Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Ra materijal - Knjiga II, seansa 34


Zakon Jednog, Knjiga II, seansa 34
04.03.1981.

Ra: Ja sam Ra. Pozdravljam vas u ljubavi i svetlosti jednog beskonačnog Kreatora. Mi sada komuniciramo.

Ispitivač: Ranije ste izjavili da prodor do osmog nivoa ili inteligente energije omogućava celini uma/tela/duha da bude požnjevena u bilo kom vremenu/prostoru tokom ciklusa ako to želi. Kada se taj prodor do osmog nivao dogodi, kakva iskustva ima entitet koji to doživljava?

Ra: Ja sam Ra. Iskustvo svakog entiteta je jedinstveno u njegovoj percepciji inteligentne energije. Percepcija ovog iskustva seže od neograničene radosti do stroge posvećenosti služenju drugih u inkarniranom stanju. Entitet koji dosegne inteligentnu energiju će najčešće percipirati ovo iskustvo kao neizrecivu dubinu. Međutim, želja da odmah izađe iz inkarnacije nije uobičajena za entitet. Pre se javlja ekstremna želja da prenese ta iskustva ili da ih koristi da bi pomogao drugima.

Ispitivač: Hvala vam. Da li biste definisali karmu?

Ra: Ja sam Ra. Naše shvatanje karme odgovara onome što biste mogli nazvati inercijom. Ove aktivnosti, koje su stavljene u pokret, će se nastaviti, koristeći puteve balansiranja dok se ne probude viši principi koje možete povezati sa prekidanjem ili zaustavljanjem. To prekidanje inercije aktivnosti može biti nazvano opraštanje. Ta dva koncepta su nerazdvojiva.

Ispitivač: Ako jedan entitet u inkarnaciji razvije ono što nazivamo karma, da li će se javiti bilo kakvo programiranje u vidu katalizatora koji će mu onemogućiti da dođe do tačke oproštaja kada će olakšati karmu?

Ra: Ja sam Ra. To je, uglavnom, tačno. Međutim, pojedinac i drugi-sebe koji su uključeni mogu u bilo kom trenutku putem procesa razumevanja, prihvatanja i opraštanja popraviti ove obrasce. Ovo je tačno u svakoj tački inkarnacijskog obrasca. Oni, koji su se pokrenuli aktivnosti, mogu da oproste samima sebi i nikada više ne počine tu grešku. To takođe prekida ili zaustavlja ono što zovete karma.

Ispitivač: Hvala vam. Možete li mi dati primere za katalizatorskih aktivnosti iz prethodne seanse, počevši sa nemanifestovanim sopstvom koje proizvodi katalizator koji podučava.

Ra: Ja sam Ra. Opažamo vaše interesovanje za katalizator bola. To iskustvo je najčešće među vašim entitetima. Bol može poticati od fizičkog kompleksa. Mnogo češće je to mentalni ili emocionalni kompleks. U malom broju slučajeva bol je spiritualan u kompleksu prirode. To stvara potencijal za učenje. Te lekcije će biti učene na razne načine. Te lekcije gotovo uvek podrazumevaju/uključuju strpljenje, toleranciju i sposobnost za svetlosni dodir. Veoma često katalizator za emocionalni bol, bez obzira da li je to smrt fizičkog kompleksa voljenog drugog-sebe ili drugi sličan gubitak, će jednostavno imati suprotan rezultat, gorčinu i nestrpljenje, ozlojeđenost. To je katalizator koji je se pogrešno razvio. U ovom slučaju će biti potreban dopunski katalizator da ponudi nemanifestovanom sopstvo dalje mogućnosti za otkrivanje sebe kao sve-dovoljnog (all-sufficient) Kreatora koji sadrži sve što postoji i koji je ispunjen radošću.

Ispitivač: Da li ono što zovemo zaraznim bolestima igra ulogu u tim procesima s obzirom na nemanifestovano sopstvo?

Ra: Ja sam Ra. Te takozvane zarazne bolesti su oni entiteti drugog – denziteta koji nude priliku za taj tip katalizatora. Ako je taj katalizator nepotreban, onda ta bića drugog denziteta, kako biste ih vi nazvali, nemaju efekta. Molimo vas da prilikom svake ovakve generalizacije obratite pažnju na to da postoje odstupanja, tako da ne možemo govoriti o svakoj okolnosti, već samo uopšteno o toku stvari, kako ih vi doživljavate.

Ispitivač: Koju ulogu igra u ovom procesu ono što mi zovemo nedostatak prilikom rođenja?

Ra: Ja sam Ra. To je deo programiranja totalnosti celine uma/tela/duha manifestovane u umu/telu/duhu trećeg denziteta. Ti nedostaci su planirani kao ograničenja koja su deo iskustva koja je totalnost celine entiteta planirala. Ovo uključuje genetske predispozicije, kako biste ih vi nazvali.

Ispitivač: Hvala vam. Možete li mi dati isti tip informacija o sopstvu u odnosu na društveno sopstvo?

Ra: Ja sam Ra. Nemanifestovano sopstvo može naći da su njegove lekcije koje razvijaju bilo koji od energetskih centara celine uma/tela/duha. Interakcija društva i sopstva su uglavnom usredsređene na drugi i treći energetski centar. Oni najaktivniji u pokušaju da obnove ili promene društvo su oni koji deluju iz osećanja lične ispravnosti ili osećanja da poseduju odgovora koji će uliti moć u ispravnije strukture. To se može posmatrati kao potpuni put od negativnog ka pozitivnog u orijentaciji. Takođe će aktivirati te centre energetskih zraka.

Postoji nekolicina onih čija želja da pomognu društvu pripada zelenom zraku ili više. Međutim, tih entiteta je malo jer potiče iz razumevanja koje pripada četvrtom zraku. Slobodno data univerzalna ljubav je poželjnija od principa ili čak novih struktura ljudi ili političkih struktura.

Ispitivač: Ako je jedan entitet snažno usmeren ka pozitivnim društvenim efektima, šta bi to uradilo/učinilo žutom zraku u auri nasuprot entitetu koji želi da kreira carstvo i vlada gvozdenom pesnicom?

Ra: Ja sam Ra. Hajde da uzmemo dve takve duše, čije su takve aktivnosti bile pozitivno orijentisane, a koje nisu više u vašem fizičkom vremenu/prostoru. Onaj poznat kao Albert je otišao je u strano i varvarsko društvo da bi lečio. Taj entitet je bio sposoban da mobiliše veliku količinu energije i onoga što vi zovete novac. Taj entitet je potrošio mnogo energije zelenog zraka i kao iscelitelj i kao prijatelj vašeg instrumenta poznatog kao taj organ. Žuti zrak ovog entiteta je bio širok i kristalizovan putem napora potrebnih da obezbede fondove da se promovišu ti napori. U svakom slučaju zeleni i plavi zrak su takođe bili uzdignute, brilijantne prirode. Viši nivoi, kako biste ih mogli nazvati, su aktivirani, niže, kako biste ih vi nazvali, energetske tačke su ostale u balansu, veoma proširujući obim.

Drugi primer je entitet Martin. Ovaj entitet je delovao u velikom stepenu sa pre negativnim obrascima narandžastog i žutog zraka. Međutim, taj entitet je bio sposoban da održi zeleni zrak energije otvoren i kroz više njenih testiranja, ovaj entitet se može posmatrati kao polarizovan više u pravcu pozitivnosti zahvaljujući posvećenosti službi drugima naočigled velikog katalizatora.

Ispitivač: Možete li mi dati prezimena Alberta i Martina.

Ra: Ja sam Ra. Ti entiteti su vam poznati kao Albert Schweitzer i Martin Luther King.

Ispitivač: I mislio sam da je tako, ali nisam bio siguran. Možete li mi dati istu vrstu informacija s obzirom na nemanifestovanu interakciju između sopstva i uređaja, igračaka i inovacija?

Ra: Ja sam Ra. U ovom određenom primeru se ponovo koncentrišemo većinom na narandžasti i žuti centar energije. U negativnom smislu većina naprava, koje se koriste među vašim ljudima i koje zovete sredstvima za komunikaciju i razonodu kao što su mnoge takmičarske igre, poseduju distorziju da celinu uma/tela/duha drže neaktiviranom, tako da su aktivnosti žutog i narandžastog zraka oslabljene, čime znatno opada mogućnost ua aktivaciju zelenog zraka. .

Druge vaše naprave se mogu posmatrati kao igračke putem kojih entitet istražuje mogućnosti svog fizičkog ili mentalnog kompleksa i u nekim retkim slučajevima duhovnog kompleksa, aktivirajući narandžasti zrak u onome što nazivate timskim sportovima i u drugim napravama kao što su vaši modeli transporta. To se može posmatrati kao put istraživanja osećanja i moći; pre svega, moć nad drugima ili moć grupe nad drugom grupom drugih - sebe.

Ispitivač: Što je generalni prosečni efekat televizije u našem društvu u pogledu ovih katalizatora?
Ra: Ja sam Ra. Pored nastojanja iz zelenog zraka kod nekih da preko ovog medija prenesu informacije istine i lepote, moramo sugerisati da je u zbiru efekat ove naprave odvraćanje i spavanje.

Ispitivač: Možete li mi dati istu vrstu informacija s obzirom na rat i ratne glasine?

Ra: Ja sam Ra. Možete to videti u odnosu na vaše naprave. Rat i sama veza je fundamentalna percepcija zrelog entiteta. To je velika šansa za ubrzanje u bilo kojem željenom pravcu. Neko se može polarizovati negativno zauzimajući ratoborno držanje iz bilo kog razloga. Drugi se može naći u situaciji rata i polarizovati se donekle u pravcu pozitivnog aktiviranja narandžastog, žutog i zelenog zraka putem herojskih, ako želite da ih tako nazovete, akcija, preuzetih da bi se sačuvale celine uma/telo/duha drugih – sebe.

Konačno, neko može veoma snažno polarizovati treći zrak izražavanjem principa univerzalne ljubavi kao potpuno odbijanje učešća u ratobornim akcijama. Na taj način entiteti mogu postati svesna bića u veoma kratkom periodu vašeg vremena/prostora. To se može posmatrati kao ono što biste vi nazvali traumatskom progresijom. Treba napomenuti da među vašim entitetima veliki postotak svih progresija ima traumu kao katalizator.

Ispitivač: Upotrebili ste termin treći zrak. Da li je to zaista bio termin koji ste želeli da upotrebite?

Ra: Ja sam Ra. Mislili smo na zeleni zrak. Naše poteškoće leže u tome što crveni i violetni zrak posmatramo kao fiksirane; unutrašnji zraci variraju i posmatraju se kao indikacije zrelosti u pokušaju da se obrazuje žetva.

Ispitivač: Da li bi crveni zrak, intezivno crveni zrak, onda mogao biti upotrebljen kao indeks za zrelost u inkarnaciji kao i intenzivan violetni zrak?

Ra: Ja sam Ra. To je delimično tačno. U diplomiranju ili žetvi na četvrti pozitivni denzitet, crveni zrak se posmatra samo kao ono što je aktivirano, kao osnova za sve što se odvija na vibracionom nivou, dok sumu svega predstavlja violetni zrak energije.

Violetni zrak je jediniod važnoszi za četvrti pozitivni denzitet. U pokušaju da se postigne zrelost za četvrti negatini denzitet, intenzitet crvenoh kao i narandžastog i žutog zraka se posmatra kao i izdržljivost i energija tog tipa je neophodna za negativnu progresiju. Veoma je teško otvoriti prolaz ka inteligentnoj beskonačnosti iz centra solarnog pleksusa. To je  neophodno za žetvu na četvrti negativni denzitet.

Ispitivač: Da li možete da nam na primeru generala Patona kažete kakve je efekte rat imao na njega i njegov razvoj?

Ra: Ja sam Ra. To će biti poslednje potpuno pitanje tokom ove seanse. Onaj o kome govorite je poznat kao Džordž i programiranje prethodnih inkarnacija je u njemu kreiralo obrazac inercije koji je bio neodoljiv u njegovoj inkarnaciji u vašem vremenu/prostoru. Kod tog entiteta je aktivacija žutog zraka bila veoma snažna, uz često otvaranje zelenog i povremeno otvaranje plavog. Međutim, on nije bio u stanju da razbije kalup ranijih traumatičnih iskustava ratoborne prirode.

Ovaj entitet se u ovoj inkarnaciji donekle polarizovao pozitivno preko svoje iskrene vere u istinu i lepotu. Entitet je bio veoma osetljiv. Osećao je veliku čast/dužnost za očuvanje onoga za šta je osećao da predstavlja istinu i lepota i u potrebi odbrane. Ovaj entitet je sebe posmatrao kao hrabru osobu. Polarizovao se nešto u pravcu negativnosti preko nedostatka razumevanja za ono što zeleni zrak nosi sa sobom, odbacujući principe praštanja što je inciplitno univerzalnoj ljubavi.

Suma te inkarnacije je vibraciono bio slab rast pozitivnog polariteta ali opadanje zrelosti za žetvu zbog odbacivanja Zakona ili Puta Odgovornosti; to je pitanje univerzalne ljubavi sa kojima se on još uvek bori.

Ispitivač: Da li imamo dovoljno vremena za pitanje, da li smrt ovog entiteta, koja je usledila kratko posle završetka rata, bila takva da se on mogao odmah ponovo inkarnirati da bi postigao zrelost za žetvu?

Ra: Ja sam Ra. To je potpuno tačno.

Ispitivač: Hvala vam. Onda bih samo pitao da li postoji nešto što možemo učiniti da bi instrument bio pogodniji za kontakt i da bismo unapredili kontakt?

Ra: Ja sam Ra. AR je dobro. Ostavljam vas, moji prijatelji, u ljubavi i svetlu Jednoga koji je Sve u Svemu. Ostavljam vas u nesmetanom miru. Idite, ujedinite se u moći i miru jednog beskonačnog Kreatora. Adonai.