Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Ra materijal - Knjiga II, seansa 33


Zakon Jednog, Knjiga II, seansa 33
01.03.1981.

Ra: Ja sam Ra. Pozdravljam vas u ljubavi i svetlu beskonačnog Kreatora. Ja sada komuniciram.

Ispitivač: U našoj poslednjoj seansi ste rekli da svako od nas tokom ovih seansi treba da vodi računa  o vitalnoj energiji koja je potrebna da se instrument ne bi iscrpeo i da bi se održao nivo kontakta. Da li to znači da mi treba da vodimo računa o vitalnoj energiji instrumenta ili da budemo pažljivi sa svojom vitalnom energijom.

Ra: Ja sam Ra. Svaki entitet je odgovoran za samog sebe. Mehanizmi ovog procesa uključuju/podrazumevaju prvenstveno korišćenja kompleksa fizičkog tela trećeg denziteta uz prisustvo fizičkih materija da bi se izgovorile ove reči. Tako, instrument treba brižljivo da čuva svoju vitalnu energiju, jer mi ne želimo da iscrpimo instrument. Kao drugo, funkcija grupe za podršku se prvo može posmatrati kao zaštita ovog kontakta, drugo kao energiziranje instrumenta i pojačanje njegovih vitalnih energija.

Grupa za podršku je uvek, zahvaljujući svojoj potpornoj harmoniji, bila veoma stabilne prirode u pogledu zaštite u ljubavi i svetlosti, obezbeđujući/osiguravajući na taj način nastavak ovog kontakta preko uzane trake/prolaza. Međutim, kada je vitalna energija bilo kog člana grupe za podršku iscrpljena, instrument mora da koristi veći dio svoje sopstvene vitalne energije i tako iscrpljuje sebe više nego što bi bilo korisno na duge staze.

Molim vas razumite da mi molimo za vaš oproštaj za ovo kršenje vaše slobodne volje. Međutim, ta naša distorzija/razumevanje je da biste više voleli da dobijete ovu informaciju nego da, potpuno prepušteni svojoj odluci/distorziji, instrument bude iscrpljen ili da bude iscrpljena grupu do tačke na kojoj se kontakt više ne bi mogao nastaviti.

Ispitivač: Možete li nam dati savet kako da održimo najbolje moguće stanje za nastavak kontakta?

Ra: Ja sam Ra. Mi smo vam dali informacije o odgovarajućoj nezi ovog kanala. Mi ćemo ponoviti dva načina. Kao prvo, sugerisali bismo da umesto da se bude hrabar i ignorišu slabosti/distorzije u telesnom kompleksu, bolje je podeliti tu distorziju sa grupom i odreži se jedne mogućnosti za kontakt, da bi se ostvarila druga prilika u kojoj će instrument biti podržan na odgovarajući način.

Drugo, posao započet u harmoniji može biti nastavljen u harmoniji, uz zahvalnost i slavljenje prilike i Kreatora. To su vaše zaštite. To su naše sugestije. Ne možemo biti specifičniji, jer vaša slobodna volja je esencijalna za ovaj kontakt. Kao što smo rekli, mi sami govorimo o ovim temama, jer prema našem vaša orijentacija je upravljena ka nastavljanju ovog kontakta. To je prihvatljivo za nas.

Ispitivač: Hvala vam mnogo. Mi imamo napravu za takozvanu terapiju bojama i pošto smo se tokom prethodne seanse bavili različitim bojama, pitao sam se da li bi se to na neki način moglo primeniti na principe terapije bojama u obasjavanju fizičkog tela određenim bojama. Da li to ima korisno dejstvo i možete li mi reći nešto o tome?

Ra: Ja sam Ra. Ta terapija, kako je nazivate, je pomalo nezgrapna i promenljivo korisna, jer podstiče pojačanje energije ili vibracija u celini uma/telo/duha nekog entiteta, što može biti od koristi za entitet. Dejstvo ovih naprava je promenljivo korisno prvo zato što se ne koriste prave boje i drugo, usled ekstremne različitosti u senzibilnosti prema vibracijama među vašim ljudima.

Ispitivač: Pretpostavljam da bi se mogla postići prava boja propuštajući svetlost kroz kristal određene boje. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To bi bio jedan od načina postizanja adekvatne boje. Važno je ono što biste vi nazvali kontrolom kvaliteta, jer i celuloid koji se koristi ima promenljive boje. To nije velika ili vidljiva varijacija, međutim, ona stvara neke usled specifičnih aplikacija.

Ispitivač: Možda bi se moglo koristiti prizma prelomljene bele svetlosti u svom spektru i sortiranje/uklanjanje/ svih delova spektra osim onog koji želite da koristite prilikom prolaska kroz otvor. Da li bi to bilo tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: Pitao sam se da li postoji programiranje iskustava koje uzrokuju da pojedinac dođe do određenih katalizatora u svakodnevnom životu. Na primer, tokom svakodnevnog života postoje mnoge stvari koje možemo iskusiti. Možemo gledati na ta iskustva kao na čiste slučajnosti ili kao na svesni dizajn naše sopstvene svesti, u vidu dogovaranja sastanaka ili odlazaka na neka mesta. Pitao sam se da li postoji nešto iza scene, kako biste to moglo nazvati, programiranje katalizatora da kreira potrebna iskustva za mnogo veći i brži rast u slučaju nekih entiteta. Da li se to događa?

Ra: Ja sam Ra. Verujem da smo uhvatili srce vašeg pitanja. Molim vas, tražite dodatne informacije ako nismo u pravu.

Inkarnirani entiteti koji su postali svesni procesa inkarnacije i na taj način programiraju svoja/ sopstvena iskustva, mogu izabrati vrednost/snagu katalizatora ili, da izrazimo to drugačije, broj lekcija koje preuzimaju, da bi doživljavali i učili u jednoj od inkarnacija. To ne znači da je sve predodređeno, već pre da postoje nevidljive niti/smernice do nekih događaja koji će funkcionisati u skladu sa tim programiranjem. Zato, ako je jedna prilika propuštena, pojaviće se druga dok učenik životnog iskustva, da tako kažemo, ne zgrabi tu lekciju koja mu je ponuđena i preuzme njeno učenje.

Ispitivač: Onda će ta lekcija biti re-programirana, može se tako reći, kako se životno iskustvo nastavlja. Hajde da kažemo da neki entitet razvija sklonosti koje u stvari nije izabrao da razvija tokom inkarnacije. Da li je onda moguće da se programira iskustvo, tako da on dobije priliku da uskladi te sklonosti putem balansiranja. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je potpuno tačno.

Ispitivač: Hvala vam. Iz ovoga bih izveo pretpostavku da je orijentacija u umu entiteta jedina stvar koja uopšte ima bilo kakve posledice. Fizički katalizator koji doživljavamo, nezavisno od toga šta se sa njime događa, će biti striktna funkcija onoga što se odvija u umu. Ja ću upotrebiti jedan primer (primer je izbrisan) u vezi sa orijentacijom uma, vođenim katalizatorom. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. Mi bismo više voleli da ne koristimo neki dobro poznati primer, saopštavajući ili izričući u svojoj komunikaciju ogromnu količinu distorzija kojoj je svaka dobro poznata priča izložena. Zato, možemo odgovoriti na prvi deo vašeg pitanja, moleći da izbrišete primer. U potpunosti je tačno, u skladu sa našim znanjem, da je orijentacija ili polarizacija celine uma/tela/duha razlog za percepciju koju generiše svaki entitet. Ta se scena može posmatrati  u vašoj prodavnici. Entitet može ostati bez dovoljnih rezervi. Neki entitet može iskoristiti tu priliku da bi krao. Drugi može iskoristiti tu priliku da bi se osetio kao gubitnik. Neko će se bez razmišljanja odreći poslednjeg što ima, platiti koliko je potrebno i otići svojim poslom. Entitet pozadi/iza može, posmatrajući osetiti saosećanje, može se osetiti zebnju, zato što stoji pored povređene osobe, može osetiti velikodušnost, može osetiti ravnodušnost.

Da li sada vidite ove analogije na jasniji način?

Ispitivač: Mislim da da. Onda ću iz ovoga izdvojiti koncept koji je donekle teži zbog onoga što ste ranije objasnili, da čak i četvrti pozitivni denzitet ima koncept odbrambene akcije, ali se iznad četvrtog denziteta odbrambena aktivnost ne koristi. Koncept odbrambene (defanzivne) akcije i akcije napada (ofanzivne) se mnogo više koristi u našem sadašnjem denzitetu.

Pretpostavljam da ako je neki entitet dovoljno snažno polarizovan u svojim mislima u pozitivnom smislu da odbrambena akcija neće biti neophodna zbog toga što se za njega neće javiti prilika u kojoj bi posegnuo za odbrambenom aktivnošću. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To se ne može znati/reći. Međutim, kao što smo rekli, neki entitet koji je sposoban da programira iskustva može izabrati broj i intezitet lekcija koje će biti naučene. Moguće je da neki ekstremno pozitivno orijentisani entitet programira situacije za samog sebe testirajući svoju sposobnost sebe da se uzdrži od odbrambenih akcija, čak i do tačke fizičke smrti sebe ili drugog sebe. Ova je intezivna lekcija i nije poznato, da tako kažemo, šta su entiteti programirali. Mi možemo, ako se to želi, da pročitamo to programiranje. Međutim, to je narušavanje slobodne volje i mi smo izabrali da to ne činimo.

Ispitivač: Želeo bih da pitam da li vam je poznata pokretna slika pod nazivom Deveta konfiguracija? Da li je znate?

Ra: Ja sam Ra. Mi smo skenirali vaš um i videli strukturu pod imenom Deveta konfiguracija.

Ispitivač: Ta pokretna slika predstavlja temu o kojoj smo govorili. Pukovnik mora da donese odluku. Pitao sam se oko njegove polarizacije. Mogao se povući pred, da tako kažemo, negativnim silama, ali je umesto toga izabrao da brani svog prijatelja. Da li je moguće za vas da procenite šta je u bliže pozitivnoj polarizaciji: da se odbrani pozitivno orijentisani entitet, ili da se dozvoli suzbijanje od strane negativno orijentisanih entiteta?

Ra: Ja sam Ra. To pitanje zalazi u četvrti denzitet kao i vaš sopstveni i odgovor na njega se najbolje može sagledati kroz aktivnosti entiteta zvanog Jehoišua (Jehoshuah), kojeg vi zovete Isus (Jesus). Taj entitet su mogli da brane njegovi prijatelji. Entitet je zatražio od svojih prijatelja da odlože sablje. Entitet je sam sebe izručio i bio pogubljen. Njegov impuls da zaštiti voljene druge-sebe je onaj koji traje kroz četvrti denzitet, obilujući empatijom. Više od ovoga ne možemo i ne smemo da kažemo.

Ispitivač: Hvala vam. Kako se približavamo kraju ovog velikog ciklusa može se povećati broj katalizatora za entitete. Pitam se, kada se planetarne vibracije nekako pomešaju sa četvrto- denzitetskim vibracijama i broj katalizatora se uveća, da li će to omogućiti veću polarizaciju i nešto veću žetvu.

Ra: Ja sam Ra. Na pitanje se mora odgovoriti u dva dela. Prvo, planetarne katastrofe, kako ih vi zovete, su simptomi teške žetve pre nego svesno programirani katalizator za žetvu. Zato se ne bavimo time, jer je to proizvoljno u odnosu na svesni katalizator kakav možemo učiniti dostupnim.

Drugi deo je ovaj: rezultat slučajnog katalizatora, kako vi nazivate promene na Zemlji je takođe proizvoljan. Zato možemo videti vektore verovatnoće/mogućnosti koji se kreću prema pozitivnom i prema negativnom. U svakom slučaju, biće kako mora biti. Prave prilike za svesne katalizatore nisu promene na Zemlji, već rezultat zrelosti inkarnacija koje su u vreme pred žetvu uvele u inkarnaciju one čije su šanse da uz korišćenje životnog iskustva sazreju za žetvu najbolje.

Ispitivač: Da li se taj sistem inkarnacije takođe koristi i na strani orijentacije prema sebi da bi se postigla zrelost za žetvu?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno. Možete postaviti još jedno puno pitanje.

Ispitivač: Zamolio bih vas da navedete sve velike mehanizme, dizajnirane da obezbede katalitička iskustva koja ne uključuju interakciju sa drugim – sobom. To je prvi dio.

Ra: Ja sam Ra. Vidimo iz ovog pitanja da ste uvideli da su primarni mehanizam za katalitička iskustva u trećem denzitetu drugi – sebe. Lista drugih katalitičkih uticaja: prvo, Univerzum Kreatora; drugo, sopstvo.

Ispitivač: Možete li dati neki potkategorije uz sopstvo ili načine kako sopstvo deluje katalitički proizvodeći iskustva?

Ra: Ja sam Ra. Prvo, nemanifestovano sopstvo. Drugo, sopstvo u odnosu prema društvom sopstvu kreiranom od strane sopstva i drugih-sebe. Treće, interakcija između sopstva i naprava, igračaka i razonoda smišljenih od strane sopstva i drugih – sebe. Četvrto, odnos sopstva sa onim atributima koje možete nazvati rat i ratnim glasinama.

Ispitivač: Razmišljao sam o mogućnosti katalizatora putem fizičkog bola. Da li to spada u ovu kategoriju?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno, to pripada nemanifestovanom sopstvu; to znači, sopstvu kojem nisu potrebni drugi-sebe da bi se manifestovalo i činilo.

Ispitivač: Da li nam je ostalo dovoljno vremena da postavimo drugi deo ovog pitanja koje se odnosi na glavne mehanizme, dizajnirane da obezbede katalizator koji podrazumeva interakciju sa drugim-sebe?

Ra: Ja sam Ra. Imate dovoljno vremena za to, jer možemo izraziti tu listu na jedan od dva načina. Možemo govoriti beskonačno, ili možemo jednostavno izjaviti da bilo koja interakcija između sopstva i drugog-sebe poseduje potencijal katalizatora koji se sastoji u potencijalnoj razlici između sopstva i drugog – sebe uz stalnu činjenicu o prisustvu Kreatora kao sebe i kao drugog – sebe. Možete postaviti dodatna pitanja za specifične informacije.

Ispitivač: Mislim da će ovo biti dovoljno za sada.

Ra: Ja sam Ra. Da li imate jedno ili dva pitanje pre nego što zatvorimo ovu seansu?

Ispitivač: Da, evo jednog pitanja. Postoji li neka razlika u aktivnosti ili sjaju violetnog zraka kod entiteta koji su na ulazu  ili osvijetljenosti između entiteta koji su na nivou ulaska bilo na pozitivni i negativni četvrt denzitet?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno. Violetni zrak pozitivnog četvrtog denziteta će biti osvetljena zelenom, plavom, indigo trijadom energije. Ta  boja se može videti kao deo duge ili prizme, kakve ih vi znate, pri čemu su zraci veoma jasni.

Violetni zrak četvrtog negativnog denziteta ima u svojoj auri, da tako kažemo, primese crvene, narandžaste, žute i ti zraci su pre mutni nego jasni.

Ispitivač: Kako bi izgledali zraci petog i šestog denziteta?

Ra: Ja sam Ra. Možemo govoriti samo neodređeno. Međutim, nadamo se da razumete, da postoji jasna razlika u strukturi boje svakog denziteta.

Peti denzitet je možda najbolje opisati kao izuzetno beo u vibraciji.

Šesti denzitet belina koja sadrži zlatne prelive kako biste ih vi percipirali; te boje su povezane sa mešavinom mudrosti i empatije koja je naučena u četvrtom denzitetu, zatim u šestom sa mešavinom mudrosti uz povratak jedinstvenim empatičnim razumevanjem  viđenim sa mudrošću. Zlatna boja ne pripada vašem spektru ali je ono što biste vi nazvali živa.

Možete postaviti još jedno kratko pitanje.

Ispitivač: Onda ću pitati postoji li nešto što možemo učiniti da bi instrument bio pogodniji za kontakt ili da bismo unapredili kontakt.

Ra: Ja sam Ra. Ova seansa je dobra. Nastojite da budete savesni. Mi vam zahvaljujemo. Možemo reći da smo uživali u vašoj viziji našeg društvenog-memorijskog kompleksa ispijajući neki od vaših napitaka dok smo govorili kroz ovaj instrument.

Ja sam Ra. Ostavljam vas u ljubavi i svetl jednog beskonačnog Kreatora. Idite ujedinjeni u moći i miru jednog beskonačnog Kreatora. Adonai.