Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Ra materijal - Knjiga II, seansa 31


Zakon Jednog, Knjiga II, seansa 31
25.02.1981.

Ra: Ja sam Ra. Pozdravljam vas u ljubavi i svetlosti beskonačnog Kreatora. Mi sada komuniciramo.

Ispitivač: Imam pitanje za vas za koje me je instrument zamolio da ga postavim. Ono glasi: govorite o različitim tipovima energetskih blokada i transfera, pozitivnim i negativnim, koje se mogu javiti zbog učešća u našim seksualnim reproduktivnim aktivnostima. Možete li molim vas objasniti te blokade i transfere energije sa naglaskom na tome šta za pojedinca koji traga za time da bude u skladu sa Zakonom Jednog može biti pozitivno u toj oblasti? Da li možete da odgovorite na to pitanje?

Ra: Ja sam Ra. Delimično je moguće s obzirom na datu pozadinu. To je odgovarajuće i zahtevno pitanje. Zbog specifičnosti ovog pitanja možemo dati samo uopšteni odgovor.

Prvi transfer energije je crveni spektar. To je proizvoljni transfer koji je povezan samo sa vašim reproduktivnim sistemom. Narandžasti i žuti spektar nastoje da uspostave seksualne veze i kreiraju, kao prvo, blokadu ako samo jedan entitet vibrira u toj oblasti, uzrokujući da entitet koji seksualno vibrira u toj oblasti ima beskonačan apetit za tom aktivnošću. Ono za čime taj nivo vibracije traga je aktivnost zelenog spektra. Postoji mogućnost energetskog transfera narandžastog i žutog spektra, uz negativnu polarizaciju: jedan entitet se posmatra kao objekat pre nego kao drugi-sebe; drugi se posmatra kao osvajač ili gospodar situacije.

U zelenom spektru postoje dve mogućnosti. Prvo, ako oboje vibriraju u zelenom zraku, doći će do uzajamnog osnaživanja transfera energije, negativne ili ženske, kako je vi nazivate, crpljenja energije iz korena bića kroz energetske centre, što vodi do fizičke revitalizacija; pozitivni ili muški polaritet, kao što verujete u svojoj iluziji, pronalazi u svom energetskom transferu inspiraciju koja zadovoljava i hrani duhovni deo celine tela/uma/duha, tako da su obe polarizovane i oslobađaju ono što svako ima u izobilju zbog prirode inteligentne energije, negativnu/intuitivnu i pozitivnu/fizičku energiju, kao što je vi zovete. Ovaj transfer energije je blokiran samo ako jedan ili oba entiteta gaje strah da će posedovati ili biti posedovani, ili ako žele da poseduju ili budu posedovani.

Druga mogućnost zelenog spektra se javlja kada jedan entitet nudi energiju zelenog centra, dok drugi ne nudi energiju univerzalne ljubavi, što rezultira blokiranjem one energije koja ne pripada zelenom zraku, povećavajući frustraciju i apetit. Zeleni zrak se polako polarizuje u pravcu službe drugima.

Transfer energije plavog centra je donekle redak među vašim ljudima u ovo vreme, ali je od velike pomoći usled transfera energije koji uključuje i sposobnost entiteta da izrazi sebe bez rezervisanosti ili straha.

Transfer energije indigo zraka je ekstremno redak među vašim ljudima. To je sakramentni deo vašeg telesnog kompleksa, kroz koji se preko violetnog zraka može napraviti kontakt sa inteligentnom beskonačnošću. Na dva poslednja nivoa se ne može javiti nikakva blokada zbog činjenice, da ako oba entiteta nisu spremna za tu energiju, ona nije vidljiva. Ne može se javiti niti transfer, niti blokada. To je kao da je distributor uklonjen iz neke moćne mašine.

Ispitivač: Možete li definisati transfer seksualne energije i proširiti njegovo značenje, molim?

Ra: Ja sam Ra. Energetski transfer podrazumeva oslobađanje potencijalne energije preko, da tako kažemo, osnaženog prostora. Transfer seksualne energije se javlja usled polarizacije dve celine uma/tela/duha, od kojih svaka poseduje neki potencijal koji se razlikuje od drugog. Priroda transfera energije ili blokada tih energija je onda funkcija interakcije ta dva potencijala. U slučajevima kada se odvija transfer, vi to možete uporediti sa zatvaranjem kruženja. Možete posmatrati ovu aktivnost, kao i sve druge iskustvene aktivnosti, kao sticanje iskustava Kreatora o samom sebi.

Ispitivač: Može li to onda biti primarni mehanizam za Kreatora da stekne iskustva o samom sebi?

Ra: Ja sam Ra. To nije odgovarajući termin. Možda bi bolji bio pridevi „jedan od odgovarajućih“ puteva za Kreatora da upozna sebe, jer tokom svake interakcije, bez obzira na njenu distorziju, Kreator stiče iskustva o samom sebi. Biseksualno znanje Kreatora o samom sebi ima dva moguća preimućstva.

Kao prvo, u zelenom zraku aktiviranog bića postoji potencijal za direktnom i jednostavnom analogijom onoga što biste nazvali radošću, duhovnom ili metafizičkom prirodom koja egzistira u inteligentnoj energiji. To je velika pomoć za razumevanje istinske prirode postojanja.

Drugi potencijal biseksualnog reproduktivnog čina je mogućnost sakramentnog razumevanja povezanosti, da tako kažemo, sa otvorom prema inteligentnoj energiji, jer uz odgovarajuću pripremu može da bude obavljen rad koji biste nazvali magijskim i mogu se ostvariti iskustva o inteligentnoj beskonačnosti. Pozitivno orijentisani pojedinci se koncentrišu na dosezanje inteligentne energije, jer putem potrage ili čina volje bivaju sposobni da uprave tu inteligentnu energiju na rad koji taj entitet želi da obavi, bilo da je reč o službi ili sposobnosti lečenja ili bilo kojoj drugoj službi koja se želi.

To su dve prednosti ovog određenog metoda kojim Kreator stiče iskustva o samome sebi. Kao što smo rekli ranije, posledica snage tog određenog transfera energije je u tome, da on otvara vrata, možemo reći, ka želji individualnih celina uma/tela/duha da služe beskonačan broj puta drugima - sebi, polarizujući se time ka pozitivnosti.

Ispitivač: Možete li proširiti koncept u smislu da ova aktivnost ne omogućava samo Kreatoru da bolje upozna samoga sebe, već i stvara potomstvo u našem denzitetu odnosno otvara put drugim entitetima da stupe u ovaj denzitet.

Ra: Ja sam Ra. Kao što smo ranije rekli, transfer seksualne enegrije uključuje transfer crvenog zraka, koji je proizvoljan i predstavlja funkciju drugo-denzitetskog nastojanja da raste, da preživi, da tako kažemo. To je odgovarajuća funkcija seksualne interakcije. Potomstvo, kako vi zovete inkarnisani entitet, prihvata priliku koja se nudi tim slučajnim činom ili oplodnjom jajeta semenom, koja entitetu pruža priliku da stupi u ovaj denzitet kao inkarnirani entitet.

To dvema jedinkama koje su angažovane u biseksualnom transefu energije pruža mnogo mogućnosti za službu putem odgoja nedovoljno iskusnog entiteta koji na taj način stiče iskustva.

Na ovom mestu bi bilo važno pomenuti da uvek postoji mogućnost da se to iskoristi za negativnu polarizaciju i ona je postepeno građena tokom hiljada vaših godina formiranja socijalnog kompleksa koji je stvarao tendencije u pravcu konfuzije i osujećivao orijentaciju prema drugima putem ovog transfera energije i kasnije orijentacije prema drugima-sebi.

Ispitivač: Ako se seksualna energija transfera javlja u zelenom spektru – pretpostavljam u slučaju kada ne postoji transfer energije crvenog spektra - da li to znači da je pri tom određenom transferu nemoguća oplodnja i rađanje novog entiteta?

Ra: Ja sam Ra. To nije tačno. Uvek postoji transfer energije crvenog zraka usled prirode telesnog kontakta. Proizvoljan rezultat ovog transfera energije će biti kakav će biti, kao funkcija mogućnosti oplodnje u dato vreme prilikom spajanja entiteta, pri čemu je svaki entitet neometen u bilo kom vitalnom smislu putem energije žutog ili narandžastog spektra; tako se poklon, da tako kažemo, daje slobodno, ne tražeći naknadu niti od tela, niti od uma, niti od duha. Zeleni zrak je potpuna univerzalnost ljubavi. To je davanje bez očekivanja da se dato vrati.

Ispitivač: Pitao sam se da li postoje neki principi iza činjenice da seksualno ujedinjenje ne mora obavezno voditi do oplodnje. Nisam zainteresovan za hemijske i fizičke principe. Zanima me da li je postoji neki metafizički princip koji određuje da li će parovi imati dete ili ne, ili je to čista slučajnost?

Ra: Ja sam Ra. To je slučajnost unutar određenih granica. Ako je jedan entitet dosegao zrelost koja mu omogućava da bira bazičnu strukturu životnih iskustava (prema Ra, od trenutka kada u inkarnaciji postane svestan spiritualne evolucije, entitet je uključen u sve odluke koje se odnose na buduće inkarnacije, prim.prev.), taj entitet može da izabere da se inkarniše u fizičkom kompleksu koji nije sposoban za reprodukciju. Tu ćemo naći neke entitete koji su izabrali da budu neplodni. Drugi entiteti, kroz slobodnu volju, koriste različita pomagala da osiguraju neplodnost. Pored ovih izuzetaka, oplodnja je slučajna.

Ispitivač: Hvala vam. U prošlom materijalu ste spomenuli „magnetska privlačnost“. Da li biste definisali ili proširili taj termin?

Ra: Ja sam Ra. Koristili smo taj termin da bismo ukazali da je u vašoj biseksualnoj prirodi to ono što potiče od polariteta. Taj polaritet može biti varijabilan u skladu sa, da tako kažemo, muškim/ženskim polom svakog entiteta. Tako možete videti magnetizam kada se dva entiteta sa odgovarajućim balansom, muški/ženski naspram ženskog/muškog polariteta, susretnu i osete privlačnost i kada se polarizovane sile ispoljavaju jedna na drugoj.

To je snaga biseksualnog mehanizma. On ne zahteva čin volje za donošenje odluke da li će se osetiti privlačnost prema onome ko je suprotno seksualno polarizovan. To će se neminovno javiti otvarajući odgovarajuće, možemo reći, avenije za slobodan tok energije. Ta avenija može biti blokirana nekim distorzijama u vidu uverenja entiteta da njegova privlačnost nije željena. Međutim, osnovni mehanizam funkcioniše na najjednostavniji mogući način, možemo reći, kao magnet i gvožđe.

Ispitivač: Izgleda da raste broj inkarniranih entiteta sa homoseksualnom orijentacijom, kako mi to nazivamo. Možete li objasniti i proširiti ovaj koncept?

Ra: Ja sam Ra. Ti entiteti imaju veliki broj distorzija usled činjenice da su iskusili mnoge inkarnacije kao biološki muškarci i kao biološke žene. To ne bi uslovilo ono što vi nazivate homoseksualnošću u aktivnoj fazi da nema teških vibracionih uslova na vašoj planetarnoj sferi. Mogli biste to nazvati povredom aure u vašim prenatrpanim urbanim oblastima u vašim najviše naseljenim zemljama, kako nazivate te delove vaše planetarne površine. Pod tim uslovima se javlja zbunjenost.

Ispitivač: Zbog čega gustina naseljenosti stvara tu zbunjenost?

Ra: Ja sam Ra. Biseksualna reproduktivna potreba ima svoj cilj, ne samo jednostavnu reproduktivnu funkciju, već i mnogo specifičniju želju da se služi drugima, koja se  budi tom aktivnošću.

U situaciji prenaseljenosti, gde je svaka celina uma/telo/duha pod stalnim bombardovanjem od strane drugih – sebe razumljivo je da oni koji su naročito osetljivi neće osetiti želju da služe drugima. To će takođe pojačati mogućnost manjka želje ili blokirati crveni zrak reproduktivne energije.

U atmosferi u kojoj nema te prenatrpanosti ti isti entiteti će kroz stimulisanje osećanja usamljenosti imati mnogo više želje da tragaju za nekim kome mogu služiti, regulišući tako seksualne reproduktivne funkcije.

Ispitivač: Približno koliko bi prošlih inkarnacija kao žena trebalo da ima muški entitet da bi u sadašnjoj inkarnaciji imao visoku homoseksualnu orijentaciju?

Ra: Ja sam Ra. Ako je entitet imao otprilike 65% prethodnih inkarnacije u seksualnom/biološkom telesnom kompleksu suprotnog pola od sadašnjeg telesnog kompleksa, taj entitet je podložan povredi od strane vaših urbanih oblasti i možde može razviti ono što nazivate homoseksualnom prirodom.

Na ovom mestu treba primetiti da je, iako mnogo teže, u toj vrsti zajednice za entitet moguće da bude od velike službe drugima kroz posvećenost i iskrenu ljubav zelenog zraka aseksualne prirode, na taj način podešavajući i umanjujući distorzije svoje seksualne orijentacije.

Ispitivač: Da li se kod entiteta na DNA kodovima javlja otisak, tako da su utisnute seksualne sklonosti usled ranih seksualnih iskustava.  

Ra: Ja sam Ra. To je delimično tačno. Usled prirode usamljenog seksualnog iskustva, u većini slučajeva je malo verovatno da će ono što nazivate masturbacijom na bilo koji način ostaviti otisak na kasnija iskustva.

To je istovremeno tačno kod nekih od susreta među onima mlađeg uzrasta koji se mogu posmatrati kao homoseksualni. Umesto toga to su često nevini eksperimenti iz radoznalosti.

Međutim, potpuno je tačno da će prvo iskustvo u kome je celina uma/tela/duha u potpunosti uključena zaista utisnuti set svojstava nad životnim iskustvima entiteta.

Ispitivač: Da li Orionska grupa koristi ovaj prolaz da na entitet utisne neka svojstva koja bi mogla voditi do negativne polarizacije?

Ra: Ja sam Ra. Baš kao što mi iz Konfederacije nameravamo da pošaljemo svoju ljubav i svetlost uvek kada se pruži ta mogućnost, uključujući tu i seksualne aktivnosti, tako i Orionska grupa želi da iskoristi ovakvu priliku ako je ona negativno orijentisana ili ako je entitet negativno orijentisan.

Ispitivač: Da li postoji neka emocionalna sklonost, koja nije povezana sa muško/ženskim polom, a koja može da prouzrokuje podizanje seksualne energije kod entiteta?

Ra: Ja sam Ra. Izuzetno je malo verovatno da će se seksualne energije podići bez seksualnih sklonosti. Možda nismo razumeli vaše pitanje, ali se čini očiglednim da je potreban entitet sa potencijalom za seksualnu aktivnost da bi se podigla seksualna energija.

Ispitivač: Razmišljao sam više o mogućnosti za Orionsku grupu da izvrši uticaj na određene članove Trećeg Rajha, čije sam izveštaje čitao o tome da su osećali seksualno zadovoljstvo dok su posmatrali puštanje plina i ubijanje entiteta u gasnim komorama.

Ra: Ja sam Ra. Mi ćemo ponoviti da su ti entiteti imali potencijal za podizanje seksualne energije. Izbor stimulansa je sigurno izbor entiteta. U slučaju o kome vi govorite, ti entiteti su imali snažno polarizovan narandžasti spektar, koji je vodio do energetske blokade ostvarenja moći nad drugima, guranja drugih bića u smrt kao ultimativne kontrole nad drugima; to je onda izraženo na seksualni način, mada usamljen.

U ovom slučaju želja će se neoslabljena nastaviti i biti praktično neugasiva.

Ako sagledate čitav spektar seksualne prakse među vašim ljudima, videćete da postoje oni crpe zadovoljstvo iz dominacije nad drugima ili putem napastvovanja ili preko drugih načina dominacije. U svakom slučaju to je primer energetske blokade koja je po svojoj prirodi seksualna.

Ispitivač: Da li bi Orionska grupa bila u stanju da u entitet utisne efekat narandžastog zraka? Da li se to odvija na taj način? Ako se vratimo na početak trećeg denziteta, mora postojati neki primarni razlog za to?

Ra: Ja sam Ra. Uzrok toga svakako nije Orion. To je slobodan izbor vaših ljudi. To je pomalo teško objasniti, ali ćemo pokušati. Transferi seksualne energetske blokade su više manifestacije ili primer onoga što je fundomentalnije nego drugi deo. Zato, ako su vaši ljudi postali otvoreni za koncept ratobornosti i pohlepe posedovanja, te različite distorzije su onda počele da se filtriraju niz drvo uma u izraze telesnog kompleksa. Seksualno izražavanje je osnovno u tom kompleksu. Zato su te seksualne energetske blokade, na koje Orion vrši uticaj i intenzivira ih, u osnovi proizvod postojanja koji predstavlja slobodan izbor od strane vaših ljudi.

To će biti poslednje pitanje osim ako možemo dalje da razjasnimo ova pitanja ili da odgovorimo na neko kratka pitanja pre nego što zatvorimo.

Ispitivač: Samo bih želeo da znam da li to kroz racionalnu memoriju utiče na čitavu populaciju u nekom smislu?

Ra: Ja sam Ra. Racionalna memorija sadrži sve ono što je dosad doživljeno. Zato postoje neke, možemo reći, kontaminacije čak i seksualnosti, koje se u vašoj kulturi najviše pokazuju kao različite predispozicije za neprijateljske veze ili, kako ih vi zovete, brakove, radije nego kroz slobodno davanje jedni drugima u ljubavi i svetlosti beskonačnog Kreatora.

Ispitivač: To je upravo poenta koju sam pokušavao da napravim. Mnogo vam hvala. Ne želim da suviše umorim instrument, tako da ću samo pitati da li postoji nešto što možemo uraditi da bi instrument bio podesniji za kontakt ili da bismo unapedili kontakt?

Ra: Ja sam Ra. Molim vas, budite svesni da je ovaj instrument pomalo umoran. Kanal je veoma čist. Međutim, mi nalazimo da mu je vitalna energija slaba. Ne želimo da iscrpimo instrument. U svakom slučaju, postoji, možemo reći, razmena energije tako da osećamo čast/dužnost da ponudimo komunikaciju kada se instrument otvori. Zato, savetujemo da instrument pokuša da proceni vitalnu energiju pažljivo pre nego što ponudi sebe kao otvoren kanal. Sve je dobro. Vi ste savesni.

Ja sam Ra. Ostavljam ovaj instrument i vas u ljubavi i svetlosti jednog beskonačnog Kreatora. Nastavite ujedinjeni u moći i miru jednog Kreatora. Adonai.