Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Ra materijal - Knjiga II, seansa 38


Zakon Jednog, Knjiga II, seansa 38
13.03.1981.

Ra: Ja sam Ra. Pozdravljam vas u ljubavi i svetlosti jednog beskonačnog Kreatora. Mi sada komuniciramo.

Ispitivač: Vratimo se samo malo unazad danas, jer bih želeo znati da li je razlog za donošenje nuklearne energije na ovaj denzitet pre nekih četrdeset godina imao neke veze sa entitetima koji su izazvali razaranje Maldeka, da li je to bila druga šansa da koriste nuklearnu energiju miroljubivo radije nego destruktivno?

Ra: Ja sam Ra. To je netačno u smislu da se dvokolica stavlja ispred konja, kao što vaši ljudi to kažu. Želja za ovom vrstom informacija privlači te podatke vašim ljudima. Nije data zbog spoljnih uticaja; to je pre bila želja vaših ljudi. Od ove tačke vaše razmišljanje je tačno u tome da su entiteti želeli drugu šansu koju ste spomenuli.

Ispitivač: Koji je bio mehanizam za ispunjenje želje za informacijama koje se tiču nuklearne energije?

Ra: Ja sam Ra. Kako smo razumeli vaše pitanje mehanizam je bio ono što vi zovete inspiracijom.

Ispitivač: Da li bi ta inspiracija bila neki entitet koji je pomoću misli utisnuo te informacijeu osobu koja ih je želela? Da li bi to bio mehanizam inspiracije?

Ra: Ja sam Ra. Mehanizam inspiracije uključuje jednu neobičnu sposobnost želje ili volje za znanjem ili za primanjem u određenim oblastima, praćenu mogućnošću za otvaranjem i poverenjem u ono što biste mogli nazvati intuicijom.

Ispitivač: Možete li mi reći kako se svaki od zraka, od crvenog do violetnog, javlja kod savršeno izbalansiranog entiteta bez distrozija?

Ra: Ja sam Ra. Ne možemo vam to reći, jer je svaki balans savršen i svaki jedinstven. Ne želimo da budemo neodređeni.

Dozvolite da vam ponudimo jedan primer. U tom entitetu, uzmimo kao primer nekog Putnika, zraci se mogu videti kao ekstremno ujednačeni, crveni, narandžasti, žuti. Zeleni zrak je ekstremno sjajan. To je, da tako kažemo, balans mutnog indigo. Između te dve tačka balansa se nalazi plavi zrak komunikatora koja svetli većom snagom nego što je uobičajeno. U violetnom zraku vidimo taj jedinstveni spektograf, ako tako želite, i u isto vreme čisto violetno koje sve okružuje; ono je sa svoje strane okruženo mešavinom crvenog i violetnog zraka ukazujući na integraciju uma, tela i duha; ovo je opet okruženo vibracionim obrascima entitetovog pravog denziteta.

Ovaj opis se može posmatrati i kao neizbalansiran i kao perfektan balans. Potonje shvatanje je od ogromne koristi u interakciji sa drugima-sobom. Sposobnost da se osete blokade je korisna samo za iscelitelja. Ni maleno parčence ocene nije odgovarajuća (poželjna) distorzija kada se posmatra balans u bojama. Naravno, ako vidimo mnogo oslabljenih i blokiranih energetskih tačaka, možemo zaključiti da entitet još nije dosegao žezlo i počeo da raste. Međutim, potencijali su uvek tu. Svi zraci potpuno izbalansirani čekaju da budu aktivirani.

Možda bi drugi način da usmerite svoje pitanje bio ovaj: u potpuno potenciranom entitetu zraci se uspinju jedan nad drugim u podjednakom vibracionom bljesku i sjaju, okruženi belom bojom.

Ispitivač: Da li je moguće za neku treće-denzitetsku planetu da formira socijalno-memorijski kompleks koji operiše na trećem denzitetu?

Ra: Ja sam Ra. Moguće je samo u kasnom sedmom delu tog denziteta, ako se entiteti harmonično pripremaju za diplomiranje.

Ispitivač: Možete li mi dati primer planete takvog tipa na tom nivou razvoja, za treći denzitet orijentisan prema drugima i za treći denzitet orijentisan prema sebi?

Ra: Ja sam Ra. Koliko mi znamo, ne postoji negativno orijentisani treće-denzitetski socijalno-memorijski kompleks. Pozitivno orijentisani socijalno-memorijski kompleks na trećem denzitetu se javlja, ali veoma retko. Međutim, jedan entitet sa planetarnog tela zvezde Sirijus je dva puta prišao tom planetarnom telu. Taj entitet je na kasnom trećem denzitetu i deo je treće-denzitetskog socijalno-memorijskog kompleksa. Ovo se odnosi na prethodni materijal. Socijalno-memorijski kompleks je odgovarajući fenomen četvrtog denziteta.

Ispitivač: Razmišljao sam o tome da li je taj određeni socijalno-memorijski kompleks sa zvezde Sirijus evoluirao od drveća?

Ra: Ja sam Ra. To je blizu tačnosti. Drugo-denzitetske vegetativne forme, koje su diplomirale na treći denzitet na toj planeti noseći ime Pas, su bile bliske drvetu, kako ga vi poznajete.

Ispitivač: Takođe sam se pitao da li bi to bila prednost na prelasku na treći denzitet, budući da su ratoborne aktivnosti nemoguće, koliko ja razumem vegetaciju i da ti entiteti tako ne bi nosili rasna sećanja ratoborne prirode, razvili bi harmoničniju zajednicu i ubrzali svoju evoluciju?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno. Međutim, da bi se postigao balans i da bi se započela adekvatna polarizacija, neophodno je istražiti sve vrste dinamike, posebno ratoborne.

Ispitivač: Pretpostavljam onda, da je njihovo istraživanje ratobornosti bilo prevashodno na način sličan čitanju Hiksonovih sećanja umesto ratnih dejstava među sobom? (U knjizi I se spominju treće-denzitetski entiteti sa Sirijusa koji su stupili u kontakt sa Hiksonom da bi se upoznali sa ratobornim dejstvima. Prema Ra Hikson je pre inkarnacije dao saglasnost za to. Prim.prev)

Ra: Ja sam Ra. To je tačno. Entiteti ovog porekla bi smatrali gotovo nemogućim da se bore. Zaista, njihovo proučavanje svih vrsta dinamike je njihov oblik meditacije usled toga što su njihove aktivnosti na nivou koji biste vi nazvali meditacijom i zato moraju da budu balansirane, upravo kao što su vašim entitetima potrebni stalni trenuci meditacije da bi balansirali svoje aktivnosti.

Ispiivač: Verujem da je važna tačka za nas shvatiti balansirajući aspekt meditacije, budući da ovde imamo njenu antitezu u drugačijem tipu evolucije. Čarli Hikson je izjavio da se ti entiteti kreću bez pokretanja nogu. Pretpostavljam da prilikom pokretanja svojih fizičkih vozila koriste donekle sličan princip kretanja kao kod vaših kristalnih zvona. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je delimično netačno.

Ispitivač: Pretpostavljam da njihov metod kretanja nije funkcija mehaničkog sistema poluge kao naš, već direktna funkcija uma na neki način povezana sa magnetnim delovanjem planete. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je u velikoj meri tačno. To je elektromagnetski fenomen, koji je kontrolisan putem impulsa misli slabe električne sile.

Ispitivač: Da li bi njihove letelice bile vidljive za nekoga na našoj planeti u ovoj oblasti u ovo vreme? Da li su one od treće-denzitetske materije kao ova stolica?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno. Zamolili bismo za još jedno puno pitanje pre nego što zaključimo seansu, jer je vitalna energija instrumenta na niskom nivou.

Ispitivač: Možete li nam dati ideju o tome kakvi su uslovi na četvrto-denzitetskoj planeti negativnog tipa ili orijentacije prema sebi?

Ra: Ja sam Ra. Diplomiranje na negativni četvrti denzitet postižu bića koja su svesno uspostavila kontakt sa inteligentnom energijom korišćenjem crvenog, narandžastog i žutog energetskog zraka. Shodno tome, planetarne uslove na četvrtom negativnom denzitetu karakteriše stalno raspoređivanje i ponovno raspoređivanje entiteta unutar socijalne strukture u pokušaju da formiraju dominantan obrazac kombinovane energije.

Rani četvrti denzitet je denzitet najintenzivnije borbe. Kada je poredak autoriteta ustanovljen i svi su se borili dok se nisu uverili da je to odgovarajući raspored strukture moći, započinje socijalno-memorijski kompleks. Četvrto-denzitetski efekti telepatije i transparentnosti misli se sve vreme koriste da bi uzdrmali one na vrhu strukture moći.

To, kao što možete videti, veoma šteti daljoj polarizaciji četvrto-denzitetskih negativnih entiteta, jer se dalja negativna polarizacija može ostvariti samo preko grupnih nastojanja. Kada četvrto-denzitetski entiteti uspeju da kombinuju, oni se polarizuju putem takve službe sebi kao što je ona koju nude krstaši Oriona.

Možete postaviti detaljnija pitanja na sledećoj seansi. Da li imate neko kratko pitanje pre nego što napustimo ovaj instrument?

Ispitivač: Samo bih želeo da znam da li postoji nešto što možemo učiniti da bi instrument bio pogodniji za kontakt i da bismo unapredili kontakt?

Ra: Ja sam Ra. Sve je dobro. Ostavljamo vas u ljubavi i svetlosti jednog beskonačnog Kreatora. Idite ujedinjeni u snazi i miru jednog Kreatora. Adonai.