Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Ra materijal - Knjiga II, seansa 28


Zakon Jednog, Knjiga II, seansa 28
22.02.1981.

Ra: Ja sam Ra. Pozdravljam vas u ljubavi i svetlu beskonačnog Kreatora. Mi sada komuniciramo.

Ispitivač: Danas bih se malo vratio na prethodne informacije zato što mislim da smo verovatno kod najvažnijeg dela onoga što radimo u pokušaju da prikažemo kako je sve jedno, kako sve dolazi iz jedne inteligentne beskonačnosti. To je teško i zato vas molim da budete strpljivi sa greškama koje pravim prilikom postavljanja pitanja. Koncept koji upravo sad imam, baziran na onome što ste mi vi rekli i na materijalu Dewey Larsona u kome je reč o fizici tog procesa, je da se inteligentna beskonačnost širi ka spolja sa svih lokacija. Širi se ka spolja jednako kao površina mehurića ili balona ekspandirajući sa svake tačke svugde. Širi se onim što se zove jedinstvo frekvencije ili frekvencija svetla. To je Larsonova ideja progresije onoga što on naziva prostor/vreme. Da li je taj koncept tačan?

Ra: Ja sam Ra. Taj koncept je netačan kao i svaki drugi koncept inteligentne beskonačnosti. Taj koncept je tačan samo u kontekstu nekog određenog Logosa, ili Ljubavi, ili fokusa Kreatora koji je izabrao Svoje, da tako kažemo, prirodne zakone i načine da se oni izraze matematički ili drugim putem.

Neizdiferencirana inteligentna beskonačnost, nepolarizovana, puna i celovita, je makrokosmos postojanja zaodevenog u misteriju. Mi smo glasnici Zakona Jednog. Jedinstvo, približno shvaćeno, ne može precizirati nijedna fizika, već samo može postati aktivirana ili potencirana inteligentna beskonačnost preko katalizatora ili slobodne volje. To je možda teško prihvatiti. Međutim, razumevanje koje treba da prenesemo započinje i završava se u misteriji.

Ispitivač: Juče smo došli do tačke gde smo razmatrali boje svetlosti. Vi ste rekli: „Priroda vibracionog obrasca vašeg univerzuma zavisi od strukture smeštene na originalnom materijalu ili svetlosti putem fokusa ili Ljubavi koja koristi inteligentnu energiju da bi kreirala određeni obrazac iluzije ili denzitet sa ciljem da zadovolji Svoju inteligentnu procenu kao metod spoznaje same Sebe“. Nakon toga ste rekli da postoji više ovog materijala za koji biste bili sretni da ga podelite sa nama, ali nam je isteklo vreme. Možete li nam dati dodatne informacije o tome?

Ra: Ja sam Ra. Razgovarajući o tim informacijama mi smo se, da tako kažemo, vratili na određene metode razumevanja ili pogleda na ono što je glasovno-vibracioni kompleks, Dewey, ponudio; to je tačno za drugo značenje inteligentne beskonačnosti: potencijal koji kroz katalizator formira kinetiku.

Ta informacija je prirodno napredovanje percipiranja kinetičkog oblika vaše okoline. Možete razumeti svaku boju ili zrak, kao što smo rekli, kao veoma specifičan i precizan deo inteligentne beskonačnosti, pri čemu je svaki zrak bio prethodno ispitan u drugim aspektima.

Ta informacija može ovde biti od koristi. Sada govorimo nespecifično da povećamo dubinu vaše konceptualizacije o prirodi kakva jeste. Univerzum u kome živite je rekapitulacija (ponavljanje) u svakom delu inteligentne beskonačnosti. Tako ćete videti da se isti obrasci ponavljaju u fizičkim i metafizičkim oblastima; zraci ili delovi svetlosnog bića postaju, kao što pretpostavljate, one oblasti fizičke iluzije, koje rotiraju, vibriraju, i takve prirode koja može biti, da tako kažemo, uračunata ili kategorizovana u rotaciji zračenja u prostoru/vremenu kao što to opisuje Dewey; neke supstance imaju brojne zrakove u fizičkim manifestacijama vidljive oku. To se u prirodi javlja kod vaših kristalizovanih minerala koje smatrate veoma dragocenim, rubin koji je crven itd.

Ispitivač: Ta svetlost se javlja kao posledica vibracije što je opet posledica Ljubavi. Sada bih pitao da li je ta izjava tačna?

Ra: Ja sam Ra. Ta izjava je tačna.

Ispitivač: Svetlo tada može da se zgusne u materiju kakvu je poznajemo na našem denzitetu, u sve naše hemijske elemente usled rotacije vibracija kvantnih jedinjenja ili intervala ugaonih frekvencija. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je potpuno tačno.

Ispitivač: Hvala vam. Pitam se, šta je katalizator ili pokretač rotacije? Šta uzrokuje takvu rotaciju da se svetlost zgusne u naše fizičke ili hemijske elemente?

Ra: Ja sam Ra. Neophodno je razmotriti funkciju fokusa poznatog kao Ljubav koja to omogućava. Ta energija ima prirodu uređivanja. Ona uređuje na kumulativnom putu od većeg ka manjem, tako da, kada je Njen univerzum, kako biste vi to nazvali, završen/potpun, način razvoja svakog detalja je inherentan u životnoj svetlosti i razviće se na takav i takav način; vaš sopstveni univerzum je bio veoma dobro proučen u empirijskom smislu od strane onih koje nazivate naučnicima i shvaćen je ili vizualizovan, da tako kažemo, uz veliku tačnost razumevanja i viđenja onoga koga znate kao Dewey.

Ispitivač: Kada su individualizacija ili individualizovani delovi svesti ušli u igru? Na kojoj je tački individualizacija preuzela rad na osnovnoj svetlosti?

Ra: Ja sam Ra. Brižljivo ostajete u oblasti kreiranja samog sebe. U tom procesu vas moramo dodatno zbuniti tvrdnjom da se proces kojim slobodna volja deluje na potencijalnu inteligentnu beskonačnost da bi ona postala fokusirana inteligentna energija odvija van prostora/vremena kojeg ste vi svesni, jer je on vaše kontinuirano iskustvo.

To iskustvo ili postojanje prostora/vremena ulazi u postojanje nakon što je proces individuacije Logosa ili Ljubavi okončan i fizički univerzum, kako biste ga vi nazvali, zgusnut ili počinje da se uvija ka unutra dok se kreće ka spolja do stepena dok ono što nazivate sunčevim telima povratno ne stvori bezvremeni haos zbijen u ono što nazivate planetama, čiji vektori inteligentne energije provode veliku količinu onoga što nazivate prvim denzitetom u bezvremenom stanju, pri čemu je realizacija vremena/prostora jedno od učenja/podučavanja ovog denziteta postojanja.

Zbog toga imamo teškoće da odgovorimo na vaše pitanje s obzirom na vreme i prostor i njihov odnos prema, da tako kažemo, originalnoj kreaciji, koja nije deo vremena/prostora kako ga vi razumete.

Ispitivač: Hvala vam. Da li jedinstvo svesti, individualizovano jedinstvo svesti, kreira jedinstvo kreacije? Daću vam primer. Jedna individualizovana svest kreira jednu zvezdanu galaksiju, tip koji ima milione zvezda u sebi. Da li se to događa?

Ra: Ja sam Ra. To se može dogoditi. Mogućnosti su beskonačne. Tako Logos može kreirati ono što nazivate zvezdanim sistemom ili može biti Logos koji kreira milijarde sunčevih sistema. To je uzrok za zabunu oko termina galaksija jer postoji mnogo različitih entiteta ili kreacija Logosa i mi ih sve, koristeći vaše glasovno-vibracione komplekse, nazivamo galaksijama.

Ispitivač: Ako uzmemo kao primer planetu na kojoj se sada nalazimo, koliko kreacija je stvoreno od strane samog Logosa koji je kreirao našu planetu?

Ra: Ja sam Ra. Ovaj planetarni Logos je snažan Logos koji je kreirao otprilike 250 milijardi vaših zvezdanih sistema kao svojih kreacija. To je, da tako kažemo, zakon ili fizički put ove kreacije koji ostaje konstantan.

Ispitivač: Onda vi kažete da je lentikularni zvezdani sistem, koji mi nazivamo galaksijom i u kome se nalazimo sa otprilike 250 milijardi drugih sunca sličnih našem, kreiran od strane jednog Logosa. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: Budući da u ovoj lentikularnoj galaksiji postoji mnogo individualizovanih delova svesti, da li se onda Logos podelio na više individualizacija svesti da bi kreirao te svesti?

Ra: Ja sam Ra. Vi ste veoma pažljivi. To je takođe tačno, iako uz očigledan paradoks.

Ispitivač: Možete li mi reći šta podrazumevate pod očiglednim paradoksom?

Ra: Ja sam Ra. Čini se da, kada bi Logos kreirao puteve inteligentne energije za neki veći sistem, ne bi postojala potreba ili mogućnost dalje diferencijacije Sub-Logosa. Međutim, unutar određenih limita upravo je to slučaj i to se može videti.

Ispitivač: Hvala vam. Nazvao bih ovu galaksiju, u kojoj jesmo u glavnoj galaksiji, lentikularnom da ne bismo pomešali termine. Da li sve svesti u individualizovanom obliku odlaze u ono što nazivamo glavna galaksija, počinju spolja i onda prolaze kroz sve denzitete po redu, jedan - dva - tri - četiri – pet – šest – sedam i kroz osmi, ili postoje neki koji počinju više na listi tako da u galaksiji uvek postoje inteligentne svesti na različitim nivoima?

Ra: Ja sam Ra. Poslednje je u većoj meri približno tačno. Na svakom početku postoji začetak iz beskonačne snage. Slobodna volja deluje kao katalizator. Svest tada počinje da oblikuje univerzum. Svest onda počinje da ima potencijal ka iskustvu. Potencijal iskustva je kreiran kao deo inteligentne energije i fiksiran je pre nego što iskustvo počne.

Međutim, zahvaljujući neograničenom delovanju slobodne volje na kreaciju, uvek postoji velika varijacija prvobitnih odgovora na potencijal inteligentne energije. Dolazi do gotovo trenutnog utemeljenja, da tako kažemo, hijerarhijske prirode postojanja, kako neki delovi svesti ili budnosti počinju da se manifestuju kroz iskustvo na mnogo efikasniji način.

Ispitivač: Da li postoji neki razlog za neke delovi budu mnogo efikasniji u učenju?

Ra: Ja sam Ra. Da li postoji neki razlog zašto neki uče mnogo brže nego drugi? Pogledajte, ako želite, funkciju volje ... privlačenje prema gore spiralnom linijom svetlosti.

Ispitivač: Pretpostavljam da je osam denziteta kreirano tačno onda kada je kreirana i glavna galaksija. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je u osnovi tačno. U svakom slučaju, dobro je primetiti da osmi denzitet funkcioniše i kao početni ili prvi denzitet, u svojim kasnijim stadijumima, za sledeću oktavu.

Ispitivač: Da li kažete da postoji beskonačan niz oktava denziteta jedan kroz osam?

Ra: Ja sam Ra. Mi želimo da potvrdimo da smo istinski skromni glasnici Zakona Jednog. Možemo govoriti o svojim iskustvima i svom razumevanja i podučavati/učiti u određenim granicama. Međutim, mi ne možemo govoriti uz poznavanje svih kreacija. Mi samo znamo da su one beskonačne. Pretpostavljamo da postoji beskonačan broj oktava.

Međutim, naši sopstveni učitelji su nam preneli da postoji jedinstvo sve kreacije, zaodeveno u misteriju i da u njemu sva svest periodično koagulira i ponovo počinje. Zato možemo samo pretpostaviti da postoji beskonačna progresija misli koju shvatamo kao cikličnu po svojoj prirodi i, kao što smo rekli, zaodevenu u misteriju.

Ispitivač: Hvala vam. Kada je velika galaksija osnovana od strane Logosa, polariteti su onda postojali na način na koji sada imamo polove elektriciteta. Imali smo polove elektriciteta koji su postojali u to vreme. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. Prihvatam to kao tačno uz sugestiju da se vaš termin elektricitet shvati ne samo kao što je to Larson učinio, već i u metafizičkom smislu.

Ispitivač: Da li kažete da nije reč samo o polaritetu električnog punjenja već i polaritetu u svesti?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno. Sve je potencijalno dostupno od početka vašeg fizičkog prostora/vremena; funkcija kompleksa svesti je da počne da koristi fizičku materiju za sticanje iskustava da bi se onda polarizovala u metafizičkom smislu. Potencijali za ovo nisu kreirani od strane onoga koji doživljava iskustva, već od strane inteligentne energije.

Ovo će biti poslednje puno pitanje za ovu seansu zbog naše želje da osnažimo ovaj instrument, koji polako vraća energiju fizičkog kompleksa. Možemo li pitati da li imate jedno ili dva pitanja na koje možemo kratko odgovoriti pre nego što zatvorimo?

Ispitivač: Pretpostavljam da se proces kreacije, nakon originalne kreacije glavne galaksije, nastavlja daljnjom individualizacijom svesti Logosa, tako da postoje mnogi, mnogi delovi individualizovanih svesti koji kreiraju dalje mogućnosti za iskustva širom čitave galaksije. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno, jer unutar, da tako kažemo, smernica ili putanja Logosa, Sub-Logos može naći različite načine za diferencirana iskustva bez uklanjanja ili dodavanja.

Ispitivač: Hvala vam. Budući da nam je vreme isteklo, pitao bih vas samo da li postoji nešto što možemo uraditi da bi instrument bio pogodniji za kontakt i da bismo poboljšali kontakt?

Ra: Ja sam Ra. Ovaj instrument je dobro podešen. Vi ste savesni. Ja sam Ra. Ostavljam vas, moji prijatelji, u ljubavi i svetlu jednog beskonačnog Kreatora. Idite ujedinjeni u moći i miru jednog Kreatora. Adonai.