Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Ra materijal - Knjiga II, seansa 36


Zakon Jednog, Knjiga II, seansa 36
10.03.1981.

Ra: Ja sam Ra. Pozdravljam vas u ljubavi i svetlosti jednog beskonačnog Kreatora. Mi sada komuniciramo.

Ispitivač: U prošlim seansama govorili ste o totalnosti celine uma/tela/duha. Možete li nam molim vas dati definiciju totalnosti celine uma/telo/duha?

Ra: Ja sam Ra. Postoji dimenzija kojom ne vlada vreme. U toj dimenziji se um/telo/duh u svom večnom plesu sadašnjosti može videti u potpunosti i pre nego što celina uma/tela/duha, koja tada postaje deo socijalno-memorijskog kompleksa, bude dobrovoljno apsorbovana u svejedinstvo jednog Kreatora, entitet vidi sebe u svojoj potpunosti.

Ta totalnost celine uma/tela/duha funkcioniše kao, da tako kažemo, izvor za ono, što biste možda nazvali višim ja. Više ja je sa svoje strane izvor za proučavanje treće-denzitetskih iskustava i programiranje daljih iskustava. Takođe je tačno da u četvrtom, petom i šestom denzitetu totalnost celine uma/tela/duha ulazi u svest ka kursu sedmog denziteta.

Ispitivač: Da li bi onda totalnost celine uma/tela/duha bila odgovorna za programiranje promena u katalizatoru tokom iskustava trećeg denziteta, tako da odgovarajući katalizator bude dodat, da tako kažemo, kada se steknu uslovi za njega tokom iskustava trećeg denziteta.

Ra: Ja sam Ra. To nije tačno. Više ja, kako ga vi zovete, je sopstvo koje egzistira sa punim razumevanjem sakupljanog iskustva entiteta, pomaže entitetu u lečenju od iskustava, koja nisu bila naučena na odgovarajući način, i asistira, kao što ste ukazali, u programiranju budućih iskustava.

Totalnost celine uma/tela/duha može biti pozvana od strane aspekata višeg ja, kao što celina uma/tela/duha pozove više ja. U jednom slučaju imate struktuiranu situaciju unutar kontinuuma vremena/prostora sa višim ja, kome je dostupna totalnost iskustava sakupljenih od strane entiteta i veoma postojano razumevanje lekcija koje treba da budu naučene na ovom denzitetu.

Totalnost celine uma/tela/duha je kao pokretni peščani sprud i jednim delom zbir paralelnih razvoja istog entiteta. Ova informacija se stavlja na raspolaganje aspektu višeg ja, koje onda može koristiti projektovane vektore mogućnosti/verovatnoće da bi bolje pomoglo pri onome što nazivate programiranje budućeg života.

Ispitivač: U Setovom materijalu postoji izjava u kojoj Set kaže da je svaki entitet na Zemlji deo ili aspekt višeg ja ili nad-duše koja ima mnogo aspekata ili delova u mnogo dimenzija i da oni svi uče lekcije koje omogućavaju višem ja da napreduje na balansiran način. Treba li to da shvatim tako da postoji mnogo iskustava sličnih onome što doživljavamo na trećem denzitetu kojima rukovodi pojedinačno više ja.

Ra: Ja sam Ra. Tačnost ove izjave varira. Što više balansa stekne entitet, utoliko manje vektora mogućnosti/verovatnoće će biti potrebno istražiti kroz paralelna iskustva.

Ispitivač: Da li sam dobro razumeo da se više ja ili nad-duša može podeliti na brojne celine, ako je potrebno sticanje iskustava uz pomoć simultanih - kako bismo mi to nazvali – različitih vrsta katalizatora i zatim nadgeldanje tih iskustava.

Ra: Ja sam Ra. To je izjava za koju ne možemo reći da je tačna ili netačna usled zabune oko onoga što nazivate vremenom. Prava simultanost je dostupna samo kada se sve stvari vide kao nešto što se odvija odjednom. To baca senku na koncept o kojem govorite.

Koncept različitih delova nekog bića, koji simultano proživljavaju različita iskustva prema našem razumevanju nije sasvim precizan, jer bi to sugerisalo da se oni odvijaju uz istinsku simultanost. To nije slučaj.

To je slučaj od univerzuma do univerzuma i paralelne egzistencije se mogu programirati od strane višeg ja, davanjem informacija koje poseduje totalnost celine uma/tela/duha u vezi sa vektorima mogućnosti/verovatnoće u bilo kojoj tački.

Ispitivač: Možete li mi dati primer kako se ostvaruje programiranje od strane višeg ja putem paralelnih iskustava?

Ra: Ja sam Ra. Možda najjednostavniji primer očiglednog simultanog postojanja dva sopstva, koja predstavljaju jedno sopstvo u istom vremenu/prostoru je ovaj: nad-duša ili više ja čini se egzistira simultano sa celinom uma/tela/duha kojoj pomaže. To nije istinska simultanost jer se više ja, kada je potrebno, kreće ka celini uma/tela/duha sa pozicije razvoju entiteta kakva bi se mogla pretpostaviti u budućnosti tog entiteta.

Ispitivač: Onda više ja operiše iz budućnosti, kako mi razumemo stvari. Drugim rečima, moje više ja bi operisalo iz tačke koju ja posmatram kao budućnost. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. Sa stanovišta vašeg prostora/vremena to je tačno.

Ispitivač: U tom slučaju moje više ja bi imalo ogromnu prednost u pogledu znanja šta je neophodno, jer bi znalo šta će se dogoditi kada sam ja u pitanju. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To nije tačno utoliko što bi predstavljalo kršenje slobodne volje. Više ja je svesno naučenih lekcija do šestog denziteta. Kurs napredovanja je veoma dobro shvaćen. Izbori koji se moraju napraviti da bi se dostiglo više ja potiču od same celine uma/tela/duha.

Više ja je kao mapa na kojoj je destinacija poznata, putevi su veoma dobro poznati, putevi koje je dizajnirala inteligentna beskonačnost, delujući preko inteligentne energije. Međutim, aspekt višeg ja može programirati samo lekcije i određena predisponirana ograničenja ako želi. Ostalo je u potpunosti slobodna volja entiteta. Postoji perfektan balans između znanog i neznanog.

Ispitivač: Žao mi je što imam toliko problema sa ovim konceptom, ali veoma je teško prevesti ga na naše shvatanje i naš jezik. Neka od mojih pitanja mogu biti prilično besmislena, ali bih voleo da znam da li više ja poseduje neku vrstu vozila nalik našem fizičkom vozilu? Da li ono ima telesni kompleks?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno. Više ja napreduje unutar šestog denziteta ka sedmom. Pošto se stupi na sedmi denzitet celina uma/tela/duha postaje totalnost celine uma/tela/duha koja počinje da sakuplja spiritualnu masu i približava se denzitetu oktave. Na toj tački je okončano gledanje unazad.

Ispitivač: Da li je više ja svakog entiteta na šestom denzitetu?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno. To je čast/dužnost sopstva prema sopstvu kada se približi sedmom denzitetu.

Ispitivač: Hteo bih da budem sigurna da sam ovo razumeo. Govorili smo o izvesnim pojedincima tokom prethodnih seansi, na primer o Džordžu Patonu. Njegovo više ja je u vreme njegove inkarnacije na ovom planu kao Džordž Paton pre četrdeset godina bilo na šestom denzitetu? Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. Napominjemo da svaki entitet ima nekoliko bića koje može pozvati radi unutrašnje podrške. Svako od njih bi entitet mogao shvatiti kao totalnost celine uma/tela/duha. Međutim, to nije slučaj. Totalnost celine uma/tela/duha je nejasna zbirka svega što bi se moglo dogoditi, zadržana u shvatanju, više ja sa druge strane je projekcija ili manifestacija totalnosti celine uma/tela/duha koja može da komunicira sa umom/telom/duhom tokom diskarniranog dela ciklusa ponovnog rađanja ili tokom inkarnacije ukoliko su otvoreni odgovarajući prolazi ili kanali kroz koren uma.

Ispitivač: Ti kanali bi se otvorili meditacijom i pretpostavljam da bi nam intenzivna polarizacija pomogla u tome. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. Intenzivna polarizacija u entitetu ne razvija obavezno želju ili potrebu da se kontaktira nad-duša. Svaka staza iskustava je jedinstvena. Međutim, putem polarizacije volja je u ogromnoj meri osnažena i obrnuto.

Ispitivač: Uzmimo primer Himlera. Na osnovu ovoga pretpostavljamo da je njegovo više ja bilo na šestom denzitetu, a vi ste izjavili da je Himler izabrao negativnu stazu.

Da li njegovo više ja boravi na šestm denzitetu negativnog tipa? Možete li proširiti ovaj koncept?

Ra: Ja sam Ra. Ne postoje negativna bića koja dostižu manifestaciju nad-duše, što je čast/dužnost totalnosti celine uma/tela/duha kasnog šestog denziteta u vašim terminima. Negativno orijentisane celine uma/tela/duha imaju teškoču, koja prema našem saznanju do sada nikada nije bila prevaziđena, jer je posle peto-denzitetskog diplomiranja mudrost dostupna ali mora biti povezana sa podjednakom količinom ljubavi. Tako je veoma, veoma teško dostići ljubav/svetlo u jedinstvu sledeći negativnu stazu i u ranom delu šestog denziteta socijalno-memorijski kompleks će izabrati da oslobodi potencijal i preskoči u pozitivni šesti denzitet.

Tako je nad-duša, koja svoje razumevanje stavlja na raspolaganje svima koji su spremni za takvu pomoć, upravljena ka pozitivnom. Međutim, slobodna volja pojedinaca stoji iznad svega i svako vođstvo dato od strane višeg ja se može posmatrati ili kao pozitivni ili kao negativni polaritet u zavisnosti od izbora celine uma/tela/duha.

Ispitivač: Uzevši kao primer Himlera, da li je više ja u vreme kada je on 1940. bio inkarniran bilo šesto-denzitetsko pozitivno orijentisano više ja?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: Da li je Himler na bilo koji način bio u kontaktu sa svojim višim ja u vreme kada je bio inkarniran tokom četrdesetih?

Ra: Ja sam Ra. Podsećamo vas da je negativna staza staza separacije. Koja je prva separacija: sopstva od sebe. Onaj koga znate kao Himlera nije izabrao da iskoristi svoje sposobnosti volje i polarizaciju da bi tražio vođstvo od bilo kog izvora, već je njegova svest donosila samostalne izbore u životnim iskustvima, hranjene sklonostima ranije kreiranim tokom drugih životnih iskustava.

Ispitivač: Dakle, kada Himler bude dostigao šesti denzitet, on će shvatiti da je njegovo više ja bilo pozitivno orijentisano i iz tog razloga preći sa negativne na pozitivnu orijentaciju?

Ra: Ja sam Ra. To nije tačno. Šesto-denzitetski negativni entitet je ekstremno mudar. On posmatra spiritualnu entropiju koja nastaje usled nedostatka sposobnosti da se izrazi jedinstvo šestog denziteta. Tako, voleći Kreatora i shvatajući u nekom trenutku da Kreator nije samo sopstvo već i drugi-sebe kao sopstvo, taj entitet svesno bira trenutnu energetsku reorijentaciju kako bi mogao da nastavi svoju evoluciju.

Ispitivač: Onda šesto-denzitetski entitet koji je dosegao tu tačku u pozitivnoj orijentaciji može da izabere da postane Putnik i da se vrati. Pitam se da li se to ikada događa kod negativno orijentisanih šesto-denzitetskih entiteta? Da li se iko vraća kao Putnik?

Ra: Ja sam Ra. Jednom kada negativni entiet dostigne određenu tačku u denzitetu mudrosti veoma je malo verovatno da će rizikovati zaborav, jer njegova polarizacija nije nesebičnost, već sebičnost i uz mudrost on shvata rizike takvog „Putovanja“. Povremeno šesto-denzitetski negativni entitet postaje Putnik u pokušaju da nastavi negativnu polarizaciju. To je izuzetno neuobičajeno.

Ispitivač: Koji je onda mehanizam, kojim bi takav neuobičajeni šesto-denzitetski entitet želeo da pojača negativnu polarizaciju kao Putnik?

Ra: Ja sam Ra. Putnik poseduje potencijal za ogromno ubrzanje denziteta kada uđe u svoj progres evolucije. To je usled intenzivnih životnih iskustava i mogućnosti trećeg denziteta. Zbog toga pozitivno orijentisani Putnik bira da se izloži opasnosti zaborava da bi pomogao drugima-sebi radijacijom ljubavi. Ako se zaborav premosti, rezultat katalizatora u trećem denzitetu će mnogo delotvornije polarizovati Putnika nego što bi se to moglo očekivati na višim i harmoničnijim denzitetima.

Na sličan način negativno orijentisani Putnik rizikuje zaborav da bi ubrzao svoj napredak u evoluciji na svom denzitetu služeći sebi na trećem denzitetu i nudeći drugima-sebi mogućnost da čuju informacije koje su povezane sa negativnom polarizacijom.

Ispitivač: Da li u našoj istorijskoj prošlosti postoji neki primer šesto-denzitetskih negativno polarizovanih Putnika?

Ra: Ja sam Ra. Ova informacija može biti opasna. Uskračujemo je. Molimo, pokušajte da posmatrate sve entitete oko sebe kao deo Kreatora. Ne možemo dati dalja objašnjenja.

Ispitivač: Za nas je ponekad veoma teško da postignemo veći procenat razumevanja ovih koncepata zbog ograničenja svesti ali verujem da će nam meditacija o današnjim informacijama pomoći da formulišemo neka pitanja o ovim konceptima.

Ra: Ja sam Ra. Možemo li zamoliti za kratko pitanje pre nego što napustimo instrument?

Ispitivač: Postavio bih jedno kratko pitanje pre nego što završimo. Možete li mi reći koji je procenat Putnika na Zemlji danas uspešan u probijanju bloka memorije i svestan ko je i konačno da li postoji nešto što možemo učiniti da bi instrument bio pogodniji za kontakt i da bismo unapredili kontakt?

Ra: Ja sam Ra. Možemo reći približni procenat onih koji su inteligencijom došli do poimanja svog statusa. On iznosi između osam i po i devet i tri četvrtine procenata. Postoji velika grupa onih koji imaju neodređene, da tako kažemo simtome koji im ukazuju da nisu deo ovog, da tako kažemo, „ludila“. Njihov broj iznosi nešto preko polovine preostalih. Otprilike jedna trećina je svesna da je nešto u vezi sa njima drugačije, tako da možete uočiti dosta stepena u buđenju znanja o sebi kao Putniku. Možemo dodati da će pre svega za prvu i drugu grupu ove informacije, da tako kažemo, imati smisla.

Instrument je dobro. Položaj ima donekle štetan efekat na leđni deo fizičkog vozila instrumenta. To smo i ranije pomenuli.

Vi ste savesni. Ostavljamo vas, prijatelji.

Ja sam Ra. Ostavljamo vas u ljubavi i svetlu jednog beskonačnog Kreatora. Idite radosno ujedinjeni u snazi i miru jednog Kreatora. Adonai.