Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Ra materijal - Knjiga I, seansa 22


Zakon Jednog, Knjiga I, seansa 22
10.02.1981.

Ra: Ja sam Ra. Pozdravljam vas u ljubavi i svetlosti beskonačnog Kreatora. Ja sada komuniciram.

Ispitivač: Postaviću nekoliko pitanja da bismo razjasnili kraj drugog glavnog ciklusa. Onda ćemo preći na treći i poslednji glavni ciklus.

Možete li mi reči kakav je bio prosečan životni vek na kraju drugog glavnog ciklusa?

Ra: Ja sam Ra. Životni vek pri kraju drugog ciklusa je, kao što znate, uz male varijacije među geografski izolovanim ljudima, bio više u harmoniji sa inteligentnom energijom i manje ratoboran.

Ispitivač: Možete li mi reći kolika je bila dužina prosečnog životnog veka na kraju drugog glavnog ciklusa?

Ra: Ja sam Ra. Reč prosečan možda vodi u zabunu. Da budemo precizni, mnogi su provodili tridesetpet do četrdeset vaših godina u jednoj inkarnaciji, uz mogućnost da se dostigne životni vek od sto vaših godina, koja se nije smatrala neprirodnom.

Ispitivač: Mogu li da pretpostavim da je to drastično opadanje dužine životnog veka sa sedam stotina godina na manje od sto tokom poslednjih 25.000 godina bilo uzrokovano pojačanim nedostatkom orijentacije prema drugima?

Ra: Ja sam Ra. To je delimično tačno. Pri kraju drugog ciklusa počeo je da deluje Zakon Odgovornosti usled povećane sposobnosti entiteta da razumeju lekcije koje treba naučiti na trećem denzitetu. Entiteti su otkrili mnoge načine da nagoveste ratobornu prirodu, ne samo u plemenu ili onome što nazivate nacijama, već i u ličnim odnosima, jedni sa drugima, koncept razmene je otvorio put konceptu novca; takođe, koncept posedovanja je nadmoćno nadvladao koncept neposedovanja na individualnoj i grupnoj osnovi.

Svakom entitetu je tada bilo ponuđeno mnogo suptilnih puteva demonstracije ili orijentacije prema drugima ili orijentacije prema sebi uz distorziju manipulacije drugih. Kao što se svaka lekcija shvata - te lekcije deljenja, davanja i primanja u slobodnoj zahvalnosti – svaka lekcija može biti odbačena u praksi.

Bez demonstracije plodova ovakvog učenja/podučavanja životni vek je bio drastično skraćen, jer putevi časti/dužnosti nisu bili prihvaćeni.

Ispitivač: Da li je taj skraćeni životni vek na neki način pomagao entitetu utoliko što je entitet imao više vremena između inkarnacija da sagleda svoje greške, ili ga je ometao?

Ra: Ja sam Ra. Oboje je tačno. Skraćenje životnog veka je distorzija koja sugeriše da entitet ne prima više iskustava i u onom intenzitetu nego što bi mogao da podnese. To deluje samo na individualnom nivou i ne prenosi se na planetarni ili socijalni kompleks.

Skraćenje životnog veka nastaje usled neophodnosti da se entitet odvoji od intenziteta iskustva koje nastaje kada se mudrost i ljubav, pošto su odbijeni, reflektuju nazad u svest Kreatora, a da nisu prihvaćeni kao deo sopstva, što onda za entitet uzrokuje potrebu lečenja i više razmišljanja između inkarnacija.

Netačnost leži u činjenici, da je uz odgovarajuće okolnosti duža inkarnacija u vašem kontinuumu vremena/prostora od velike pomoći za nastavak rada, dok se kroz katalitički proces ne dođe do zaključaka.

Ispitivač: Govorili ste o južno-američkoj grupi, koja je mogla da bude požnjevena na kraju drugog ciklusa. Koliko je bio dug njihov prosečan životni vek na kraju drugog ciklusa?

Ra: Ja sam Ra. Ova izolovana grupa je dostigla životni vek, koji se protezao do devet stotina godina, što je odgovarajuća dužina života za treći denzitet.

Ispitivač: Pretpostavljam da planetarno dejstvo, koje mi sada doživljavamo, nije bilo dovoljno snažno da izvrši uticaj na njih i skrati im životni vek. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno. Dobro je setiti se da je u ovoj tački vremena/prostora moguća izolacija.

Ispitivač: Koliko je ukupno ljudi nastanjivalo Zemlju u to vreme? To znači, koliko je bilo fizički inkarnirano?

Ra: Ja sam Ra. Pretpostavljam da se vaše pitanje odnosi na broj inkarniranih celina uma/tela/duha na kraju drugog ciklusa. Taj broj je bio približno 345.000.

Ispitivač: Koliko je otprilike moglo biti požnjeveno na kraju drugog ciklusa?

Ra: Ja sam Ra. Otprilike 150 entiteta je moglo biti požnjeveno.

Ispitivač: Da li su ti entiteti ostali da rade na ovoj planeti pošto je otpočeo treći ciklus?

Ra: Ja sam Ra. Te entitete je posetila Konfederacija i oni su dobili želju da ostanu da bi pomogli planetarnoj svesti. To je tačno.

Ispitivač: Kakvog tipa je bila poseta Konfederacije ovim entitetima?

Ra: Ja sam Ra. Svetlo koje se javlja u vidu onoga što biste mogli nazvati štitom od svetla. Ono je govorilo o jedinstvenosti (jednosti) i beskonačnosti kreacije i stvarima koje očekuju one koji su spremni za žetvu. Zlatnim rečima je opisalo lepote ljubavi koja se živi. Ono je tada dopustilo da telepatska veza postepeno prikaže one koji su zainteresovani za položaj trećeg denziteta kada se posmatra kao planetarni kompleks. Tada je otišlo.

Ispitivač: Da li su svi ti entiteti onda dolučili da ostanu do kraja sledećih 25.000 godina?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno. Oni su ostali kao grupa. Bilo je onih periferno povezanih sa ovom kulturom koji nisu ostali. Međutim, oni nisu bili u stanju da budu požnjeveni i tako su, počevši na vrhu, da tako kažemo, sub-oktave trećeg denziteta, ponovili ciklus. Mnogi od onih, čija je priroda ljubav, nisu Putnici, već ovi entiteti, koji potiču iz drugog ciklusa.

Ispitivač: Da li su svi ti entiteti sada sa nama u ovom ciklusu?

Ra: Ja sam Ra. Nekolicina entiteta, koji su ponovili treći ciklus, su mogli da odu. Ovi entiteti su odlučili da se pridruže svojoj braći i sestrama, kako biste vi nazvali te entitete.

Ispitivač: Da li su neki od tih entiteta poznati iz naše istorije?

Ra: Ja sam Ra. Onaj, koji je poznat pod glasovno-vibracionim kompleksom, Sveti Avgustin, je bio takve prirode. Ona poznata kao Sveta Tereza takve prirode. Onaj poznat kao Sveti Franjo Asiški takve prirode. Ovi entiteti, koji su imali monaško iskustvo, kako biste vi to nazvali, su se inkarnirali u istoj vrsti ambijenta, pogodnoj za dalje učenje.

Ispitivač: Kada je ciklus pre 25.000 godina dovršen, kakva je bila reakcija Konfederacija na nedostatak žetve?

Ra: Ja sam Ra. Zamislili smo se.

Ispitivač: Da li je odmah preduzeta akcija, ili se čekalo na poziv?

Ra: Ja sam Ra. Savet Saturna je delovao samo tako, što je dopustio ulazak drugih celina uma/tela/duha trećeg denziteta na ovaj treći denzitet, ne Putnika, već onih koji su tražili treće-denzitetska iskustva. To se radilo nasumice, tako da slobodna volja ne bi bila narušena, jer još uvek nije bilo poziva.

Ispitivač: Da li je sledeća aktivnost Konfederacije nastupila kada je došao poziv?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: Ko ili koja grupa je poslala poziv i kakvu je aktivnost preduzela Konfederacija?

Ra: Ja sam Ra. Poziv je došao od onih sa Atlantide. To je bio poziv za razumevanjem sa distorzijom u pravcu pomaganja drugima-sebi. Aktivnost je bila ona u kojoj vi sada učestvujete: utiskivanje informacija preko kanala, kako ih vi nazivate.

Ispitivač: Da li je taj prvi poziv došao pre nego što je Atlantida dostigla tehnološki razvoj?

Ra: Ja sam Ra. To je u osnovi tačno.

Ispitivač: Da li je onda tehnološki razvoj Atlantide došao zbog tog poziva? Pretpostavljam da je odgovor na poziv došao u vidu Zakona Jednog i Zakona Ljubavi kao distorzije Zakona Jednog, ali da li su oni dobili i tehnološke informacije koje su omogućile da izrastu u tehnološki tako razvijeno društvo?

Ra: Ja sam Ra. Ne u prvo vreme. Otprilike u isto vreme kada smo se mi prvi put pojavili nad nebom Egipta i potom nastavili, drugi entiteti iz Konfederacije su krenuli ka Atlantiđanima, koji su dostigli nivo filozofskog razumevanja, da zloupotrebimo ovu reč, u skladu sa komunikacijom, da bi ohrabrili i inspirisali istraživanje jedinstva.

Molba je bila upućena za isceljivanje i drugo razumevanje, pružena informacija je bila u vezi sa kristalima i građenjem piramida, kao i hramova, kako ih vi nazivate, koji su bili povezani sa obukom.

Ispitivač: Da li je ta obuka bila istog tipa kao i inicijacijska obuka, koja je rađena sa Egipćanima?

Ra: Ja sam Ra. Obuka je bila drugačija jer je socijalni kompleks bio sofisticiraniji i manje kontradiktoran i varvarski u svom načinu razmišljanja. Zbog toga su hramovi bili hramovi učenja i nisu bili napravljeni radi separacije i uspinjanja na pijedestal iscelitelja.

Ispitivač: Da li su onda u tim hramovima bili obučavani oni koje nazivamo sveštenicima?

Ra: Ja sam Ra. Ne biste ih nazvali sveštenicima u smislu celibata, pokornosti ili čistoće. Oni su bili sveštenici u smislu posvećenosti učenju.

Teškoće su postale vidljive, kada su oni koji su obučavani u tim naukama, počeli da pokušavaju da iskoriste kristale za druge stvari osim za isceljivanje, jer nisu bili vezani samo za učenje, već i za ono što biste vi nazvali strukturom vladavine.

Ispitivač: Da li su sve ove informacije prenete na isti način, kako mi sada primamo vaše informacije, uz pomoć instrumenta kao što je to ovaj instrument?

Ra: Ja sam Ra. S vremena na vreme je bilo poseta, ali nijedna nije bila od važnosti u smislu, da tako kažemo, istorijskih događaja u vašem kontinuumu vremena/prostora.

Ispitivač: Da li je bilo neophodno da postoji ujedinjeni socijalni kompleks da bi došlo do tih poseta? Koji uslovi su bili neophodni, da bi se ostvarile te posete?

Ra: Ja sam Ra. Postojale su dve okolnosti: kvadrat grupe ljudi koja upućuje poziv je prevazilazio integrisani otpor onih koji nisu imali volje da tragaju niti da uče; drugi zahtev, relativna naivnost članova Konfederacije, koji su osećali da će direktni transfer informacija obavezno biti podjednako koristan za Atlantiđane, kao što je bio za entitete Konfederacije.

Ispitivač: Vidim. Hoćete da kažete da se tim naivnim entitetima Konfederacije dogodila ista stvar u prošlosti, tako da su učinili to isto za entitete sa Atlantide. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno. Podsećamo vas da spadamo u naivne entitete Konfederacije i još uvek pokušavamo da nadokandimo štetu za koju se osećamo odgovornim. Naša je dužnost i čast da nastavimo rad sa vašim ljudima, sve dok sve linije distorzije našeg učenja/podučavanja ne budu prigrljene od strane suprotnih distorzija, tako da se postigne balans.

Ispitivač: Shvatam. Izneo bih sliku kakvu imam o Atlantidi a vi mi recite da li je ona tačna.

Imamo takve uslove, da je dovoljno veliki procenat ljudi sa Atlantide makar počeo da se kreće u pravcu Zakona Jednog i da živi Zakon Jednog, tako da je Konfederacija čula njihov poziv. Ovaj poziv se čuo, jer je preko Zakona Kvadrata potisnuo uticaj suprotstavljenih entiteta sa Atlantide koji nisu upućivali poziv. Konfederacija je onda upotrebila kanale, kao što je ovaj koji sada koristimo za komunikaciju i uz to ostvarila i direktan kontakt, ali je ovo vodilo do greške, jer su entiteti sa Atlantide to pogrešno protumačili. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno uz jedno objašnjenje. Postoji samo jedan zakon. To je Zakon Jednog. Drugi takozvani zakoni su distorzije tog zakona, neki od njih primarni i od najveće važnosti da bi se razumeo napredak. Međutim, bilo bi dobro da se svaki od tih takozvanih zakona, koje još nazivamo „putevima“ razume kao distorzija pre nego kao zakon. Ne postoji raznovrsnost Zakona Jednog.

Neka ovo bude poslednje opširno pitanje za ovu seansu. Postavite ga, molim vas.

Ispitivač: Možete li mi reći koji je bio prosečan životni vek atlantske populacije?

Ra: Ja sam Ra. Prosečan životni vek, kao što smo rekli, vodi u zabunu. Atlantiđani su u ranoj fazi svojih kulturnih iskustava živeli između 70 i 140 godina, što je, naravno, približno. Zbog rastuće želje za moći, životni vek se rapidno smanjio u kasnijim fazama civilizacije i tako su zatražene informacije o isceljivanju i podmlađivanju.

Imate li neko kratko pitanje pre nego što završimo?

Ispitivač: Da li postoji nešto što možemo učiniti da bi instrument bio pogodniji za kontakt? Da li postoji bilo šta što možemo učiniti za nju?

Ra: Ja sam Ra. Instrument je dobro. Na neki način tokom vremena postaje teže postići čist kontakt, ukoliko neki ili jedan od entiteta u krugu nije ili nisu potpuno svesni. Molimo entitete u krugu da budu svesni da je njihova energija od velike pomoći za podizanje vitalnosti kontakta. Zahvalni smo što ste savesni prilikom postavljanja pitanja.

Ja sam Ra. Velika je radost ostaviti vas u ljubavi i svetlu jednog beskonačnog Kreatora. Idite, ujedinjeni u snazi i miru jednog Kreatora. Adonai.