Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Ra materijal - Knjiga II, seansa 38


Zakon Jednog, Knjiga II, seansa 38
13.03.1981.

Ra: Ja sam Ra. Pozdravljam vas u ljubavi i svetlosti jednog beskona?nog Kreatora. Mi sada komuniciramo.

Ispitiva?: Vratimo se samo malo unazad danas, jer bih želeo znati da li je razlog za donošenje nuklearne energije na ovaj denzitet pre nekih ?etrdeset godina imao neke veze sa entitetima koji su izazvali razaranje Maldeka, da li je to bila druga šansa da koriste nuklearnu energiju miroljubivo radije nego destruktivno?

Ra: Ja sam Ra. To je neta?no u smislu da se dvokolica stavlja ispred konja, kao što vaši ljudi to kažu. Želja za ovom vrstom informacija privla?i te podatke vašim ljudima. Nije data zbog spoljnih uticaja; to je pre bila želja vaših ljudi. Od ove ta?ke vaše razmišljanje je ta?no u tome da su entiteti želeli drugu šansu koju ste spomenuli.

Ispitiva?: Koji je bio mehanizam za ispunjenje želje za informacijama koje se ti?u nuklearne energije?

Ra: Ja sam Ra. Kako smo razumeli vaše pitanje mehanizam je bio ono što vi zovete inspiracijom.

Ispitiva?: Da li bi ta inspiracija bila neki entitet koji je pomo?u misli utisnuo te informacijeu osobu koja ih je želela? Da li bi to bio mehanizam inspiracije?

Ra: Ja sam Ra. Mehanizam inspiracije uklju?uje jednu neobi?nu sposobnost želje ili volje za znanjem ili za primanjem u odre?enim oblastima, pra?enu mogu?noš?u za otvaranjem i poverenjem u ono što biste mogli nazvati intuicijom.

Ispitiva?: Možete li mi re?i kako se svaki od zraka, od crvenog do violetnog, javlja kod savršeno izbalansiranog entiteta bez distrozija?

Ra: Ja sam Ra. Ne možemo vam to re?i, jer je svaki balans savršen i svaki jedinstven. Ne želimo da budemo neodre?eni.

Dozvolite da vam ponudimo jedan primer. U tom entitetu, uzmimo kao primer nekog Putnika, zraci se mogu videti kao ekstremno ujedna?eni, crveni, narandžasti, žuti. Zeleni zrak je ekstremno sjajan. To je, da tako kažemo, balans mutnog indigo. Izme?u te dve ta?ka balansa se nalazi plavi zrak komunikatora koja svetli ve?om snagom nego što je uobi?ajeno. U violetnom zraku vidimo taj jedinstveni spektograf, ako tako želite, i u isto vreme ?isto violetno koje sve okružuje; ono je sa svoje strane okruženo mešavinom crvenog i violetnog zraka ukazuju?i na integraciju uma, tela i duha; ovo je opet okruženo vibracionim obrascima entitetovog pravog denziteta.

Ovaj opis se može posmatrati i kao neizbalansiran i kao perfektan balans. Potonje shvatanje je od ogromne koristi u interakciji sa drugima-sobom. Sposobnost da se osete blokade je korisna samo za iscelitelja. Ni maleno par?ence ocene nije odgovaraju?a (poželjna) distorzija kada se posmatra balans u bojama. Naravno, ako vidimo mnogo oslabljenih i blokiranih energetskih ta?aka, možemo zaklju?iti da entitet još nije dosegao žezlo i po?eo da raste. Me?utim, potencijali su uvek tu. Svi zraci potpuno izbalansirani ?ekaju da budu aktivirani.

Možda bi drugi na?in da usmerite svoje pitanje bio ovaj: u potpuno potenciranom entitetu zraci se uspinju jedan nad drugim u podjednakom vibracionom bljesku i sjaju, okruženi belom bojom.

Ispitiva?: Da li je mogu?e za neku tre?e-denzitetsku planetu da formira socijalno-memorijski kompleks koji operiše na tre?em denzitetu?

Ra: Ja sam Ra. Mogu?e je samo u kasnom sedmom delu tog denziteta, ako se entiteti harmoni?no pripremaju za diplomiranje.

Ispitiva?: Možete li mi dati primer planete takvog tipa na tom nivou razvoja, za tre?i denzitet orijentisan prema drugima i za tre?i denzitet orijentisan prema sebi?

Ra: Ja sam Ra. Koliko mi znamo, ne postoji negativno orijentisani tre?e-denzitetski socijalno-memorijski kompleks. Pozitivno orijentisani socijalno-memorijski kompleks na tre?em denzitetu se javlja, ali veoma retko. Me?utim, jedan entitet sa planetarnog tela zvezde Sirijus je dva puta prišao tom planetarnom telu. Taj entitet je na kasnom tre?em denzitetu i deo je tre?e-denzitetskog socijalno-memorijskog kompleksa. Ovo se odnosi na prethodni materijal. Socijalno-memorijski kompleks je odgovaraju?i fenomen ?etvrtog denziteta.

Ispitiva?: Razmišljao sam o tome da li je taj odre?eni socijalno-memorijski kompleks sa zvezde Sirijus evoluirao od drve?a?

Ra: Ja sam Ra. To je blizu ta?nosti. Drugo-denzitetske vegetativne forme, koje su diplomirale na tre?i denzitet na toj planeti nose?i ime Pas, su bile bliske drvetu, kako ga vi poznajete.

Ispitiva?: Tako?e sam se pitao da li bi to bila prednost na prelasku na tre?i denzitet, budu?i da su ratoborne aktivnosti nemogu?e, koliko ja razumem vegetaciju i da ti entiteti tako ne bi nosili rasna se?anja ratoborne prirode, razvili bi harmoni?niju zajednicu i ubrzali svoju evoluciju?

Ra: Ja sam Ra. To je ta?no. Me?utim, da bi se postigao balans i da bi se zapo?ela adekvatna polarizacija, neophodno je istražiti sve vrste dinamike, posebno ratoborne.

Ispitiva?: Pretpostavljam onda, da je njihovo istraživanje ratobornosti bilo prevashodno na na?in sli?an ?itanju Hiksonovih se?anja umesto ratnih dejstava me?u sobom? (U knjizi I se spominju tre?e-denzitetski entiteti sa Sirijusa koji su stupili u kontakt sa Hiksonom da bi se upoznali sa ratobornim dejstvima. Prema Ra Hikson je pre inkarnacije dao saglasnost za to. Prim.prev)

Ra: Ja sam Ra. To je ta?no. Entiteti ovog porekla bi smatrali gotovo nemogu?im da se bore. Zaista, njihovo prou?avanje svih vrsta dinamike je njihov oblik meditacije usled toga što su njihove aktivnosti na nivou koji biste vi nazvali meditacijom i zato moraju da budu balansirane, upravo kao što su vašim entitetima potrebni stalni trenuci meditacije da bi balansirali svoje aktivnosti.

Ispiiva?: Verujem da je važna ta?ka za nas shvatiti balansiraju?i aspekt meditacije, budu?i da ovde imamo njenu antitezu u druga?ijem tipu evolucije. ?arli Hikson je izjavio da se ti entiteti kre?u bez pokretanja nogu. Pretpostavljam da prilikom pokretanja svojih fizi?kih vozila koriste donekle sli?an princip kretanja kao kod vaših kristalnih zvona. Da li je to ta?no?

Ra: Ja sam Ra. To je delimi?no neta?no.

Ispitiva?: Pretpostavljam da njihov metod kretanja nije funkcija mehani?kog sistema poluge kao naš, ve? direktna funkcija uma na neki na?in povezana sa magnetnim delovanjem planete. Da li je to ta?no?

Ra: Ja sam Ra. To je u velikoj meri ta?no. To je elektromagnetski fenomen, koji je kontrolisan putem impulsa misli slabe elektri?ne sile.

Ispitiva?: Da li bi njihove letelice bile vidljive za nekoga na našoj planeti u ovoj oblasti u ovo vreme? Da li su one od tre?e-denzitetske materije kao ova stolica?

Ra: Ja sam Ra. To je ta?no. Zamolili bismo za još jedno puno pitanje pre nego što zaklju?imo seansu, jer je vitalna energija instrumenta na niskom nivou.

Ispitiva?: Možete li nam dati ideju o tome kakvi su uslovi na ?etvrto-denzitetskoj planeti negativnog tipa ili orijentacije prema sebi?

Ra: Ja sam Ra. Diplomiranje na negativni ?etvrti denzitet postižu bi?a koja su svesno uspostavila kontakt sa inteligentnom energijom koriš?enjem crvenog, narandžastog i žutog energetskog zraka. Shodno tome, planetarne uslove na ?etvrtom negativnom denzitetu karakteriše stalno raspore?ivanje i ponovno raspore?ivanje entiteta unutar socijalne strukture u pokušaju da formiraju dominantan obrazac kombinovane energije.

Rani ?etvrti denzitet je denzitet najintenzivnije borbe. Kada je poredak autoriteta ustanovljen i svi su se borili dok se nisu uverili da je to odgovaraju?i raspored strukture mo?i, zapo?inje socijalno-memorijski kompleks. ?etvrto-denzitetski efekti telepatije i transparentnosti misli se sve vreme koriste da bi uzdrmali one na vrhu strukture mo?i.

To, kao što možete videti, veoma šteti daljoj polarizaciji ?etvrto-denzitetskih negativnih entiteta, jer se dalja negativna polarizacija može ostvariti samo preko grupnih nastojanja. Kada ?etvrto-denzitetski entiteti uspeju da kombinuju, oni se polarizuju putem takve službe sebi kao što je ona koju nude krstaši Oriona.

Možete postaviti detaljnija pitanja na slede?oj seansi. Da li imate neko kratko pitanje pre nego što napustimo ovaj instrument?

Ispitiva?: Samo bih želeo da znam da li postoji nešto što možemo u?initi da bi instrument bio pogodniji za kontakt i da bismo unapredili kontakt?

Ra: Ja sam Ra. Sve je dobro. Ostavljamo vas u ljubavi i svetlosti jednog beskona?nog Kreatora. Idite ujedinjeni u snazi i miru jednog Kreatora. Adonai.