Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Ra materijal - Knjiga I, seansa 20


Zakon Jednog, Knjiga I, seansa 20
09.02.1981.

Ra: Ja sam Ra. Pozdravljam vas u ljubavi i svetlu beskonačnog Kreatora. Ja sada komuniciram.

Ispitivač: Da se vratimo na neke ranije informacije. Šta se dogodilo sa drugo-denzitetskim entitetima koji nisu mogli biti požnjeveni kada je započeo treći ciklus? Pretpostavljam da je bilo njih nekoliko koji nisu prešli na treći denzitet.

Ra: Ja sam Ra. Drugi denzitet je sposoban da ponovi deo svog ciklusa tokom trećeg denziteta.

Ispitivač: Onda su neki od tih drugo-denzitetskih entiteta, koji nisu požnjeveni na početku tog perioda od 75.000 godina, još uvek na planeti. Da li su neki od ovih drugo-denzitetskih entiteta požnjeveni na treći denzitet tokom tih 75.000 godina?

Ra: Ja sam Ra. To je u sve većoj meri tačno.

Ispitivač: Dakle, sve više i više njih prelazi na treći denzitet. Možete li mi dati neki primer entiteta koji je u nedavnoj prošlosti prešao na treći denzitet?

Ra: Ja sam Ra. Možda najčešća pojava diplomiranja sa drugog denziteta tokom treće-denzitetskog ciklusa su takozvani ljubimci.

Individualizujući uticaj kojem je životinja izložena preko veze sa treće-denzitetskim entitetom, uzrokuje naglo bujanje potencijala u tom drugo-denzitetskom entitetu, tako da se posle napuštanja fizičkog kompleksa celina tela/uma ne vraća u nediferenciranu svest vrste, ako tako želite.

Ispitivač: Možete li mi dati primer nekog entiteta, koji je neposredno stigao sa drugog denziteta? Kakav tip entiteta bi on postao ovde?

Ra: Ja sam Ra. Kada se drugo-denzitetski entitet vraća kao treći denzitet, da bi započeo proces učenja, taj entitet poseduje najniže oblike treće-denzitetske svesti, ako ćete tako nazvati ovu vibracionu distorziju; on je opremljen samosvešću.

Ispitivač: To bi bio čovek u našem obliku koji bi bio na početku razumevanja trećeg denziteta. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: Govoreći o velikim promenama koje su se dogodile u fizičkom vozilu na prelasku sa drugog na treći denzitet: one su se odigrale za generaciju i po. Nestalo je dlaka sa tela i bilo je promena u strukturi.

Poznajem fiziku Dewey B. Larsona koji je tvrdio da je sve kretnja ili vibracija. Da li je tačna moja pretpostavka da ta bazična vibracija stvara promene u fizičkom svetu, kreirajući u tom kratkom vremeskom periodu između promene denziteta drugačiji set parametara, koji omogućava novi tip bića. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: Da li je fizika Dewey B. Larsona tačna?

Ra: Ja sam Ra. Fizika entiteta pod vibraciono glasovnim kompleksom Deweya je tačan sistem do stepena do koga je on bio sposoban da ide. Postoje stvari koje nisu uključene u taj sistem. Međutim, oni koji dolaze posle tog entiteta će početi da razumeju ono što nazivate gravitacijom i stvari o kojima razmišljate kao o „n“ dimenziji. Neophodno je integrisati te stvari u mnogo univerzalniju, da tako kažemo, fizičku teoriju.

Ispitivač: Da li je taj entitet, Dewey, preneo taj materijal za upotrebu u četvrtoj dimenziji?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: Juče smo razgovarali o tom razdvajanju koje se javlja kada entitet bilo svesno, bilo nesvesno izabere stazu koja vodi orijentaciji prema drugima ili orijentaciji prema sebi. Javilo se filozofsko pitanje zašto takvo razdvajanje uopšte postoji. Moj utisak je da kao kod elektriciteta, ako nema polariteta u elektircitetu, nema ni elektriciteta; nema dejstva. Zbog toga pretpostavljam da nešto slično važi i za svest. Ukoliko nemamo polaritet u svesti, nemamo ni dejstva ili iskustva. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. Tačno. Možete koristiti termin akcija.

Ispitivač: Onda je koncept orijentacije prema sebi i orijentacije prema drugima neophodan ukoliko želimo da imamo akciju, bilo da je reč o svesti ili o mehaničkoj prirodi u Njutnovom konceptu fizike. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno uz jedan dodatak. Kalem, kako vi razumete taj termin, je namotan, potencijal, spreman. Ono što nedostaje bez polarizacije je napon.

Ispitivač: Onda napon obezbeđuje individualizovana svest. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. Napon obezbeđuje individualizovan entitet koji slobodnom voljom koristi tokove ulazne i izlazne energiju.

Ispitivač: Hvala vam. Kada je pre 75.000 godina započeo ovaj treće-denzitetski ciklus i kada smo imali inkarnirane treće-denzitetske entitete, koliki je bio prosečan životni vek čoveka?

Ra: Ja sam Ra. Na početku tog određenog dela vašeg kontinuuma vremena/prostora prosečan životni vek je bio otprilike devet stotina vaših godina.

Ispitivač: Da li se prosečan životni vek produžavao ili skraćivao kako smo napredovali tokom trećeg denziteta?

Ra: Ja sam Ra. Dužina životnog veka se na trećem denzitetu koristi na poseban način i uz harmoničan način učenja/podučavanja životni vek fizičkog kompleksa bi ostao isti tokom čitavog ciklusa. Međutim, vaša planetarna sfera je oko drugog ciklusa razvila vibracije koje su dramatično skratile dužinu životnog veka.

Ispitivač: Ako uzmemo da jedan glavni ciklus traje 25.000 godina, koja je bila dužina životnog veka na kraju prvog glavnog ciklusa?

Ra: Ja sam Ra. Dužina životnog veka na kraju prvog ciklusa, koji nazivate glavnim, je bila sedam stotina vaših godina.

Ispitivač: Onda smo za 25.000 godina izgubili dve stotine godina životnog veka. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: Možete li mi reći razloge za to skraćivanje životnog veka?

Ra: Ja sam Ra. Uzroci skraćivanja su uvek nesaglasje ili neharmonični vibracioni odnosi između drugih-sebe. Tokom prvog ciklusa ono nije bilo naglašeno zbog raštrkanosti ljudi ali je postojao rastući kompleks/distorzija osećaja odvojenosti od drugih-sebe.

Ispitivač: Pretpostavljam da je na početku nekog od tih ciklusa mogla postojati ili pozitivna polarizacija koja bi se u principu javila posle 25.000 godina ili negativna polarizacija. Da li je razlog za negativnu polarizaciju i skraćenje dužine života uticaj entiteta sa Marsa, koji su već bili donekle negativno polarizovani?

Ra: Ja sam Ra. To nije tačno. Nije došlo do jake negativne polarizacije zbog ovog uticaja. Skraćenje životnog veka je prevashodno usledilo zbog nedostatka pozitivne orijentacije. Ukoliko nema napretka, okolnosti koje omogućavaju napredak postepeno nestaju. To je jedna od teškoća koje donosi nepolarizovano stanje. Šanse, da tako kažemo, za napredak se postepeno smanjuju.

Ispitivač: Kako ja to razumem, na početku tog ciklusa od 75.000 godina smo imali kombinaciju tih dvaju entiteta – onih koji su diplomirali sa drugog denziteta na Zemlji da bi postali treći denzitet i grupe entiteta sa Marsa koji su prešli ovamo da bi ovde nastavili treći denzitet. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno. Morate zapamtiti da su oni koji su prešli na ovu sferu bili u sredini svog ciklusa, tako da je to pre bila adaptacija nego početak.

Ispitivač: Koliki procenat tih entiteta je bio sa Marsa, a koliki su činili entiteti, požnjeveni sa Zemljinog drugog denziteta?

Ra: Ja sam Ra. Otprilike polovinu su činili entiteti sa Crvene planete, Marsa. Možda jedna četvrtina sa drugog denziteta vaše planetarne sfere. Otprilike jedna četvrtina sa drugih planetarnih sfera, čiji su entiteti izabrali ovu planetarnu sferu za svoj treće-denzitetski rad.

Ispitivač: Kada su se inkarnirali ovde, da li su se te tri grupe mešale međusobno u zajednice ili grupe ili su bili odvojeni u posebne grupe ili zajednice?

Ra: Ja sam Ra. Dugo su ostali nepomešani.

Ispitivač: Da li je to nemešanje stvorilo mogućnosti za ratno dejstvo između grupa?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: Da li je to doprinelo skraćenju životnog veka?

Ra: Ja sam Ra. To je onda skratilo životni vek, kako vi to nazivate.

Ispitivač: Možete li mi reći zašto je devet stotina godina optimalan životni vek?

Ra: Ja sam Ra. Celine uma/tela/duha trećeg denziteta imaju možda stotinu puta intenzivniji program katalitičkih dejstava, iz kojih destilišu distorzije i uče/podučavaju, nego bilo koji od denziteta. Zbog toga je učenje/podučavanje veoma zbunjujuće za celinu uma/tela/duha, koja je potopljena u okean iskustava.

Tokom prvih možda 150 do 200 godina, kako vi merite vreme, celina uma/tela/duha prolazi kroz period spiritualnog detinjstva. Um i telo nemaju dovoljno disciplinovan oblik, da bi pružili jasnoću duhovnim uticajima. Zbog toga je preostali životni vek dat da bi se optimizirala razumevanja koja proizilaze iz iskustva.

Ispitivač: Onda je naš današnji životni vek suviše kratak za one koji su novi u treće-denzitetskim lekcijama. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. Oni entiteti, koji su naučili/podučili odgovarajuću distorziju za brz rast, sada mogu da uče u granicama kraćeg životnog veka. Međutim, ogromna većina vaših entiteta se nalazi u stanju koje biste mogli nazvati neprekidnim detinjstvom.

Ispitivač: Da se vratimo u period od prvih 25.000 godina, ili veliki ciklus. Kakvu je pomoć pružila Konfederacija entitetima u tom periodu, da bi dobili mogućnosti za rast?

Ra: Ja sam Ra. Članovi Konfederacije, koji nastanjuju unutrašnji plan egzistencije u planetarnom kompleksu vibracionih denziteta, su radili sa tim entitetima. Postojala je i pomoć onih iz Konfederacije koji su radili sa entitetima sa Marsa tokom tranzicije.

Učešće je većinom bilo ograničeno, jer je odgovarajući pristup bio da se dopusti delovanje mehanizma konfuzije (Zakon slobodne volje prim.prev.) u punoj meri, da bi planetarni entiteti razvili ono što oni žele kroz slobodu sopstvenog rasuđivanja.

Treće-denzitetski planetarni ciklus se često odvija na način da nije potrebno nešto spolja, niti pomoć drugih-sebe, da tako kažemo, u vidu informacija. Entiteti su u stanju da rade jedni sa drugima u pravcu odgovarajućih polarizacija i ciljeva treće-denzitetskog učenja/podučavanja.

Ispitivač: Prema mojoj pretpostavci, da je postignuta maksimalna delotvornost tokom tih 25.000 godina, entiteti bi bili polarizovani ili u pravcu služenju sebi ili u pravcu služenja drugima. To bi ih pripremilo za žetvu na kraju tog perioda od 25.000 godina i u tom slučaju bi morali da se presele na druge planete jer bi ova bila na trećem denzitetu još 50.000 godina. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. Razmrsićemo vašu pretpostavku koja je kompleksna i delimično tačna.

Originalna želja je da entiteti traže i postanu jedno. Ako bi entiteti to mogli da učine u trenutku, oni bi u trenutku i napredovali i zaista, da se to dogodilo tokom jednog glavnog ciklusa, treće-denzitetska planeta bi bila ispražnjena na kraju tog ciklusa.

Međutim, mnogo je češće ili više u skladu sa značenjem treće-denzitetskog razvoja kroz beskonačni univerzum da se posle prvog ciklusa odigra mala žetva; da se ostatak značajno polarizuje, da bi na kraju drugog ciklusa nastupila još obimnija žetva; ostatak bi se u još većoj meri polarizovao, treći ciklus bi dostigao vrhunac i žetva bi bila kompletna.

Ispitivač: Da li je Konfederacija posmatrala i na kraju perioda od 25.000 godina očekivala da vidi žetvu i koliki procenat će moći da bude požnjeven na četvrti denzitet orijentacije prema drugima, a koliki na četvrti denzitet orijentacije prema sebi?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno. Našu ulogu tokom prvih 25.000 godina možete posmatrati kao ulogu baštovana koji, poznajući sezonu, zadovoljno očekuje proleće. Ako proleće ne nastupi, seme neće dati izdanak; onda baštovan mora da radi u bašti.

Ispitivač: Onda, ako sam dobro razumeo, na kraju prvih 25.000 godina nije bilo žetve niti pozitivnih niti negativnih entiteta?

Ra: Ja sam Ra. Oni, koje nazivate Orionskom grupom, su tokom tog ciklusa pokušali da ponude informacije trećem denzitetu. Međutim, te informacije nisu doprele do onih koji su bili zainteresovani da slede tu stazu.

Ispitivač: Koje tehnike je koristila Orionska grupa da bi prenela te informacije?

Ra: Ja sam Ra. Korišćene su dve osnovne tehnike: prvo prenošenje misli, koje nazivate telepatijom. Drugo, aranžiranje kamenja da bi se nametnuo snažan osećaj moći. To su formacije kamenja u vašoj oblasti Pacifika, kako je sada nazivate, i u izvesnoj meri u Centralnoj Americi.

Ispitivač: Da li govorite o kamenim glavama na Istočnim ostrvima?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: Kako bi takvo kamenje izvršilo uticaj na ljude da izaberu stazu orijentacije prema sebi?
Ra: Ja sam Ra. Zamislite, ako želite, entitete koji žive na takav način da su njihove celine uma/tela/duha u milosti sila koje ne mogu kontrolisati. Dajući osnaženom entitetu takvu statuu ili formaciju kamena, koja nije ispunjena ničim drugim osim moći, za slobodnu volju onih, koji posmatraju tu strukturu ili formaciju, postaje moguće da prisvoje tu moć, moć nad stvarima koje se ne mogu kontrolisati. To onda daje potencijal za dalju distorziju ka moći nad drugima.

Ispitivač: Kako su konstruisane te glave?

Ra: Ja sam Ra. Konstruisane su mislima posle skeniranja dubine uma, debla drveta uma, tražeći slike najsličnije onima koje će izazvati strahopoštovanje kod posmatrača.

Ispitivač: Da li je Orionska grupa to sama uradila? Da li su to izveli na fizičkom planu? Da li su sleteli ili su to uradili sa mentalnih planova?

Ra: Ja sam Ra. Gotovo sve te strukture i formacije su konstruisane sa daljine mislima. Veoma mali broj je stvoren kasnije. Njih su napravili entiteti na vašem zemaljskom planu/denzitetu, imitirajući originalne konstrukcije.

Ispitivač: Sa kog denziteta su bili Orionski entiteti koji su konstruisali te glave?

Ra: Ja sam Ra. Četvrti denzitet, denzitet ljubavi i razumevanja, je bio denzitet onih, koji su ponudili ovu mogućnost onima iz vašeg prvog velikog ciklusa.

Ispitivač: Vi koristite isti naziv za negativan četvrti denzitet kao i za pozitivan četvrti denzitet. Oba nazivate dimenzijom ljubavi i razumevanja. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno. Ljubav i razumevanje, bilo prema sebi ili prema drugima-sebi, je jedna.

Ispitivač: Kada su otprilike nastale te glave?

Ra: Ja sam Ra. To je bilo otprilike pre/oko 60.000 godina u prošlosti vašeg vremenskog kontinuuma.

Ispitivač: Kakve strukture su sagrađene u Južnoj Americi?

Ra: Ja sam Ra. Na toj lokaciji su sagrađene neke karakteristične statue, neke napravljene od onoga što zovete stena, neke koje sadrže zemlju i stenu.

Ispitivač: Da li su u to ukljućene i Nazca linije?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: Budući da se one mogu videti samo iz daljine, od kakve su bile koristi?

Ra: Ja sam Ra. Formacije su bile od koristi jer su bile ispunjene moći.

Ispitivač: Malo sam zbunjen. Te Nazca linije bi teško mogao da razume entitet koji hoda po zemlji. Ne može se videti nište osim rascepa na tlu. Međutim, sa visine, sa veće udaljenosti, mogu se videti obrasci. Kako bi neko ko hoda po tlu mogao videti te obrasce?

Ra: Ja sam Ra. Sa vremensko/prostorne distance koja je sada vaša sadašnjost teško se može razumeti da je Zemlja u vremenu/prostoru pre 60.000 vaših godina bila formirana na način da je moćno aranžiran strukturni oblik bio vidljiv sa povoljnog položaja na udaljenim brdima.

Ispitivač: Drugim rečima, u to vreme su postojala brda koja su se nadnosila nad te linije?

Ra: Ja sam Ra. Ovo će biti poslednje pitanje za ovu seansu.

Ravnica, kako danas vidite tu oblast, je na mnogim mestima bila uzdignuta, formirajući brda. Vremensko/prostorni kontinuum je nastavio da vetrom i meteorološkim prilikama erodira kako kolosalne strukture, stvorene u to vreme, tako i prirodu okolnog predela.

Ispitivač: Mislim da su te linije samo bleda kopija onoga što se tu nekada nalazilo?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: Hvala vam. Trebalo bi da znamo da li je danas moguće nastaviti sa još jednom seansom i da li možemo učiniti nešto da bi ovaj instrument bio pogodniji za kontakt?

Ra: Ja sam Ra. Moguće je. Molimo vas da pažljivo posmatrate položaj ovog instrumenta. Inače, vi ste savesni.

Da li imate neko kratko pitanje pre nego što završimo?

Ispitivač: Nameravam da u sledećoj seansi stavim težište na razvoj pozitivno orijentisanih entiteta u prvih 25.000 godina. Znam da ne možete davati predloge. Da li možete dati bilo kakav komentar uz to sve?

Ra: Ja sam Ra. Izbori su vaši i u skladu sa vašim rasuđivanjem.

Ja sam Ra. Ostavljam vas u svetlosti i ljubavi jednog beskonačnog Kreatora. Adonai.