Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Ra materijal - Knjiga II, seansa 30


Zakon Jednog, Knjiga II, seansa 30
24.02.1981.

Ra: Ja sam Ra. Pozdravljam vas u ljubavi i svetlu jednog beskonačnog Kreatora. Mi sada komuniciramo.

Ispitivač: Dao bih jednu izjavu i zamolio vas da ispravite eventualne greške. Ovo je izjava: Kreacija je usamljeni entitet ili jedinstvo. Ako postoji samo pojedinačni entitet, onda je jedini koncept službe koncept služenja samom sebi. Ako se pojedinačni entitet podvoji, onda je rođen koncept službe jednog dela drugim delovima. Iz ovoga nastaje jednakost služenja samom sebi ili drugima. Čini se da kako je Logos podvojen, njegovi delovi će se svrstati u jednu od tih orijentacija. Pretpostavljam da kada se individualizovani entiteti jave u prostoru/vremenu, oni imaju polaritet. Da li je ova izjava tačna?

Ra: Ja sam Ra. Ova izjava je veoma promišljena i tačna sve do poslednje rečenice u vezi sa kojom bismo primetili da polariteti počinju da se istražuju tek od tačke kada treće-denzitetski entitet počne da biva svestan mogućnosti izbora između koncepta ili distorzije službe samom sebi ili službe drugima. To označava kraj onoga što biste vi mogli nazvati svesnošću bez samo-svesti (unself-conscius) ili nevinom fazom svesne budnosti.

Ispitivač: Hvala vam. Da li biste odvojeno definisali um, telo i duh?

Ra: Ja sam Ra. Svi ovi termini su pojednostavljeni opisni termini koji su jednaki u kompleksu fokusa energije; telo, kako ga vi zovete, je materija denziteta u kome stičete iskustva kao dati prostor/vreme ili vreme/prostor; ovaj kompleks materije je dostupan za distorziju koju nazivate fizičkom manifestacijom.

Um je kompleks koji reflektuje spuštanje duha i uzdizanje telesnog kompleksa. Sadrži u sebi ono što poznajete kao osećanja, emocije i intelektualne misli u njihovoj mnogostrukoj svesnoj kompleksnosti. Spuštajući se do drveta uma, nalazimo intuiciju koja je zbog prirode uma više u kontaktu ili u skladu sa kompleksom bića. Spuštajući se dalje do korena uma, pronaći ćemo progresiju svesti, koja se postepeno okreće od lične ka racionalnoj memoriji, kosmičkim ulaznim zracima i tako postaje direktni kontakt  kretanja u etapama koje nazivamo duševnim kompleksom.

Kompleks duha je kanal kroz koji se ulazni zraci iz univerzalnih, planetarnih i ličnih izvora mogu uliti u koren svesti i kroz koje svest može otvoriti prolaz ka inteligentnoj beskonačnosti kroz balansiranu energiju tela i uma.

Vi ćete kroz ovu seriju razabrati konačnu izjavu da su um, telo i duh nerazmrsivo povezani i ne mogu trajati jedan bez drugog. Tako ćemo radije uputiti na celinu uma/tela/duha nego pokušavati da se njima bavimo odvojeno. Posao koji obavljate tokom sticanja iskustava se vrši kroz interakciju sve tri komponente, ne kroz jednu od njih.

Ispitivač: Nakon naše fizičke smrti, kako mi to nazivamo, u ovom određenom denzitetu i ovom određenom inkarnacijskom iskustvu, mi gubimo ovo hemijsko telo. Pošto izgubimo hemijsko telo, da li zadržavamo drugačije vrste tela? Da li u tom trenutku i dalje postoji celina uma/tela/duha.

Ra: Ja sam Ra. To je tačno. Celina uma/tela/duha je delimično nedirnuta; kompleks fizičkog tela uz koji povezujete termin „telo“ je manifestacija gušćeg telesnog kompleksa, snažnog i informisanog inteligencijom.

Ispitivač: Da li postoji neki gubitak uma ili duha nakon ove tranzicije koju nazivamo smrt ili nekog drugog pogoršanja ili i jednog i drugog zbog gubitka ovog hemijskog tela koje sada imamo?

Ra: Ja sam Ra. U vašim terminima postoji veliki gubitak celine uma usled činjenice da  mnoge aktivnosti mentalne prirode kojih ste svesni tokom iskustva na ovoj tački prostora/vremena nisu ništa više do površinska iluzija kao i hemijsko-telesni kompleks.

Drugim rečima ništa od važnosti nije izgubljeno; karakter ili, da tako kažemo, čista distorzija emocija i sklonosti i mudrost, ako hoćete, postaju očigledne po prvi put; ove čiste emocije i mudrost i sklonosti većinom bivaju ignorisane ili potcenjene tokom fizičkog životnog iskustva.

U terminima duševnog, ovaj kanal je mnogo više otvoren zbog nedostatka potrebe za zaboravljenim karakteristikama trećeg denziteta.

Ispitivač: Voleo bih da znam kako celina uma/tela/duha nastaje, vraćajući se unazad koliko je potrebno. Kako se javio začetak toga? Da li one potiču iz duha koji obrazuje um i uma koji stvara telo? Možete li mi to reći?

Ra: Ja sam Ra. Molimo vas da razmotrite da ste pokušali pronaći trag evolucije. Ta evolucija je, kao što smo ranije opisali, prvo svesno biće, u prvom denzitetu, bez kretanja, bez cilja. Da li ćete ga nazvati kompleksom uma ili tela je semantički problem. Mi ga nazivemo celina uma/tela, u skladu sa našim razumevanjem da čak i u najjednostavnijoj trunčici postoji beskonačni Kreatora u svoj svojoj potpunosti; ova celina uma/tela zatim u drugom denzitetu otkriva rast i okretanje ka svetlosti, budeći na taj način ono što biste nazvali kompleksom duha, koji intenzivira spiralno kretanje prema ljubavi i svetlosti beskonačnog Kreatora.

Dodavanje kompleksa duha, mada pre pojavno nego stvarno, je potencijalno postojalo od početka prostora/vremena, usavršavajući se postepeno do trećeg denziteta. Kada celina uma/tela/duha postane svesna mogućnosti služenja samom sebi ili drugima – sebi, celina uma/tela/duha se aktivira.

Ispitivač: Hvala vam. Ne želim da pokrivam materijal koji smo već obradili, ali ponekad je od koristi da ponovimo ove koncepte zbog potpune jasnoće, jer su reči siromašne za ovo što radimo.

U vezi sa prethodnom temom, pitao sam se – ova planeta je tokom drugog denziteta u istom vremenu/prostoru bila naseljena dvonožnim entitetima i onima koje nazivamo dinosaurusima. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: Čini se da su ova dva tipa entiteta veoma inkopatabilna jedan sa drugim, da tako kažem. Ja ne znam, ali možete li mi reći razlog zašto su oba tipa entiteta naseljavala isti prostor/vreme?

Ra: Ja sam Ra. Razmotrite rad slobodne volje kako se ona primenjuje na evoluciju. Postoje staze koje celina uma/tela sledi da bi preživela, da bi se razmnožavala i da bi na svoj način tragala za onim što se podsvesno oseća kao potencijal za rast; te dve arene ili staze su dve među mnogima.

Ispitivač: Koncept biseksualne reprodukcije se javlja po prvi put na drugom denzitetu. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: Možete li mi reći filozofiju koja stoji iza metode razmnožavanja telesnog kompleksa?

Ra: Ja sam Ra. Drugi denzitet je onaj na koji je položen temelj za treće-denzitetski posao. Na ovaj način se može videti da osnovni mehanizam reprodukcije kapitulira u odnosu na ogroman potencijal na trećem denzitetu za službu drugima – sebi i samom sebi; što je funkcija ne samo transfera energije, već i različitih službi preko bliskog kontakta onih koji jedan drugog, možemo reći, magnetski privlače. Ti entiteti tada imaju mogućnosti za mnoge tipove službi koje ne bi bile dostupne nezavisnim entitetima.

Ispitivač: Da li je osnovni razlog za to porast mogućnosti za iskustva jednog Kreatora?

Ra: Ja sam Ra. To nije samo tačno već predstavlja ključ za ono što se odvija na svim denzitetima.

Ispitivač: Da li proces biseksualne reprodukcije ili njene filozofije igra neku ulogu u duševnom rastu drugo-denzitetskog entiteta.

Ra: Ja sam Ra. U izolovanim primerima to je tako usled efikasne percepcije dela entiteta ili vrsta. Ipak, tokom većeg dela to nije slučaj na drugom denzitetu, već tek na trećem.

Ispitivač: Hvala vam. Možete li mi dati kratku istoriju metafizičkih principa razvoja svake od naših planeta koje kruže oko našeg Sunca, njihovu funkciju s obzirom na evoluciju bivstva?

Ra: Ja sam Ra. Daćemo vam metafizičke opise samo onih planeta na kojima je postojalo, postoji ili će postojati iskustvo individualnih celina um/telo/duha. Druge sfere možete razumeti kao deo Logosa.

Počećemo od one poznate kao Venera. Ta planetarna sfera je jedna od onih koje su imale brzu evoluciju. To je naša postojbina a brzi progres celina uma/tela/duha na njenoj površini je bio uslovljen harmoničnom interakcijom.

Entitet koji znate kao Mars, kao što smo već pominjali, je zaustavljen na srednjem trećem denzitetu, u nemogućnosti da nastavi sa progresijom usled nedostatka uslova za život na svojoj površini. Ova planeta će biti podvrgnuta lečenju tokom nekoliko milenijuma vašeg prostora/vremena.

Planeta na kome vi boravite ima metafizičku istoriju koju dobro poznajete i ukoliko želite, možete postavljati pitanja o njoj. U svakom slučaju, mi smo dosta govorili o ovome predmetu. Planeta znana Saturn ima veliki afinitet za beskonačnom inteligencijom i na njemu ili njegovim magnetnim poljima u vremenu/prostoru borave oni koji žele da zaštite vaš sistem. Planetarni entitet, koji poznajete kao Uran se sporo kreće kroz prvi denzitet i poseduje potencijal za kretanje kroz sve denzitete.

Ispitivač: Hvala vam. Juče ste izjavili da mnogi od ovih velikih galaktičkih sistema spiritualno postoje kao delovi Logosa. Da li time mislite da blizu centra ovog velikog galaktičkog sistema zvezde nemaju planetarne sisteme? Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To nije tačno. Logos je distribuirao samog sebe kroz vaš galaktički sistem. Međutim, kontinuum vremena/prostora u nekim od vaših većih centralnih sunčevih sistema je mnogo napredniji.

Ispitivač: Dobro onda, možete li generalno reći da kako se bližimo centru tog velikog sistema, to je u tim oblastima veća spiritualna gustina ili spiritualni kvalitet?

Ra: Ja sam Ra. To će biti poslednje potpuno pitanje u ovoj seansi, pošto je komunikacija preko instrumenta donekle otežana. Ne želimo da iscrpimo instrument.

Spiritualna gustina ili masa onih koji su bliži centru vaše galaksije je poznat. Međutim, to je tako usled različitih stanja bezvremenosti, tokom kojih planetarne sfere mogu ugljenisati, pri čemu proces prostora/vremena započinje ranije, hoćemo li reći, kada se približite centru galaktičke spirale.

Ispitivač: Da li postoji nešto što možemo učiniti da bi instrument bio pogodniji za kontakt ili da bismo unapredili kontakt?

Ra: Ja sam Ra. Ovaj instrument je dobro balansiran i kontakt je onakav kakav treba biti. Ovaj instrument ima određene poteškoće i distorzije koje biste vi nazvali mišićnim grčevima, što nepokretan položaj čini neudobnom. Zato ćemo napustiti instrument.

Ja sam Ra. Činite dobro, moji prijatelji. Ostavljam vas u ljubavi i svetlosti jednog beskonačnog Kreatora. Idite ujedinjeni u moći i miru jednog Kreatora. Adonai.