Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Ra materijal - Knjiga II, seansa 37


Zakon Jednog, Knjiga II, seansa 37
12.03.1981.

Ra: Ja sam Ra. Pozdravljam vas u ljubavi i svetlosti jednog beskonačnog Kreatora. Mi sada komuniciramo.

Ispitivač: Rekli ste svaki treće-denzitetski entitet ima više ja na šestom denzitetu koje se kreće ka celini uma/tela/duha entiteta kada je potrebno. Da li to više ja takođe evoluira u rastu kroz denzitete, počevši sa prvim denzitetom, i da li svako više ja ima odgovarajuće napredno više ja u denzitetu iznad.

Ra: Ja sam Ra. Naša je namera da pojednostavimo ovaj koncept. Više ja je manifestacija data celini uma/tela/duha kasnog šestog denziteta kao dar od svog budućeg sopstva. Poslednja aktivnost srednjeg sedmog denziteta, pre nego što se okrene prema svejedinstvu sa Kreatorom i stekne spiritualnu masu, je davanje ovih resursa sopstvu šestog denziteta, krećući se, kako vi merite vreme, strujom vremena.

To Ja, celina uma/tela/duha kasnog šestog denziteta, onda ima čast/dužnost da koristi kako iskustva svoje potpune živuće banke sećanja, iskustava, misli i akcija, tako i resurse koje totalnost celine uma/tela/duha ostavlja iza sebe kao primer beskonačno kompleksne misaone forme.

Tako možete posmatrati svoje ja, svoje više ja ili grupnu dušu i svoju totalnost celine uma/tela/duha kao tri tačke u krugu. Jedina razlika je razlika vašeg vremena/prostora. Svi su jedno biće.

Ispitivač: Da li svaki entitet ima pojedinačnu totalnost celine uma/tela/duha ili izvestan broj entiteta dele istu totalnost celine uma/tela/duha?

Ra: Ja sam Ra. Obe izjave su tačne ako ih postavite u odgovarajuće uslove kontinuuma vremena/prostora. Svaki entitet ima svoju totalnost i na tački kada planetarni entitet postane socijalno-memorijski kompleks, totalnost ove unije entiteta takođe ima svoju nad-dušu i svoju totalnost socijalno-memorijskog kompleksa kao resurse. Kao i uvek, zbir je, spiritualno govoreći, veći od zbira delova, tako da grupna duša socijalno-memorijskog kompleksa ne predstavlja sumu nad-duša entiteta svojih članova, već operiše na način koji mi nazivamo kvadratom i za koji nalazimo da biste više voleli da ga nazovete dupliranjem.

Ispitivač: Hvala vam. Hvala i za matematičko objašnjenje takođe. Možete li definisati spiritualnu masu?

Ra: Ja sam Ra. Ovo će biti poslednje potpuno pitanje za ovu seansu.

Spiritualna masa je ono što počinje da privlači spoljno kretanje i nadolazeće vibracione oscilacije bića u gravitaciji, govoreći u spiritualnom smislu, sve do velikog centralnog sunca, jezgra ili Kreatora beskonačnih univerzuma.

Ispitivač: Budući da ne želimo da premorimo instrument, samo bih upitao da li postoji nešto što možemo učiniti da bi instrument bio pogodniji za kontakt i da bismo unapredili kontakt?

Ra: Ja sam Ra. Sve je dobro. Ostavljamo vas sada u ljubavi i svetlosti jednog beskonačnog Kreatora. Adonai.