Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Ra materijal - Knjiga II, seansa 36


Zakon Jednog, Knjiga II, seansa 36
10.03.1981.

Ra: Ja sam Ra. Pozdravljam vas u ljubavi i svetlosti jednog beskona?nog Kreatora. Mi sada komuniciramo.

Ispitiva?: U prošlim seansama govorili ste o totalnosti celine uma/tela/duha. Možete li nam molim vas dati definiciju totalnosti celine uma/telo/duha?

Ra: Ja sam Ra. Postoji dimenzija kojom ne vlada vreme. U toj dimenziji se um/telo/duh u svom ve?nom plesu sadašnjosti može videti u potpunosti i pre nego što celina uma/tela/duha, koja tada postaje deo socijalno-memorijskog kompleksa, bude dobrovoljno apsorbovana u svejedinstvo jednog Kreatora, entitet vidi sebe u svojoj potpunosti.

Ta totalnost celine uma/tela/duha funkcioniše kao, da tako kažemo, izvor za ono, što biste možda nazvali višim ja. Više ja je sa svoje strane izvor za prou?avanje tre?e-denzitetskih iskustava i programiranje daljih iskustava. Tako?e je ta?no da u ?etvrtom, petom i šestom denzitetu totalnost celine uma/tela/duha ulazi u svest ka kursu sedmog denziteta.

Ispitiva?: Da li bi onda totalnost celine uma/tela/duha bila odgovorna za programiranje promena u katalizatoru tokom iskustava tre?eg denziteta, tako da odgovaraju?i katalizator bude dodat, da tako kažemo, kada se steknu uslovi za njega tokom iskustava tre?eg denziteta.

Ra: Ja sam Ra. To nije ta?no. Više ja, kako ga vi zovete, je sopstvo koje egzistira sa punim razumevanjem sakupljanog iskustva entiteta, pomaže entitetu u le?enju od iskustava, koja nisu bila nau?ena na odgovaraju?i na?in, i asistira, kao što ste ukazali, u programiranju budu?ih iskustava.

Totalnost celine uma/tela/duha može biti pozvana od strane aspekata višeg ja, kao što celina uma/tela/duha pozove više ja. U jednom slu?aju imate struktuiranu situaciju unutar kontinuuma vremena/prostora sa višim ja, kome je dostupna totalnost iskustava sakupljenih od strane entiteta i veoma postojano razumevanje lekcija koje treba da budu nau?ene na ovom denzitetu.

Totalnost celine uma/tela/duha je kao pokretni peš?ani sprud i jednim delom zbir paralelnih razvoja istog entiteta. Ova informacija se stavlja na raspolaganje aspektu višeg ja, koje onda može koristiti projektovane vektore mogu?nosti/verovatno?e da bi bolje pomoglo pri onome što nazivate programiranje budu?eg života.

Ispitiva?: U Setovom materijalu postoji izjava u kojoj Set kaže da je svaki entitet na Zemlji deo ili aspekt višeg ja ili nad-duše koja ima mnogo aspekata ili delova u mnogo dimenzija i da oni svi u?e lekcije koje omogu?avaju višem ja da napreduje na balansiran na?in. Treba li to da shvatim tako da postoji mnogo iskustava sli?nih onome što doživljavamo na tre?em denzitetu kojima rukovodi pojedina?no više ja.

Ra: Ja sam Ra. Ta?nost ove izjave varira. Što više balansa stekne entitet, utoliko manje vektora mogu?nosti/verovatno?e ?e biti potrebno istražiti kroz paralelna iskustva.

Ispitiva?: Da li sam dobro razumeo da se više ja ili nad-duša može podeliti na brojne celine, ako je potrebno sticanje iskustava uz pomo? simultanih - kako bismo mi to nazvali – razli?itih vrsta katalizatora i zatim nadgeldanje tih iskustava.

Ra: Ja sam Ra. To je izjava za koju ne možemo re?i da je ta?na ili neta?na usled zabune oko onoga što nazivate vremenom. Prava simultanost je dostupna samo kada se sve stvari vide kao nešto što se odvija odjednom. To baca senku na koncept o kojem govorite.

Koncept razli?itih delova nekog bi?a, koji simultano proživljavaju razli?ita iskustva prema našem razumevanju nije sasvim precizan, jer bi to sugerisalo da se oni odvijaju uz istinsku simultanost. To nije slu?aj.

To je slu?aj od univerzuma do univerzuma i paralelne egzistencije se mogu programirati od strane višeg ja, davanjem informacija koje poseduje totalnost celine uma/tela/duha u vezi sa vektorima mogu?nosti/verovatno?e u bilo kojoj ta?ki.

Ispitiva?: Možete li mi dati primer kako se ostvaruje programiranje od strane višeg ja putem paralelnih iskustava?

Ra: Ja sam Ra. Možda najjednostavniji primer o?iglednog simultanog postojanja dva sopstva, koja predstavljaju jedno sopstvo u istom vremenu/prostoru je ovaj: nad-duša ili više ja ?ini se egzistira simultano sa celinom uma/tela/duha kojoj pomaže. To nije istinska simultanost jer se više ja, kada je potrebno, kre?e ka celini uma/tela/duha sa pozicije razvoju entiteta kakva bi se mogla pretpostaviti u budu?nosti tog entiteta.

Ispitiva?: Onda više ja operiše iz budu?nosti, kako mi razumemo stvari. Drugim re?ima, moje više ja bi operisalo iz ta?ke koju ja posmatram kao budu?nost. Da li je to ta?no?

Ra: Ja sam Ra. Sa stanovišta vašeg prostora/vremena to je ta?no.

Ispitiva?: U tom slu?aju moje više ja bi imalo ogromnu prednost u pogledu znanja šta je neophodno, jer bi znalo šta ?e se dogoditi kada sam ja u pitanju. Da li je to ta?no?

Ra: Ja sam Ra. To nije ta?no utoliko što bi predstavljalo kršenje slobodne volje. Više ja je svesno nau?enih lekcija do šestog denziteta. Kurs napredovanja je veoma dobro shva?en. Izbori koji se moraju napraviti da bi se dostiglo više ja poti?u od same celine uma/tela/duha.

Više ja je kao mapa na kojoj je destinacija poznata, putevi su veoma dobro poznati, putevi koje je dizajnirala inteligentna beskona?nost, deluju?i preko inteligentne energije. Me?utim, aspekt višeg ja može programirati samo lekcije i odre?ena predisponirana ograni?enja ako želi. Ostalo je u potpunosti slobodna volja entiteta. Postoji perfektan balans izme?u znanog i neznanog.

Ispitiva?: Žao mi je što imam toliko problema sa ovim konceptom, ali veoma je teško prevesti ga na naše shvatanje i naš jezik. Neka od mojih pitanja mogu biti prili?no besmislena, ali bih voleo da znam da li više ja poseduje neku vrstu vozila nalik našem fizi?kom vozilu? Da li ono ima telesni kompleks?

Ra: Ja sam Ra. To je ta?no. Više ja napreduje unutar šestog denziteta ka sedmom. Pošto se stupi na sedmi denzitet celina uma/tela/duha postaje totalnost celine uma/tela/duha koja po?inje da sakuplja spiritualnu masu i približava se denzitetu oktave. Na toj ta?ki je okon?ano gledanje unazad.

Ispitiva?: Da li je više ja svakog entiteta na šestom denzitetu?

Ra: Ja sam Ra. To je ta?no. To je ?ast/dužnost sopstva prema sopstvu kada se približi sedmom denzitetu.

Ispitiva?: Hteo bih da budem sigurna da sam ovo razumeo. Govorili smo o izvesnim pojedincima tokom prethodnih seansi, na primer o Džordžu Patonu. Njegovo više ja je u vreme njegove inkarnacije na ovom planu kao Džordž Paton pre ?etrdeset godina bilo na šestom denzitetu? Da li je to ta?no?

Ra: Ja sam Ra. Napominjemo da svaki entitet ima nekoliko bi?a koje može pozvati radi unutrašnje podrške. Svako od njih bi entitet mogao shvatiti kao totalnost celine uma/tela/duha. Me?utim, to nije slu?aj. Totalnost celine uma/tela/duha je nejasna zbirka svega što bi se moglo dogoditi, zadržana u shvatanju, više ja sa druge strane je projekcija ili manifestacija totalnosti celine uma/tela/duha koja može da komunicira sa umom/telom/duhom tokom diskarniranog dela ciklusa ponovnog ra?anja ili tokom inkarnacije ukoliko su otvoreni odgovaraju?i prolazi ili kanali kroz koren uma.

Ispitiva?: Ti kanali bi se otvorili meditacijom i pretpostavljam da bi nam intenzivna polarizacija pomogla u tome. Da li je to ta?no?

Ra: Ja sam Ra. Intenzivna polarizacija u entitetu ne razvija obavezno želju ili potrebu da se kontaktira nad-duša. Svaka staza iskustava je jedinstvena. Me?utim, putem polarizacije volja je u ogromnoj meri osnažena i obrnuto.

Ispitiva?: Uzmimo primer Himlera. Na osnovu ovoga pretpostavljamo da je njegovo više ja bilo na šestom denzitetu, a vi ste izjavili da je Himler izabrao negativnu stazu.

Da li njegovo više ja boravi na šestm denzitetu negativnog tipa? Možete li proširiti ovaj koncept?

Ra: Ja sam Ra. Ne postoje negativna bi?a koja dostižu manifestaciju nad-duše, što je ?ast/dužnost totalnosti celine uma/tela/duha kasnog šestog denziteta u vašim terminima. Negativno orijentisane celine uma/tela/duha imaju teško?u, koja prema našem saznanju do sada nikada nije bila prevazi?ena, jer je posle peto-denzitetskog diplomiranja mudrost dostupna ali mora biti povezana sa podjednakom koli?inom ljubavi. Tako je veoma, veoma teško dosti?i ljubav/svetlo u jedinstvu slede?i negativnu stazu i u ranom delu šestog denziteta socijalno-memorijski kompleks ?e izabrati da oslobodi potencijal i presko?i u pozitivni šesti denzitet.

Tako je nad-duša, koja svoje razumevanje stavlja na raspolaganje svima koji su spremni za takvu pomo?, upravljena ka pozitivnom. Me?utim, slobodna volja pojedinaca stoji iznad svega i svako vo?stvo dato od strane višeg ja se može posmatrati ili kao pozitivni ili kao negativni polaritet u zavisnosti od izbora celine uma/tela/duha.

Ispitiva?: Uzevši kao primer Himlera, da li je više ja u vreme kada je on 1940. bio inkarniran bilo šesto-denzitetsko pozitivno orijentisano više ja?

Ra: Ja sam Ra. To je ta?no.

Ispitiva?: Da li je Himler na bilo koji na?in bio u kontaktu sa svojim višim ja u vreme kada je bio inkarniran tokom ?etrdesetih?

Ra: Ja sam Ra. Podse?amo vas da je negativna staza staza separacije. Koja je prva separacija: sopstva od sebe. Onaj koga znate kao Himlera nije izabrao da iskoristi svoje sposobnosti volje i polarizaciju da bi tražio vo?stvo od bilo kog izvora, ve? je njegova svest donosila samostalne izbore u životnim iskustvima, hranjene sklonostima ranije kreiranim tokom drugih životnih iskustava.

Ispitiva?: Dakle, kada Himler bude dostigao šesti denzitet, on ?e shvatiti da je njegovo više ja bilo pozitivno orijentisano i iz tog razloga pre?i sa negativne na pozitivnu orijentaciju?

Ra: Ja sam Ra. To nije ta?no. Šesto-denzitetski negativni entitet je ekstremno mudar. On posmatra spiritualnu entropiju koja nastaje usled nedostatka sposobnosti da se izrazi jedinstvo šestog denziteta. Tako, vole?i Kreatora i shvataju?i u nekom trenutku da Kreator nije samo sopstvo ve? i drugi-sebe kao sopstvo, taj entitet svesno bira trenutnu energetsku reorijentaciju kako bi mogao da nastavi svoju evoluciju.

Ispitiva?: Onda šesto-denzitetski entitet koji je dosegao tu ta?ku u pozitivnoj orijentaciji može da izabere da postane Putnik i da se vrati. Pitam se da li se to ikada doga?a kod negativno orijentisanih šesto-denzitetskih entiteta? Da li se iko vra?a kao Putnik?

Ra: Ja sam Ra. Jednom kada negativni entiet dostigne odre?enu ta?ku u denzitetu mudrosti veoma je malo verovatno da ?e rizikovati zaborav, jer njegova polarizacija nije nesebi?nost, ve? sebi?nost i uz mudrost on shvata rizike takvog „Putovanja“. Povremeno šesto-denzitetski negativni entitet postaje Putnik u pokušaju da nastavi negativnu polarizaciju. To je izuzetno neuobi?ajeno.

Ispitiva?: Koji je onda mehanizam, kojim bi takav neuobi?ajeni šesto-denzitetski entitet želeo da poja?a negativnu polarizaciju kao Putnik?

Ra: Ja sam Ra. Putnik poseduje potencijal za ogromno ubrzanje denziteta kada u?e u svoj progres evolucije. To je usled intenzivnih životnih iskustava i mogu?nosti tre?eg denziteta. Zbog toga pozitivno orijentisani Putnik bira da se izloži opasnosti zaborava da bi pomogao drugima-sebi radijacijom ljubavi. Ako se zaborav premosti, rezultat katalizatora u tre?em denzitetu ?e mnogo delotvornije polarizovati Putnika nego što bi se to moglo o?ekivati na višim i harmoni?nijim denzitetima.

Na sli?an na?in negativno orijentisani Putnik rizikuje zaborav da bi ubrzao svoj napredak u evoluciji na svom denzitetu služe?i sebi na tre?em denzitetu i nude?i drugima-sebi mogu?nost da ?uju informacije koje su povezane sa negativnom polarizacijom.

Ispitiva?: Da li u našoj istorijskoj prošlosti postoji neki primer šesto-denzitetskih negativno polarizovanih Putnika?

Ra: Ja sam Ra. Ova informacija može biti opasna. Uskra?ujemo je. Molimo, pokušajte da posmatrate sve entitete oko sebe kao deo Kreatora. Ne možemo dati dalja objašnjenja.

Ispitiva?: Za nas je ponekad veoma teško da postignemo ve?i procenat razumevanja ovih koncepata zbog ograni?enja svesti ali verujem da ?e nam meditacija o današnjim informacijama pomo?i da formulišemo neka pitanja o ovim konceptima.

Ra: Ja sam Ra. Možemo li zamoliti za kratko pitanje pre nego što napustimo instrument?

Ispitiva?: Postavio bih jedno kratko pitanje pre nego što završimo. Možete li mi re?i koji je procenat Putnika na Zemlji danas uspešan u probijanju bloka memorije i svestan ko je i kona?no da li postoji nešto što možemo u?initi da bi instrument bio pogodniji za kontakt i da bismo unapredili kontakt?

Ra: Ja sam Ra. Možemo re?i približni procenat onih koji su inteligencijom došli do poimanja svog statusa. On iznosi izme?u osam i po i devet i tri ?etvrtine procenata. Postoji velika grupa onih koji imaju neodre?ene, da tako kažemo simtome koji im ukazuju da nisu deo ovog, da tako kažemo, „ludila“. Njihov broj iznosi nešto preko polovine preostalih. Otprilike jedna tre?ina je svesna da je nešto u vezi sa njima druga?ije, tako da možete uo?iti dosta stepena u bu?enju znanja o sebi kao Putniku. Možemo dodati da ?e pre svega za prvu i drugu grupu ove informacije, da tako kažemo, imati smisla.

Instrument je dobro. Položaj ima donekle štetan efekat na le?ni deo fizi?kog vozila instrumenta. To smo i ranije pomenuli.

Vi ste savesni. Ostavljamo vas, prijatelji.

Ja sam Ra. Ostavljamo vas u ljubavi i svetlu jednog beskona?nog Kreatora. Idite radosno ujedinjeni u snazi i miru jednog Kreatora. Adonai.