Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Ra materijal - Knjiga II, seansa 40


Zakon Jednog, Knjiga II, seansa 40
18.03.1981.

Ra: Ja sam Ra. Pozdravljam vas u ljubavi i svetlosti jednog beskonačnog Kreatora. Mi sada komuniciramo.

Ispitivač: Dao bih jednu izjavu i zamolio vas da je ispravite. Pokušavam da napravim jednostavan model dela univerzuma u kome boravimo. Od Sub-Logosa, našeg sunca, emituje se bela svetlost, koja se sastoji od niza frekvencija, od crvene do ljubičaste. Pretpostavljam da ta bela svetlost sadrži iskustva svih denziteta i kada uđemo u osmi denzitet, ulazimo u crnu rupu, koja na drugoj strani postaje drugi Logos ili sunce i započinje sledeću oktavu iskustva. Možete li dati komentar uz ovu izjavu?

Ra: Ja sam Ra. Možemo komentarisati do izvesnog stepena. Koncept belog svetla Sub-Logosa, koje se odvaja u vidu prizme i ponovo apsorbuje u završnom poglavlju je u osnovi tačan. Međutim, postoje neke nijanse koje nisu samo semantičke prirode.

Belo svetlo, koje emituje i formira artikulisani Sub-Logos, ima svoj začetak u onome što se metafizički može posmatrati kao tama. Svetlo ulazi u tamu i transformiše je, uzrokujući organizaciju haosa, i postaje reflektujuće ili radijantno. Tako dimenzije ulaze u postojanje.

Obrnuto, tama crne rupe je, metafizički govoreći, koncentracija belog svetla koje se ponovo apsorbuje u jednog Kreatora. Konačno, apsorbcija u jednog Kreatora se nastavlja dok beskonačne kreacije ne dostignu dovoljnu spiritualnu masu da bi sve formirale veliko centralno sunce, ako to možete tako da zamislite, inteligentne energije koja čeka na potencijal slobodne volje. Tako tranzicija oktave predstavlja proces koji se može posmatrati kao stupanje u bezvremenost nepojmljive prirode. Pokušaj da se to izmeri vašim vremenom bi bio beskoristan.

Zbog toga, proces kretanja kroz crnu rupu konačne spiritualne gravitacije uz istovremeni izlazak na sledećoj oktavi ne uzima u obzir dodatni koncept ili posledicu procesa koji je bezvremen.

Ispitivač: Astronomi su zabeležili da je svetlost iz spiralne galaksije otprilike sedam puta manje nego što bi trebalo da bude kada se uzme u obzir kalkulisana masa galaksije. Pitam se da li je to bilo usled porasta spiritualne mase u galaksiji, onoga što zovemo beli patuljak.

Ra: Ja sam Ra. To je u osnovi tačno i deo je puta ili procesa ciklusa kreacije.

Ispitivač: Hvala vam. Takođe sam se pitao da li prvi denzitet na neki način odgovara crvenoj boji, drugi narandžastoj, treći žutoj, da li denziteti odgovaraju bojama možda na taj način da osnovna vibracija, koja formira foton, koji sa svoje strane formira jezgro svih atomskih čestica, ima veze sa bojom tog denziteta i da se ta vibracija pojačava za drugi, treći, četvrti u skladu sa povećanjem vibracija boje. Da li u tome ima bilo čega tačnog?

Ra: Ja sam Ra. Tačnost čak prevazilazi vašu tvrdnju. Prvo, u pravu ste u pretpostavci da kvant predstavlja prirodu svakog denziteta. Takođe je tačna vaša pretpostavka da se ti kvanti mogu sagledati u svojoj vibracionoj prirodi u skladu sa bojom, kako vi razumete ovu reč. Međutim, takođe je tačno, kako ste pretpostavili a da niste pitali, da svaki denzitet metafizički predstavlja karakteristični kompleks svojih zraka. Tako je na prvom denzitetu crveni zrak osnova za sve što treba da dođe. U drugom denzitetu narandžasti zrak predstavlja osnovu. Na drugom denzitetu narandžasti zrak je zrak kretanja i rasta pojedinca i teži ka žutom zraku samo-svesti, manifestacije društvene strukture kao i individualne; treće-denzitetsko biće takođe i tako dalje, pri čemu svaki denzitet primarno ima svoj zrak i privlači naredni zrak, gurajući ka u evoluciju i u izvesnom stepenu bojeći i senčeći najvažniju boju tog denziteta.

Ispitivač: Onda bi energetski centri pojedinca, pod uslovom da on u pravoj liniji evoluira od prvog do osmog denziteta, bili potpuno aktivirani ako sve radi kako treba?

Ra: Ja sam Ra. Hipotetički govoreći, to je tačno. Međutim, potpuno aktivirano biće je retka pojava. Više važnosti se posvećuje harmoniji i balansu pojedinca. To je neophodno za diplomiranje kroz denzitete, jer primarni energetski centri treba da funkcionišu na takav način da komuniciraju sa inteligentnom beskonačnošću, da prihvate i bivaju u tom svetlu u svoj njegovoj čistoti.  Međutim, potpuno aktiviranje svakog energetskog centra je majstorstvo nekolicine, jer svaki centar ima različitu brzinu rotacije ili aktivnosti. Važno je zapaziti da je za aktiviranje svih neophodnih centara do minimalnog neophodnog stepena važna harmonija i balans između tih energetskih centara.

Ispitivač: Hvala vam. Da kao primer uzmemo tranziciju sa drugog na treći denzitet. Kada se odigra tranzicija, da li se brzina vibracija, koja formira foton (jezgro svih čestica na tom denzitetu) povećava sa vibracija, koje odgovaraju drugom denzitetu, ili narandžaste, do frekvencije koja se meri žutom bojom? Drugim rečima, da li sve vibracije, koje formiraju denzitet, osnovne vibracije fotona, rastu u kvantnom modelu za relativno kratko vreme?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno. Tako na svakom denzitetu vidite postepeno povećavanje vibracionog nivoa.

Ispitivač: To sam i pretpostavljao. Da li bi frekvencija koja prelazi sa drugog na treći denzitet rasla od srednje ili prosečne frekvencije narandžaste do srednje ili prosečne žute frekvencije?

Ra: Ja sam Ra. Vaše pitanje je neodređeno. Pokušaćemo da budemo od pomoći. Frekvencija, koja je osnova svakog denziteta, se može posmatrati kao prava boja. Taj termin je nemoguće definisati uz vaš sistem osetljivosti i naučne mere, jer svaka boja ima svoje vibracione karakteristike i na prostoru/vremenu i na vremenu/prostoru. Ta boja je onda obložena i osenčena dugom različitih vibracionih nivoa unutar denziteta i vibracijama privlačenja istinske boje sledećeg denziteta.

Ispitivač: Koliko je trajala tranzicija sa drugog na treći denzitet? Mislim da ste rekli generaciju i po. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno, proračunato u vašim godinama, vreme bi iznosilo otprilike 1,350.

Ispitivač: Koliko bi trajala tranzicija na ovoj planeti sa trećeg na četvrti denzitet?

Ra: Ja sam Ra. To je teško proceniti usled nekarakterističnih anomalija kod ove tranzicije. Na ovoj tački prostora/vremena postoje inkarnirana bića koja su započela četvrto-denzitetski rad. Međutim, klima planetarne svesti usporava taj proces. Na ovoj određenoj tački vektori mogućnosti/verovatnoće ukazuju na period tranzicije od otprilike 100 do 700 vaših godina. To se ne može preciznije odrediti zbog nepostojanosti vaših ljudi na ovom prostoru/vremenu.

Ispitivač: Da li se vibracija fotona već ubrzala?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno. To je uticaj koji je počeo da utiče na to da misli postaju stvari. (da se materijalizuju). Kao primer možete uzeti misli ljutnje koje postaju one ćelije u fizičkom telu koje se otržu kontroli i uzrokuju ono što nazivate rak.

Ispitivač: Pretpostavljam da je to ubrzanje vibracija počelo pre otprilike dvadeset ili trideset godina. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. Prvi nagoveštaji su se javili pre otprilike četrdeset pet godina, energije vibriraju intenzivnije tokom četrdeset godina koje prethode konačnom vibracionom prenosu, da tako kažemo, kvantnim skokom, kako vi ti nazivate.

Ispitivač: Počevši od perioda pre četrdeset pet godina i pretpostavivši čitavo ubrzanje vibracija koje ćemo doživeti tokom ove promene denziteta, na kojoj tački te vibracione promene se sada nalazimo izraženo u procentima?

Ra: Ja sam Ra. Vibraciona priroda vašeg okruženja je prave zelene boje. Ona je u ovo vreme gusto osenčena narandžastom bojom planetarne svesti. Međutim, priroda kvanta je takva, da prelaz preko granice predstavlja diskontinualno formiranje vibracionog nivoa.

Ispitivač: Pomenuli ste da misli ljutnje uzrokuju rak. Možete li proširiti taj mehanizam na to kako on deluje kao katalizator i njegovu ukupnu svrhu?

Ra: Ja sam Ra. Četvrti denzitet je denzitet otkrivenih informacija. Sopstva nisu skrivena od sebe i drugih-sebe. Disbalansi ili distorzije koje su destruktivne prirode se zato pokazuju na očigledniji način, tako da vozilo celine uma/tela/duha deluje kao izvor pouka za samo-realizaciju. Bolesti kao što je rak su veoma pristupačne za samo-isceljenje, jednom kada pojedinac shvati destruktivan uticaj.

Ispitivač: Vi onda kažete da je rak mentalno lako izlečiti i da je on dobar učitelj jer ga je mentalno lako izlečiti i jednom kada entitet oprosti drugom-sebi na koga je ljut, kancer će nestati. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je delimično tačno. Drugi deo izlečenja je povezan sa oproštajem sebi i snažno pojačanim poštovanjem prema sebi. Ono se prigodno može iskazati obraćanjem pažnje na pitanje ishrane. To je veoma često deo procesa izlečenja i oproštaja. Vaša osnovna pretpostavka je tačna.

Ispitivač: U pogledu ishrane, koja bi hrana odgovarala, a koja ne bi odgovarala telesnom kompleksu?

Ra: Ja sam Ra. Prvo, podvlačimo i naglašavamo da ove informacije ne treba razumeti bukvalno, već kao vezu sa filozofskim podsticajem za telo i um i duh. Tako, briga i poštovanje prema sebi je stvar od istinskog značaja. U tom svetlu možemo ponoviti osnovne informacije date u vezi sa dijetom instrumenta. Povrće, voće, minimalno, koliko je neophodno za metabolizam pojedinca, proizvodi životinjskog porekla. To su supstance koje reflektuju poštovanje prema sebi. Uz to, mada to ranije nismo spomenuli, jer ovom instrumentu nije potrebno čišćenje te vrste, oni entiteti koji sebe treba da očiste od otrova misaonih-formi ili emocionalnih kompleksa, bi dobro učinili ako bi pratili program brižljivog posta sve dok se destruktivne misaone-forme ne očiste analogno nus-proizvodima jahanja fizičkog vozila na neumeren način. Ponovo vidite važnost ne za telesni kompleks, već kao vezu sa umom i duhom. Tako sopstvo pokazuje sebe sebi.

Ispitivač: Hvala vam. Veoma važan koncept. Da li činjenica, da je osnovna vibracija koju doživljavamo sada istinska boja četvrtog denziteta, zelena, ima veze sa činjenicom da ima više efekata mentalnog delovanja na materijalne objekte, kao što je savijanje metala mislima, a koje po prvi put možemo da posmatramo u takvom obimu.

Ra: Ja sam Ra. Ovo će biti poslednje potpuno pitanje sa ovu seansu. To ne samo da je tačno, već bismo sugerisali da razmotrite dalje taj koncept i razmotrite veliki broj entiteta sa takozvanim mentalnim oboljenjima, koja se javljaju kao posledica delovanja zelenog zraka na mentalnu konfiguraciju onih, koji mentalno nisu spremni da se po prvi put suoče sa samima sobom.

Imate li neko kratko pitanje pre nego što završimo?

Ispitivač: Samo dva. S obzirom na ovo što ste upravo rekli, da li bi ljudi, inkarnirani ovde sa zrelošću vibracija na stazi služenja sebi, imali posebno velike mentalne teškoće sa ovom vibracijom zelenog zraka?

Ra: Ja sam Ra. To nije tačno. Pre su brojni entiteti, koji su se odvojili od sebe i propustili da se pripreme za ovu tranziciju, posebno osetljivi na ovaj uticaj.

Ispitivač: Hvala vam. Da li postoji nešto što možemo da učinimo da bi instrument bio pogodniji za kontakt i da bismo unapredili kontakt?

Ra: Ja sam Ra. Instrument je dobro. Vi ste savesni. Dodaci prouzrokuju veću udobnost instrumenta u distorziji toplote telesnog kompleksa. Ja sam Ra. Ostavljam vas, prijatelji, u ljubavi i svetlu jednog beskonačnog Kreatora. Idite, ujedinjeni u snazi i miru jednog beskonačnog Kreatora. Adonai.