Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Ra materijal - Knjiga I, seansa 17


Zakon Jednog, Knjiga I, seansa 17
03.02.1981.

Ra: Ja sam Ra. Pozdravljam vas u ljubavi i svetlu beskonačnog Kreatora.

Pre nego što počnemo sa pitanjima ispravićemo jednu grešku koju smo otkrili u informacijama koje smo vam preneli. Imamo teškoće sa vašim vremenom/prostorom. Možda će se ponovo javiti greške ovog tipa. Osećajte se slobodnim da nas pitate, da bismo preračunali u vaše mere.

Greška koju smo otkrili odnosi se na jedan od dolazaka Orionske grupe na vašu planetarnu sferu uticaja i odgovarajući dolazak Konfederacije. Mi smo dali podatke od 2.600 godina za ulazak Oriona i 2.300 za Konfederaciju. To nije tačno. Ponovno preračunavanje ukazuje na 3.600 za ulazak Oriona i 3.300 za ulazak Konfederacije.

Mi sada komuniciramo.

Ispitivač: Hvala vam veoma. Hteo bih još jednom da ponovim da mi obavljanje ovog posla smatramo velikom čašću, privilegijom i dužnošću. Takođe bih ponovio da neka od mojih pitanja mogu izgledati irelevantna u ovom trenutku, ali ja ih postavljam da bih dobio uporište za primenu Zakona Jednog.

Mi smo sada u četvrtom denzitetu. Da li će se efekti četvrtog denziteta pojačati u sledećih trideset godina? Da li ćemo videti mnoge promene u našem okruženju i našem delovanju na to okruženje?

Ra: Ja sam Ra. Četvrti denzitet je vibracioni spektar. Vaš kontinuum vremena/prostora je spiralno zavio vašu planetarnu sferu i vašu, kako bismo je mi nazvali, galaksiju, što vi nazivate zvezdom, u tu vibraciju. To će prouzrokovati da vaša sfera elektromagnetski promeni poravnanje vrtložnih receptora za upliv kosmičkih energija, koje se izražavaju kao vibracione mreže, tako da Zemlja postane četvrto-denzitetski namagnetisana, kako biste mogli reći.

To će biti praćeno nekim neprijatnostima, kao što smo i ranije rekli, zbog energija misaonih-formi vaših ljudi koje ometaju propisan sklop energetskih putanja u Zemljinim energetskim spiralama što pojačava entropiju i nepotrebno otopljavanje. To će usloviti da vaša planetarna sfera napravi nekoliko lomova u svom omotaču, da bi se adekvatno namagnetisala za četvrti denzitet. To je planetarno podešavanje.

Videćete nagli porast broja ljudi, kako nazivate celine uma/tela/duha, čiji vibracioni potencijal uključuje vibracije za četvrto-denzitetsku distorziju. Oni će biti neka vrsta, da tako kažemo, novog semena. Oni su se ovde inkarnirali za četvrto-denzitetski rad.

Doći će i do naglog porasta negativno orijentisanih ili negativno polarizovanih kompleksa uma/tela/duha i socijalnih kompleksa, zbog polarizirajućih uslova oštre linije razgraničenja između četvrto-denzitetskih karakteristika i treće-denzitetske orijentacije prema sebi.

Oni koji ostanu na četvrtom denzitetu na ovom planu biće takozvane pozitivne orijentacije. Mnogi će doći sa drugih strana, jer će uz najveći trud Konfederacije, koji uključuju i one sa unutrašnjih planova, unutrašnjih civilizacija i drugih dimenzija, žetva biti mnogo manja nego što je ova planeta u stanju da udobno podrži u svom služenju.

Ispitivač: Da li je moguće da se uz pomoć neke tehnike ili nečeg drugog pomogne entitetima da dostignu četvrto-denzitetski nivo u ovim poslednjim danima?

Ra: Ja sam Ra. Nemoguće je pomoći drugom biću direktno. Moguće je samo napraviti katalizator u bilo kom obliku, pri čemu je najvažnije zračenje shvatanja Jednosti sa Stvoriteljem, manje ovakve informacije koje delimo sa vama.

Mi, sami, ne osećamo neophodnost širokog razglašavanja ove informacije. Dovoljno je da smo je učinili dostupnom za troje, četvoro, petoro. To je bogata nagrada, jer ako i jedan od njih dostigne četvrto-denzitetsko razumevanje, zahvaljujući katalizatoru, mi bismo ispunili Zakon Jednog u svojoj distorziji.

Mi bismo ohrabrili nepristrasan pristup (bez strasti), bez razmišljanja o broju i brzini rasta drugih. To što vi želite da učinite ovu informaciju dostupnom, u vašim terminima, to je vaša služba. Ako to nastojanje stigne do jednog, stiže do svih.

Mi ne možemo ponuditi prečicu za prosvetljenje. Prosvetljenje je, u ovom trenutku, otvaranje ka inteligentnoj beskonačnosti. To samo može obaviti sopstvo za sopstvo. Druga sopstva ne mogu podučavati/naučiti prosvetljenje, već samo mogu podučavati/učiti informacije, inspiraciju, ili deljenje ljubavi, misteriju, nepoznato, koje čini da sopstva-drugi posegnu napolje i počnu proces traganja koji se završava u trenutku, ali ko može znati kada će entitet otvoriti prolaz ka sadašnjosti?

Ispitivač: Možete li mi reći ko je bio entitet poznat kao Isus od Nazareta pre njegove inkarnacije na Zemlji?

Ra: Ja sam Ra. Imam teškoće sa formulacijom tog pitanja. Možete li pronaći drugu formulaciju za ovo pitanje?

Ispitivač: Ono na šta mislim je da li biste mogli da mi kažete da li je entitet, poznat kao Isus od Nazareta, došao iz Konfederacije pre svoje inkarnacije ovde?

Ra: Ja sam Ra. Onaj ko je poznat kao Isus od Nazareta nije imao ime. Entitet je bio deo petog denziteta najvišeg tipa na ovoj sub-oktavi. Entitet je želeo da dođe na ovu planetarnu sferu da bi podelio vibraciju ljubavi u najčistijem mogućem vidu. Entitet je dobio odobrenje da izvrši tu misiju. Tako je entitet bio Putnik bez imena, poreklom iz Konfederacije, sa petog denziteta, predstavljajući peto-denzitetsku vibraciju ljubavi i razumevanja.

Ispitivač: Da li ste rekli da je peta vibracija vibracija ljubavi?

Ra: Ja sam Ra. Napravili smo grešku. Ono što smo nameravali da kažemo je biće četvrtog denziteta, najviši stepen četvrtog koje se kreće ka petom. Taj entitet je mogao da ode na peti ali je odlučio da se vrati na treći zbog te određene misije. Entitet je bio na najvišoj sub-oktavi vibracije ljubavi. To je četvrti denzitet.

Ispitivač: Kada komuniciram sa Ra, da li ste vi tada individualizovani kao entitet, ili razgovaram sa čitavim socijalno-memorijskom grupom?

Ra: Ja sam Ra. Vi govorite sa Ra. Ne postoji separacija. Vi biste to nazvali socijalno-memorijskom grupom koja sadrži mnoštvo. Prema našem razumevanju, vi govorite sa individualizovanim delom svesti.

Ispitivač: Da li na svakoj seansi govorim sa istim delom individualizovane svesti?

Ra: Ja sam Ra. Vi kroz kanal ili instrument govorite sa istim entitetom. Vitalna energija instrumenta je ponekad niža. To ponekad koči transmisiju. Međutim, instrument ima ogromnu veru u ovaj zadatak i daje sve što ima za taj zadatak. Zbog toga možemo nastaviti i kada je energija niska. To je razlog zašto na kraju svake seanse prenosimo našu procenu o stanju vitalne energije instrumenta.

Ispitivač: Želeo bih da razjasnim ovu tačku da bih bio siguran. Ljudi na ovoj planeti, nezavisno da li slede neku religiju ili je ne slede, da li imaju intelektualno znanje o Zakonu Jednog ili ne, mogu biti požnjeveni na četvrti denzitet ukoliko su na toj vibraciji. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno. Međutim, naći ćete malo onih koji će moći da budu požnjeveni, a čije zračenje ne utiče na druge da postanu svesni njihove, da tako kažemo, spiritualnosti, kvaliteta distorzije uma/tela/duha. Nije posebno verovatno da takav entitet ne bude poznat među svojim poznanicima kao ličnost snažnog zračenja, nezavisno od pripadnosti distorzijama takozvanih religija.

Ispitivač: Kada je Isus od Nazareta bio inkarniran, da li je Orionska grupa pokušavala da ga diskredituje na neki način?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: Možete li mi reći šta je Orionska grupa učinila da bi prouzrokovala njegov pad?

Ra: Ja sam Ra. Opisaćemo u kratkim crtama šta se dogodilo. Tehnika je podrazumevala konstruisanje na drugim negativno orijentisanim informacijama. Te informacije su date od strane onoga koga vaši ljudi znaju kao „Yahweh“. Ta informacija je sadržavala mnoga ograničenja u pogledu ponašanja i obećanja moći treće-denzitetske prirode, služenja sebi. Ta dva tipa distorzije su bila utisnuta u one koji su već bili orijentisani da razmišljaju u tim misaonim-formama.

To je konačno dovelo do mnogih izazova za entitet, poznat kao Isus. To je konačno uključilo entitet, poznat pod glasovno-vibracionim kompleksom Juda, kako vi zovete taj entitet, koji je verovao da čini odgovarajuću stvar time što će izazvati ili iznuditi kod onoga koga nazivate Isus neminovnost da se na treći denzitet donese planetarna distorzija moći vladanja nad drugima.

Entitet Juda je osećao da bi, priteran u ćošak, entitet, koga znate kao Isus, bio u stanju da uvidi mudrost korišćenja beskonačne inteligencije da bi se vladalo drugima. Entitet koji nazivate Judom je pogrešno predvideo reakciju tog entiteta, Isusa, čije učenje nije bilo orijentisano ka ovoj distorziji. To je za posledicu imalo uništenje telesnog kompleksa onoga, poznatog kao Isus.

Ispitivač: Onda, ako je entitet Isus bio sa četvrtog denziteta, a danas ima Putnika koji dolaze sa šestog denziteta, šta je onda omogućilo Isusu da postane tako dobar iscelitelj i da li bi ta peto-denzitetska i šesto-denzitetska bića danas mogla činiti isto?

Ra: Ja sam Ra. Oni koji isceljuju mogu biti sa bilo kog denziteta, koji ima svest duha. To uključuje treći, četvrti, peti, šesti i sedmi denzitet. Na trećem denzitetu se isceljivanje može obavljati baš kao i na drugima. Međutim, tu ima više materijala iluzije, koji treba razumeti, izbalansirati, prihvatiti i udaljiti se od njega.

Prolaz ka beskonačnoj inteligenciji se može otvoriti samo uz razumevanje tokova ulaska inteligentne energije koji se otvaraju nad isceliteljem. To su takozvani Prirodni Zakoni vašeg kontinuuma vremena/prostora i njegove mreže elektro-magnetskih izvora ili tačaka utoka energije. Zatim kada duh bude integrisan i objedinjen, oni se harmonizuju u celini tela/uma/duha koja se može kretati kroz dimenzije i može otvoriti prolaz ka inteligentnoj beskonačnosti, lečeći time sebe svetlom i deleći to svetlo sa drugima.

Pravo lečenje je jednostavno zračenje sopstva na okolinu u kojoj se iscelitelj nalazi, koji kod drugih-sebe inicira prepoznavanje sebe od strane sebe, samo-isceljujućih svojstava sebe.

Ispitivač: Kako je Isus to naučio tokom inkarnacije?

Ra: Ja sam Ra. Entitet je to naučio putem sposobnosti da se seti u veoma ranom uzrastu. Na žalost, entitet je svoju sposobnost da prodre do beskonačne inteligencije naučio preko onoga što nazivate „besom“ na svog druga u igri. Taj entitet je bio dotaknut od strane onog, poznatog kao Isus, i smrtno ranjen.

Tada je onaj, poznat kao Isus, postao svestan da u njemu postoji užasan potencijal. Entitet je odlučio da nauči kako da koristi tu energiju za dobro, ne za negativno. Entitet je bio ekstremno pozitivno orijentisan i sećao se više nego što se Putnici većinom sećaju.

Ispitivač: Kako je taj agresivni akt prema drugu iz igre uticao na Isusa u njegovom spiritualnom razvitku? Gde je on otišao posle svoje fizičke smrti?

Ra: Ja sam Ra. Entitet koji nazivate Isusom je bio galvanizovan ovim iskustvom i započeo je život potrage i traženja. Entitet je prvo izučavao dan i noć svoj sopstveni religiozni sistem, koji vi nazivate Judaizam, i naučio je dovoljno da postane rabin, kako vi nazivate učitelje/učenike tog posebnog ritma distorzije razumevanja, u veoma mladim godinama.

U uzrastu od otprilike trinaest i po godina entitet je napustio mesto prebivanja svoje zemaljske porodice, kako biste je vi nazvali, i lutao po mnogim mestima, tražeći dalje informacije. To se odvijalo sporadično, dok entitet nije napunio otprilike dvadeset pet i vratio se svojoj porodici gde je izučio i praktikovao zanat svoga oca.

Kada je entitet postao sposoban da integriše ili objedini sva svoja iskustva, počeo je da govori drugima-sebe i podučava/uči ono za šta je prethodnih godina osećao da je vredno pažnje. Entitet je bio očišćen od karme zbog uništenja drugog-sebe kada je bio u poslednjem delu svog života i na onome što nazivate krstom izgovorio: „Oče, oprosti im, jer ne znaju šta čine.“. U oproštaju leži prekidanje točka akcije, koji nazivate karmom.

Ispitivač: Na kom denzitetu je sada entitet poznat kao Isus?

Ra: Ja sam Ra. Informacija je bezopasna mada nevažna. Entitet sada izučava lekcije vibracije mudrosti, petog denziteta, koji se naziva i vibracijom svetla.

Ispitivač: U našoj kulturi se govori da će se on vratiti. Možete li mi reći da li je to planirano?

Ra: Ja sam Ra. Pokušaću da proberem ovo pitanje. Ono je teško. Taj entitet je postao svestan da on nije entitet po sebi, već da deluje kao glasnik jednog Stvoritelja, koga je entitet video kao ljubav. Entitet je bio svestan da je ovaj ciklus pri kraju i govorio je o tome da će se oni, koji imaju tu svest, vratiti sa žetvom.

Pojedinačna celina uma/tela/duha koju nazivate Isus se neće vratiti, osim kao član Konfederacije, govoreći kroz neki kanal. Međutim, ima drugih sa istom svesti koji će poželeti dobrodošlicu onima na četvrtom denzitetu. To je smisao povratka.

Ispitivač: Možete li mi reći zašto ste rekli da će Zemlja biti pozitivna četvrto-denzitetska planeta a ne negativna, budući da izgleda da ovde ima puno više negativnosti?

Ra: Ja sam Ra. Zemlja izgleda kao da je negativna. To je usled tihe, da tako kažemo, groze, koju oni dobri ili pozitivno orijentisani osećaju u odnosu na događaje u vašem sadašnjem vremenu/prostoru. Međutim, oni, koji su tako orijentisani i koji se mogu požnjeti, u broju veoma nadmašuju one, čija orijentacija prema sebi postaje kvalitet koji omogućava žetvu.

Ispitivač: Drugim rečima, biće manje negativnih nego pozitivnih entiteta koji će biti požnjeveni na četvrti denzitet?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno. Velika većina vaših ljudi će ponoviti treći denzitet.

Ispitivač: Kako su Taras Buljba, Džingis Kan i Raspućin bili požnjeveni pre žetve?

Ra: Ja sam Ra. To je pravo/privilegija/dužnost onih koji svesno otvore vrata ka beskonačnoj inteligenciji da izaberu način svog odlaska sa trećeg denziteta. Oni negativne orijentacije, koji su dostigli to pravo/dužnost najčešće nastavljaju svoje učenje/podučavanje u službi sebi.

Ispitivač: Da li sam razumeo da žetva treba da se dogodi 2011. ili će se taj period produžiti?

Ra: Ja sam Ra. To je približno. Rekli smo da imamo problema sa vašim vremenom/prostorom. To je odgovarajuće moguće/verovatno vreme/prostor za žetvu. Oni koji u ovom trenutku nisu u inkarnaciji će biti uključeni u žetvu.

Ispitivač: Ukoliko neki entitet želi da služi drugima radije nego da služi sebi dok je u trećem denzitetu, da li postoje „najbolji načini“ služenja drugima, ili je svaki put podjednako dobar kao i drugi?

Ra: Ja sam Ra. Najbolji način da se služi drugima je pokriven prethodnim materijalom.

Kratko ćemo ponoviti.

Najbolji način služenja drugima je konstantan pokušaj da se pronađe i podeli ljubav Stvoritelja, onako kako je poznaje unutrašnje sopstvo. To uključuje poznavanje sebe i otvaranje sebe prema drugima bez predrasuda. To uključuje, da tako kažemo, zračenje koje je esencija ili srce celine uma/tela/duha.

Govoreći u smislu intencije, sa kojom je postavljeno vaše pitanje, najbolji način za svakog tragaoca u trećem denzitetu da služi drugima je jedinstven za tu celinu uma/tela/duha. To znači da celina uma/tela/duha mora potražiti unutar sebe inteligenciju sopstvenog rasuđivanja kao i način na koji će najbolje služiti drugima. Ne postoji najbolji. Ne postoji generalizacija. Ništa nije unapred dato.

Ispitivač: Ne želim da oduzimam dodatno vreme postavljajući više puta isto pitanje. Neke oblasti smatram dovoljno važnim u odnosu na Zakon Jednog da bih postavio pitanja na drugačiji način i dobio odgovore iz drugačije perspektive.

U knjizi „Oahspe“ stoji da ako entitet pređe pedeset jedan procenat služenja drugima i manje od pedeset procenata služenja sebi, onda se taj entitet može požnjeti. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno ukoliko je žetva za pozitivni četvrti dimenzioni nivo.

Ispitivač: Koliko procenata je potrebno entitetu da bi bio požnjeven za negativni?

Ra: Ja sam Ra. Entitet koji želi da sledi stazu služenja sebi, mora dostići stepen pet, to je pet posto služenja drugima i devedeset pet posto služenja sebi. Negativnom stazom se veoma teško dostiže zrelost za žetvu i ona zahteva ogromnu posvećenost.

Ispitivač: Zašto je negativnom stazom toliko teže dostići zrelost za žetvu nego pozitivnom?

Ra: Ja sam Ra. To je tako usled distorzije Zakona Jednog, koji ukazuje da je prolaz ka inteligentnoj beskonačnosti prolaz na kraju direktne i uzane staze, kako biste je mogli nazvati. Pokušaj da se postigne pedeset jedan procenat posvećenosti opštem dobru je podjednako teško kao i pokušaj da se dostigne stepen od pet procenata služenja drugima. Da tako kažemo, krater ravnodušnosti postoji između ta dva.

Ispitivač: Onda, ako su neki entiteti požnjeveni na četvrti denzitet sa stepenom od pedeset jedan posto za druge i devedeset pet za druge, na koji nivo će oni otići? Pretpostavljam da postoje različiti nivoi četvrtog denziteta.

Ra: Ja sam Ra. To je tačno. Svako ulazi na onaj sub-denzitet koji vibrira u skladu sa razumevanjem entiteta.

Ispitivač: Koliko nivoa imamo na trećem denzitetu?

Ra: Ja sam Ra. Treći denzitet ima beskonačan broj nivoa.

Ispitivač: Čuo sam da postoji sedam astralnih nivoa i sedam devahanskih nivoa. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. Vi govorite o nekima od velikih distinkcija u nivoima vaših unutrašnjih planova. To je tačno.

Ispitivač: Ko naseljava astralne i devahanske planove?

Ra: Ja sam Ra. Entiteti naseljavaju različite planove u skladu sa svojim vibracijama/prirodom. Astralni plan varira od misaonih-formi u najnižoj krajnosti do prosvetljenih bića, koja se posvećuju podučavanju/učenju na višim astralnim planovima.

Na devahanskim planovima su oni, čija je vibracija bliža primarnoj distorziji svetla/ljubavi.

Iznad tih planova ima i drugih.

Ispitivač: Da li su tih sedam sub-planovi onoga što nazivamo fizičkim planom ovde?

Ra: Ja sam Ra. U pravu ste. To je teško razumeti. Postoji beskonačan broj planova. U vašem konkretnom kontinuumu vremena/prostora postoji sedam nivoa celina uma/tela/duha. Vi ćete otkriti vibracionu prirodu tih sedam planova ako budete prošli kroz distorziju iskustva, srećući druge-sebe na različitim nivoima koji korespondiraju sa ulaznim centrima energije na fizičkom vozilu.

Nevidljivi, ili unutrašnji treće-denzitetski planovi su naseljeni onima, koji nemaju prirodu telesnog kompleksa kakav je vaš; oni ne okupljaju oko svojih kompleksa duha/uma hemijsko telo. Međutim, ti entiteti su razdeljeni u ono što biste mogli nazvati sintetičkim snom unutar sna na nekoliko različitih nivoa. Na višim nivoima želja da se komunicira vraćanjem znanja na spoljnje nivoe postaje manja zbog intenzivnog učenja/podučavanja koje se odvija na tim nivoima.

Ispitivač: Da li je neophodno da se prodre u neki od tih nivoa ako se krećemo kroz te planove?

Ra: Ja sam Ra. Prema našem iskustvu neki su prodreli u nekoliko planova odjednom. Neki su u njih prodirali polako. Neki su žudni (pohlepni) da prodru u više planove pre nego što su prodreli do energija mnogo fundamentalnijih planova. To prouzrokuje energetski disbalans.

Pronaći ćete bolest/zdravlje, kako vi zovete tu distorziju, kako se često javlja kao posledica suptilne neusaglašenosti energija kojima je neko sa višeg nivoa aktiviran svesnim pokušajem entiteta, dok taj entitet nije prodreo do nižih energetskih centara ili sub-denziteta ovog denziteta.

Ispitivač: Da li postoji najbolji način da se meditira?

Ra: Ja sam Ra. Ne.

Ispitivač: U ovo vreme, pred kraj ciklusa, kako se određuju fizičke inkarnacije, da tako kažemo, na ovoj planeti?

Ra: Ja sam Ra. Entiteti, koji žele da steknu iskustva koja su neophodna da bi bili požnjeveni, će se pre svega inkarnirati kraj onih, koji su im, bez mnogo moguće/verovatne sumnje, potrebni da ponove ta iskustva trećeg denziteta.

Ispitivač: Koliko dugo traje taj tip određivanja?

Ra: Ja sam Ra. To počinje svešću entiteta o potrebi da nauči lekcije trećeg denziteta. To počinje onim što biste mogli nazvati zrelošću (starošću) vibracija.

Ispitivač: Možete li da objasnite šta podrazumevate pod zrelošću vibracija?

Ra: Ja sam Ra. Neka ovo bude poslednje opširno pitanje za ovu seansu.

Zrelost vibracija je postupak prednosti, da tako kažemo, koji sledi Zakon Jednog i ohrabruje pojedince koji mogu biti požnjeveni, tako što svaki postaje svestan vremena žetve i potrebe na nivou sopstva da usmeri celinu uma/tela/duha ka učenju/podučavanju tih lekcija, dajući im prednost, da bi entitet imao najbolje moguće šanse da postigne uspeh u svojoj nameri.

Možemo li zamoliti da postavite neko kratko pitanje pre kraja seanse?

Ispitivač: Moje jedino pitanje je da li možemo učiniti nešto da bi instrument bio pogodniji za kontakt?

Ra: Ja sam Ra. Instrument ne nosi odgovarajuću odeću za ovaj rad. Dolazi do izlivanja u regionu, kako biste je vi nazvali, sedme čakre, filtrirajući se kroz šestu i ostale i entitetove ostale čakre postaju na neki način energetski osiromašene. Instrument bi trebalo da bude brižljiviji u izboru toplije odeće za deo tela koji nazivate noge.

Možemo li zamoliti da postavite neko kratko pitanje?

Ispitivač: Onda bi trebalo da obujemo čvršću obuću? Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ostaviću sada ovaj instrument, ostavljam vas u ljubavi i svetlu jednog Kreatora. Adonai.