Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Ra materijal - Knjiga II, seansa 31


Zakon Jednog, Knjiga II, seansa 31
25.02.1981.

Ra: Ja sam Ra. Pozdravljam vas u ljubavi i svetlosti beskona?nog Kreatora. Mi sada komuniciramo.

Ispitiva?: Imam pitanje za vas za koje me je instrument zamolio da ga postavim. Ono glasi: govorite o razli?itim tipovima energetskih blokada i transfera, pozitivnim i negativnim, koje se mogu javiti zbog u?eš?a u našim seksualnim reproduktivnim aktivnostima. Možete li molim vas objasniti te blokade i transfere energije sa naglaskom na tome šta za pojedinca koji traga za time da bude u skladu sa Zakonom Jednog može biti pozitivno u toj oblasti? Da li možete da odgovorite na to pitanje?

Ra: Ja sam Ra. Delimi?no je mogu?e s obzirom na datu pozadinu. To je odgovaraju?e i zahtevno pitanje. Zbog specifi?nosti ovog pitanja možemo dati samo uopšteni odgovor.

Prvi transfer energije je crveni spektar. To je proizvoljni transfer koji je povezan samo sa vašim reproduktivnim sistemom. Narandžasti i žuti spektar nastoje da uspostave seksualne veze i kreiraju, kao prvo, blokadu ako samo jedan entitet vibrira u toj oblasti, uzrokuju?i da entitet koji seksualno vibrira u toj oblasti ima beskona?an apetit za tom aktivnoš?u. Ono za ?ime taj nivo vibracije traga je aktivnost zelenog spektra. Postoji mogu?nost energetskog transfera narandžastog i žutog spektra, uz negativnu polarizaciju: jedan entitet se posmatra kao objekat pre nego kao drugi-sebe; drugi se posmatra kao osvaja? ili gospodar situacije.

U zelenom spektru postoje dve mogu?nosti. Prvo, ako oboje vibriraju u zelenom zraku, do?i ?e do uzajamnog osnaživanja transfera energije, negativne ili ženske, kako je vi nazivate, crpljenja energije iz korena bi?a kroz energetske centre, što vodi do fizi?ke revitalizacija; pozitivni ili muški polaritet, kao što verujete u svojoj iluziji, pronalazi u svom energetskom transferu inspiraciju koja zadovoljava i hrani duhovni deo celine tela/uma/duha, tako da su obe polarizovane i osloba?aju ono što svako ima u izobilju zbog prirode inteligentne energije, negativnu/intuitivnu i pozitivnu/fizi?ku energiju, kao što je vi zovete. Ovaj transfer energije je blokiran samo ako jedan ili oba entiteta gaje strah da ?e posedovati ili biti posedovani, ili ako žele da poseduju ili budu posedovani.

Druga mogu?nost zelenog spektra se javlja kada jedan entitet nudi energiju zelenog centra, dok drugi ne nudi energiju univerzalne ljubavi, što rezultira blokiranjem one energije koja ne pripada zelenom zraku, pove?avaju?i frustraciju i apetit. Zeleni zrak se polako polarizuje u pravcu službe drugima.

Transfer energije plavog centra je donekle redak me?u vašim ljudima u ovo vreme, ali je od velike pomo?i usled transfera energije koji uklju?uje i sposobnost entiteta da izrazi sebe bez rezervisanosti ili straha.

Transfer energije indigo zraka je ekstremno redak me?u vašim ljudima. To je sakramentni deo vašeg telesnog kompleksa, kroz koji se preko violetnog zraka može napraviti kontakt sa inteligentnom beskona?noš?u. Na dva poslednja nivoa se ne može javiti nikakva blokada zbog ?injenice, da ako oba entiteta nisu spremna za tu energiju, ona nije vidljiva. Ne može se javiti niti transfer, niti blokada. To je kao da je distributor uklonjen iz neke mo?ne mašine.

Ispitiva?: Možete li definisati transfer seksualne energije i proširiti njegovo zna?enje, molim?

Ra: Ja sam Ra. Energetski transfer podrazumeva osloba?anje potencijalne energije preko, da tako kažemo, osnaženog prostora. Transfer seksualne energije se javlja usled polarizacije dve celine uma/tela/duha, od kojih svaka poseduje neki potencijal koji se razlikuje od drugog. Priroda transfera energije ili blokada tih energija je onda funkcija interakcije ta dva potencijala. U slu?ajevima kada se odvija transfer, vi to možete uporediti sa zatvaranjem kruženja. Možete posmatrati ovu aktivnost, kao i sve druge iskustvene aktivnosti, kao sticanje iskustava Kreatora o samom sebi.

Ispitiva?: Može li to onda biti primarni mehanizam za Kreatora da stekne iskustva o samom sebi?

Ra: Ja sam Ra. To nije odgovaraju?i termin. Možda bi bolji bio pridevi „jedan od odgovaraju?ih“ puteva za Kreatora da upozna sebe, jer tokom svake interakcije, bez obzira na njenu distorziju, Kreator sti?e iskustva o samom sebi. Biseksualno znanje Kreatora o samom sebi ima dva mogu?a preimu?stva.

Kao prvo, u zelenom zraku aktiviranog bi?a postoji potencijal za direktnom i jednostavnom analogijom onoga što biste nazvali radoš?u, duhovnom ili metafizi?kom prirodom koja egzistira u inteligentnoj energiji. To je velika pomo? za razumevanje istinske prirode postojanja.

Drugi potencijal biseksualnog reproduktivnog ?ina je mogu?nost sakramentnog razumevanja povezanosti, da tako kažemo, sa otvorom prema inteligentnoj energiji, jer uz odgovaraju?u pripremu može da bude obavljen rad koji biste nazvali magijskim i mogu se ostvariti iskustva o inteligentnoj beskona?nosti. Pozitivno orijentisani pojedinci se koncentrišu na dosezanje inteligentne energije, jer putem potrage ili ?ina volje bivaju sposobni da uprave tu inteligentnu energiju na rad koji taj entitet želi da obavi, bilo da je re? o službi ili sposobnosti le?enja ili bilo kojoj drugoj službi koja se želi.

To su dve prednosti ovog odre?enog metoda kojim Kreator sti?e iskustva o samome sebi. Kao što smo rekli ranije, posledica snage tog odre?enog transfera energije je u tome, da on otvara vrata, možemo re?i, ka želji individualnih celina uma/tela/duha da služe beskona?an broj puta drugima - sebi, polarizuju?i se time ka pozitivnosti.

Ispitiva?: Možete li proširiti koncept u smislu da ova aktivnost ne omogu?ava samo Kreatoru da bolje upozna samoga sebe, ve? i stvara potomstvo u našem denzitetu odnosno otvara put drugim entitetima da stupe u ovaj denzitet.

Ra: Ja sam Ra. Kao što smo ranije rekli, transfer seksualne enegrije uklju?uje transfer crvenog zraka, koji je proizvoljan i predstavlja funkciju drugo-denzitetskog nastojanja da raste, da preživi, da tako kažemo. To je odgovaraju?a funkcija seksualne interakcije. Potomstvo, kako vi zovete inkarnisani entitet, prihvata priliku koja se nudi tim slu?ajnim ?inom ili oplodnjom jajeta semenom, koja entitetu pruža priliku da stupi u ovaj denzitet kao inkarnirani entitet.

To dvema jedinkama koje su angažovane u biseksualnom transefu energije pruža mnogo mogu?nosti za službu putem odgoja nedovoljno iskusnog entiteta koji na taj na?in sti?e iskustva.

Na ovom mestu bi bilo važno pomenuti da uvek postoji mogu?nost da se to iskoristi za negativnu polarizaciju i ona je postepeno gra?ena tokom hiljada vaših godina formiranja socijalnog kompleksa koji je stvarao tendencije u pravcu konfuzije i osuje?ivao orijentaciju prema drugima putem ovog transfera energije i kasnije orijentacije prema drugima-sebi.

Ispitiva?: Ako se seksualna energija transfera javlja u zelenom spektru – pretpostavljam u slu?aju kada ne postoji transfer energije crvenog spektra - da li to zna?i da je pri tom odre?enom transferu nemogu?a oplodnja i ra?anje novog entiteta?

Ra: Ja sam Ra. To nije ta?no. Uvek postoji transfer energije crvenog zraka usled prirode telesnog kontakta. Proizvoljan rezultat ovog transfera energije ?e biti kakav ?e biti, kao funkcija mogu?nosti oplodnje u dato vreme prilikom spajanja entiteta, pri ?emu je svaki entitet neometen u bilo kom vitalnom smislu putem energije žutog ili narandžastog spektra; tako se poklon, da tako kažemo, daje slobodno, ne traže?i naknadu niti od tela, niti od uma, niti od duha. Zeleni zrak je potpuna univerzalnost ljubavi. To je davanje bez o?ekivanja da se dato vrati.

Ispitiva?: Pitao sam se da li postoje neki principi iza ?injenice da seksualno ujedinjenje ne mora obavezno voditi do oplodnje. Nisam zainteresovan za hemijske i fizi?ke principe. Zanima me da li je postoji neki metafizi?ki princip koji odre?uje da li ?e parovi imati dete ili ne, ili je to ?ista slu?ajnost?

Ra: Ja sam Ra. To je slu?ajnost unutar odre?enih granica. Ako je jedan entitet dosegao zrelost koja mu omogu?ava da bira bazi?nu strukturu životnih iskustava (prema Ra, od trenutka kada u inkarnaciji postane svestan spiritualne evolucije, entitet je uklju?en u sve odluke koje se odnose na budu?e inkarnacije, prim.prev.), taj entitet može da izabere da se inkarniše u fizi?kom kompleksu koji nije sposoban za reprodukciju. Tu ?emo na?i neke entitete koji su izabrali da budu neplodni. Drugi entiteti, kroz slobodnu volju, koriste razli?ita pomagala da osiguraju neplodnost. Pored ovih izuzetaka, oplodnja je slu?ajna.

Ispitiva?: Hvala vam. U prošlom materijalu ste spomenuli „magnetska privla?nost“. Da li biste definisali ili proširili taj termin?

Ra: Ja sam Ra. Koristili smo taj termin da bismo ukazali da je u vašoj biseksualnoj prirodi to ono što poti?e od polariteta. Taj polaritet može biti varijabilan u skladu sa, da tako kažemo, muškim/ženskim polom svakog entiteta. Tako možete videti magnetizam kada se dva entiteta sa odgovaraju?im balansom, muški/ženski naspram ženskog/muškog polariteta, susretnu i osete privla?nost i kada se polarizovane sile ispoljavaju jedna na drugoj.

To je snaga biseksualnog mehanizma. On ne zahteva ?in volje za donošenje odluke da li ?e se osetiti privla?nost prema onome ko je suprotno seksualno polarizovan. To ?e se neminovno javiti otvaraju?i odgovaraju?e, možemo re?i, avenije za slobodan tok energije. Ta avenija može biti blokirana nekim distorzijama u vidu uverenja entiteta da njegova privla?nost nije željena. Me?utim, osnovni mehanizam funkcioniše na najjednostavniji mogu?i na?in, možemo re?i, kao magnet i gvož?e.

Ispitiva?: Izgleda da raste broj inkarniranih entiteta sa homoseksualnom orijentacijom, kako mi to nazivamo. Možete li objasniti i proširiti ovaj koncept?

Ra: Ja sam Ra. Ti entiteti imaju veliki broj distorzija usled ?injenice da su iskusili mnoge inkarnacije kao biološki muškarci i kao biološke žene. To ne bi uslovilo ono što vi nazivate homoseksualnoš?u u aktivnoj fazi da nema teških vibracionih uslova na vašoj planetarnoj sferi. Mogli biste to nazvati povredom aure u vašim prenatrpanim urbanim oblastima u vašim najviše naseljenim zemljama, kako nazivate te delove vaše planetarne površine. Pod tim uslovima se javlja zbunjenost.

Ispitiva?: Zbog ?ega gustina naseljenosti stvara tu zbunjenost?

Ra: Ja sam Ra. Biseksualna reproduktivna potreba ima svoj cilj, ne samo jednostavnu reproduktivnu funkciju, ve? i mnogo specifi?niju želju da se služi drugima, koja se  budi tom aktivnoš?u.

U situaciji prenaseljenosti, gde je svaka celina uma/telo/duha pod stalnim bombardovanjem od strane drugih – sebe razumljivo je da oni koji su naro?ito osetljivi ne?e osetiti želju da služe drugima. To ?e tako?e poja?ati mogu?nost manjka želje ili blokirati crveni zrak reproduktivne energije.

U atmosferi u kojoj nema te prenatrpanosti ti isti entiteti ?e kroz stimulisanje ose?anja usamljenosti imati mnogo više želje da tragaju za nekim kome mogu služiti, regulišu?i tako seksualne reproduktivne funkcije.

Ispitiva?: Približno koliko bi prošlih inkarnacija kao žena trebalo da ima muški entitet da bi u sadašnjoj inkarnaciji imao visoku homoseksualnu orijentaciju?

Ra: Ja sam Ra. Ako je entitet imao otprilike 65% prethodnih inkarnacije u seksualnom/biološkom telesnom kompleksu suprotnog pola od sadašnjeg telesnog kompleksa, taj entitet je podložan povredi od strane vaših urbanih oblasti i možde može razviti ono što nazivate homoseksualnom prirodom.

Na ovom mestu treba primetiti da je, iako mnogo teže, u toj vrsti zajednice za entitet mogu?e da bude od velike službe drugima kroz posve?enost i iskrenu ljubav zelenog zraka aseksualne prirode, na taj na?in podešavaju?i i umanjuju?i distorzije svoje seksualne orijentacije.

Ispitiva?: Da li se kod entiteta na DNA kodovima javlja otisak, tako da su utisnute seksualne sklonosti usled ranih seksualnih iskustava.  

Ra: Ja sam Ra. To je delimi?no ta?no. Usled prirode usamljenog seksualnog iskustva, u ve?ini slu?ajeva je malo verovatno da ?e ono što nazivate masturbacijom na bilo koji na?in ostaviti otisak na kasnija iskustva.

To je istovremeno ta?no kod nekih od susreta me?u onima mla?eg uzrasta koji se mogu posmatrati kao homoseksualni. Umesto toga to su ?esto nevini eksperimenti iz radoznalosti.

Me?utim, potpuno je ta?no da ?e prvo iskustvo u kome je celina uma/tela/duha u potpunosti uklju?ena zaista utisnuti set svojstava nad životnim iskustvima entiteta.

Ispitiva?: Da li Orionska grupa koristi ovaj prolaz da na entitet utisne neka svojstva koja bi mogla voditi do negativne polarizacije?

Ra: Ja sam Ra. Baš kao što mi iz Konfederacije nameravamo da pošaljemo svoju ljubav i svetlost uvek kada se pruži ta mogu?nost, uklju?uju?i tu i seksualne aktivnosti, tako i Orionska grupa želi da iskoristi ovakvu priliku ako je ona negativno orijentisana ili ako je entitet negativno orijentisan.

Ispitiva?: Da li postoji neka emocionalna sklonost, koja nije povezana sa muško/ženskim polom, a koja može da prouzrokuje podizanje seksualne energije kod entiteta?

Ra: Ja sam Ra. Izuzetno je malo verovatno da ?e se seksualne energije podi?i bez seksualnih sklonosti. Možda nismo razumeli vaše pitanje, ali se ?ini o?iglednim da je potreban entitet sa potencijalom za seksualnu aktivnost da bi se podigla seksualna energija.

Ispitiva?: Razmišljao sam više o mogu?nosti za Orionsku grupu da izvrši uticaj na odre?ene ?lanove Tre?eg Rajha, ?ije sam izveštaje ?itao o tome da su ose?ali seksualno zadovoljstvo dok su posmatrali puštanje plina i ubijanje entiteta u gasnim komorama.

Ra: Ja sam Ra. Mi ?emo ponoviti da su ti entiteti imali potencijal za podizanje seksualne energije. Izbor stimulansa je sigurno izbor entiteta. U slu?aju o kome vi govorite, ti entiteti su imali snažno polarizovan narandžasti spektar, koji je vodio do energetske blokade ostvarenja mo?i nad drugima, guranja drugih bi?a u smrt kao ultimativne kontrole nad drugima; to je onda izraženo na seksualni na?in, mada usamljen.

U ovom slu?aju želja ?e se neoslabljena nastaviti i biti prakti?no neugasiva.

Ako sagledate ?itav spektar seksualne prakse me?u vašim ljudima, vide?ete da postoje oni crpe zadovoljstvo iz dominacije nad drugima ili putem napastvovanja ili preko drugih na?ina dominacije. U svakom slu?aju to je primer energetske blokade koja je po svojoj prirodi seksualna.

Ispitiva?: Da li bi Orionska grupa bila u stanju da u entitet utisne efekat narandžastog zraka? Da li se to odvija na taj na?in? Ako se vratimo na po?etak tre?eg denziteta, mora postojati neki primarni razlog za to?

Ra: Ja sam Ra. Uzrok toga svakako nije Orion. To je slobodan izbor vaših ljudi. To je pomalo teško objasniti, ali ?emo pokušati. Transferi seksualne energetske blokade su više manifestacije ili primer onoga što je fundomentalnije nego drugi deo. Zato, ako su vaši ljudi postali otvoreni za koncept ratobornosti i pohlepe posedovanja, te razli?ite distorzije su onda po?ele da se filtriraju niz drvo uma u izraze telesnog kompleksa. Seksualno izražavanje je osnovno u tom kompleksu. Zato su te seksualne energetske blokade, na koje Orion vrši uticaj i intenzivira ih, u osnovi proizvod postojanja koji predstavlja slobodan izbor od strane vaših ljudi.

To ?e biti poslednje pitanje osim ako možemo dalje da razjasnimo ova pitanja ili da odgovorimo na neko kratka pitanja pre nego što zatvorimo.

Ispitiva?: Samo bih želeo da znam da li to kroz racionalnu memoriju uti?e na ?itavu populaciju u nekom smislu?

Ra: Ja sam Ra. Racionalna memorija sadrži sve ono što je dosad doživljeno. Zato postoje neke, možemo re?i, kontaminacije ?ak i seksualnosti, koje se u vašoj kulturi najviše pokazuju kao razli?ite predispozicije za neprijateljske veze ili, kako ih vi zovete, brakove, radije nego kroz slobodno davanje jedni drugima u ljubavi i svetlosti beskona?nog Kreatora.

Ispitiva?: To je upravo poenta koju sam pokušavao da napravim. Mnogo vam hvala. Ne želim da suviše umorim instrument, tako da ?u samo pitati da li postoji nešto što možemo uraditi da bi instrument bio podesniji za kontakt ili da bismo unapedili kontakt?

Ra: Ja sam Ra. Molim vas, budite svesni da je ovaj instrument pomalo umoran. Kanal je veoma ?ist. Me?utim, mi nalazimo da mu je vitalna energija slaba. Ne želimo da iscrpimo instrument. U svakom slu?aju, postoji, možemo re?i, razmena energije tako da ose?amo ?ast/dužnost da ponudimo komunikaciju kada se instrument otvori. Zato, savetujemo da instrument pokuša da proceni vitalnu energiju pažljivo pre nego što ponudi sebe kao otvoren kanal. Sve je dobro. Vi ste savesni.

Ja sam Ra. Ostavljam ovaj instrument i vas u ljubavi i svetlosti jednog beskona?nog Kreatora. Nastavite ujedinjeni u mo?i i miru jednog Kreatora. Adonai.