Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Ra materijal - Knjiga II, seansa 29


Zakon Jednog, Knjiga II, seansa 29
23.02.1981.

Ra: Ja sam Ra. Pozdravljam vas u ljubavi i svetlu beskona?nog Kreatora. Ja sada komuniciram.

Ispitiva?: Da li je naše Sunce sub-Logos ili fizi?ka manifestacija sub-Logosa?

Ra: Ja sam Ra. To je ta?no.

Ispitiva?: Onda pretpostavljam da je taj sub-Logos stvorio ovaj planetarni sistem u svim njegovim denzitetima. Da li je to ta?no?

Ra: Ja sam Ra. To nije ta?no. Sub-Logos vašeg sun?evog entiteta je promenio nekoliko iskustvenih komponenti unutar putanja inteligentne energije, pokrenute od strane Logosa, koji je kreirao osnovne uslove i vibracionu frekvenciju, koja je stalna u vašoj, kako je nazivate, glavnoj galaksiji.

Ispitiva?: Onda je taj sub-Logos, koji je naše Sunce, isti sub-Logos, samo manifestovan u razli?itim delovima kroz galaksiju, ili on ?ini sve zvezde u galaksiji?

Ra: Ja sam Ra. Molimo, ponovite.

Ispitiva?: Ono što kažem je da postoji otprilike 250 biliona zvezda, donekle sli?nih našoj u glavnoj galaksiji. Da li su one deo istog sub-Logosa?

Ra: Ja sam Ra. One su sve deo istog Logosa. Vaš sun?evi sistem je manifestacija i donekle razli?it zbog prisustva sub-Logosa.

Ispitiva?: Samo da bih bio siguran da li sam u pravu. Naše Sunce je sub-Logos Logosa osnovne galaksije?

Ra: Ja sam Ra. To je ta?no.

Ispitiva?: Da li postoje neki Sub-Sub-Logosi u našem planetarnom sistemu koji su „sub“ u odnosu na naše Sunce?

Ra: Ja sam Ra. To je ta?no.

Ispitiva?: Možete li mi dati primer onoga što nazivate sub-sub-Logosom?

Ra: Ja sam Ra. Jedan primer je vaša celina uma/tela/duha.

Ispitiva?: Onda bi svaki entitet koji postoji bio neka vrsta Sub-Sub-Logosa. Da li je to ta?no?

Ra: Ja sam Ra. To je ta?no u okviru vaših limita opažanja, jer ?itava kreacija je živa.

Ispitiva?: Onda bi planeta kojom hodamo bila neka vrsta sub-Logosa. Da li je to ta?no?

Ra: Ja sam Ra. Planetarni entitet se naziva samo Logosom, ako deluje u harmoniji sa entitetima ili celinama uma/tela/duha sa Svoje površine i unutar Svog elektromagnetskog polja.

Ispitiva?: Da li Sub-Logosi kao što je naše Sunce poseduju metafizi?ki polaritet pozitivan ili negativan, u smislu kako mi koristimo taj termin?

Ra: Ja sam Ra. Ne na na?in kako vi koristite taj termin. Entiteti duž ?itavog planetarnog nivoa dobijaju snagu koriš?enjem slobodne volje, koja proizilazi iz delovanja bi?a. Taj polaritet nije ono što vi podrazumevate pod polaritetom. Kada planetarne sfere zapo?nu harmoni?nu interakciju sa celinama uma/tela ili specifi?nije sa celinama uma/tela/duha, tada planetarne sfere preuzimaju distorzije usled misaonih kompleksa entiteta koji su u interakciji sa planetarnom sferom. Kreacija beskona?nog Stvoritelja ne poseduje polaritet o kome govorite.

Ispitiva?: Hvala vam. Ju?e ste izjavili da su planete na prvom denzitetu u bezvremenom stanju. Možete li mi re?i kako nastaje efekat koji mi percipiramo kao vreme?

Ra: Ja sam Ra. Upravo smo vam opisali stanje bivstva svakog Logosa. Proces, putem koga vreme/prostor ulazi u oblik kontinuuma je posledica brižljivog gra?enja, da tako kažemo, ?itavog ili celog plana vibracionih frekvencija, denziteta i potencijala. Kada se taj plan ulije u misaone komplekse Ljubavi, tada po?inje da se javlja fizi?ka manifestacija; prvi stepen manifestacije je svest ili svesnost.

Kada je to ulivanje u ta?ki život-nosti ili bivstva, ta?ki izvora bi?a, vreme/prostor po?inju da odmotavaju svoje navoje život-nosti.

Ispitiva?: Verujem da je Ljubav kreirala vibraciju u vremenu/prostoru da bi stvorila foton. Da li je to ta?no?

Ra: Ja sam Ra. To je u suštini ta?no.

Ispitiva?: Onda dalja primena Ljubavi – verujem da time upravlja Logos ili sub-Logos – stvara rotaciju te vibracije koja je u zasebnim unijama sa ugaonom frekvencijom. Ona tada stvara hemijske elemente u našoj fizi?koj iluziji i, pretpostavljam, elemente u ne-fizi?kim ili drugim denzitetima iluzije. Da li je to ta?no?

Ra: Ja sam Ra. Logos stvara sve denzitete. Vaše pitanje je nejasno. Me?utim, izjavi?emo da Logos stvara kako vremensko/prostorne denzitete tako i prostorno/vremenske denzitete koji ga prate.

Ispitiva?: Onda pretpostavljam da se kvantne inkrementalne rotacije vibracije prikazuju kao materija ovog denziteta. Da li je to ta?no?

Ra: Ja sam Ra. To je u osnovi ta?no.

Ispitiva?: Onda zbog ovih rotacija nastaje unutrašnje kretanje tih ?estica koje je suprotno pravcu prostorno/vremenske progresije, kako ja to razumem, i tu unutrašnju progresiju mi onda vidimo kao ono što nazivamo gravitacijom. Da li je to ta?no?

Ra: Ja sam Ra. To nije ta?no.

Ispitiva?: Možete li mi re?i kako nastaje gravitacija?

Ra: Ja sam Ra. Ono o ?emu govorite kao gravitaciji se može posmatrati kao pritisak u pravcu unutrašnjeg svetla/ljubavi, koje traga duž spiralne linije svetla, koje napreduje ka Kreatoru. To je manifestacija spiritualnog doga?aja ili uslova život-nosti.

Ispitiva?: Gravitacija kakvu mi poznajemo je na Mesecu slabija nego na Zemlji. Da li iza toga stoje neki metafizi?ki principi, koje biste mogli objasniti?

Ra: Ja sam Ra. Metafizi?ko i fizi?ko su neodvojivi. Ono, o ?emu vi govorite u pokušaju da sebi objasnite ovaj fenomen, je u stanju da, da tako kažemo, izra?una gravitacionu silu ve?ine objekata zahvaljuju?i fizi?kim aspektima, kao što je to na primer masa. Me?utim, mi smo ose?ali da je neophodno da ukažemo na analognu i podjednaku važnost metafizi?ke prirode gravitacije.
Ispitiva?: Ponekad imam teško?e da prona?em ?vrsto uporište sa koga bih mogao dalje da tragam. Pokušavam da tragam za metafizi?kim fenomenima iza fizi?ke iluzije.

Možete li mi kao primer dati gravitaciju u tre?e-denzitetskim uslovima na površini planete Venere? Da li bi ona bila ve?a ili manja nego na Zemlji?

Ra: Ja sam Ra. Gravitacija, da tako kažemo, sila privla?enja, koju tako?e opisujemo kao spoljnu silu u pravcu Kreatora je spiritualno ve?a na entitetu, koji nazivate Venerom, zbog ve?eg stepena uspešnosti, da tako kažemo, u potrazi za Kreatorom.

Ova ta?ka postaje važna tek kada zamislite da kada ?itava kreacija u svojoj beskona?nosti dostigne dovoljnu spiritualnu gravitacionu masu, ?itava kreacija ?e se beskona?no sliti; svetlo, koje traga i pronalazi svoj izvor, i time završava kreaciju i zapo?inje novu kreaciju, pre kako vi zamišljate crnu rupu sa beskona?no velikom masom na nultoj ta?ki, sa koje se ne može videti svetlo, jer je ono apsorbovano.

Ispitiva?: Onda bi crna rupa bila ta?ka na kojoj materija okruženja dostiže sjedinjenje sa Kreatorom. Da li je to ta?no?

Ra: Ja sam Ra. Crna rupa koja se manifestuje na tre?em denzitetu je manifestacija fizi?kog kompleksa ovog spiritualnog ili metafizi?kog stanja. To je ta?no.

Ispitiva?: Onda, kada naša planeta u potpunosti bude na ?etvrtom denzitetu, da li ?e gravitacija biti ve?a?

Ra: Ja sam Ra. Postoja?e ve?a spiritualna gravitacija zbog guš?e iluzije.

Ispitiva?: Pretpostavljam da guš?a iluzija uslovljava gravitaciono ubrzanje iznad 32 stope po sekundi na kvadrat, koje mi doživljavamo. Da li je to ta?no?

Ra: Ja sam Ra. Vaši entiteti nemaju instrumente kojima bi izmerili spiritualnu gravitaciju, ve? samo mogu da opažaju neke njene spoljne manifestacije.

Ispitiva?: Znam da ne možemo meriti spiritualnu gravitaciju, ali se pitam da li bi se mogli izmeriti fizi?ki efekti u slu?aju pove?anja gravitacionih komponenti? To je bilo moje pitanje.

Ra: Ja sam Ra. Porast, koji bi se mogao izmeriti postoje?im instrumentima bi bio statisti?ki i nebitan.

Ispitiva?: OK. Kada je stvorena kreacija, kada se atomi formiraju kao rotacija vibracije, koja je svetlo, oni se ponekad sjedinjuju. To proizvodi rešetkastu strukturu koju nazivamo kristalom. Pretpostavljam da je zbog formacije inteligentne energije u preciznoj kristalnoj strukturi mogu?e nekim tehnikama dodirnuti inteligentnu energiju i dovesti je do fizi?ke iluzije, rade?i sa strukturama kristala. Da li je to ta?no?

Ra: Ja sam Ra. To je ta?no samo ako je struktura kristala napunjena u skladu sa kristalizovanom ili pravilnom ili balansiranom celinom uma/tela/duha.

Ispitiva?: Ne bih želeo da skrenem sa važnih pitanja, ali nekada je teško videti u kom pravcu bi trebalo i?i. Želeo bih da malo više istražim tu ideju sa kristalima, kako se koriste. Na osnovu onoga što ste rekli, pretpostavljam da je neophodno imati celinu uma/tela/duha delimi?no bez distorzije, da bi se dotakla beskona?na energija. Da li je to ta?no?

Ra: Ja sam Ra. To je posebno ta?no.

Ispitiva?: Onda mora postojati ta?ka, na kojoj uklanjanje distorzije dostiže neophodan minimum za koriš?enje inteligentne energije. Da li je to ta?no?

Ra: Ja sam Ra. To je ta?no jedino ako se razume da svaka celina uma/tela/duha ima svoju jedinstvenu ta?ku.

Ispitiva?: Možete li mi re?i zašto svaki entitet ima svoju jedinstvenu ta?ku oslobo?enja od distorzije?

Ra: Ja sam Ra. Svaki entitet je jedinstven deo Kreatora.

Ispitiva?: Vi onda kažete da ne postoji pojedina?ni nivo ?isto?e, koji je neophodan da bi se dotakla inteligentna energija putem kristala, ve? da su mogu?e brojne varijacije koli?ine distorzije i da svaki entitet treba da dostigne svoju posebnu ta?ku onoga što nazivam energiziraju?om sposobnoš?u. Da li je to ta?no?

Ra: Ja sam Ra. To nije ta?no. Za celinu uma/tela/duha je neophodno da dostigne izvesni balans, posle ?ega taj balans omogu?ava dostizanje odre?enog nivoa nedostatka distorzije. Presudne teško?e su jedinstvene za svaku celinu uma/tela/duha zbog destilacije iskustava koja su, da tako kažemo, bivstvo violetnog spektra svakog entiteta.

Taj balans je ono što je neophodno da bi se obavio posao traženja prolaza do inteligentne beskona?nosti putem koriš?enja kristala i na druge na?ine. Ni dva uma/tela/duha kristalizovane prirode nisu ista. Zahtevi distorzije, vibracioni govor su odre?eni.

Ispitiva?: Onda, ako možete da pro?itate violetni spektar svakog entiteta, da vidite zrak, da li je mogu?e da odmah kažete da li taj entitet može da koristi kristale da bi dotakao inteligentnu energiju?

Ra: Ja sam Ra. Za nekoga sa petog denziteta i iznad je mogu?e da ovo uradi.

Ispitiva?: Da li je za vas mogu?e da nam kažete na koji na?in entitet, koji je dosegao neophodnu kvalifikaciju u pogledu violetnog spektra, može koristiti kristal?

Ra: Ja sam Ra. Prolaz ka inteligentnoj energiji je ro?en iz, da tako kažemo, empati?ke vibracije u balansiranom stanju, uz volju da se služi, volju da se traži.

Ispitiva?: Da li mi možete precizno re?i šta bi entitet radio sa kristalom, da bi ga koristio u svrhu potrage za inteligentnom energijom?

Ra: Ja sam Ra. Koriš?enje kristala u fizi?koj manifestaciji je koriš?enje, tokom koga entitet kristalizovane prirode puni pravilan fizi?ki kristal svojom potragom, omogu?avaju?i mu time da harmoni?no vibrira, postaju?i na taj na?in katalizator ili prolaz, preko koga inteligentna beskona?nost postaje inteligentna energija i kristal služi kao analogija ljubi?astom spektru uma/tela/duha u relativno neiskrivljenom obliku.

Ispitiva?: Da li je za vas mogu?e da nas obu?ite za specifi?no koriš?enje kristala?

Ra: Ja sam Ra. Mogu?e je. Smatramo da postoje stvari, za koje ne bi bilo delotvorno da se kažu zbog mogu?e povrede vaše slobodne volje. Entiteti Konfederacije su to ?inili u prošlosti. Koriš?enje kristala podrazumeva koriš?enje za le?enje, za mo? i ?ak razvoj oblika života. Ose?amo da nije mudro pružiti takve informacije u ovo vreme, kada vaši ljudi pokazuju tendenciju da miroljubive izvore koriste u disharmoni?ne svrhe.

Ispitiva?: Da li je za vas mogu?e da mi date primere razli?itih razvoja planete u smislu koji bih nazvao metafizi?kim u vezi sa razvojem svesti i njenim polaritetima u galaksiji? Drugim re?ima, pretpostavljam da se neke od tih planeta veoma brzo razvijaju u planete viših denziteta, dok to kod drugih traje duže. Možete li mi dati neku ideju o tom razvoju?

Ra: Ja sam Ra. Ovo ?e biti poslednje potpuno pitanje za ovu seansu.

Pojedina?ni Logos vaše galaksije koristi/je koristio velike delove svoje sjedinjene materije da bi reflektovao bivstvo jednog Kreatora. Na taj na?in veliki deo vašeg galakti?kog sistema ne pokazuje napredak o kome govorite, ve? postoji spiritualno kao deo Logosa. Kod onih entiteta, na kojima boravi svest, postoje razli?iti periodi vremena/prostora tokom kojih se viši denziteti iskustva dosežu sveš?u.

Da li imate još neko kratko pitanje pre nego što završimo?

Ispitiva?: Da li postoji nešto što možemo u?initi da bi instrument bio pogodniji za kontakt i da bismo poboljšali komunikaciju?

Ra: Ja sam Ra. Vi ste savesni. Instrument je dobro podešen.

Ja sam Ra. Ostavljam vas u ljubavi i svetlu beskona?nog Kreatora. Nastavite,  ujedinjeni u snazi i miru jednog beskona?nog Kreatora. Adonai.