Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Ra materijal - Knjiga I, seansa 22


Zakon Jednog, Knjiga I, seansa 22
10.02.1981.

Ra: Ja sam Ra. Pozdravljam vas u ljubavi i svetlosti beskona?nog Kreatora. Ja sada komuniciram.

Ispitiva?: Postavi?u nekoliko pitanja da bismo razjasnili kraj drugog glavnog ciklusa. Onda ?emo pre?i na tre?i i poslednji glavni ciklus.

Možete li mi re?i kakav je bio prose?an životni vek na kraju drugog glavnog ciklusa?

Ra: Ja sam Ra. Životni vek pri kraju drugog ciklusa je, kao što znate, uz male varijacije me?u geografski izolovanim ljudima, bio više u harmoniji sa inteligentnom energijom i manje ratoboran.

Ispitiva?: Možete li mi re?i kolika je bila dužina prose?nog životnog veka na kraju drugog glavnog ciklusa?

Ra: Ja sam Ra. Re? prose?an možda vodi u zabunu. Da budemo precizni, mnogi su provodili tridesetpet do ?etrdeset vaših godina u jednoj inkarnaciji, uz mogu?nost da se dostigne životni vek od sto vaših godina, koja se nije smatrala neprirodnom.

Ispitiva?: Mogu li da pretpostavim da je to drasti?no opadanje dužine životnog veka sa sedam stotina godina na manje od sto tokom poslednjih 25.000 godina bilo uzrokovano poja?anim nedostatkom orijentacije prema drugima?

Ra: Ja sam Ra. To je delimi?no ta?no. Pri kraju drugog ciklusa po?eo je da deluje Zakon Odgovornosti usled pove?ane sposobnosti entiteta da razumeju lekcije koje treba nau?iti na tre?em denzitetu. Entiteti su otkrili mnoge na?ine da nagoveste ratobornu prirodu, ne samo u plemenu ili onome što nazivate nacijama, ve? i u li?nim odnosima, jedni sa drugima, koncept razmene je otvorio put konceptu novca; tako?e, koncept posedovanja je nadmo?no nadvladao koncept neposedovanja na individualnoj i grupnoj osnovi.

Svakom entitetu je tada bilo ponu?eno mnogo suptilnih puteva demonstracije ili orijentacije prema drugima ili orijentacije prema sebi uz distorziju manipulacije drugih. Kao što se svaka lekcija shvata - te lekcije deljenja, davanja i primanja u slobodnoj zahvalnosti – svaka lekcija može biti odba?ena u praksi.

Bez demonstracije plodova ovakvog u?enja/podu?avanja životni vek je bio drasti?no skra?en, jer putevi ?asti/dužnosti nisu bili prihva?eni.

Ispitiva?: Da li je taj skra?eni životni vek na neki na?in pomagao entitetu utoliko što je entitet imao više vremena izme?u inkarnacija da sagleda svoje greške, ili ga je ometao?

Ra: Ja sam Ra. Oboje je ta?no. Skra?enje životnog veka je distorzija koja sugeriše da entitet ne prima više iskustava i u onom intenzitetu nego što bi mogao da podnese. To deluje samo na individualnom nivou i ne prenosi se na planetarni ili socijalni kompleks.

Skra?enje životnog veka nastaje usled neophodnosti da se entitet odvoji od intenziteta iskustva koje nastaje kada se mudrost i ljubav, pošto su odbijeni, reflektuju nazad u svest Kreatora, a da nisu prihva?eni kao deo sopstva, što onda za entitet uzrokuje potrebu le?enja i više razmišljanja izme?u inkarnacija.

Neta?nost leži u ?injenici, da je uz odgovaraju?e okolnosti duža inkarnacija u vašem kontinuumu vremena/prostora od velike pomo?i za nastavak rada, dok se kroz kataliti?ki proces ne do?e do zaklju?aka.

Ispitiva?: Govorili ste o južno-ameri?koj grupi, koja je mogla da bude požnjevena na kraju drugog ciklusa. Koliko je bio dug njihov prose?an životni vek na kraju drugog ciklusa?

Ra: Ja sam Ra. Ova izolovana grupa je dostigla životni vek, koji se protezao do devet stotina godina, što je odgovaraju?a dužina života za tre?i denzitet.

Ispitiva?: Pretpostavljam da planetarno dejstvo, koje mi sada doživljavamo, nije bilo dovoljno snažno da izvrši uticaj na njih i skrati im životni vek. Da li je to ta?no?

Ra: Ja sam Ra. To je ta?no. Dobro je setiti se da je u ovoj ta?ki vremena/prostora mogu?a izolacija.

Ispitiva?: Koliko je ukupno ljudi nastanjivalo Zemlju u to vreme? To zna?i, koliko je bilo fizi?ki inkarnirano?

Ra: Ja sam Ra. Pretpostavljam da se vaše pitanje odnosi na broj inkarniranih celina uma/tela/duha na kraju drugog ciklusa. Taj broj je bio približno 345.000.

Ispitiva?: Koliko je otprilike moglo biti požnjeveno na kraju drugog ciklusa?

Ra: Ja sam Ra. Otprilike 150 entiteta je moglo biti požnjeveno.

Ispitiva?: Da li su ti entiteti ostali da rade na ovoj planeti pošto je otpo?eo tre?i ciklus?

Ra: Ja sam Ra. Te entitete je posetila Konfederacija i oni su dobili želju da ostanu da bi pomogli planetarnoj svesti. To je ta?no.

Ispitiva?: Kakvog tipa je bila poseta Konfederacije ovim entitetima?

Ra: Ja sam Ra. Svetlo koje se javlja u vidu onoga što biste mogli nazvati štitom od svetla. Ono je govorilo o jedinstvenosti (jednosti) i beskona?nosti kreacije i stvarima koje o?ekuju one koji su spremni za žetvu. Zlatnim re?ima je opisalo lepote ljubavi koja se živi. Ono je tada dopustilo da telepatska veza postepeno prikaže one koji su zainteresovani za položaj tre?eg denziteta kada se posmatra kao planetarni kompleks. Tada je otišlo.

Ispitiva?: Da li su svi ti entiteti onda dolu?ili da ostanu do kraja slede?ih 25.000 godina?

Ra: Ja sam Ra. To je ta?no. Oni su ostali kao grupa. Bilo je onih periferno povezanih sa ovom kulturom koji nisu ostali. Me?utim, oni nisu bili u stanju da budu požnjeveni i tako su, po?evši na vrhu, da tako kažemo, sub-oktave tre?eg denziteta, ponovili ciklus. Mnogi od onih, ?ija je priroda ljubav, nisu Putnici, ve? ovi entiteti, koji poti?u iz drugog ciklusa.

Ispitiva?: Da li su svi ti entiteti sada sa nama u ovom ciklusu?

Ra: Ja sam Ra. Nekolicina entiteta, koji su ponovili tre?i ciklus, su mogli da odu. Ovi entiteti su odlu?ili da se pridruže svojoj bra?i i sestrama, kako biste vi nazvali te entitete.

Ispitiva?: Da li su neki od tih entiteta poznati iz naše istorije?

Ra: Ja sam Ra. Onaj, koji je poznat pod glasovno-vibracionim kompleksom, Sveti Avgustin, je bio takve prirode. Ona poznata kao Sveta Tereza takve prirode. Onaj poznat kao Sveti Franjo Asiški takve prirode. Ovi entiteti, koji su imali monaško iskustvo, kako biste vi to nazvali, su se inkarnirali u istoj vrsti ambijenta, pogodnoj za dalje u?enje.

Ispitiva?: Kada je ciklus pre 25.000 godina dovršen, kakva je bila reakcija Konfederacija na nedostatak žetve?

Ra: Ja sam Ra. Zamislili smo se.

Ispitiva?: Da li je odmah preduzeta akcija, ili se ?ekalo na poziv?

Ra: Ja sam Ra. Savet Saturna je delovao samo tako, što je dopustio ulazak drugih celina uma/tela/duha tre?eg denziteta na ovaj tre?i denzitet, ne Putnika, ve? onih koji su tražili tre?e-denzitetska iskustva. To se radilo nasumice, tako da slobodna volja ne bi bila narušena, jer još uvek nije bilo poziva.

Ispitiva?: Da li je slede?a aktivnost Konfederacije nastupila kada je došao poziv?

Ra: Ja sam Ra. To je ta?no.

Ispitiva?: Ko ili koja grupa je poslala poziv i kakvu je aktivnost preduzela Konfederacija?

Ra: Ja sam Ra. Poziv je došao od onih sa Atlantide. To je bio poziv za razumevanjem sa distorzijom u pravcu pomaganja drugima-sebi. Aktivnost je bila ona u kojoj vi sada u?estvujete: utiskivanje informacija preko kanala, kako ih vi nazivate.

Ispitiva?: Da li je taj prvi poziv došao pre nego što je Atlantida dostigla tehnološki razvoj?

Ra: Ja sam Ra. To je u osnovi ta?no.

Ispitiva?: Da li je onda tehnološki razvoj Atlantide došao zbog tog poziva? Pretpostavljam da je odgovor na poziv došao u vidu Zakona Jednog i Zakona Ljubavi kao distorzije Zakona Jednog, ali da li su oni dobili i tehnološke informacije koje su omogu?ile da izrastu u tehnološki tako razvijeno društvo?

Ra: Ja sam Ra. Ne u prvo vreme. Otprilike u isto vreme kada smo se mi prvi put pojavili nad nebom Egipta i potom nastavili, drugi entiteti iz Konfederacije su krenuli ka Atlanti?anima, koji su dostigli nivo filozofskog razumevanja, da zloupotrebimo ovu re?, u skladu sa komunikacijom, da bi ohrabrili i inspirisali istraživanje jedinstva.

Molba je bila upu?ena za isceljivanje i drugo razumevanje, pružena informacija je bila u vezi sa kristalima i gra?enjem piramida, kao i hramova, kako ih vi nazivate, koji su bili povezani sa obukom.

Ispitiva?: Da li je ta obuka bila istog tipa kao i inicijacijska obuka, koja je ra?ena sa Egip?anima?

Ra: Ja sam Ra. Obuka je bila druga?ija jer je socijalni kompleks bio sofisticiraniji i manje kontradiktoran i varvarski u svom na?inu razmišljanja. Zbog toga su hramovi bili hramovi u?enja i nisu bili napravljeni radi separacije i uspinjanja na pijedestal iscelitelja.

Ispitiva?: Da li su onda u tim hramovima bili obu?avani oni koje nazivamo sveštenicima?

Ra: Ja sam Ra. Ne biste ih nazvali sveštenicima u smislu celibata, pokornosti ili ?isto?e. Oni su bili sveštenici u smislu posve?enosti u?enju.

Teško?e su postale vidljive, kada su oni koji su obu?avani u tim naukama, po?eli da pokušavaju da iskoriste kristale za druge stvari osim za isceljivanje, jer nisu bili vezani samo za u?enje, ve? i za ono što biste vi nazvali strukturom vladavine.

Ispitiva?: Da li su sve ove informacije prenete na isti na?in, kako mi sada primamo vaše informacije, uz pomo? instrumenta kao što je to ovaj instrument?

Ra: Ja sam Ra. S vremena na vreme je bilo poseta, ali nijedna nije bila od važnosti u smislu, da tako kažemo, istorijskih doga?aja u vašem kontinuumu vremena/prostora.

Ispitiva?: Da li je bilo neophodno da postoji ujedinjeni socijalni kompleks da bi došlo do tih poseta? Koji uslovi su bili neophodni, da bi se ostvarile te posete?

Ra: Ja sam Ra. Postojale su dve okolnosti: kvadrat grupe ljudi koja upu?uje poziv je prevazilazio integrisani otpor onih koji nisu imali volje da tragaju niti da u?e; drugi zahtev, relativna naivnost ?lanova Konfederacije, koji su ose?ali da ?e direktni transfer informacija obavezno biti podjednako koristan za Atlanti?ane, kao što je bio za entitete Konfederacije.

Ispitiva?: Vidim. Ho?ete da kažete da se tim naivnim entitetima Konfederacije dogodila ista stvar u prošlosti, tako da su u?inili to isto za entitete sa Atlantide. Da li je to ta?no?

Ra: Ja sam Ra. To je ta?no. Podse?amo vas da spadamo u naivne entitete Konfederacije i još uvek pokušavamo da nadokandimo štetu za koju se ose?amo odgovornim. Naša je dužnost i ?ast da nastavimo rad sa vašim ljudima, sve dok sve linije distorzije našeg u?enja/podu?avanja ne budu prigrljene od strane suprotnih distorzija, tako da se postigne balans.

Ispitiva?: Shvatam. Izneo bih sliku kakvu imam o Atlantidi a vi mi recite da li je ona ta?na.

Imamo takve uslove, da je dovoljno veliki procenat ljudi sa Atlantide makar po?eo da se kre?e u pravcu Zakona Jednog i da živi Zakon Jednog, tako da je Konfederacija ?ula njihov poziv. Ovaj poziv se ?uo, jer je preko Zakona Kvadrata potisnuo uticaj suprotstavljenih entiteta sa Atlantide koji nisu upu?ivali poziv. Konfederacija je onda upotrebila kanale, kao što je ovaj koji sada koristimo za komunikaciju i uz to ostvarila i direktan kontakt, ali je ovo vodilo do greške, jer su entiteti sa Atlantide to pogrešno protuma?ili. Da li je to ta?no?

Ra: Ja sam Ra. To je ta?no uz jedno objašnjenje. Postoji samo jedan zakon. To je Zakon Jednog. Drugi takozvani zakoni su distorzije tog zakona, neki od njih primarni i od najve?e važnosti da bi se razumeo napredak. Me?utim, bilo bi dobro da se svaki od tih takozvanih zakona, koje još nazivamo „putevima“ razume kao distorzija pre nego kao zakon. Ne postoji raznovrsnost Zakona Jednog.

Neka ovo bude poslednje opširno pitanje za ovu seansu. Postavite ga, molim vas.

Ispitiva?: Možete li mi re?i koji je bio prose?an životni vek atlantske populacije?

Ra: Ja sam Ra. Prose?an životni vek, kao što smo rekli, vodi u zabunu. Atlanti?ani su u ranoj fazi svojih kulturnih iskustava živeli izme?u 70 i 140 godina, što je, naravno, približno. Zbog rastu?e želje za mo?i, životni vek se rapidno smanjio u kasnijim fazama civilizacije i tako su zatražene informacije o isceljivanju i podmla?ivanju.

Imate li neko kratko pitanje pre nego što završimo?

Ispitiva?: Da li postoji nešto što možemo u?initi da bi instrument bio pogodniji za kontakt? Da li postoji bilo šta što možemo u?initi za nju?

Ra: Ja sam Ra. Instrument je dobro. Na neki na?in tokom vremena postaje teže posti?i ?ist kontakt, ukoliko neki ili jedan od entiteta u krugu nije ili nisu potpuno svesni. Molimo entitete u krugu da budu svesni da je njihova energija od velike pomo?i za podizanje vitalnosti kontakta. Zahvalni smo što ste savesni prilikom postavljanja pitanja.

Ja sam Ra. Velika je radost ostaviti vas u ljubavi i svetlu jednog beskona?nog Kreatora. Idite, ujedinjeni u snazi i miru jednog Kreatora. Adonai.