše i pre?iš?ava svaki energetski centar, to je on sjajniji ili rotaciono aktivniji. Nije neophodno da svaki energetski centar bude aktiviran u slu?aju samo – svesnog entiteta. Zato entiteti mogu imati ekstremno sjajne energetske centre dok su u prili?noj meri neizbalansirani u aspektu violetnog zraka, usled toga što ne obra?aju pažnju na totalnost iskustava (Prema Ra, violetni centar je manifestacija istinskog sopstva. Prim.prev.).

Klju? balansa se može posmatrati kao neprora?unati, spontani i iskreni odgovor entiteta na iskustva, tako da se iskustva koriste u najvišem stepenu, a zatim primenjuju vežbe balansiranja i zauzima odgovaraju?i stav u naj?istijoj manifestaciji energetskih centara u violetnom zraku. To je razlog zašto sjaj ili rotanciona brzina energetskog centra nema prednost nad aspektima balansa ili manifestacijom violetnog zraka nekog entiteta u pogledu zrelosti za žetvu; neizbalansirani entitet, posebno u oblasti primarnih zraka, ne?e biti u stanju da održe uticaje ljubavi i svetlosti inteligentene beskona?nosti u stepenu koji je potreban za žetvu.

Ispitiva?: Možete li mi re?i razliku izme?u prostora/vremena i vremena/prostora?

Ra: Ja sam Ra. Koriste?i vaše re?i, to je razlika izme?u vidljivog i nevidljivog ili fizi?kog i metafizi?kog. Koriste?i matemati?ke termine, kao onaj koga zovete Larson, razlika je ta izme?u s/t i t/s.

Ispitiva?: U prošloj seansi ste spomenuli koncept posta za uklanjanje neželjenih misaonih-formi. Možete li proširiti taj proces i dodatno objasniti kako sve to funkcioniše?

Ra: Ja sam Ra. Kao i sve druge tehnike isceljenja, ono mora biti koriš?eno od strane svesnog bi?a; to je bi?e koje je svesno da su neumerenost i nepoželjne materije u telu analogne neumerenosti i neželjenim materijama u umu ili duhu. Tako se disciplina ili uzdržavanje od neodgovaraju?eg, kao poželjan deo sopstva, spušta kroz drvo uma, kroz deblo uma do podsvesnih nivoa, gde se stvara veza i time telo, um i duh u jedinstvu izražavaju uzdržavanje od neumerenosti i nepoželjnih spiritualnih ili mentalnih materija  kao deo entiteta.

Sve one onda otpadaju i entitet, razumevaju?i, ako tako želite, i prihvataju?i prirodu odba?enih materija kao dela ve?eg sebe, kroz akcije volje pre?iš?ava i usavršava celinu uma/tela/duha dovode?i do manifestacije željeni stav kompleksa uma ili duha.

Ispitiva?: To bi onda bilo kao svesno reprogramiranje katalizatora? Na primer, za neke entitete katalizator je programiran od strane višeg ja da kreira iskustvo, tako da se entitet može osloboditi nepoželjnih sklonosti. Da li ?e to biti analogno entitetovom svesnom programiranju tog osloba?anja i koriš?enja posta kao metode komunikacije sa samim sobom?

Ra: Ja sam Ra. To nije samo ta?no ve? se može proširiti. Ja, ako je u dovoljnom stepenu svesno rada katalizatora i tehnika programiranja, može putem koncetracije volje i sposobnosti vere da samo izazove reprogramiranje nezavisno od posta, dijete ili drugih sli?nih aktivnosti, koje zahtevaju disciplinu.

Ispitiva?: Imam knjigu „INICIJACIJA“, u kojoj jedna žena opisuje inicijaciju. Da li ste upoznati sa sadržajem ove knjige?

Ra: Ja sam Ra. To je ta?no. Skenirali smo vaš um.

Ispitiva?: Pro?itao sam samo deo, ali sam se pitao da li je u?enje u knjizi u pogledu balansiranja u?enje Ra?

Ra: Ja sam Ra. To je u osnovi ta?no uz distorzije koje se mogu sagledati kada se ovaj materijal uporedi sa materijalom koji smo vam mi ponudili.

Ispitiva?: Zašto se crveni, žuti i plavi energetski centar nazivaju primarnim centrima? Mislim da sam iz prošlog materijala to shvatio, ali da li postoji neki trag tih primarnih boja unazad do inteligentne beskona?nosti koji ima dublji smisao od onoga što ste nam preneli?

Ra: Ja sam Ra. Mi ne možemo re?i šta nekom entitetu može izgledati duboko. Crveni, žuti i plavi zraci su primarni zato što ozna?avaju aktivnosti primarne prirode.

Crveni zrak je osnova; narandžasti zrak je kretanje ka žutom zraku koji je zrak samo – svesti i interakcije. Zeleni zrak je kretanje kroz razli?ita iskustva razmene energije, koja su povezana sa empatijom i sve-opraštaju?om ljubavi, do primarnog plavog zraka koji predstavlja prvi zrak radijacije sebe bez obzira na aktivnosti. Entitet zelenog zraka je nedelotvoran nao?igled blokada drugih – sebe. Entitet plavog zraka je Ko-Kreator. To može jednostavno možda biti ponavljanje nekih prošlih aktivnosti, ali ako razmotrite funkciju Logosa kao reprezentanta beskona?nog Kreatora u efektima znanja Kreatora o samom sebi, možda možete videti korake pomo?u kojih ovo može biti postignuto.

Možemo li zamoliti za još jedno opširno pitanje pre nego što napustimo seansu?

Ispitiva?: Ovo bi moglo biti preduga?ko pitanje za ovu seansu, ali ?u ga postaviti i ukoliko je predugo, možemo nastaviti i kasnije. Možete li mi re?i o razvoju socijalno-memorijskog kompleksa Ra od samog za?etka i koji katalizator se koristio da bi dospeli gde ste sada u aktivaciji zraka?

Ra: Ja sam Ra. Pitanje ne zahteva dug odgovor, jer smo mi, koji su iskusili vibracione denzitete na planetarnoj sferi koju zovete Venerom, imali tu pogodnost da se kre?emo u harmoniji sa planetarnim vibracijama, uz harmoni?no diplomiranje na drugi, tre?i i ?etvrti denzitet i uz veoma ubrzana ?etvrto-denzitetska iskustva.

Proveli smo mnogo vremena/prostora, ako tako želite, na petom denzitetu, balansiraju?i intenzivno saose?anje koje smo stekli na ?etvrtom denzitetu. Prelazak je opet bio harmoni?an i naš socijalno-memorijski kompleks, koji je bio bukvalno cementiran na ?etvrtom denzitetu, je zadržao veoma snažnu prirodu i volju za pružanjem pomo?i.

Naš šesto-denzitetski rad je tako?e bio ubrzan zbog harmonije našeg socijalno-memorijskog kompleksa, tako da smo bili u mogu?nosti da se kao ?lanovi Konfederacije ?ak i brže približimo diplomiranju na sedmi denzitet. Me?utim, naša harmonija je bila tužan izvor naivnosti prilikom rada sa vašom planetom. Postoji li neko kratko pitanje pre nego što napustimo ovaj entitet?

Ispitiva?: Postoji li nešto što možemo uraditi da bi instrument bio pogodniji za kontakt ili da bismo unapredili kontakt.

Ra: Ja sam Ra. Sve je dobro. Ostavljam vas, moji prijatelji, u ljubavi i svetlu jednog beskona?nog Kreatora. Nastavite, ujedinjeni u mo?i i miru jednog beskona?nog Kreatora. Adonai.