Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Ra materijal - Knjiga I, seansa 23


Zakon Jednog, Knjiga I, seansa 23
11.02.1981.

Ra: Ja sam Ra. Pozdravljam vas u ljubavi i svetlosti beskonačnog Kreatora. Mi sada komuniciramo.

Ispitivač: Govorili ste juče u prvom kontaktu uspostavljenom od strane Konfederacije, koji je ostvaren u našem trećem velikom ciklusu. Rekli ste da ste se pojavili na nebu iznad Egipta otprilike u isto vreme kada je pružena pomoć Antlatidi. Možete li mi reći zašto ste otišli u Egipat i nešto o vašoj orijentaciji, stavu i mišljenju kada ste prvi put otišli tamo?

Ra: Ja sam Ra. U vreme o kojem govorite tamo su bili oni koji su izabrali da se klanjaju božanstvu sunca sa glavom jastreba vama poznatom kao vibraciono-glasovni kompleks „Horus“. Proveli smo neko vreme, kako biste vi to nazvali, posmatrajući ljude i tražeći ozbiljan interes za traganjem, kako bismo mogli pomoći bez narušavanja slobodne volje. U to vreme smo zaključili da kod socijalnog kompleksa postoji velika kontradiktornost u takozvanim religioznim verovanjima i da zbog toga to nije adekvatan poziv za našu vibraciju. Tako smo u to vreme, koje znate kao otprilike 18,000 vaših godina u prošlosti, otišli, ne preduzevši bilo kakve aktivnosti.

Ispitivač: Juče ste rekli da ste se pojavili na nebu iznad Egipta u to vreme. Da li su egipatski entiteti bili u stanju da vas vide na svom nebu?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: Šta su videli i kako je to uticalo na njihove stavove?

Ra: Ja sam Ra. Videli su ono što biste nazvali letelicom u obliku zvona napajanu kristalima. To nije uticalo na njih usled njihovog uverenja da je pojava čudesnih događaja deo prirodnog poretka, kako biste vi to nazvali, i da mnogi, mnogi bogovi imaju kontrolišu nadprirodne događaje.

Ispitivač: Da li ste imali razlog da za njih budete vidljivi umesto nevidljivi?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: Da li možeti reći iz kojih razloga ste bili vidljivi?

Ra: Ja sam Ra. Dozvoljena nam je vidljivost, jer to nije predstavljalo nikakvu razliku.

Ispitivač: U to vreme ih niste kontaktirali. Da li možete da odgovorite na isto pitanje koje sam upravo postavio u vezi sa vašim sledećim pokušajem da kontaktirate Egipćane?

Ra: Ja sam Ra. Sledeći pokušaj je prvobitno bio odgođen i usledio je posle izvesnog vremena. Centar naših nastojanja je bila procena, da ima dovoljno poziva da bismo pokušali da hodamo među vašim ljudima kao braća. Mi smo sprovodili ovaj plan pre veća Saturna, nudeći sebe kao Putnike orijentisane ka drugima na način koji vodi direktno na unutrašnji plan bez procesa inkarnacije. Pojavili smo se ili materijalizovali smo se u fizičko-hemijskom kompleksu, koji je na najpribližniji način prestavljao našu prirodu, u nameri da se pojavimo kao braća i provedemo ograničeno vreme kao učitelji Zakona Jednog, jer je tamo postojalo snažno interesovanje za telo-sunca, što vibrira u saglasju sa našom posebnom distorzijom.

Otkrili smo da smo uz svaku reč, koju bismo izgovorili, pravili još trideset utisaka samim svojim bićem, što je zbunjivalo entitete, kojima smo došli da služimo. Posle kratkog perioda udaljili smo se od tih entiteta i proveli mnogo više vremena pokušavajući da razumemo kako da najbolje pomognemo onima kojima smo ponudili sebe u ljubavi/svetlu.

Oni koji su bili u kontaktu sa geografskim entitetom, koga znate kao Atlantida, su pružili moć lečenja uz pomoć entiteta piramidalnog oblika. Razmatrajući ovo i prilagođavajući se razlikama u kompleksu distorzija između ove dve geografske kulture, otišli smo ponovo pred Savet i ponudili plan za pomoć u lečenju i postizanju dugovečnosti u oblasti koju znate kao Egipat. Nadali smo se da ćemo na taj način pospešiti proces učenja i ponuditi filozofiju Zakona Jednog. Ponovo, Savet je dao odobrenje.

Pre otprilike 11.000 vaših godina smo ušli putem misaonih-formi, vaših – ispravili smo instrument. Ponekad imamo teškoće usled zakona vitalnosti. Razmatrajuči ovaj koncept veoma pažljivo, vratili smo se pre 8.500 vaših godina u misaonu oblast vašeg planetarnog kompleksa i tokom nekoliko vaših godina razmišljali kako da prikladno sagradimo ove strukture.

Prva velika piramida je oblikovana pre otprilike 6.000 vaših godina. Posle građenja ili projektovanja Velike piramide, koristili smo, da tako kažemo, lokalni ili zemaljski materijal za izgradnju drugih piramidalnih struktura. To se nastavilo oko 1.500 vaših godina. U međuvremenu su date informacije o koje se odnose na inicijaciju i lečenje kristalima. Entitet poznat kao Ekhaton je bio u stanju da primi te informacije bez značajne distorzije i da pomeri, da tako kažemo, nebo i zemlju da bi probudio Zakon Jednog i uredio sveštenstvo u skladu sa distorzijama inicijacije i istinski empatičnim isceljenjem. Ovo nije trebalo da traje dugo.

Kao što mo rekli ranije, pošto je taj entitet napustio treće-denzitetski fizički plan, naše učenje je brzo iskrivljeno, a naše strukture upotrebljene da bi služile tzv. „kraljevima“ ili onima sa distorzijom prema moći.

Ispitivač: Kada govorite o lečenju uz pomoć piramida, pretpostavljam da je to reč prevashodno o lečenju uma. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je delimično tačno. Da bi bilo delotvorno, lečenje mora da bude podešeno bez značajnih distorzija ulaznih zraka koji se kreću kroz spiritualni kompleks do korena uma. Postoje delovi uma koji blokiraju tok do kompleksa tela. Te blokade mogu biti različite u svakom pojedinačnom slučaju, kod svakog entiteta.

Međutim, neophodno je aktivirati osećaj spiritualnog kanala ili prolaza. Tada se može početi sa lečenjem, bez obzira da li je reč o blokadi od spiritualnog do ka mentalnom, ili od mentalnog ka fizičkom, da li je ona slučajna ili posledica psihičke traume.

Ispitivač: Da li ste u vreme kada ste počeli da gradite piramide u Gizi koristeći um bili u kontaktu sa inkarniranim Egipćanima i da li su oni stanovali u tim građevinama?

Ra: Ja sam Ra. U to vreme nismo bili u bliskom kontaktu sa inkarniranim entitetima na vašem planu. Odgovorili smo na kolektivni poziv velike energije da se poduzme aktivnost. Poslali smo misli svima koji su tražili naše informacije.

Pojavljivanje piramida je izazvalo veliko iznenađenje. U svakom slučaju ono je bilo pažljivo dizajnirano da bi se podadaralo sa inkarnacijom onog koga znamo kao velikog arhitektu. Ovaj entitet je kasnije uzdignut do božanstva, delimično zbog ovih događaja.

Ispitivač: Koje ime su dali tom božanstvu? .

Ra: Ja sam Ra. To božanstvo je imalo glasovno-vibracioni kompleks „Inhotep“.

Ispitivač: Šta mi možete reći o opštem uspehu piramide? Razumeo sam da piramide nisu bile uspešne u podizanju svesti kako ste se nadali, ali morale su imati neki uspeh.

Ra: Ja sam Ra. Molim vas da zapamtite da smo mi Braća i Sestre tuge. Ako je jedan spašen te tuge kroz viziju jednog Kreatora, ne postoji koncept greške.

Naše poteškoće leže u časti/odgovornosti da se isprave distorzije Zakona Jednog, koje su usledile tokom naših pokušaja da pomognemo tim entitetima. Ove distorzije se posmatraju pre kao odgovornost, nego kao greške; nekoliko njih inspirisanih za potragu su bili jedini razlog za naš pokušaj.

Tako, bili bismo možda u paradoksalnoj poziciji u kojoj jedan vidi prosvetljenje, pri čemu bismo bili ono što vi nazivate uspešnim, dok drugi postaju još tužniji i zbunjeniji, što bi bio promašaj. To su vaši termini.

Ispitivač: Možete li mi reći šta se dogodilo sa Ekhatonom posle njegove fizičke smrti?

Ra: Ja sam Ra. Ovaj entitet je prošao kroz seriju izlečenja i ponavljanja inkarnacijskih iskustava što odgovara treće-denzitetskom nivou iskustva. On je imao distorziju moći preko velike posvećenosti Zakonu Jednog. Entitet ju je uklonio ulaskom u seriju inkarnacija u kojima nije bilo distorzije prema moći.

Ispitivač: Možete li mi reći koliki je bio prosečan životni vek Egipćana u doba Ekhatona?

Ra: Ja sam Ra. Životni vek ovih ljudi je otprilike iznosio 35 do 50 vaših godina. Bilo je mnogo, kako bi ste vi to nazvali, bolesti fizičkog kompleksa.

Ispitivač: Možete li navesti razloge za te bolesti? Mislim da ih već znam, ali mislim da bi ova informacija bila korisna za knjigu.

Ra: Ja sam Ra. To nije, kao što smo pomenuli ranije, posebno informativno u pogledu Zakona Jednog. U svakom slučaju, uslovi za život u zemlji koju znate kao Egipat su u to vreme bili veoma varavarski, kako biste to nazvali. Reci Nil je dopušteno da plavi i da se povuče, stvarajući na taj način plodno tlo za širenje bolesti koje su prenosili insekti. Način pripreme hrane je takođe pospešivao nastanak bolesti. Bilo je dosta teškoća sa izvorima vode i organizmi u toj vodi su takođe prouzrokovali bolesti.

Ispitivač: Pitanje se u stvari više odnosilo na osnovne uzroke za pojavu bolesti, manje na mehanizme njenog širenja. Razmišljao sam o korenu misli koja stvara mogućnost da se pojavi bolest. Možete li mi kratko reći da li je tačna moja pretpostavka da nedostatak misli u skladu sa Zakonom Jednog na Zemlji stvara uslove u kojima se može razviti ono što nazivamo bolešću? Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno. Vi ste pažljivi. Vi kao ispitivač sada počinjete da prodirete do spoljnjeg učenja. Osnovni uzrok u ovom konkretnom društvu nisu bila ratoborna dejstva, mada bilo takvih tendencija, već pre ustrojstva novčanog sistema, veoma aktivna trgovina i razvoj tendencija u pravcu pohlepe i moći; porobljavanje entiteta od strane drugih entiteta je dovelo do pogrešnog shvatanja Kreatora kod svakog entiteta.

Ispitivač: Shvatio sam, ako sam u pravu, da je napravljen kontakt i u Južnoj Americi. Možete li mi reći nešto o prirodi tog kontakta, o njegovom razvoju, planovima za taj kontakt i zašto su ljudi u Južnoj Americi kontaktirani?

Ra: Ja sam Ra. Ovo će biti poslednje dugo pitanje za ovu seansu. Oni, koji su hodali među entitetima na južnoameričkom kontinentu, su pozvani sličnom željom nekih od tih entiteta da uče o manifestaciji sunca. Oni su se obraćali tom izvoru svetla i života i posetila su ih svetlosna bića slična nama samima. Date su instrukcije koje su u većoj meri bile prihvaćene i manje izobličene nego naše. Entiteti su počeli da sami konstruišu seriju podzemnih i skrivenih gradova uključujući i piramidalne strukture.

Ove piramide su se donekle razlikovale od onih koje smo mi proširili/napravili. Međutim, originalna/polazna ideja je bila ista uz želju da se stvori mesta za meditaciju i odmor, osećaj o prisutnosti jednog Kreatora. Tako su ove piramide bile namenjene svim ljudima, ne samo inicijantima i onima koji se leče.

Oni su napustili ovaj denzitet kada su utvrdili da su njihovi projekti solidni i da su snimljeni. Tokom otprilike 3.500 vaših godina ti projekti su, mada donekle distortovani, u mnogim aspektima bili blizu završenog/kompletnog/okončanog/savršenog.

Tako, kao i u slučaju prekida karantina, entiteti koji su pomagali entitetima u Južnoj Americi duž južnoameričke reke koju nazivate Amazon su tražili od Saveta Saturna da odobri sledeći pokušaj da bi ispravili distorzije koje su pretrpeli njihovi projekti. Odobrenje je dato i entitet ili socijalno-memorijski kompleks i predstavnici izabrani kao poslanici su se vratili među vaše ljude da isprave grešku.

Ponovo je sve snimljeno i entiteti su se ponovo pridružili svom socijalno-memorijskom kompleksu i napustili su vaše nebo.

Slično našem iskustvu ovo učenje je velikim delom u kasnijim vremenima u ogromnoj meri bilo iskrivljeno do stepena da su se prinosile ljudske žrtve umesto da se obavi lečenje. Tako je socijalno-memorijskom kompleksu takođe data dužnost da ostane dok se ta distorzija ne ispravi.

Smemo li da zamolimo za neko kratko pitanje pre nego što zaključimo seansu?

Ispitivač: Postoji li nešto što možemo učiniti da bi instrument bio pogodniji za kontakt? Budući da ste izjavili da vam se čini da instrument nema dovoljno energije, da li je moguće da imamo drugu seansu kasnije ovoga dana?

Ra: Ja sam Ra. U svakom slučaju ovom instrumentu će prijati odmor zbog stanja transa u kojem je bila tokom ovog perioda. Ja sam Ra. I napuštam ovaj instrument sada. I ostavljam svakog od vas u ljubavi i svetlosti jednog Kreatora. Idite ujedinjeni u moći i miru jednog Kreatora. Adonai.