Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Ra materijal - Knjiga II, seansa 40


Zakon Jednog, Knjiga II, seansa 40
18.03.1981.

Ra: Ja sam Ra. Pozdravljam vas u ljubavi i svetlosti jednog beskona?nog Kreatora. Mi sada komuniciramo.

Ispitiva?: Dao bih jednu izjavu i zamolio vas da je ispravite. Pokušavam da napravim jednostavan model dela univerzuma u kome boravimo. Od Sub-Logosa, našeg sunca, emituje se bela svetlost, koja se sastoji od niza frekvencija, od crvene do ljubi?aste. Pretpostavljam da ta bela svetlost sadrži iskustva svih denziteta i kada u?emo u osmi denzitet, ulazimo u crnu rupu, koja na drugoj strani postaje drugi Logos ili sunce i zapo?inje slede?u oktavu iskustva. Možete li dati komentar uz ovu izjavu?

Ra: Ja sam Ra. Možemo komentarisati do izvesnog stepena. Koncept belog svetla Sub-Logosa, koje se odvaja u vidu prizme i ponovo apsorbuje u završnom poglavlju je u osnovi ta?an. Me?utim, postoje neke nijanse koje nisu samo semanti?ke prirode.

Belo svetlo, koje emituje i formira artikulisani Sub-Logos, ima svoj za?etak u onome što se metafizi?ki može posmatrati kao tama. Svetlo ulazi u tamu i transformiše je, uzrokuju?i organizaciju haosa, i postaje reflektuju?e ili radijantno. Tako dimenzije ulaze u postojanje.

Obrnuto, tama crne rupe je, metafizi?ki govore?i, koncentracija belog svetla koje se ponovo apsorbuje u jednog Kreatora. Kona?no, apsorbcija u jednog Kreatora se nastavlja dok beskona?ne kreacije ne dostignu dovoljnu spiritualnu masu da bi sve formirale veliko centralno sunce, ako to možete tako da zamislite, inteligentne energije koja ?eka na potencijal slobodne volje. Tako tranzicija oktave predstavlja proces koji se može posmatrati kao stupanje u bezvremenost nepojmljive prirode. Pokušaj da se to izmeri vašim vremenom bi bio beskoristan.

Zbog toga, proces kretanja kroz crnu rupu kona?ne spiritualne gravitacije uz istovremeni izlazak na slede?oj oktavi ne uzima u obzir dodatni koncept ili posledicu procesa koji je bezvremen.

Ispitiva?: Astronomi su zabeležili da je svetlost iz spiralne galaksije otprilike sedam puta manje nego što bi trebalo da bude kada se uzme u obzir kalkulisana masa galaksije. Pitam se da li je to bilo usled porasta spiritualne mase u galaksiji, onoga što zovemo beli patuljak.

Ra: Ja sam Ra. To je u osnovi ta?no i deo je puta ili procesa ciklusa kreacije.

Ispitiva?: Hvala vam. Tako?e sam se pitao da li prvi denzitet na neki na?in odgovara crvenoj boji, drugi narandžastoj, tre?i žutoj, da li denziteti odgovaraju bojama možda na taj na?in da osnovna vibracija, koja formira foton, koji sa svoje strane formira jezgro svih atomskih ?estica, ima veze sa bojom tog denziteta i da se ta vibracija poja?ava za drugi, tre?i, ?etvrti u skladu sa pove?anjem vibracija boje. Da li u tome ima bilo ?ega ta?nog?

Ra: Ja sam Ra. Ta?nost ?ak prevazilazi vašu tvrdnju. Prvo, u pravu ste u pretpostavci da kvant predstavlja prirodu svakog denziteta. Tako?e je ta?na vaša pretpostavka da se ti kvanti mogu sagledati u svojoj vibracionoj prirodi u skladu sa bojom, kako vi razumete ovu re?. Me?utim, tako?e je ta?no, kako ste pretpostavili a da niste pitali, da svaki denzitet metafizi?ki predstavlja karakteristi?ni kompleks svojih zraka. Tako je na prvom denzitetu crveni zrak osnova za sve što treba da do?e. U drugom denzitetu narandžasti zrak predstavlja osnovu. Na drugom denzitetu narandžasti zrak je zrak kretanja i rasta pojedinca i teži ka žutom zraku samo-svesti, manifestacije društvene strukture kao i individualne; tre?e-denzitetsko bi?e tako?e i tako dalje, pri ?emu svaki denzitet primarno ima svoj zrak i privla?i naredni zrak, guraju?i ka u evoluciju i u izvesnom stepenu boje?i i sen?e?i najvažniju boju tog denziteta.

Ispitiva?: Onda bi energetski centri pojedinca, pod uslovom da on u pravoj liniji evoluira od prvog do osmog denziteta, bili potpuno aktivirani ako sve radi kako treba?

Ra: Ja sam Ra. Hipoteti?ki govore?i, to je ta?no. Me?utim, potpuno aktivirano bi?e je retka pojava. Više važnosti se posve?uje harmoniji i balansu pojedinca. To je neophodno za diplomiranje kroz denzitete, jer primarni energetski centri treba da funkcionišu na takav na?in da komuniciraju sa inteligentnom beskona?noš?u, da prihvate i bivaju u tom svetlu u svoj njegovoj ?istoti.  Me?utim, potpuno aktiviranje svakog energetskog centra je majstorstvo nekolicine, jer svaki centar ima razli?itu brzinu rotacije ili aktivnosti. Važno je zapaziti da je za aktiviranje svih neophodnih centara do minimalnog neophodnog stepena važna harmonija i balans izme?u tih energetskih centara.

Ispitiva?: Hvala vam. Da kao primer uzmemo tranziciju sa drugog na tre?i denzitet. Kada se odigra tranzicija, da li se brzina vibracija, koja formira foton (jezgro svih ?estica na tom denzitetu) pove?ava sa vibracija, koje odgovaraju drugom denzitetu, ili narandžaste, do frekvencije koja se meri žutom bojom? Drugim re?ima, da li sve vibracije, koje formiraju denzitet, osnovne vibracije fotona, rastu u kvantnom modelu za relativno kratko vreme?

Ra: Ja sam Ra. To je ta?no. Tako na svakom denzitetu vidite postepeno pove?avanje vibracionog nivoa.

Ispitiva?: To sam i pretpostavljao. Da li bi frekvencija koja prelazi sa drugog na tre?i denzitet rasla od srednje ili prose?ne frekvencije narandžaste do srednje ili prose?ne žute frekvencije?

Ra: Ja sam Ra. Vaše pitanje je neodre?eno. Pokuša?emo da budemo od pomo?i. Frekvencija, koja je osnova svakog denziteta, se može posmatrati kao prava boja. Taj termin je nemogu?e definisati uz vaš sistem osetljivosti i nau?ne mere, jer svaka boja ima svoje vibracione karakteristike i na prostoru/vremenu i na vremenu/prostoru. Ta boja je onda obložena i osen?ena dugom razli?itih vibracionih nivoa unutar denziteta i vibracijama privla?enja istinske boje slede?eg denziteta.

Ispitiva?: Koliko je trajala tranzicija sa drugog na tre?i denzitet? Mislim da ste rekli generaciju i po. Da li je to ta?no?

Ra: Ja sam Ra. To je ta?no, prora?unato u vašim godinama, vreme bi iznosilo otprilike 1,350.

Ispitiva?: Koliko bi trajala tranzicija na ovoj planeti sa tre?eg na ?etvrti denzitet?

Ra: Ja sam Ra. To je teško proceniti usled nekarakteristi?nih anomalija kod ove tranzicije. Na ovoj ta?ki prostora/vremena postoje inkarnirana bi?a koja su zapo?ela ?etvrto-denzitetski rad. Me?utim, klima planetarne svesti usporava taj proces. Na ovoj odre?enoj ta?ki vektori mogu?nosti/verovatno?e ukazuju na period tranzicije od otprilike 100 do 700 vaših godina. To se ne može preciznije odrediti zbog nepostojanosti vaših ljudi na ovom prostoru/vremenu.

Ispitiva?: Da li se vibracija fotona ve? ubrzala?

Ra: Ja sam Ra. To je ta?no. To je uticaj koji je po?eo da uti?e na to da misli postaju stvari. (da se materijalizuju). Kao primer možete uzeti misli ljutnje koje postaju one ?elije u fizi?kom telu koje se otržu kontroli i uzrokuju ono što nazivate rak.

Ispitiva?: Pretpostavljam da je to ubrzanje vibracija po?elo pre otprilike dvadeset ili trideset godina. Da li je to ta?no?

Ra: Ja sam Ra. Prvi nagoveštaji su se javili pre otprilike ?etrdeset pet godina, energije vibriraju intenzivnije tokom ?etrdeset godina koje prethode kona?nom vibracionom prenosu, da tako kažemo, kvantnim skokom, kako vi ti nazivate.

Ispitiva?: Po?evši od perioda pre ?etrdeset pet godina i pretpostavivši ?itavo ubrzanje vibracija koje ?emo doživeti tokom ove promene denziteta, na kojoj ta?ki te vibracione promene se sada nalazimo izraženo u procentima?

Ra: Ja sam Ra. Vibraciona priroda vašeg okruženja je prave zelene boje. Ona je u ovo vreme gusto osen?ena narandžastom bojom planetarne svesti. Me?utim, priroda kvanta je takva, da prelaz preko granice predstavlja diskontinualno formiranje vibracionog nivoa.

Ispitiva?: Pomenuli ste da misli ljutnje uzrokuju rak. Možete li proširiti taj mehanizam na to kako on deluje kao katalizator i njegovu ukupnu svrhu?

Ra: Ja sam Ra. ?etvrti denzitet je denzitet otkrivenih informacija. Sopstva nisu skrivena od sebe i drugih-sebe. Disbalansi ili distorzije koje su destruktivne prirode se zato pokazuju na o?igledniji na?in, tako da vozilo celine uma/tela/duha deluje kao izvor pouka za samo-realizaciju. Bolesti kao što je rak su veoma pristupa?ne za samo-isceljenje, jednom kada pojedinac shvati destruktivan uticaj.

Ispitiva?: Vi onda kažete da je rak mentalno lako izle?iti i da je on dobar u?itelj jer ga je mentalno lako izle?iti i jednom kada entitet oprosti drugom-sebi na koga je ljut, kancer ?e nestati. Da li je to ta?no?

Ra: Ja sam Ra. To je delimi?no ta?no. Drugi deo izle?enja je povezan sa oproštajem sebi i snažno poja?anim poštovanjem prema sebi. Ono se prigodno može iskazati obra?anjem pažnje na pitanje ishrane. To je veoma ?esto deo procesa izle?enja i oproštaja. Vaša osnovna pretpostavka je ta?na.

Ispitiva?: U pogledu ishrane, koja bi hrana odgovarala, a koja ne bi odgovarala telesnom kompleksu?

Ra: Ja sam Ra. Prvo, podvla?imo i naglašavamo da ove informacije ne treba razumeti bukvalno, ve? kao vezu sa filozofskim podsticajem za telo i um i duh. Tako, briga i poštovanje prema sebi je stvar od istinskog zna?aja. U tom svetlu možemo ponoviti osnovne informacije date u vezi sa dijetom instrumenta. Povr?e, vo?e, minimalno, koliko je neophodno za metabolizam pojedinca, proizvodi životinjskog porekla. To su supstance koje reflektuju poštovanje prema sebi. Uz to, mada to ranije nismo spomenuli, jer ovom instrumentu nije potrebno ?iš?enje te vrste, oni entiteti koji sebe treba da o?iste od otrova misaonih-formi ili emocionalnih kompleksa, bi dobro u?inili ako bi pratili program brižljivog posta sve dok se destruktivne misaone-forme ne o?iste analogno nus-proizvodima jahanja fizi?kog vozila na neumeren na?in. Ponovo vidite važnost ne za telesni kompleks, ve? kao vezu sa umom i duhom. Tako sopstvo pokazuje sebe sebi.

Ispitiva?: Hvala vam. Veoma važan koncept. Da li ?injenica, da je osnovna vibracija koju doživljavamo sada istinska boja ?etvrtog denziteta, zelena, ima veze sa ?injenicom da ima više efekata mentalnog delovanja na materijalne objekte, kao što je savijanje metala mislima, a koje po prvi put možemo da posmatramo u takvom obimu.

Ra: Ja sam Ra. Ovo ?e biti poslednje potpuno pitanje sa ovu seansu. To ne samo da je ta?no, ve? bismo sugerisali da razmotrite dalje taj koncept i razmotrite veliki broj entiteta sa takozvanim mentalnim oboljenjima, koja se javljaju kao posledica delovanja zelenog zraka na mentalnu konfiguraciju onih, koji mentalno nisu spremni da se po prvi put suo?e sa samima sobom.

Imate li neko kratko pitanje pre nego što završimo?

Ispitiva?: Samo dva. S obzirom na ovo što ste upravo rekli, da li bi ljudi, inkarnirani ovde sa zreloš?u vibracija na stazi služenja sebi, imali posebno velike mentalne teško?e sa ovom vibracijom zelenog zraka?

Ra: Ja sam Ra. To nije ta?no. Pre su brojni entiteti, koji su se odvojili od sebe i propustili da se pripreme za ovu tranziciju, posebno osetljivi na ovaj uticaj.

Ispitiva?: Hvala vam. Da li postoji nešto što možemo da u?inimo da bi instrument bio pogodniji za kontakt i da bismo unapredili kontakt?

Ra: Ja sam Ra. Instrument je dobro. Vi ste savesni. Dodaci prouzrokuju ve?u udobnost instrumenta u distorziji toplote telesnog kompleksa. Ja sam Ra. Ostavljam vas, prijatelji, u ljubavi i svetlu jednog beskona?nog Kreatora. Idite, ujedinjeni u snazi i miru jednog beskona?nog Kreatora. Adonai.