Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Ra materijal - Knjiga I, seansa 24


Zakon Jednog, Knjiga I, seansa 24
15.02.1981.

Ra: Ja sam Ra. Pozdravljam vas u ljubavi i svetlu beskona?nog Kreatora. Mi sada komuniciramo.

Ispitiva?: Zabrinuti smo zbog fizi?kog stanja instrumenta. Ona ima laku hiperemiju. Da li biste mogli da mi kažete da li je sposobna za seansu. Bio bih vam veoma zahvalan.

Ra: Ja sam Ra. Vitalna energija fizi?kog kompleksa instrumenta je niska. Skrati?emo seansu u odgovaraju?em obimu.

Ispitiva?: Tokom prošle seanse ste spomenuli da su u poslednjih 25.000 godina Atlanti?ani, Egip?ani i oni iz Južne Amerike kontaktirani i da je Konfederacija zatim otišla. Shvatio sam da se Konfederacija neko vreme nije vra?ala. Možete li mi navesti razloge, posledice i stavove u pogledu novog kontakta sa entitetima na planeti Zemlji?

Ra: Ja sam Ra. U slu?aju Atlanti?ana velika koli?ina informacija je rezultirala aktivnostima sa distorzijom prema ratobornosti, koja je prouzrokovala kona?nu drugu katastrofu Atlantide 10.821 vaših godina u prošlosti, kako vi merite vreme.

Mnogi, mnogi su dislocirani zbog društvenih aktivnosti na Atlantidi i u oblastima, koje nazivate Severnom Afrikom, kuda su neki Atlanti?ani otišli posle prvog konflikta. Dogodile su se velike promene na Zemlji zbog upotrebe atomske bombe, kako je vi nazivate, i drugog atomskog oružja, usled ?ega su potopljene velike mase zemlje pre otprilike 9.600 vaših godina.

Iako nisu doveli do tako velika razaranja, rezultati eksperimenata u Egiptu i Južnoj Americi su bili daleko od originalne namere Konfederacije. Bilo je jasno ne samo nama, ve? i Savetu ?uvara da te metode nisu primerene ovoj odre?enoj sferi.

Naš stav je zbog toga bio pažnja, posmatranje i stalni pokušaj da se otkriju kreativne metode uz pomo? kojih bi kontakt naših entiteta mogao biti od pomo?i uz najmanju distorziju i pre svega uz najmanju mogu?nost da se naša namera da podelimo informacije izokrene u svoju suprotnost.

Ispitiva?: Hvala vam. Onda pretpostavljam da se Konfederacija neko odre?eno vreme držala daleko od Zemlje. Kakve okolnosti su stvorili slede?i kontakti koji su napravljeni?

Ra: Ja sam Ra. Otprilike 3.600 vaših godina u prošlosti, postojao je uticaj Orionske grupe, kako ih vi nazivate. Zahvaljuju?i rastu?em negativnom uticaju na distorzije mišljenja i delovanja oni su bili u stanju da po?nu da rade sa onima, koji su od najranijih vremena imali utisak da su bio da su oni posebni i druga?iji.

Pre mnogo, mnogo vaših godina jedan entitet Konfederacije, entitet koga nazivate Yahweh, je genetskim kloniranjem usadio tu sklonost (polarizaciju) u one ljude koji su se postepeno nastanjivali u okolini Egipta i mnogim drugim mestima, posle potapanja kopnene mase Mu. Ovde je Orionska grupa pronašla plodnu zemlju da poseje seme negativnosti, ono seme, koje je uvek seme elitizma, ose?aja da su druga?iji, oni koji manipulišu da bi porobili druge.

Entitet, poznat kao Yahweh je ose?ao veliku odgovornost za ove entitete. Me?utim, Orionska grupa je uspela da u ljude utisne ime Yahweh kao onog ko je odgovoran za ovaj elitizam. Yahweh je uspeo da povu?e rezerve svojih vibracionih kompleksa i postao je jezi?ki mnogo delotvorniji glasovno-vibracioni kompleks.

U tom kompleksu je stari Yahweh, sada neimenovan, u zna?enju „On dolazi“, po?eo da širi pozitivnu filozofiju. To je bilo oko 3.300 godina u vašoj prošlosti. Tako je dodat onaj napeti deo, koji se naziva Armagedon.

Ispitiva?: Kako je Orionska grupa prošla kroz karantin pre 3.600 godina? Efekat nasumi?nih prozora?

Ra: Ja sam Ra. U to vreme to nije bilo u potpunosti tako, jer je postojao merodavni poziv i te informacije su tražene. Ako postoji mešani poziv, efekat prozora postaje intenzivniji.


Karantin u to vreme, da tako kažemo, nije nadgledan toliko brižljivo, zbog nedostatka polariteta i prozori su bili veoma propustljivi. Kada se približi vaša žetva, one sile koje nazivate svetlim rade u skladu sa svojim pozivima. Oni iz Oriona rade u skladu samo sa svojim pozivima. Ovaj poziv u sadašnjosti nije ni približno tako veliki.

Zbog efekta poja?anja ili kvadrata postoji ve?i otpor prodiranju. Ipak, slobodna volja se mora podržati i onima, koji tragaju za negativnim informacijama, mora biti udovoljeno preko onih koji prolaze zahvaljuju?i efektu prozora.

Ispitiva?: Onda je Yahweh u pokušaju da ispravi ono, što bih ja nazvao greškom (znam da vi ne želite da se to tako naziva), pre 3.300 godina zapo?eo sa pozitivnom filozofijom. Da li su se filozofija Yahweh-a i Orionske grupe prenosile telepatski ili su koriš?ene neke druge tehnike?

Ra: Ja sam Ra. Koriš?ene su još dve tehnike: jedna od strane entiteta, koji se nije više nazivao Yahweh, i koji je i dalje ose?ao da bi, ako bi uspeo da podigne entitete, koji bi bili superiorniji od negativnih snaga, ti pozitivni entiteti širili Zakon Jednog. Taj entitet, „Jod-Heh-Shin-Vau-Heh“, je došao me?u vaše ljude u obliku inkarnisanog bi?a i prirodnim reproduktivnim putem vaših fizi?kih kompleksa rodio generaciju mnogo ve?ih bi?a, koji su se nazivali „Anek“.

Drugi metod, koji se sa velikim uspehom koristio kasnije u scenariju, kako biste ga vi nazvali, je bila misaona-forma, kakvu ?esto koristimo sa vašim ljudima da bismo sugerisali ono misteriozno ili uzvišeno. Trebalo bi da ste upoznati sa tim fenomenima.

Ispitiva?: Možete li da navedete neke?

Ra: Ja sam Ra. To su informacije koje biste mogli otkriti. Ipak, kratko ?emo nagovestiti put, ukazuju?i na to?ak unutar to?ka i heruvima sa besanim okom.

Ispitiva?: Da li je Orionska grupa pre 3.600 godina koristila sli?ne metode za svoje delovanje?

Ra: Ja sam Ra. Grupa imperije je u to vreme imala svog emisara na vašem nebu.

Ispitiva?: Možete li da opišete tog emisara?

Ra: Ja sam Ra. Emisar je bio vaše vatrene prirode, koja je tokom dana bila sakrivena iza oblaka. Trebalo je da zataška pitanja onih koji traže takav prenosnik i da ga u?ini saobraznim sa onim entitetskim kompleksom koji biste nazvali Kreatorom.

Ispitiva?: Kako su tim entitetima prenošene informacije, pošto bi videli užareni oblak?

Ra: Ja sam Ra. Putem misaonih-formi i putem stvaranja vatrenih fenomena i drugih doga?aja koji deluju kao ?udo.

Ispitiva?: Da li je onda bilo nekih proroka iz tog perioda ili neposredno posle njega, koji su zapam?eni?

Ra: Ja sam Ra. Oni iz Imperije nisu uspeli da dugo održe svoje prisustvo posle otprilike tri, nula, nula, nula datuma u vašoj istoriji i bili su primorani da donesu odluku da fizi?ki napuste vaše nebo. Takozvanim prorocima su ?esto davane mešane informacije, ali najgore što je Orionska grupa postigla u tom slu?aju je bilo da u?ini da ti proroci govore o propasti, jer je prorokovanje u tim danima bila preokupacija onih koji su voleli svoje bližnje i jedino želeli da budu na usluzi njima i Kreatoru.

Ispitiva?: Da li ho?ete da kažete da je Orionska grupa uspela da iskvari neke od poruka pozitivno orijentisanih proroka proro?anstvima o propasti?

Ra: Ja sam Ra. To je ta?no. Neka vaše slede?e pitanje bude poslednje opširno pitanje tokom ove seanse.

Ispitiva?: Možete li mi re?i zašto je Orionska grupa morala da ode posle perioda od šest stotina godina?

Ra: Ja sam Ra. Iako je uticaj koji su izvršili na one, koji su ih pozvali, bio u pravcu da su ti entiteti elitna grupa, pojavili su se oni koji su vam poznati kao „dijaspora“ i oni su proizveli ve?u disperziju tih ljudi, tako da su oni postali skromna i mnogo ?asnija rasa, manje ratoborna i mnogo svesnija blage ljubavi jednog Stvoritelja.

Stvaranje, koje je obavljeno nad njima, je donekle bilo usmereno ka ratobornosti, ka orijentaciji da se porobe drugi, ali oni sami, meta Orionske grupe zbog svoje genetske superiornosti/slabosti, su postali ono što biste nazvali autsajderima, gaje?i ose?aj zahvalnosti prema svojim susedima, svojoj porodici i njihov jedan Kreator je po?eo da le?i ose?aj elitizma koji vodi do distorzije mo?i nad drugima i koji je prouzrokovao njihovu sopstvenu ratobornost.

Molimo, postavite još neko kratko pitanje.

Ispitiva?: Postoji li još nešto što možemo u?initi da bi instrument bio pogodniji za kontakt?

Ra: Ja sam Ra. Vi ste savesni. Budite pažljivi sa nameštanjem delova gornjeg dela tela instrumenta ukoliko je gornji deo podignut.

Ja sam Ra. Razgovor sa vama nam pri?injava radost. Idite ujedinjeni u snazi i miru jednog Kreatora. Adonai.