Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Ra materijal - Knjiga I, seansa 16


Zakon Jednog, Knjiga I, seansa 16
31.01.1981.

Ra: Ja sam Ra. Pozdravljam vas u ljubavi i svetlu beskonačnog Kreatora. Mi sada komuniciramo.

Ispitivač: Želeo bih da pitam, kako s obzirom na distorziju slobodne volje Zakona Jednog Čuvari mogu da stave Zemlju pod karantin? Da li je taj karantin u skladu sa Zakonom slobodne volje?

Ra: Ja sam Ra. Čuvari čuvaju distorziju slobodne volje celina uma/duha/tela trećeg denziteta na ovoj planeti. Događaji koji su zahtevali postavljanje karantina su narušili distorziju slobodne volje celina uma/tela/duha.

Ispitivač: Možda grešim, ali mi se čini da je to narušavanje, recimo, Orionske grupe da se umeša. Kako je to usaglašeno sa informacijama koje ste nam upravo dali?

Ra: Ja sam Ra. Balansiranje se kreće sa dimenzije do dimenzije. Pokušaj takozvanih krstaša da naruše slobodnu volju je prihvatljivo na dimenziji njihovog razumevanja. Međutim, celine uma/tela/duha ove dimenzije, treći oblik distorzije slobodne volje, nisu u stanju da u punoj meri raspoznaju distorziju manipulacije. Zbog toga, da bi se uskladile dimenzione nepodudarnosti u vibraciji, uspostavljen je karantin kao balansirajuća situacija u kojoj slobodna volja Orionske grupe nije zaustavljena, već joj je dat izazov. U međuvremenu, slobodna volja treće grupe da slobodno bira nije ometena.

Ispitivač: Da li bi oni „prozori“, koji se javljaju da bi propustili Orionsku grupu mogli biti povezani sa balansiranjem slobodne volje?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: Možete li mi reći kako to funkcioniše?

Ra: Ja sam Ra. Najbliža analogija bi bio proizvoljan broj generatora unutar nekog limita.

Ispitivač: Šta je izvor tih generatora? Da li su to stvorili Čuvari, da bi balansirali svoje čuvanje? Ili je izvor neki drugi?

Ra: Ja sam Ra. Svi izvori su jedan. Međutim, mi razumemo vaše pitanje. Fenomen prozora je fenomen drugog drugih-sebe a ne Čuvara. To deluje sa dimenzija iznad prostora/vremena, u onome što možete nazvati oblast inteligentne energije. Kao i vaš ciklus, takvo balansiranje, takvi ritmovi su kao udari sata. U slučaju prozora, niko nema sat. Zbog toga su oni proizvoljni. To nije proizvoljno u dimenziji koja proizvodi to balansiranje. Zato smo izjavili da je analogija u okviru određenih limita.

Ispitivač: Onda taj prozor balansirajući ometa prevagu pozitivne polarizacije do koje bi došlo kada bi zaštita potpuno eliminisala kontakte sa Orionskom grupom. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je delimično tačno. U ishodu, balansiranje omogućava jednaku količinu pozitivnog i negativnog dotoka, izbalansiranog distorzijama um/tela/duh socijalnog kompleksa. Konkretno, na vašoj planetarnoj sferi manje je negativnih, kako biste ih nazvali, informacija neophodno nego pozitivnih zbog donekle negativne orijentacije distorzije vašeg socijalnog kompleksa.

Ispitivač: Na taj način apsolutna slobodna volja je balansirana, tako da pojedinci imaju podjednake mogućnosti da izaberu služenje drugima i služenje sebi. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: Verujem da to pruža temeljan uvid u Zakon Slobodne Volje. Hvala vam.

Samo još jedno kratko pitanje u tom pravcu, kao primer tog principa. Ako bi Konfederacija sletela na Zemlju, oni bi bili smatrani bogovima. Na taj način bi prekršila Zakon Slobodne Volje i ograničila polarizaciju služenja svima. Pretpostavljam da bi se ista stvar dogodila ukoliko bi Orionska grupa sletela. Kakav bi uticaj imala njihova polarizacija prema služenju sebi, ako bi bili u stanju da slete i bili smatrani bogovima?

Ra: Ja sam Ra. U slučaju masovnog sletanja Orionske grupe efekat polarizacije bi bio snažno usmeren ka služenju sebi. Upravo suprotno bi se dogodilo u prethodnom slučaju koji ste spomenuli.

Ispitivač: Ukoliko bi Orionska grupa bila u stanju da sleti, da li bi to pojačalo njihovu polarizaciju? Ono što pokušavam da pitam je, da li je za njih bolje da rade iza scene da bi pridobili regrute, da tako kažem, sa naše planete, pri čemu bi osoba sa naše planete striktno koristila svoju slobodnu volju, ili je za njih podjednako dobro da slete na našu planetu, demonstriraju impozantnu moć i na taj način pridobiju ljude?

Ra: Ja sam Ra. Prva mogućnost je dugoročno mnogo povoljnija za Orionsku grupu, jer u tom slučaju ne bi prekršili Zakon Jednog izvršivši sletanje, a ipak bi obavili svoj posao preko onih koji žive na ovoj planeti. U drugoj mogućnosti, masovno sletanje bi stvorilo opadanje polarizacije, jer bi se prekršila slobodna volja ove planete. Međutim, to bi bila kocka. Ukoliko bi planeta bila pokorena i postala deo Imperije, slobodna volja bi bila ponovo uspostavljena. To je obuzdavanje delovanja zbog želje Orionske grupe da napreduje ka jednom Stvoritelju. Želja da se napreduje sprečava grupu da prekrši Zakon Konfuzije.

Ispitivač: Spomenuli ste reč Imperija u vezi sa Orionskom grupom. Već neko vreme razmišljam o tome da film Ratovi zvezda na neki način predstavlja alegoriju današnjih događaja. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. Tačno je na isti način kao što jednostavne dečije priče mogu biti alegorije distorzije/razumevanja za fizičke/filozofske/socijalne komplekse.

Ispitivač: Da li žetva entiteta orijentisanih prema sebi liči na žetvu orijentisanih prema drugima?

Ra: Ja sam Ra. Žetva je jedna. Oni koji su u stanju da uđu na četvrti denzitet zbog svog vibracionog nivoa mogu sami izabrati svoj način traganja za Jednim Stvoriteljem.

Ispitivač: Onda, kada budemo došli na četvrti denzitet, doći će do razdvajanja, i deo jedinki koje pređu na četvrti denzitet će otići na planete orijentisane prema drugima a deo na planete orijentisane prema sebi.

Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. Da, to je tačno.

Ispitivač: Možete li mi reći nešto o poreklu Deset zapovesti?

Ra: Ja sam Ra. Deset zapovesti slede zakon negativnih entiteta koji su utisnuli informacije u pozitivno orijentisane celine tela/uma/duha. Namera je bila da se informacija imitira, odnosno da se prikaže kao pozitivna, zadržavajući negativne karakteristike.

Ispitivač: Da li je to učinila Orionska grupa?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: Sa kojom namerom su oni to uradili?

Ra: Ja sam Ra. Namera Orionske grupe je, kao što je pomenuto, osvajanje i porobljavanje. Oni to čine tako što pronalaze i osnivaju elitu i primoravaju druge da služe tu elitu putem takvih zakona koje ste spomenuli i drugih, koje je taj entitet dao.

Ispitivač: Da li je primalac bio pozitivno ili negativno orijentisan?

Ra: Ja sam Ra. Primalac je bio ekstremno pozitivno orijentisan i privučen nekim pseudo-pozitivnim karakteristikama informacije koju je primio. Baš kao sa kontaktima koji nisu uspešni, taj entitet, vibracionog kompleksa Mojsije, nije održao pouzdan uticaj među onima koji su prvi čuli filozofiju Jednog i taj entitet je napustio treći denzitet u oslabljenom i ražalošćenom stanju, izgubivši veru i poštovanje sa kojom je započeo konceptualizaciju Zakona Jednog i oslobađanje onih koji su bili iz njegovog plemena, kako se to zvalo u ono vreme.

Ispitivač: Ukoliko je entitet bio pozitivno orijentisan, kako je Orionska grupa uspela da ga kontaktira?

Ra: Ja sam Ra. To je bila intenzivna, da tako kažemo, bitka između pozitivno orijentisanih snaga Konfederacije i negativno orijentisanih izvora. Onaj po imenu Mojsije je bio otvoren za prijem i dobio je Zakon Jednog u njegovom najjednostavnijem obliku. Međutim, informacija je poprimila negativnu orijentaciju zbog pritiska njegovih ljudi da čini specifične fizičke stvari na treće-denzitetskim planovima. To je učinilo entitet otvorenim za tip informacija i filozofije koje su imale karakter orijentacije prema sebi.

Ispitivač: Za entitet potpuno svestan Zakona Jednog bi bilo potpuno neprihvatljivo da kaže: „Ne činite.“. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: Možete li da mi date neku vrstu istorije vaše socijalno-memorijske grupe i kako ste postali svesni Zakona Jednog?

Ra: Ja sam Ra. Staza našeg učenja je urezana u sadašnjem trenutku. Nema istorije, kako mi razumemo vaš koncept. Zamislite, ako želite, ciklus bića. Mi znamo alfu i omegu kao beskonačnu inteligenciju. Ciklus nikada ne prestaje. On je sadašnjost: prvi, ciklus svesti; drugi, ciklus rasta; treći, ciklus samo-svesti; četvrti, ciklus ljubavi ili razumevanja; peti, ciklus svetla ili mudrosti; šesti, ciklus ljubavi/svetla svetla/ljubavi ili jedinstva; sedmi, ciklus prolaska; osmi, oktava koja se pomera u misteriju koju ne sagledavamo.

Ispitivač: Hvala vam mnogo. U ranijem materijalu, pre nego što smo komunicirali sa vama, od strane Konfederacije nam je bilo rečeno da u stvari nema budućnosti ni prošlosti … da je sve sadašnjost. Da li bi to bila dobra analogija?

Ra: Ja sam Ra. U trećem denzitetu postoji prošlost, sadašnjost i budućnost. Iz perspektive, kakvu može imati entitet koji je izdvojen iz kontinuuma vremena/prostora, može se videti da u ciklusu dovršenja postoji samo sadašnjost. Mi sami tragamo za tim razumevanjem. Na sedmom nivou trebalo bi, ako je naš skroman napor dovoljan, da postanemo jedno sa svime, bez memorije, bez identiteta, bez prošlosti i budućnosti, jednostavno egzistirajući u svemu.

Ispitivač: Da li to znači da ćete imati svest svega što jeste?

Ra: Ja sam Ra. To je delimično tačno. Prema našem shvatanju to neće biti naša svest, već svest Stvoritelja. U Stvoritelju je sve što jeste. To znanje bi bilo dostupno.

Ispitivač: Pitam se koliko ima naseljenih planeta u našoj galaksiji i da li one sve napreduju ka višim denzitetima preko Zakona Jednog. Izgleda da nema drugog načina da se dostigne viši denzitet.

Ra: Ja sam Ra. Molim vas, ponovite pitanje.

Ispitivač: Koliko naseljenih planeta ima u našoj galaksiji?

Ra: Ja sam Ra. Pretpostavljamo da se ovo pitanje odnosi na sve dimenzije svesti ili dimenzije budnosti. Otprilike jedna petina svih planeta poseduje svest jednog ili više denziteta. Neke planete su gostoljubive samo za jedan denzitet. Vaša planeta na primer pruža uslove za prvi, drugi, treći i četvrti denzitet.

Ispitivač: Koliko je planeta u zvezdanoj galaksiji u kojoj živimo svesno nezavisno od denziteta?

Ra: Ja sam Ra. Otprilike 67 miliona.

Ispitivač: Možete li mi reći koji procenat od njih su trećeg, četvrtog, petog, šestog denziteta?

Ra: ja sam Ra. Sedamnaest procenata za prvi denzitet, dvadeset procenata za drugi, dvadeset sedam za treći, šesnaest za četvrti, šest procenata za peti. Druge informacije se moraju uskratiti.

Ispitivač: Od ovih pet denziteta, da li su sve planete napredovale od trećeg putem razumevanja i primene Zakona Jednog?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: Onda je jedini način za ovu planetu da izađe iz stanja u kome smo da populacija postane svesna i počne da primenjuje Zakon Jednog. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: Možete li mi reći koliki je procenat planeta trećeg, četvrtog i petog denziteta orijentisanih prema sebi?

Ra: Ja sam Ra. To nije pitanje o kome smemo da govorimo sledeći Zakon Konfuzije.

Možemo samo reći da je negativno orijentisanih planeta ili planeta orijentisanih prema služenju sebi mnogo manje. Ne bi bilo prihvatljivo da se da tačan procenat.

Ispitivač: Napravio bih analogiju o tome zašto ima manje negativno orijentisanih planeta i onda vas pitao da li je ta analogija tačna.

U pozitivno orijentisanim društvima, uz službu drugima, bilo bi jednostavnije da se pokrene velika stena, tako što će se potražiti nečija pomoć. U zajednici orijentisanoj prema sebi bi bilo mnogo teže naći nekoga da radi za dobro svih pomerajući stenu; zbog toga je mnogo lakše da se dobiju stvari stvorene služenjem drugima i da se raste u pozitivno orijentisanoj zajednici nego u negativnoj. Da li je to tačno?

Ra: ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: Mnogo vam hvala.

Možete li nam reći kako je formirana Konfederacija planeta i zašto?

Ra: Ja sam Ra. Želja da se služi bićima u dimenziji ljubavi i razumevanja postaje preovlađujuća želja socijalno-memorijskog kompleksa. Tako, ovi procenti planetarnih entiteta, plus otprilike četiri procenta onih entiteta, o kojima ne možemo govoriti, su pronašli jedni druge pre mnogo, mnogo vašeg vremena, tražeći istu stvar: služenje drugima. Odnos između tih entiteta, kada su dostigli razumevanje drugih bića, drugih planetarnih entiteta i drugih koncepata služenja drugima je takav da oni dele i zajedno nastavljaju taj zajednički cilj služenja. Tako su svi podaci, koji su dobrovoljno pohranjeni u socijalno-memorijskoj celini, kako možete posmatrati centralni misaoni kompleks, dostupni svima. To zatim stvara strukturu u kojoj svaki entitet može raditi na svom sopstvenom služenju i potražiti bilo kakvo razumevanje koje mu je potrebno za to služenje. To je razlog za ovakav sklop i način funkcionisanja Konfederacije.

Ispitivač: Sa tako velikim brojem planeta u galaksiji kažete da je otprilike pet stotina planeta u Konfederaciji. Čini se da je broj planeta Konfederacije prilično mali.

Ra: Ja sam Ra. Postoji mnogo Konfederacija. Ova Konfederacija radi sa planetarnim sferama u sedam vaših galaksija, ako tako želite, i odgovorna je za pozive denziteta sa tih galaksija.

Ispitivač: Da li biste definisali reč galaksija?

Ra: Ja sam Ra. Mi koristimo taj termin u smislu u kome vi koristite termin sunčevi sistem.

Ispitivač: Malo sam zbunjen u pogledu broja planeta kojima Konfederacija pomaže.

Ra: Ja sam Ra. Vidimo zabunu. Imamo teškoća sa vašim jezikom.

Termin galaksija se mora odvojiti. Mi galaksijom nazivamo vibracioni kompleks koji je lokalan. Tako, vaše sunce je ono što bismo nazvali galaksijom. Vidimo da ovaj termin za vas ima drugačije značenje.

Ispitivač: Da. U našoj nauci termin galaksija se odnosi na zvezdani sistem, koji sadrži milione i milione zvezda. Bilo je zabune oko toga i ranije i drago mi je da smo to razjasnili.

Ako upotrebimo termin u ovom smislu zvezdanog sistema koji sadrži milione zvezda, da li poznajete evoluciju drugih galaksija osim ove?

Ra: Ja sam Ra. Mi smo svesni života u beskonačnom kapacitetu. Vaša pretpostavka je tačna.

Ispitivač: Možete li mi reći da li je razvitak života u svakoj galaksiji sličan razvitku života u našoj?

Ra: Ja sam Ra. Razvitak je svuda gotovo isti, postepeno dostižući usaglašavanje kroz beskonačnost. Slobodni izbor onoga što nazivate galaksijama prouzrokuje ekstremno male varijacije od galaksije do galaksije.

Ispitivač: Onda je Zakon Jednog zaista univerzalan u stvaranju razvitka prema osmom denzitetu u svim galaksijama. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. Postoje beskonačni oblici, beskonačno razumevanje, ali razvitak je jedan.

Ispitivač: Pretpostavljam da za pojedinca nije neophodno da razume Zakon Jednog da bi prešao sa trećeg na četvrti denzitet. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. Apsolutno je neophodno da entitet svesno shvati da ne razume da bi bio požnjeven. Razumevanje nije za ovaj denzitet.

Ispitivač: Ovo je veoma važna tačka. Upotrebio sam pogrešnu reč. Ono što sam hteo da kažem je da verujem da entitet ne mora biti svestan Zakona Jednog da bi prešao sa trećeg na četvrti denzitet.

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: Na kom denzitetu je za entitet važno da bude svestan Zakona Jednog da bi napredovao?

Ra: Ja sam Ra. Žetva petog denziteta obuhvata one koji su svesno prihvatili čast/dužnost Zakona Jednog. Ova odgovornost/čast je osnova ove vibracije.

Ispitivač: Možete li mi reći nešto više o tom konceptu časti/odgovornosti?

Ra: Ja sam Ra. Svaka odgovornost je čast, svaka čast je odgovornost.

Ispitivač: Hvala vam. Da li je za vas moguće da date kratak opis uslova na četvrtom denzitetu?

Ra: Ja sam Ra. Molimo vas da dok govorimo imate u vidu da ne postoje reči za pozitivno opisivanje četvrtog denziteta. Mi samo možemo opisati šta on nije i samo približno šta jeste. Posle četvrtog denziteta ograničenja naših sposobnosti rastu sve dok ne ostanemo bez reči.

Ono što četvrt denzitet nije: on se ne sastoji iz reči, osim ako se ne izabere drugačije. On ne sadrži čvrsta hemijska vozila za aktivnosti telesnog kompleksa. On ne sadrži disharmoniju u sebi. On ne sadrži disharmoniju među ljudima. On nije unutar ograničenja mogućnosti da se prouzrokuje disharmonija na bilo koji način.

Pozitivne izjave približno: to je plan sa jednom vrstom dvonožnog vozila, koje je puno gušće i mnogo ispunjenije životom; to je plan na kome je entitet svestan misli drugih-sebe; to je denzitet empatije i razumevanja tuge trećeg denziteta; to je plan koji teži ka mudrosti ili svetlosti; to je plan u kome se individualne razlike izgovaraju iako se odmah harmonizuju preko konsenzusa grupe.

Ispitivač: Možete li da definišete reč denzitet, onako kako je koristite?

Ra: Ja sam Ra. Termin denzitet je matematički. Najbliža analogija je muzika, pri čemu posle sedam nota vašeg zapadnog tipa skale, da tako kažemo, osma nota započinje novu oktavu. U vašoj velikoj oktavi, koju delimo sa vama, postoji sedam oktava ili denziteta. Unutar svakog denziteta postoji sedam pod-denziteta. Unutar svakog pod-denziteta postoji sedam pod-pod-denziteta. Unutar svakod pod-pod-denziteta sedam pod-pod-pod-denziteta i tako u beskonačnost.

Ispitivač: Primećujem da je trajanje seanse prešlo sat. Hteo sam da pitam da li treba da nastavimo? U kakvom je stanju instrument?

Ra: Ja sam Ra. Instrument je u balansu. Možemo da nastavimo ako to želite.

Ispitivač: Razumeo sam da svaki denzitet ima sedam pod-denziteta koji opet imaju sedam pod-pod-denziteta i tako dalje. To se širi istinski velikom brzinom ako je svaki uvećan moći ovih sedam. Da li to znači da se na nekom denzitetskom nivou dešava ono što mislite.

Ra: Ja sam Ra. Iz ove zbrke ćemo izdvojiti koncept za kojim tragate, beskonačnost/mogućnosti. Možete posmatrati svaku mogućnost/verovatnoću kao nešto što egzistira.

Ispitivač: Da li stvari kao što su dnevni snovi postaju realnost u drugim denzitetima?

Ra: Ja sam Ra. To zavisi od prirode dnevnih snova. To je široka tema. Možda bi najjednostavnije mogli reći da ukoliko dnevni san, kako biste vi to rekli,  očarava samog sebe, on onda postaje realnost za sebe. Ukoliko je to kontemplativan dnevni san, on može ući u beskonačnost mogućnosti/verovatnoće i pojaviti se negde drugde, nemajući posebnog dodira sa energijom Kreatora.

Ispitivač: Da to malo razjasnimo; ako sanjarim o tome da sagradim brod, da li će se to manifestovati u nekoj drugoj realnosti?

Ra: Ja sam Ra. To se/će/manifestuje se.

Ispitivač: Onda, ako neki entitet sanjari da vodi bitku sa nekim drugim, da li će se to manifestovati?

Ra: Ja sam Ra. U slučaju kada se fantazija entiteta odnosi na sopstvo i druge-sebe, vezujući misaonu-formu uz mogućnost/verovatnoću povezanu sa sopstvom koje je kreator te misaone forme, povećaće se mogućnosti/verovatnoće za manifestaciju na trećem denzitetu.

Ispitivač: Da li Orionska grupa koristi ove principe da bi kreirala okolnosti koje bi joj odgovarale?

Ra: Ja sam Ra. Odgovorićemo preciznije na ovo pitanje. Orionska grupa koristi misaone-forme neprijatelja ili druge negativne prirode da bi vratila ili ojačala te misaone-forme.

Ispitivač: Da li su mnogi Putnici koji su dolazili i koji dolaze predmet misli Orionske grupe?

Ra: Ja sam Ra. Kao što smo prethodne rekli, Putnici postaju u potpunosti bića trećeg denziteta u celini uma/tela. Tako postoje šanse za takav uticaj na entitet Putnika kao celine uma/tela/duha ove planetarne sfere. Jedina razlika se javlja u celini duha, koja je, ako tako hoćete, okružena svetlom i koja ga osposobljava da mnogo jasnije prepozna šta za celinu uma/tela/duha jeste a šta nije adekvatno želeti. To nije više nego sklonost i ne može se nazvati razumevanjem.

Osim toga, Putnik u svom sopstvenom umu/telu/duhu pokazuje manje distorzija prema podmuklostima treće-denzitetske konfuzije pozitivnog/negativnog. Zbog toga on ne raspoznaje tako lako kao negativniji entiteti negativnu prirodu bića i misli.

Ispitivač: Onda bi Putnici, kada su inkarnirani ovde, bili meta prvog prioriteta za Orionsku grupu?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: Ukoliko bi napad na Putnika od strane Orionske grupe bio uspesan, šta bi se dogodilo sa Putnikom kada žetva dođe?

Ra: Ja sam Ra. Ukoliko bi entitet Putnika putem akcije demonstrirao negativnu orijentaciju prema drugima-sebi, kao što je to rečeno ranije, on bi bio zahvaćen planetarnom vibracijom i ponovio bi veliki ciklus trećeg denziteta kao planetarni entitet. Neka ovo bude poslednje opširno pitanje za ovu seansu.

Imate li neko kratko pitanje pre nego što zaključimo seansu?

Ispitivač: Možemo li nešto učiniti da bi instrument bio pogodniji za kontakt?

Ra: Ja sam Ra. Instrumentu je udobno koliko god je moguće za vas da se oslobodite distorzije celine tela. Vi ste savesni.

Ja sam Ra. Pozdravljam vas u ljubavi i svetlu jednog beskonačnog Kreatora. Idite ponovo ujedinjeni u snazi i u miru jednog Kreatora. Adonai.