Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Ra materijal - Knjiga II, seansa 41


Zakon Jednog, Knjiga II, seansa 41
20.03.1981.

Ra: Ja sam Ra. Pozdravljam vas u ljubavi i svetlu jednog beskonačnog Kreatora. Mi sada komuniciramo.

Ispitivač: Imam jedno logističko pitanje za početak. Znam da je pomalo glupo pitanje, ali  ga moram postaviti da bih bio siguran. Postoji mogućnost da ćemo morati da se preselimo sa ove lokacije. Da li će to imati bilo kakav uticaj na naš kontakt sa Ra?

Ra: Ja sam Ra. To nije glupo pitanje. Sama po sebi, lokacija nije od važnosti jer, zar nismo u kreaciji? Međutim, mesto rada bi svakako trebalo da bude brižljivo uređeno sa vaše strane, da bude na odgovarajućem vibracionom nivou ili bismo sugerisali pročišćavanje prostora i kontemplaciju o svrsi pre početka rada.

Ispitivač: Upoznat sam sa Ritualom Manjeg Pentagrama. Pitao sam se da li bi taj ritual bio od koristi u priremanju mesta za ovakav tip rada?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: U pokušaju da izgradim razumevanje od početka, da tako kažem, počevši od inteligentne beskonačnosti do našeg sadašnjeg postojanja, mislim da bi trebalo da se vratim unazad i istražim naše Sunce, budući da je ono sub-Logos koji kreira sve o čemu stičemo iskustva u ovom određenom planetarnom sistemu. Hoćete li mi dati opis našeg Sunca?

Ra: Ja sam Ra. To je pitanje na koje nije lako odgovoriti na vašem jeziku, jer Sunce ima različite aspekte u odnosu na inteligentnu beskonačnost i u odnosu na svaki denzitet svake planete, kako vi zovete te sfere. Osim toga, te razlike se protežu na metafizičku ravan ili vremensko/prostorni deo vaše kreacije.

U vezi sa inteligentnom beskonačnošću, sunčevo telo je, kao i svi delovi beskonačne kreacije, deo te beskonačnosti.

U vezi sa potenciranom inteligentnom beskonačnošću koja koristi inteligentnu energiju, ono je izdanak, da tako kažemo, Logosa mnogo većeg broja sub-Logosa. Ta veza je hijerarhijska utoliko da sub-Logos koristi inteligentnu energiju na način koji je određen od strane Logosa i svoju slobodnu volju da ko-kreira, možemo reći, sve nijanse vaših denziteta onakve kakve ih doživljavate.

U vezi sa denzitetima, sunčevo telo se fizički može posmatrati kao veliko telo gasovitih elemenata koji podležu procesu fuzije i isijavaju toplotu i svetlost.

Metafizički, Sunce ostvaruje značaj od četvtog do sedmog denziteta u skladu sa rastućim sposobnostima entiteta na tim denzitetima da shvate prirodu žive kreacije i ko-entiteta ili drugog – sebe ovog sunčevog tela. Tako od šestog denziteta Sunce može biti posećeno i naseljeno od strane onih koji prebivaju u vremenu/prostoru i može čak biti delimično kreirano procesima koje tokom svoje evolucije obavljaju šesto-denzitetski entiteti.

Ispitivač: Da li ste vašom poslednjom izjavom mislili da šesto-denzitski entiteti zaista kreiraju manifestacije Sunca u svom denzitetu? Možete li objasniti šta ste mislili pod tim.

Ra: Ja sam Ra. U ovom denzitetu neki entiteti, čiji je način reprodukcije fuzija, mogu izabrati da taj deo iskustva izvedu kao začetak dela sunčevog tela. Možete razmišljati o česticama svetla koje primate kao o izdancima generativnog izraza šesto-denzitetske ljubavi.

Ispitivač: Možemo li onda reći da šesto-denzitetski entiteti koriste taj mehanizam da bi bili Sub-Kreatori bliži beskonačnom Kreatoru?

Ra: Ja sam Ra. To je potpuno tačno kada se posmatra u poslednjim delovima šestog denziteta u kojima se traže iskustva denziteta prolaza.

Ispitivač: Hvala vam. Ono što bih sada želeo da istražim je šta se dogodilo kada je formiran prvi denzitet i kako su prvi energetski centri oblikovani u ljudima. Da li ima smisla pitati vas da li samo Sunce ima denzitet ili ono predstavlja sve denzitete?

Ra: Ja sam Ra. Sub-Logos je čitava oktava i nije entitet sa iskustvom učenja/podučavanja od drugih entiteta kao vi sami.

Ispitivač: Daću jednu izjavu o tome kako ovo razumem i zamoliti vas da me ispravite. Intiuitivno vidim da je prvi denzitet oblikovan od strane energetskog centra koji je vrtlog. Taj vrtlog zatim izaziva kružno kretanja, koje sam spomenuo ranije, vibracije koja je svetlo i koja onda počinje da se kondezuje u materije prvog denziteta. Da li je to tačno?
.
Ra: Ja sam Ra. To je tačno u onoj meri dokle doseže vaš razum. Međutim, dobro je naglasiti da Logos ima plan svih denziteta oktave u potencijalnoj potpunosti pre ulaska u kontinuum prostora/vremena na prvom denzitetu. Tako energetski centri postoje pre nego što se manifestuju.

Ispitivač: Koje je onda najednostavnije manifestovano biće? Pretpostavljam da bi to mogla biti pojedinačna ćelija ili nešto slično tome. Kako to funkcioniše s obzirom na energetske centre?

Ra: Ja sam Ra. Najjednostavnije manifestovano biće je svetlost ili kako ga vi nazivate foton. U vezi sa energetskim centrima to se može posmatrati kao centar ili osnova svih artikulisanih energetskih polja.

Ispitivač: Kada je prvi denzitet formiran, imali smo vatru, vazduh, zemlju i vodu. U nekom trenutku došlo je do prvog kretanja ili individualizacije života u delovima svesti koja može samostalno da se kreće. Možete li opisati taj proces kreacije i koji tip energetskog centra je to biće imalo.

Ra: Ja sam Ra. Prvi denzitet ili denzitet crvenog spektra, iako privučen u pravcu rasta, nije odgovarajuća vibracija za stanje pogodno za ono što biste nazvali iskrom svesnosti. Kako se vibraciona energija kreće od crvenog ka narandžastom, vibraciono okruženje postaje takvo da stimuliše one hemijske supstance da se kombinuju na takav način da ljubav i svetlost započnu funkciju rasta.

Pretpostavka koju ste ranije izneli u vezi sa pojedinačnim ćelijskim entitetima kao što je polimofus dinafligalete je tačna. Mehanizam je privlačenje na gore uz spiralu svetla. Ne postoji ništa slučajno u vezi sa ovim ili bilo kojim drugim delom evolucije.

Ispitivač: Koliko se sećam, polimofus dinaflagalate ima kao osnovnu ćeliju gvožđe pre nego bakar. Možete li komentarisati to?

Ra: Ja sam Ra. Ta informacije nije centralna. Osnova bilo kojeg metabolizma, možemo reći, je ono što svoje poreklo ima u hemijskim supstancama iz okruženja.

Ispitivač: Komentarisao sam ovo zato što kretanje našeg životinjskog života karakteriše ćelija bakra, dok su ćelije gvožđa u biljnim vrstama, što možda ukazuje na tranziciju od biljaka do životinjskog života. Da li grešim? Moje sećanje na ovo je pomalo maglovito.

Ra: Ja sam Ra. Ne bi se moglo reći da niste u pravu, ali zaključke ne bi trebalo izoditi iz takvih informacija. Postoji nekoliko različitih tipova baza za svesne entitete ne samo na ovoj planetarnoj sferi, već u mnogo širem opsegu formi na planetaranim sferama drugih Sub-Logosa. Hemijsko vozilo je uobičajeni dom svesti. Pitanje od interesa je pre funkcionisanje svesti nego hemijsko uređenje fizičkog vozila.

Mi smo posmatrali one koje nazivate naučnicima kako intenzivno razmatraju mnoge razlike i moguće unutrašnje veze između različitih stepenova, tipova i stanja životnih oblika. To nije plodan materijal jer je posledica trenutnog izbora vašeg Sub-Logosa.

Ispitivač: Nisam želio da trošim vreme tim pitanjem već se jednostavno desilo da ste spomenuli tu pojedinačnu ćeliju. Da li ti polumofus dinaflagalate ima narandžasti energetski centar.

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: Da li je ovaj energetski centar u veoma maloj meri povezan sa narandžastim energetskim centrom u čoveku?

Ra: Ja sam Ra. Prava boja je potpuno ista. Međutim, svesnost drugog denziteta je na početku primitivna i korišćenje narandžastog spektra je ograničeno na izražavanje samog sebe, što možete posmatrati kao kretanje i opstanak.

Na trećem denzitetu, u ovo vreme, ta privrženost narandžastom spektru ima mnogo kompleksniji sistem distorzije kroz koju se manifestuje narandžasti zrak. To je pomalo komplikovano. Pokušaćemo da pojednostavimo.

Odgovarajuća prava boja za treći denzitet je, kao što znate, žuta. Međutim, uticaji prave boje zelene, koji deluju na žuti spektar, kod mnogih entiteta izazivaju povratak na brigu za samog sebe umesto da se nastavi ka orijentaciji prema drugima - sebi odnosno ka zelenom zraku. Može se smatrati da ovo ima prirodu negativne polarizacije, jer negativno polarizovani entitet radi veoma intenzivno sa najdubljom manifestacijom grupe energija žutog spektra, naročito putem manipulacije drugih – sebe da bi služio samom sebi. To poništava narandžasti zrak i možemo dodati da ih je mnogo na vašem planetu u ovo vreme koji osećaju vibracije prave zelene boje i odgovaraju odbacivanjem ustavnih i društvenih aktivnosti kao takvih i iznova tragaju za sobom.

Međutim, budući da žuti spektar nije razvijen na odgovarajući način, tako da izbalansira ličnu vibracionu skalu entiteta, entitet se suočava sa zadatkom dalje aktivacije i balansiranja samog sebe u odnosu na samog sobe, što su manifestacije narandžastog zraka na ovoj tački prostora/vremena.

Tako se kod prave narandžaste boje ne javljaju razlike. Međutim, manifestacije ovog ili nekog drugog zraka se mogu posmatrati kao različite u zavisnosti od vibracionog nivoa i balansa uma/tela ili celine uma/tela/duha koji izražavaju te energije.

Ispitivač: Možete li mi navesti najednostavniji i prvi entitet koji ima i narandžasti i žuti energetski centar?

Ra: Ja sam Ra. Oni koji na vašoj planetarnoj sferi imaju prvi žuti zrak iskustva su one životinje i biljke za koje je neophodna biseksualna reprodukcija ili oni čiji opstanak i rast na neki način zavisi od drugih-sebe.

Ispitivač: Koji bi onda bio najjednostavnijii entitet koji ima aktiviran crveni, narandžasti, žuti i zeleni zrak?

Ra: Ja sam Ra. Ove informacije su bile pokrivene u prošloj seansi. Da bi možda pojednostavili vaše pitanje, na trećem denzitetu se svaki centar može posmatrati kao potencijalno aktiviran, kasni drugi denzitet ima mogućnost, ako efikasno koristi iskustva, vibriranja i aktiviranja zelenog zraka.

Biće trećeg denziteta, imajući potencijal za potpunu samo – svest, time ima i potencijal za makar minimalno aktiviranje svih energetskih centara. Četvrti, peti i šesti denziteti usavršavaju više energetske centre. Sedmi denzitet je denzitet potpunosti i okretanja ka bezvremenosti i večnosti.

Ispitivač: Da li onda životinja na drugom denzitetu na neki način ima sve energetske centre u svom biću, samo što oni još nisu aktivirani?

Ra: Ja sam Ra. To je potpuno tačno.

Ispitivač: Onda je životinja na drugom denzitetu sačinjena od svetlosti. Ono do čega pokušavam da dođem je veza između svetlosti koju su različita tela životinja kreirala i veze sa onim energetskim centrima koji su aktivni i onih koji nisu aktivni i kako je sve to povezano sa Logosom. Teško je formulisati ovo pitanje. Možete li mi dati neku vrstu odgovora?
Ra: Ja sam Ra. Odgovor je da se vaš misaoni proces preusmeri i odvoji od svakog mehaničkog pogleda na evoluciju. Volja Logosa definiše potencijale koji su dostupni entitetu koji evoluira. Volja entiteta koji evoluira je pojedinačna mera kursa i brzine aktiviranja i balansiranja različitih energetskih centara.

Ispitivač: Hvala vam. U seansi od pre dva dana ste spomenuli različitu brzinu rotacije ili aktiviranja energetskih centara. Šta ste mislili pod tim?

Ra: Ja sam Ra. Svaki energetski centar ima široku skalu rotacione brzine ili kako biste mogli jasnije da sagledate, boju i sjaj. Što se snažnije volja entiteta koncentriše i prečišćava svaki energetski centar, to je on sjajniji ili rotaciono aktivniji. Nije neophodno da svaki energetski centar bude aktiviran u slučaju samo – svesnog entiteta. Zato entiteti mogu imati ekstremno sjajne energetske centre dok su u priličnoj meri neizbalansirani u aspektu violetnog zraka, usled toga što ne obraćaju pažnju na totalnost iskustava (Prema Ra, violetni centar je manifestacija istinskog sopstva. Prim.prev.).

Ključ balansa se može posmatrati kao neproračunati, spontani i iskreni odgovor entiteta na iskustva, tako da se iskustva koriste u najvišem stepenu, a zatim primenjuju vežbe balansiranja i zauzima odgovarajući stav u najčistijoj manifestaciji energetskih centara u violetnom zraku. To je razlog zašto sjaj ili rotanciona brzina energetskog centra nema prednost nad aspektima balansa ili manifestacijom violetnog zraka nekog entiteta u pogledu zrelosti za žetvu; neizbalansirani entitet, posebno u oblasti primarnih zraka, neće biti u stanju da održe uticaje ljubavi i svetlosti inteligentene beskonačnosti u stepenu koji je potreban za žetvu.

Ispitivač: Možete li mi reći razliku između prostora/vremena i vremena/prostora?

Ra: Ja sam Ra. Koristeći vaše reči, to je razlika između vidljivog i nevidljivog ili fizičkog i metafizičkog. Koristeći matematičke termine, kao onaj koga zovete Larson, razlika je ta između s/t i t/s.

Ispitivač: U prošloj seansi ste spomenuli koncept posta za uklanjanje neželjenih misaonih-formi. Možete li proširiti taj proces i dodatno objasniti kako sve to funkcioniše?

Ra: Ja sam Ra. Kao i sve druge tehnike isceljenja, ono mora biti korišćeno od strane svesnog bića; to je biće koje je svesno da su neumerenost i nepoželjne materije u telu analogne neumerenosti i neželjenim materijama u umu ili duhu. Tako se disciplina ili uzdržavanje od neodgovarajućeg, kao poželjan deo sopstva, spušta kroz drvo uma, kroz deblo uma do podsvesnih nivoa, gde se stvara veza i time telo, um i duh u jedinstvu izražavaju uzdržavanje od neumerenosti i nepoželjnih spiritualnih ili mentalnih materija  kao deo entiteta.

Sve one onda otpadaju i entitet, razumevajući, ako tako želite, i prihvatajući prirodu odbačenih materija kao dela većeg sebe, kroz akcije volje prečišćava i usavršava celinu uma/tela/duha dovodeći do manifestacije željeni stav kompleksa uma ili duha.

Ispitivač: To bi onda bilo kao svesno reprogramiranje katalizatora? Na primer, za neke entitete katalizator je programiran od strane višeg ja da kreira iskustvo, tako da se entitet može osloboditi nepoželjnih sklonosti. Da li će to biti analogno entitetovom svesnom programiranju tog oslobađanja i korišćenja posta kao metode komunikacije sa samim sobom?

Ra: Ja sam Ra. To nije samo tačno već se može proširiti. Ja, ako je u dovoljnom stepenu svesno rada katalizatora i tehnika programiranja, može putem koncetracije volje i sposobnosti vere da samo izazove reprogramiranje nezavisno od posta, dijete ili drugih sličnih aktivnosti, koje zahtevaju disciplinu.

Ispitivač: Imam knjigu „INICIJACIJA“, u kojoj jedna žena opisuje inicijaciju. Da li ste upoznati sa sadržajem ove knjige?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno. Skenirali smo vaš um.

Ispitivač: Pročitao sam samo deo, ali sam se pitao da li je učenje u knjizi u pogledu balansiranja učenje Ra?

Ra: Ja sam Ra. To je u osnovi tačno uz distorzije koje se mogu sagledati kada se ovaj materijal uporedi sa materijalom koji smo vam mi ponudili.

Ispitivač: Zašto se crveni, žuti i plavi energetski centar nazivaju primarnim centrima? Mislim da sam iz prošlog materijala to shvatio, ali da li postoji neki trag tih primarnih boja unazad do inteligentne beskonačnosti koji ima dublji smisao od onoga što ste nam preneli?

Ra: Ja sam Ra. Mi ne možemo reći šta nekom entitetu može izgledati duboko. Crveni, žuti i plavi zraci su primarni zato što označavaju aktivnosti primarne prirode.

Crveni zrak je osnova; narandžasti zrak je kretanje ka žutom zraku koji je zrak samo – svesti i interakcije. Zeleni zrak je kretanje kroz različita iskustva razmene energije, koja su povezana sa empatijom i sve-opraštajućom ljubavi, do primarnog plavog zraka koji predstavlja prvi zrak radijacije sebe bez obzira na aktivnosti. Entitet zelenog zraka je nedelotvoran naočigled blokada drugih – sebe. Entitet plavog zraka je Ko-Kreator. To može jednostavno možda biti ponavljanje nekih prošlih aktivnosti, ali ako razmotrite funkciju Logosa kao reprezentanta beskonačnog Kreatora u efektima znanja Kreatora o samom sebi, možda možete videti korake pomoću kojih ovo može biti postignuto.

Možemo li zamoliti za još jedno opširno pitanje pre nego što napustimo seansu?

Ispitivač: Ovo bi moglo biti predugačko pitanje za ovu seansu, ali ću ga postaviti i ukoliko je predugo, možemo nastaviti i kasnije. Možete li mi reći o razvoju socijalno-memorijskog kompleksa Ra od samog začetka i koji katalizator se koristio da bi dospeli gde ste sada u aktivaciji zraka?

Ra: Ja sam Ra. Pitanje ne zahteva dug odgovor, jer smo mi, koji su iskusili vibracione denzitete na planetarnoj sferi koju zovete Venerom, imali tu pogodnost da se krećemo u harmoniji sa planetarnim vibracijama, uz harmonično diplomiranje na drugi, treći i četvrti denzitet i uz veoma ubrzana četvrto-denzitetska iskustva.

Proveli smo mnogo vremena/prostora, ako tako želite, na petom denzitetu, balansirajući intenzivno saosećanje koje smo stekli na četvrtom denzitetu. Prelazak je opet bio harmoničan i naš socijalno-memorijski kompleks, koji je bio bukvalno cementiran na četvrtom denzitetu, je zadržao veoma snažnu prirodu i volju za pružanjem pomoći.

Naš šesto-denzitetski rad je takođe bio ubrzan zbog harmonije našeg socijalno-memorijskog kompleksa, tako da smo bili u mogućnosti da se kao članovi Konfederacije čak i brže približimo diplomiranju na sedmi denzitet. Međutim, naša harmonija je bila tužan izvor naivnosti prilikom rada sa vašom planetom. Postoji li neko kratko pitanje pre nego što napustimo ovaj entitet?

Ispitivač: Postoji li nešto što možemo uraditi da bi instrument bio pogodniji za kontakt ili da bismo unapredili kontakt.

Ra: Ja sam Ra. Sve je dobro. Ostavljam vas, moji prijatelji, u ljubavi i svetlu jednog beskonačnog Kreatora. Nastavite, ujedinjeni u moći i miru jednog beskonačnog Kreatora. Adonai.