Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Ra materijal - Knjiga I, seansa 19


Zakon Jednog, Knjiga I, seansa 19
08.02.1981.

Ra: Ja sam Ra. Pozdravljam vas u ljubavi i svetlu beskonačnog Kreatora. Mi sada komuniciramo.

Ispitivač: U ovoj komunikaciji smo zainteresovani za evoluciju tela, uma i duha. Čini mi se da bi dobar početak bila tranzicija sa drugog denziteta na treći, da bismo onda detaljno istražili evoluciju trećeg denziteta na Zemlji, posvetivši posebno pažnju mehanizmima koji pomažu ili sprečavaju evoluciju.

Da li svi entiteti prelaze sa drugog na treći denzitet, ili ima nekih koji nikada ne prolaze kroz ovu tranziciju?

Ra: Ja sam Ra. Vaše pitanje pretpostavlja razumevanje prostornog/vremenskog kontinuuma inteligentne energije koja animira vašu iluziju. U kontekstu te iluzije možemo reći da ima onih koji ne prelaze sa jednog određenog denziteta na drugi, jer je taj kontinuum konačan.

U razumevanju koje mi imamo o univerzumu ili kreaciji kao o beskonačnom biću, njeno srce kuca živo u njenoj sopstvenoj inteligentnoj energiji i jedva da jedan otkucaj srca te inteligencije protekne od jedne kreacije do druge. U tom kontekstu svaki entitet svesti je doživeo/doživljava/doživeće svaki denzitet.

Ispitivač: Uzmimo tačku u kojoj je neki individualizovani entitet spreman za tranziciju na treći. Da li je to biće drugog denziteta ono što nazivamo životinjom?

Ra: Ja sam Ra. Postoje tri tipa drugo-denzitetskih entiteta koji postaju, da tako kažemo, prožeti duhom. Prvi je životinjski. To je najčešći slučaj. Drugi je biljni, preciznije rečeno, ono što nazivate „drvetom“. Ti entiteti su sposobni da daju i prime dovoljno ljubavi da se individualizovali. Treći je mineralan. Ponekad neka lokacija/mesto postaje energizovano do individualnosti preko ljubavi koju prima i daje u odnosu sa treće-denzitetskim bićem, koje je u kontaktu sa njim. To je najređi tip tranzicije.

Ispitivač: Tokom tranzicije sa drugog na treći denzitet, kako taj entitet, bilo da je životinjski, (biljni) drvo ili mineralan, biva prožet duhom.

Ra: Ja sam Ra. Entiteti ne bivaju prožeti duhom. Oni postaju svesni inteligentne energije u svakom deliću, ćeliji, atomu, kako biste rekli, svoga bića.

Ova svest je svest o već datom. Od beskonačnog dolaze svi denziteti. Samo-svest dolazi data od katalizatora sa razumevanjem izvesnih iskustava/koji razume izvesna iskustva, kako biste vi nazvali tu posebnu energiju, spiralno se uspinjući ćelijama ili atomima ili svešću.

Možete videti da to neizbežno vodi ka konačnoj predstavi o sebi.

Ispitivač: Onda posle tranzicije na treći denzitet, ako tačno pretpostavljam – uzećemo Zemlju kao primer – entiteti bi izgledali kao mi? Oni bi bili u ljudskom obliku? Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno, ako uzmemo vašu planetu kao primer.

Ispitivač: Kada su prvi drugo-denzitetski entiteti postali treći denzitet na ovoj planeti, da li se to dogodilo uz pomoć transfera bića sa Marsa ili su ta drugo-denzitetska bića napravila tranziciju bez ikakvog uticaja?

Ra: Ja sam Ra. Bilo je nekih drugo-denzitetskih entiteta koji su diplomirali i prešli na treći denzitet bez spoljnjeg podsticaja, samo uz efektivno korišćenje iskustava.

Drugi na vašoj planetarnoj sferi su se pridružili treće-denzitetskom ciklusu zbog posledica žetve uz sličnu vrstu slanja vibracione pomoći kao što je ova koju Konfederacija šalje sada. Ta komunikacija je međutim bila telepatska a ne telepatsko/vokalna ili telepatsko/pisana, zbog prirode drugo-denzitetskih bića.

Ispitivač: Ko je poslao pomoć drugo-denzitetskim bićima?

Ra: Ja sam Ra. Mi nazivamo sebe Konfederacija Planeta u Službi Beskonačnog Kreatora. To je pojednostavljeno, da bi se olakšale teškoće razumevanja među vašim ljudima. Oklevamo da upotrebimo ovaj termin, razumevanje, ali on je najbliži našem značenju.

Ispitivač: Onda se ta tranzicija drugog denziteta na treći denzitet odigrala pre 75.000 godina? Otprilike?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: Odakle su ta drugo-denzitetska bića dobila vozila treće-denzitetskog tipa, da bi se inkarnirala u njih?

Ra: Ja sam Ra. Među onima na drugo-denzitetskom planu je bilo oblika, koji su, izloženi treće-denzitetskim vibracijama, postali treće-denzitetski ljudski entiteti.

To je značilo gubitak dlaka na telu, odeću na telu da bi ga pokrila, promene u strukturi grla, vilice i čela, da bi se obezbedila lakša vokalizacija i razvoj lobanje karakterističan za potrebe trećeg denziteta. To je bila normalna transfiguracija.

Ispitivač: Tokom kog vremenskog perioda se odigrala ta transfiguracija? To je moralo biti veoma kratko.

Ra: Ja sam Ra. Pretpostavka je tačna, barem u našim terminima – tokom jedne i po generacije, u skladu sa vašim znanjem o tim stvarima. Oni koji su bili požnjeveni sa ove planete su bili u stanju da koriste novo kreirani fizički kompleks hemijskih elemenata, podesan za lekcije trećeg denziteta.

Ispitivač: Možete li mi reći na koji način je novo kreirani fizički kompleks bio podesan za treće-denzitetske lekcije i koje su to bile lekcije?

Ra: Ja sam Ra. Postoji jedna obaveza na trećem denzitetu. Ta obaveza je samo-svest ili samo-svesnost. Da bi bila sposobna za to, hemijska vozila moraju biti sposobna za apstraktno razmišljanje. Zbog toga je fundamentalna potreba kombinacija racionalnog i inituitivnog mišljenja. U trećem denzitetu su kratkotrajno postojali oblici koji su više operisali na osnovu intuicije, što je u praksi dalo korisne rezultate.

Treće-denzitetski um je bio u stanju da procesuira na način, koji omogućava apstraktno razmišljanje, i na način koji biste označili „nekorisnim“ u smislu opstanka. To je primarna alatka.

Postoje i druga važna svojstva: neophodnost da se slabo fizičko vozilo ohrabri da koristi um, razvoj već postojeće svesti socijalnog kompleksa. Takođe je bilo neophodno: razvoj fizičke spretnosti za korišćenje ruku, kako vi nazivate taj deo telesnog kompleksa.

Ispitivač: Izgleda da je to bila brižljivo planirana i konstruisana stepenica razvoja. Možete li mi reći nešto o poreklu tog plana ili tog razvitka?

Ra: Ja sam Ra. Vratićemo se na ranije informacije. Razmislite i zapamtite diskusiju o Logosu. Sa primarnom distorzijom slobodne volje, svaka galaksija razvija svoj sopstveni Logos. Taj Logos ima potpuno slobodnu volju da odredi putanje inteligentne energije koje pomažu lekcije svakog od denziteta, određujući uslove na planetarnim sferama i sunčevim telima.

Ispitivač: Formulisao bih to onako kako razumem i zamolio vas da mi kažete da li je to tačno. Postoji fizički katalizator, kako bih ga ja nazvao, koji sve vreme deluje na entitet trećeg denziteta. Pretpostavljam da on na isti način deluje na drugom denzitetu. To je katalizator koji deluje preko bola i emocija. To je primarni razlog za slabije fizičko telo, nestanak dlaka na telu itd. tako da bi taj katalizator delovao snažnije i na um i na taj način kreirao proces evolucije?

Ra: Ja sam Ra. To nije potpuno tačno, mada je blisko povezano sa distorzijama našeg razumevanja.

Zamislite na primer drvo. Ono je dovoljno samo sebi. Razmislite, ako želite, o treće-denzitetskom entitetu. On je dovoljan samom sebi samo uz teškoće i lišavanja. Teško je učiti sam, jer postoji ugrađeni hendikep, velika virtuoznost i veliki hendikep trećeg denziteta. To je razumsko/intuitivni um.

Zbog toga je slabije fizički telo, kako ga vi nazivate, kreirano da podrži distorziju entiteta tako, da oni ostvare kontakt jedni sa drugima. Na taj način, lekcija koja nagoveštava poznavanje ljubavi može da počne.

Katalizator se deli među ljudima kao važan deo razvoja svakog sopstva, podjednako kao i doživljaj sebe u tišini i sinteza svih iskustava u meditaciji. Najbrži način da se uči je da se bude u kontaktu sa drugima-sobom. To je mnogo jači katalizator nego kontakt sa sobom. Kontakt sa sobom bez drugima-sobom je kao život bez onoga što biste nazvali ogledalom. Tada sopstvo ne može videti plodove svoga bivstva. Svako može pomoći svakome refleksijom. To je takođe i primarni razlog za slabije fizičko vozilo, kako vi nazivate taj fizički kompleks.

Ispitivač: Mi onda imamo drugo-denzitetsko biće sa primarnom motivacijom upravljenom prema sebi i možda malom motivacijom prema služenju drugima, svojoj neposrednoj porodici, i to biće prelazi na treći denzitet i neguje tu polarizaciju sa njima, ali je u poziciji gde će ta polarizacija polako biti modifikovana tako, da pomaže socijalnom kompleksu i najzad konačnom jedinstvu sa svime. Da li sam u pravu?

Ra: ja sam Ra. U pravu ste.

Ispitivač: Onda su novija treće-denzitetska bića, koja su tek prešla sa drugog, snažno polarizivana ka služenju sebi. Mora da postoji mnogo drugih mehanizama da se stvori svest o mogućnosti orijentacije ka drugima.

Pitam se, prvo o tom mehanizmu i pitam se gde je raskrsnica na kojoj je entitet sposoban da nastavi put ka služenju sebi koji će ga možda odvesti na četvrti denzitet.

Pretpostavljam da entitet može, recimo, početi na drugom denzitetu sa služenjem sebi i onda nastaviti i jednostavno ostati na stazi služenja sebi, a da nikada ne bude odvojen od nje. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To nije tačno. Drugo-denzitetski koncept služenja sebi uključuje i one koji su povezani plemenom ili čoporom. Na drugom denzitetu se ne vidi separacija između sebe i drugih-sebe. Sve se posmatra kao sopstvo, jer je u nekom obliku drugog denziteta; kako pleme ili čopor postane slabo, tako i entitet unutar tog plemena ili čopora.

Novi ili početni treći denzitet poseduje tu nevinost, da tako kažemo, polarizaciju ili distorziju i posmatra svoju porodicu, svoju zajednicu, kako biste to nazvali, možda svoju zemlju kao sebe. Mada distorzija nije od pomoći na trećem denzitetu, ona je bez polariteta.

Prelom postaje uočljiv kada entitet doživi druga bića kao druge-sebe i svesno odluči da manipuliše druge-sebe, da bi ostvario korist za sebe. To je početak puta o kome ste govorili.

Ispitivač: Onda se putem slobodne volje, u jednom trenutku sticanja iskustava na trećem denzitetu, staza razdvaja i entitet svesno bira – ili on možda ne bira svesno. Da li entitet svesno bira tu stazu od početnog položaja?

Ra: Ja sam Ra. Govorimo koristeći generalizacije koje u sebi uvek nosi opasnost netačnosti. Međutim, mi vidimo da vi tražite opšti pregled; tako ćemo izostaviti anomalije i govoriti o većini.

Većina bića trećeg denziteta daleko odmakne na stazi, pre nego što svesno razume izabranu stazu.

Ispitivač: Možete li mi reći kakav polaritet daje zamah u pravcu izabrane staze služenja sebi?

Ra: Ja sam Ra. Možemo govoriti samo u metaforama. Neki vole svetlo. Neki vole tamu. To je pitanje jedinstvenog i beskonačnog Stvoritelja koji bira i igra se iskustvima kao dete na pikniku. Neki uživaju u pikniku, nalaze da je sunce divno, da je hrana ukusna, da igre osvežavaju, osećaju radost stvaranja. Drugima je divna noć, njihov piknik je bol, teškoća, bol koju im pričinjavaju drugi, istraživanje perverznosti prirode. Oni uživaju u drugačijem pikniku.

Sva su ta iskustva dostupna. Slobodna volja entiteta je ta koja bira vrstu igre, vrstu zadovoljstva.

Ispitivač: Pretpostavljam da entitet na obe staze u bilo kom trenutku može odlučiti da promeni stazu i da se vrati, pri čemu je promena staze utoliko teža ukoliko je dalje odmakao na stazi. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To nije tačno. Što je entitet, kako biste vi rekli, više polarizovan, utoliko će lakše moći da promeni polaritet, jer će entitet imate više snage i svesnosti.

Oni istinski bespomoćni su oni koji nisu izabrali svesno, već ponavljaju obrasce, nemajući znanja niti o ponavljanju, niti o značenju obrazaca.

Ispitivač: Mislim da je ovo veoma važna tačka. Izgleda da u toj polarizaciji postoji jedan ekstreman potencijal, kao u elektricitetu. Imamo negativan i pozitivan pol. Što veći naboj jednog od njih postignemo, to je veća potencijalna diferencijacija i veće mogućnosti da se obavi posao, kako mi to kažemo na fizičkom planu.

Čini mi se da je to ista analogija koju imamo u svesti. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je upravo tako.

Ispitivač: Onda izgleda da je to odnos između onoga što opažamo kao fizički fenomen, recimo fenomen elektriciteta, i fenomena svesti i da su one, budući da potiču od Jednog Kreatora, identične, ali imaju različito dejstvo. Da li je to tačno?

Ra: ja sam Ra. Pojednostavićemo da bismo pružili odgovor.

Fizički kompleks je kreiran od mnogo, mnogo energija ili elektromagnetskih polja, koja su u interakciji zahvaljujući inteligentnoj energiji, mentalnim konfiguracijama ili distorzijama svakog kompleksa, koji naknadno dodaju polja elektromagnetske energije i stvaraju distorziju fizičkih putanja energije, pri čemu spiritualni kompleks služi stvaranju naknadne kompleksnosti polja i sam po sebi je savršen, ali može biti realizovan na mnogo iskrivljenih i neintegrisanih načina od strane kompleksa energetskih polja uma i tela.

Na taj način, umesto magneta sa jednim polom u celini uma/tela/duha imate jedan bazičan polaritet, izražen u onome što biste nazvali energijom violetnog spektra, sumu energetskih polja, na koje se deluje svim vrstama misli generisanih iz celine uma, iz celine tela i brojnih odnosa mikrokosmosa, koji predstavlja entitet, i makrokosmosa u mnogim oblicima, koje možete prikazati posmatrajući zvezde, od kojih svaka daje sopstveni energetski spektar, koji ulazi u elektromagnetsku mrežu svakog pojedinca zahvaljujući njegovoj sopstvenoj individualnoj distorziji.

Ispitivač: Da li je to onda koren onoga što nazivamo astrologijom?

Ra: Ja sam Ra. Neka ovo bude poslednje pitanje za ovu seansu.

Koren astrologije, kako je vi nazivate, je jedan način posmatranja primarnih distorzija koje se mogu predvideti duž datih linija mogućnosti/verovatnoće, kosmičkog položaja i konfiguracija u trenutku ulaska duha u fizičku/mentalnu celinu i fizičke/mentalne/spiritualne celine u iluziju.

To daje mogućnost nagoveštavanja osnovnih oblasti distorzija. To nije više od toga. Uloga koju astrologija igra se može porediti sa jednim korenom među mnogima.

Ispitivač: Da li postoji nešto što možemo učiniti kako bi instrument bio pogodniji za kontakt?

Ra: Ja sam Ra. Instrument je dobro postavljen. Bili ste veoma savesni. Molimo vas samo da vodite računa da instrument nosi na nogama ono što vi svojim vibracionim kompleksom nazivate cipelama.

Ja sam Ra. Ostavljam vas u ljubavi i svetlu jednog beskonačnog Kreatora. Idite, ujedinjeni u snazi i miru jednog Kreatora. Adonai.