Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Ra materijal - Knjiga I, seansa 16


Zakon Jednog, Knjiga I, seansa 16
31.01.1981.

Ra: Ja sam Ra. Pozdravljam vas u ljubavi i svetlu beskona?nog Kreatora. Mi sada komuniciramo.

Ispitiva?: Želeo bih da pitam, kako s obzirom na distorziju slobodne volje Zakona Jednog ?uvari mogu da stave Zemlju pod karantin? Da li je taj karantin u skladu sa Zakonom slobodne volje?

Ra: Ja sam Ra. ?uvari ?uvaju distorziju slobodne volje celina uma/duha/tela tre?eg denziteta na ovoj planeti. Doga?aji koji su zahtevali postavljanje karantina su narušili distorziju slobodne volje celina uma/tela/duha.

Ispitiva?: Možda grešim, ali mi se ?ini da je to narušavanje, recimo, Orionske grupe da se umeša. Kako je to usaglašeno sa informacijama koje ste nam upravo dali?

Ra: Ja sam Ra. Balansiranje se kre?e sa dimenzije do dimenzije. Pokušaj takozvanih krstaša da naruše slobodnu volju je prihvatljivo na dimenziji njihovog razumevanja. Me?utim, celine uma/tela/duha ove dimenzije, tre?i oblik distorzije slobodne volje, nisu u stanju da u punoj meri raspoznaju distorziju manipulacije. Zbog toga, da bi se uskladile dimenzione nepodudarnosti u vibraciji, uspostavljen je karantin kao balansiraju?a situacija u kojoj slobodna volja Orionske grupe nije zaustavljena, ve? joj je dat izazov. U me?uvremenu, slobodna volja tre?e grupe da slobodno bira nije ometena.

Ispitiva?: Da li bi oni „prozori“, koji se javljaju da bi propustili Orionsku grupu mogli biti povezani sa balansiranjem slobodne volje?

Ra: Ja sam Ra. To je ta?no.

Ispitiva?: Možete li mi re?i kako to funkcioniše?

Ra: Ja sam Ra. Najbliža analogija bi bio proizvoljan broj generatora unutar nekog limita.

Ispitiva?: Šta je izvor tih generatora? Da li su to stvorili ?uvari, da bi balansirali svoje ?uvanje? Ili je izvor neki drugi?

Ra: Ja sam Ra. Svi izvori su jedan. Me?utim, mi razumemo vaše pitanje. Fenomen prozora je fenomen drugog drugih-sebe a ne ?uvara. To deluje sa dimenzija iznad prostora/vremena, u onome što možete nazvati oblast inteligentne energije. Kao i vaš ciklus, takvo balansiranje, takvi ritmovi su kao udari sata. U slu?aju prozora, niko nema sat. Zbog toga su oni proizvoljni. To nije proizvoljno u dimenziji koja proizvodi to balansiranje. Zato smo izjavili da je analogija u okviru odre?enih limita.

Ispitiva?: Onda taj prozor balansiraju?i ometa prevagu pozitivne polarizacije do koje bi došlo kada bi zaštita potpuno eliminisala kontakte sa Orionskom grupom. Da li je to ta?no?

Ra: Ja sam Ra. To je delimi?no ta?no. U ishodu, balansiranje omogu?ava jednaku koli?inu pozitivnog i negativnog dotoka, izbalansiranog distorzijama um/tela/duh socijalnog kompleksa. Konkretno, na vašoj planetarnoj sferi manje je negativnih, kako biste ih nazvali, informacija neophodno nego pozitivnih zbog donekle negativne orijentacije distorzije vašeg socijalnog kompleksa.

Ispitiva?: Na taj na?in apsolutna slobodna volja je balansirana, tako da pojedinci imaju podjednake mogu?nosti da izaberu služenje drugima i služenje sebi. Da li je to ta?no?

Ra: Ja sam Ra. To je ta?no.

Ispitiva?: Verujem da to pruža temeljan uvid u Zakon Slobodne Volje. Hvala vam.

Samo još jedno kratko pitanje u tom pravcu, kao primer tog principa. Ako bi Konfederacija sletela na Zemlju, oni bi bili smatrani bogovima. Na taj na?in bi prekršila Zakon Slobodne Volje i ograni?ila polarizaciju služenja svima. Pretpostavljam da bi se ista stvar dogodila ukoliko bi Orionska grupa sletela. Kakav bi uticaj imala njihova polarizacija prema služenju sebi, ako bi bili u stanju da slete i bili smatrani bogovima?

Ra: Ja sam Ra. U slu?aju masovnog sletanja Orionske grupe efekat polarizacije bi bio snažno usmeren ka služenju sebi. Upravo suprotno bi se dogodilo u prethodnom slu?aju koji ste spomenuli.

Ispitiva?: Ukoliko bi Orionska grupa bila u stanju da sleti, da li bi to poja?alo njihovu polarizaciju? Ono što pokušavam da pitam je, da li je za njih bolje da rade iza scene da bi pridobili regrute, da tako kažem, sa naše planete, pri ?emu bi osoba sa naše planete striktno koristila svoju slobodnu volju, ili je za njih podjednako dobro da slete na našu planetu, demonstriraju impozantnu mo? i na taj na?in pridobiju ljude?

Ra: Ja sam Ra. Prva mogu?nost je dugoro?no mnogo povoljnija za Orionsku grupu, jer u tom slu?aju ne bi prekršili Zakon Jednog izvršivši sletanje, a ipak bi obavili svoj posao preko onih koji žive na ovoj planeti. U drugoj mogu?nosti, masovno sletanje bi stvorilo opadanje polarizacije, jer bi se prekršila slobodna volja ove planete. Me?utim, to bi bila kocka. Ukoliko bi planeta bila pokorena i postala deo Imperije, slobodna volja bi bila ponovo uspostavljena. To je obuzdavanje delovanja zbog želje Orionske grupe da napreduje ka jednom Stvoritelju. Želja da se napreduje spre?ava grupu da prekrši Zakon Konfuzije.

Ispitiva?: Spomenuli ste re? Imperija u vezi sa Orionskom grupom. Ve? neko vreme razmišljam o tome da film Ratovi zvezda na neki na?in predstavlja alegoriju današnjih doga?aja. Da li je to ta?no?

Ra: Ja sam Ra. Ta?no je na isti na?in kao što jednostavne de?ije pri?e mogu biti alegorije distorzije/razumevanja za fizi?ke/filozofske/socijalne komplekse.

Ispitiva?: Da li žetva entiteta orijentisanih prema sebi li?i na žetvu orijentisanih prema drugima?

Ra: Ja sam Ra. Žetva je jedna. Oni koji su u stanju da u?u na ?etvrti denzitet zbog svog vibracionog nivoa mogu sami izabrati svoj na?in traganja za Jednim Stvoriteljem.

Ispitiva?: Onda, kada budemo došli na ?etvrti denzitet, do?i ?e do razdvajanja, i deo jedinki koje pre?u na ?etvrti denzitet ?e oti?i na planete orijentisane prema drugima a deo na planete orijentisane prema sebi.

Da li je to ta?no?

Ra: Ja sam Ra. Da, to je ta?no.

Ispitiva?: Možete li mi re?i nešto o poreklu Deset zapovesti?

Ra: Ja sam Ra. Deset zapovesti slede zakon negativnih entiteta koji su utisnuli informacije u pozitivno orijentisane celine tela/uma/duha. Namera je bila da se informacija imitira, odnosno da se prikaže kao pozitivna, zadržavaju?i negativne karakteristike.

Ispitiva?: Da li je to u?inila Orionska grupa?

Ra: Ja sam Ra. To je ta?no.

Ispitiva?: Sa kojom namerom su oni to uradili?

Ra: Ja sam Ra. Namera Orionske grupe je, kao što je pomenuto, osvajanje i porobljavanje. Oni to ?ine tako što pronalaze i osnivaju elitu i primoravaju druge da služe tu elitu putem takvih zakona koje ste spomenuli i drugih, koje je taj entitet dao.

Ispitiva?: Da li je primalac bio pozitivno ili negativno orijentisan?

Ra: Ja sam Ra. Primalac je bio ekstremno pozitivno orijentisan i privu?en nekim pseudo-pozitivnim karakteristikama informacije koju je primio. Baš kao sa kontaktima koji nisu uspešni, taj entitet, vibracionog kompleksa Mojsije, nije održao pouzdan uticaj me?u onima koji su prvi ?uli filozofiju Jednog i taj entitet je napustio tre?i denzitet u oslabljenom i ražaloš?enom stanju, izgubivši veru i poštovanje sa kojom je zapo?eo konceptualizaciju Zakona Jednog i osloba?anje onih koji su bili iz njegovog plemena, kako se to zvalo u ono vreme.

Ispitiva?: Ukoliko je entitet bio pozitivno orijentisan, kako je Orionska grupa uspela da ga kontaktira?

Ra: Ja sam Ra. To je bila intenzivna, da tako kažemo, bitka izme?u pozitivno orijentisanih snaga Konfederacije i negativno orijentisanih izvora. Onaj po imenu Mojsije je bio otvoren za prijem i dobio je Zakon Jednog u njegovom najjednostavnijem obliku. Me?utim, informacija je poprimila negativnu orijentaciju zbog pritiska njegovih ljudi da ?ini specifi?ne fizi?ke stvari na tre?e-denzitetskim planovima. To je u?inilo entitet otvorenim za tip informacija i filozofije koje su imale karakter orijentacije prema sebi.

Ispitiva?: Za entitet potpuno svestan Zakona Jednog bi bilo potpuno neprihvatljivo da kaže: „Ne ?inite.“. Da li je to ta?no?

Ra: Ja sam Ra. To je ta?no.

Ispitiva?: Možete li da mi date neku vrstu istorije vaše socijalno-memorijske grupe i kako ste postali svesni Zakona Jednog?

Ra: Ja sam Ra. Staza našeg u?enja je urezana u sadašnjem trenutku. Nema istorije, kako mi razumemo vaš koncept. Zamislite, ako želite, ciklus bi?a. Mi znamo alfu i omegu kao beskona?nu inteligenciju. Ciklus nikada ne prestaje. On je sadašnjost: prvi, ciklus svesti; drugi, ciklus rasta; tre?i, ciklus samo-svesti; ?etvrti, ciklus ljubavi ili razumevanja; peti, ciklus svetla ili mudrosti; šesti, ciklus ljubavi/svetla svetla/ljubavi ili jedinstva; sedmi, ciklus prolaska; osmi, oktava koja se pomera u misteriju koju ne sagledavamo.

Ispitiva?: Hvala vam mnogo. U ranijem materijalu, pre nego što smo komunicirali sa vama, od strane Konfederacije nam je bilo re?eno da u stvari nema budu?nosti ni prošlosti … da je sve sadašnjost. Da li bi to bila dobra analogija?

Ra: Ja sam Ra. U tre?em denzitetu postoji prošlost, sadašnjost i budu?nost. Iz perspektive, kakvu može imati entitet koji je izdvojen iz kontinuuma vremena/prostora, može se videti da u ciklusu dovršenja postoji samo sadašnjost. Mi sami tragamo za tim razumevanjem. Na sedmom nivou trebalo bi, ako je naš skroman napor dovoljan, da postanemo jedno sa svime, bez memorije, bez identiteta, bez prošlosti i budu?nosti, jednostavno egzistiraju?i u svemu.

Ispitiva?: Da li to zna?i da ?ete imati svest svega što jeste?

Ra: Ja sam Ra. To je delimi?no ta?no. Prema našem shvatanju to ne?e biti naša svest, ve? svest Stvoritelja. U Stvoritelju je sve što jeste. To znanje bi bilo dostupno.

Ispitiva?: Pitam se koliko ima naseljenih planeta u našoj galaksiji i da li one sve napreduju ka višim denzitetima preko Zakona Jednog. Izgleda da nema drugog na?ina da se dostigne viši denzitet.

Ra: Ja sam Ra. Molim vas, ponovite pitanje.

Ispitiva?: Koliko naseljenih planeta ima u našoj galaksiji?

Ra: Ja sam Ra. Pretpostavljamo da se ovo pitanje odnosi na sve dimenzije svesti ili dimenzije budnosti. Otprilike jedna petina svih planeta poseduje svest jednog ili više denziteta. Neke planete su gostoljubive samo za jedan denzitet. Vaša planeta na primer pruža uslove za prvi, drugi, tre?i i ?etvrti denzitet.

Ispitiva?: Koliko je planeta u zvezdanoj galaksiji u kojoj živimo svesno nezavisno od denziteta?

Ra: Ja sam Ra. Otprilike 67 miliona.

Ispitiva?: Možete li mi re?i koji procenat od njih su tre?eg, ?etvrtog, petog, šestog denziteta?

Ra: ja sam Ra. Sedamnaest procenata za prvi denzitet, dvadeset procenata za drugi, dvadeset sedam za tre?i, šesnaest za ?etvrti, šest procenata za peti. Druge informacije se moraju uskratiti.

Ispitiva?: Od ovih pet denziteta, da li su sve planete napredovale od tre?eg putem razumevanja i primene Zakona Jednog?

Ra: Ja sam Ra. To je ta?no.

Ispitiva?: Onda je jedini na?in za ovu planetu da iza?e iz stanja u kome smo da populacija postane svesna i po?ne da primenjuje Zakon Jednog. Da li je to ta?no?

Ra: Ja sam Ra. To je ta?no.

Ispitiva?: Možete li mi re?i koliki je procenat planeta tre?eg, ?etvrtog i petog denziteta orijentisanih prema sebi?

Ra: Ja sam Ra. To nije pitanje o kome smemo da govorimo slede?i Zakon Konfuzije.

Možemo samo re?i da je negativno orijentisanih planeta ili planeta orijentisanih prema služenju sebi mnogo manje. Ne bi bilo prihvatljivo da se da ta?an procenat.

Ispitiva?: Napravio bih analogiju o tome zašto ima manje negativno orijentisanih planeta i onda vas pitao da li je ta analogija ta?na.

U pozitivno orijentisanim društvima, uz službu drugima, bilo bi jednostavnije da se pokrene velika stena, tako što ?e se potražiti ne?ija pomo?. U zajednici orijentisanoj prema sebi bi bilo mnogo teže na?i nekoga da radi za dobro svih pomeraju?i stenu; zbog toga je mnogo lakše da se dobiju stvari stvorene služenjem drugima i da se raste u pozitivno orijentisanoj zajednici nego u negativnoj. Da li je to ta?no?

Ra: ja sam Ra. To je ta?no.

Ispitiva?: Mnogo vam hvala.

Možete li nam re?i kako je formirana Konfederacija planeta i zašto?

Ra: Ja sam Ra. Želja da se služi bi?ima u dimenziji ljubavi i razumevanja postaje preovla?uju?a želja socijalno-memorijskog kompleksa. Tako, ovi procenti planetarnih entiteta, plus otprilike ?etiri procenta onih entiteta, o kojima ne možemo govoriti, su pronašli jedni druge pre mnogo, mnogo vašeg vremena, traže?i istu stvar: služenje drugima. Odnos izme?u tih entiteta, kada su dostigli razumevanje drugih bi?a, drugih planetarnih entiteta i drugih koncepata služenja drugima je takav da oni dele i zajedno nastavljaju taj zajedni?ki cilj služenja. Tako su svi podaci, koji su dobrovoljno pohranjeni u socijalno-memorijskoj celini, kako možete posmatrati centralni misaoni kompleks, dostupni svima. To zatim stvara strukturu u kojoj svaki entitet može raditi na svom sopstvenom služenju i potražiti bilo kakvo razumevanje koje mu je potrebno za to služenje. To je razlog za ovakav sklop i na?in funkcionisanja Konfederacije.

Ispitiva?: Sa tako velikim brojem planeta u galaksiji kažete da je otprilike pet stotina planeta u Konfederaciji. ?ini se da je broj planeta Konfederacije prili?no mali.

Ra: Ja sam Ra. Postoji mnogo Konfederacija. Ova Konfederacija radi sa planetarnim sferama u sedam vaših galaksija, ako tako želite, i odgovorna je za pozive denziteta sa tih galaksija.

Ispitiva?: Da li biste definisali re? galaksija?

Ra: Ja sam Ra. Mi koristimo taj termin u smislu u kome vi koristite termin sun?evi sistem.

Ispitiva?: Malo sam zbunjen u pogledu broja planeta kojima Konfederacija pomaže.

Ra: Ja sam Ra. Vidimo zabunu. Imamo teško?a sa vašim jezikom.

Termin galaksija se mora odvojiti. Mi galaksijom nazivamo vibracioni kompleks koji je lokalan. Tako, vaše sunce je ono što bismo nazvali galaksijom. Vidimo da ovaj termin za vas ima druga?ije zna?enje.

Ispitiva?: Da. U našoj nauci termin galaksija se odnosi na zvezdani sistem, koji sadrži milione i milione zvezda. Bilo je zabune oko toga i ranije i drago mi je da smo to razjasnili.

Ako upotrebimo termin u ovom smislu zvezdanog sistema koji sadrži milione zvezda, da li poznajete evoluciju drugih galaksija osim ove?

Ra: Ja sam Ra. Mi smo svesni života u beskona?nom kapacitetu. Vaša pretpostavka je ta?na.

Ispitiva?: Možete li mi re?i da li je razvitak života u svakoj galaksiji sli?an razvitku života u našoj?

Ra: Ja sam Ra. Razvitak je svuda gotovo isti, postepeno dostižu?i usaglašavanje kroz beskona?nost. Slobodni izbor onoga što nazivate galaksijama prouzrokuje ekstremno male varijacije od galaksije do galaksije.

Ispitiva?: Onda je Zakon Jednog zaista univerzalan u stvaranju razvitka prema osmom denzitetu u svim galaksijama. Da li je to ta?no?

Ra: Ja sam Ra. Postoje beskona?ni oblici, beskona?no razumevanje, ali razvitak je jedan.

Ispitiva?: Pretpostavljam da za pojedinca nije neophodno da razume Zakon Jednog da bi prešao sa tre?eg na ?etvrti denzitet. Da li je to ta?no?

Ra: Ja sam Ra. Apsolutno je neophodno da entitet svesno shvati da ne razume da bi bio požnjeven. Razumevanje nije za ovaj denzitet.

Ispitiva?: Ovo je veoma važna ta?ka. Upotrebio sam pogrešnu re?. Ono što sam hteo da kažem je da verujem da entitet ne mora biti svestan Zakona Jednog da bi prešao sa tre?eg na ?etvrti denzitet.

Ra: Ja sam Ra. To je ta?no.

Ispitiva?: Na kom denzitetu je za entitet važno da bude svestan Zakona Jednog da bi napredovao?

Ra: Ja sam Ra. Žetva petog denziteta obuhvata one koji su svesno prihvatili ?ast/dužnost Zakona Jednog. Ova odgovornost/?ast je osnova ove vibracije.

Ispitiva?: Možete li mi re?i nešto više o tom konceptu ?asti/odgovornosti?

Ra: Ja sam Ra. Svaka odgovornost je ?ast, svaka ?ast je odgovornost.

Ispitiva?: Hvala vam. Da li je za vas mogu?e da date kratak opis uslova na ?etvrtom denzitetu?

Ra: Ja sam Ra. Molimo vas da dok govorimo imate u vidu da ne postoje re?i za pozitivno opisivanje ?etvrtog denziteta. Mi samo možemo opisati šta on nije i samo približno šta jeste. Posle ?etvrtog denziteta ograni?enja naših sposobnosti rastu sve dok ne ostanemo bez re?i.

Ono što ?etvrt denzitet nije: on se ne sastoji iz re?i, osim ako se ne izabere druga?ije. On ne sadrži ?vrsta hemijska vozila za aktivnosti telesnog kompleksa. On ne sadrži disharmoniju u sebi. On ne sadrži disharmoniju me?u ljudima. On nije unutar ograni?enja mogu?nosti da se prouzrokuje disharmonija na bilo koji na?in.

Pozitivne izjave približno: to je plan sa jednom vrstom dvonožnog vozila, koje je puno guš?e i mnogo ispunjenije životom; to je plan na kome je entitet svestan misli drugih-sebe; to je denzitet empatije i razumevanja tuge tre?eg denziteta; to je plan koji teži ka mudrosti ili svetlosti; to je plan u kome se individualne razlike izgovaraju iako se odmah harmonizuju preko konsenzusa grupe.

Ispitiva?: Možete li da definišete re? denzitet, onako kako je koristite?

Ra: Ja sam Ra. Termin denzitet je matemati?ki. Najbliža analogija je muzika, pri ?emu posle sedam nota vašeg zapadnog tipa skale, da tako kažemo, osma nota zapo?inje novu oktavu. U vašoj velikoj oktavi, koju delimo sa vama, postoji sedam oktava ili denziteta. Unutar svakog denziteta postoji sedam pod-denziteta. Unutar svakog pod-denziteta postoji sedam pod-pod-denziteta. Unutar svakod pod-pod-denziteta sedam pod-pod-pod-denziteta i tako u beskona?nost.

Ispitiva?: Prime?ujem da je trajanje seanse prešlo sat. Hteo sam da pitam da li treba da nastavimo? U kakvom je stanju instrument?

Ra: Ja sam Ra. Instrument je u balansu. Možemo da nastavimo ako to želite.

Ispitiva?: Razumeo sam da svaki denzitet ima sedam pod-denziteta koji opet imaju sedam pod-pod-denziteta i tako dalje. To se širi istinski velikom brzinom ako je svaki uve?an mo?i ovih sedam. Da li to zna?i da se na nekom denzitetskom nivou dešava ono što mislite.

Ra: Ja sam Ra. Iz ove zbrke ?emo izdvojiti koncept za kojim tragate, beskona?nost/mogu?nosti. Možete posmatrati svaku mogu?nost/verovatno?u kao nešto što egzistira.

Ispitiva?: Da li stvari kao što su dnevni snovi postaju realnost u drugim denzitetima?

Ra: Ja sam Ra. To zavisi od prirode dnevnih snova. To je široka tema. Možda bi najjednostavnije mogli re?i da ukoliko dnevni san, kako biste vi to rekli,  o?arava samog sebe, on onda postaje realnost za sebe. Ukoliko je to kontemplativan dnevni san, on može u?i u beskona?nost mogu?nosti/verovatno?e i pojaviti se negde drugde, nemaju?i posebnog dodira sa energijom Kreatora.

Ispitiva?: Da to malo razjasnimo; ako sanjarim o tome da sagradim brod, da li ?e se to manifestovati u nekoj drugoj realnosti?

Ra: Ja sam Ra. To se/?e/manifestuje se.

Ispitiva?: Onda, ako neki entitet sanjari da vodi bitku sa nekim drugim, da li ?e se to manifestovati?

Ra: Ja sam Ra. U slu?aju kada se fantazija entiteta odnosi na sopstvo i druge-sebe, vezuju?i misaonu-formu uz mogu?nost/verovatno?u povezanu sa sopstvom koje je kreator te misaone forme, pove?a?e se mogu?nosti/verovatno?e za manifestaciju na tre?em denzitetu.

Ispitiva?: Da li Orionska grupa koristi ove principe da bi kreirala okolnosti koje bi joj odgovarale?

Ra: Ja sam Ra. Odgovori?emo preciznije na ovo pitanje. Orionska grupa koristi misaone-forme neprijatelja ili druge negativne prirode da bi vratila ili oja?ala te misaone-forme.

Ispitiva?: Da li su mnogi Putnici koji su dolazili i koji dolaze predmet misli Orionske grupe?

Ra: Ja sam Ra. Kao što smo prethodne rekli, Putnici postaju u potpunosti bi?a tre?eg denziteta u celini uma/tela. Tako postoje šanse za takav uticaj na entitet Putnika kao celine uma/tela/duha ove planetarne sfere. Jedina razlika se javlja u celini duha, koja je, ako tako ho?ete, okružena svetlom i koja ga osposobljava da mnogo jasnije prepozna šta za celinu uma/tela/duha jeste a šta nije adekvatno želeti. To nije više nego sklonost i ne može se nazvati razumevanjem.

Osim toga, Putnik u svom sopstvenom umu/telu/duhu pokazuje manje distorzija prema podmuklostima tre?e-denzitetske konfuzije pozitivnog/negativnog. Zbog toga on ne raspoznaje tako lako kao negativniji entiteti negativnu prirodu bi?a i misli.

Ispitiva?: Onda bi Putnici, kada su inkarnirani ovde, bili meta prvog prioriteta za Orionsku grupu?

Ra: Ja sam Ra. To je ta?no.

Ispitiva?: Ukoliko bi napad na Putnika od strane Orionske grupe bio uspesan, šta bi se dogodilo sa Putnikom kada žetva do?e?

Ra: Ja sam Ra. Ukoliko bi entitet Putnika putem akcije demonstrirao negativnu orijentaciju prema drugima-sebi, kao što je to re?eno ranije, on bi bio zahva?en planetarnom vibracijom i ponovio bi veliki ciklus tre?eg denziteta kao planetarni entitet. Neka ovo bude poslednje opširno pitanje za ovu seansu.

Imate li neko kratko pitanje pre nego što zaklju?imo seansu?

Ispitiva?: Možemo li nešto u?initi da bi instrument bio pogodniji za kontakt?

Ra: Ja sam Ra. Instrumentu je udobno koliko god je mogu?e za vas da se oslobodite distorzije celine tela. Vi ste savesni.

Ja sam Ra. Pozdravljam vas u ljubavi i svetlu jednog beskona?nog Kreatora. Idite ponovo ujedinjeni u snazi i u miru jednog Kreatora. Adonai.