Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Ra materijal - Knjiga I, seansa 15


Zakon Jednog, Knjiga I, seansa 15
30.01.1981.

Ra: Ja sam Ra. Pozdravljam vas u svetlu i ljubavi beskonačnog Kreatora. Ja sada komuniciram.

Ispitivač: Hteo bih da se izvinim za sva prošla i buduća glupa pitanja. Ona nastaju zbog toga što tražim adekvatan prilaz Zakonu Jednog.

Hteo bih da pitam o upotrebi ovog instrumenta, naime da li je korišćenje instrumenta vezano za funkciju vremena ili za količinu reči koje se propuštaju kroz njega? Drugim rečima, da li moram da požurim i postavim pitanja ili mogu da odvojim vreme da razmislim?

Ra: Ja sam Ra. Vaše pitanje se sastoji od dva dela. Prvo, rezerva vitalne energije ovog instrumenta, koja je proizvod distorzija uma, tela i duha u različitim kompleksima, predstavlja ključ za dužinu vremena, tokom koga se on može koristiti. Mi smo tražili vašu grupu i kontaktirali smo vašu grupu, jer svako u vašoj grupi poseduje značajne količine energije u kompleksu tela. Međutim, ovaj instrument je na u najvećoj meri odgovarajući način podešen preko distorzija celine uma/tela/duha svoga bića u ovoj iluziji. Zbog toga mi ostajemo sa ovim instrumentom.

Drugo, mi komuniciramo utvrđenom brzinom što je povezano sa našim brižljivim radom sa ovim instrumentom. Ne možemo biti, da tako kažemo, brži. Zbog toga možete brzo postavljati pitanja, ali će odgovori koje treba da pružimo biti dati utvrđenom brzinom.

Ispitivač: To nije tačno ono što sam mislio. Ukoliko mi na primer bude trebalo četrdeset pet minuta da postavim pitanje, da li će instrument imati samo petnaest minuta da odgovori ili je za instrument moguće da pređe sat?

Ra: Ja sam Ra. Energija potrebna za ovaj kontakt ulazi u instrument preko funkcije vremena. Zbog toga je taj faktor vreme, kako razumemo pitanje.

Ispitivač: Onda bi trebalo da postavljam pitanja brže da ne bih ograničavao vreme. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. Treba da učinite ono što smatrate odgovarajućim. Međutim, sugerisali bismo da dobijanje odgovora koje tražite može značiti da ćete investirati još malo onoga što doživljavate kao vreme. Iako gubite vreme za odgovore, dobijate na preciznosti odgovora. Mnogo puta nam je u slučaju brzo postavljenih pitanja bilo potrebno objašnjenje.

Ispitivač: Hvala vam. Prvo pitanje je: zašto se na ovoj planeti događa naglo starenje?

Ra: Ja sam Ra. Naglo starenje se događa zbog disbalansa kompleksa mrežnih receptora u eterskim delovima energetskog polja ove planete. Distorzija misaonih-formi vaših ljudi je uslovila da energetski tokovi ulaze u planetarnu magnetnu atmosferu, ako ćete upotrebiti taj termin za mrežu energetskih putanja, na takav način da odgovarajući tokovi nisu prožeti izbalansiranim, vibracionim svetlom/ljubavlju sa kosmičkog nivoa ove oktave egzistencije.

Ispitivač: Da li tačno pretpostavljam da se vaš napor da se pomogne ovoj planeti pored ostalog sastojao u pomoći da se potpunije razume i praktikuje Zakon Jednog, kako bi se ubrzano starenje preobrazilo u normalno starenje?

Ra: Ja sam Ra. U velikoj meri tačno pretpostavljate.

Ispitivač: Šta je najveća pomoć koju populacija naše planete može pružiti individualno?

Ra: Ja sam Ra. Postoji samo jedno delo. Zakon je Jedan. Ponuditi sebe Kreatoru je najveće delo, jedinstvo, vrelo. Entitet koji traga za Kreatorom je sa beskonačnom inteligencijom. Iz te potrage, iz tog pružanja, će se razviti mnoštvo mogućnosti, u zavisnosti od distorzije uma/tela/duha s obzirom na različite aspekte iluzije ili energetske centre različitih kompleksa vaše iluzije.

Tako neki postaju iscelitelji, neki radnici, neki nastavnici i tako dalje.

Ispitivač: Ukoliko bi neki entitet bio perfektno balansiran s obzirom na Zakon Jednog da li bi on podlegao procesima starenja?

Ra: Ja sam Ra. Savršeno balansiran entitet bi pre postao umoran nego vidljivo ostareo. Sa svim naučenim lekcijama entitet bi otišao. To je adekvatno ali predstavlja oblik starenja, koje vaši ljudi ne doživljavaju. Razumevanje dolazi polako, celina tela se puno brže razlaže.

Ispitivač: Možete li da mi kažete nešto više o „balansiranju“, u smislu kako ga ovde koristimo?

Ra: Ja sam Ra. Zamislite, ako želite, Jedno Beskonačno. Nemate slike. Proces počinje. Ljubav kreirajući svetlost, postajući svetlo/ljubav, teče na planetarnu sferu u skladu sa elektromagnetskom mrežom ulaznih tačaka. Ovi tokovi su onda dostupni pojedincu koji, na sličan način kao i planeta, predstavlja mrežu energetskih polja sa ulaznim tačkama.

Kod balansirane osobe svaki energetski centar je usklađen i njegovo funkcionisanje je jasno i potpuno. Blokada vaše planetarne sfere prouzrokuju neke distorzije inteligentne energije. Blokade celine uma/tela/duha dalje izobličavaju ili dovode do disbalansa te energije. Postoji jedna energija. Može biti shvaćena kao ljubav/svetlo ili svetlo/ljubav ili inteligentna energija.

Ispitivač: Da li sam u pravu da bi jedna od blokada celina uma/tela/duha mogao biti ego i da bi on mogao biti izbalansiran korišćenjem vrednosti/bezvrednosti.

Ra: Ja sam Ra. To nije tačno.

Ispitivač: Možete li mi reći kako izbalansirati ego?

Ra: Ja sam Ra. Ne možemo raditi sa tim konceptom jer je on pogrešno primenjen i preko njega ne može doći razumevanje.

Ispitivač: Kako pojedinac ostvaruje balans? Šta je prvi korak?

Ra: Ja sam Ra. Korak je uvek jedan; to je razumevanje energetskih centara od kojih je sastavljena celina uma/tela/duha. To razumevanje se ukratko može sumirati na sledeći način. Prvo balansiranje je balansiranje vibraciono energetske celine Malkuth-a, ili Zemlje, celine crvenog spektra. Razumevanje i prihvatanje ove energije je fundamentalno. Sledeća energetska celina, koja može biti van balansa je emocionalni ili lični centar, takođe poznata kao celina narandžastog spektra. Ova blokada će se često manifestovati kroz lične ekscentričnosti ili kao distorzija u pogledu samo-svesti, razumevanja ili prihvatanja sebe.

Treća blokada je veoma slična onome što ste nazvali egom. To je centar žutog spektra ili solarni pleksus. Blokade u tom centru će se često manifestovati kao distorzija u pravcu manipulacije moći i sličnih socijalnih ponašanja prema onima koji su bliski ili povezani sa tom celinom uma/tela/duha. Oni sa blokadama u ta prva tri energetska centra će imati stalne teškoće da razviju sposobnosti za nastavak traženja Zakona Jednog.

Centar srca, ili zeleni spektar, je centar koji bića trećeg denziteta mogu da upotrebe kao odskočnu dasku ka inteligentnoj beskonačnosti. Blokade u toj oblasti se mogu manifestovati kao teškoće da se izrazi ono što biste mogli nazvati univerzalnom ljubavlju ili empatijom.

Centar tokova energije plavog spektra je prvi centar koji je i izlazni i ulazni. Oni koji su blokirani u ovoj oblasti imaju teškoće da shvate komplekse duha/uma svog sopstvenog entiteta i kasnije teškoće da izraze takvo shvatanje sebe. Entiteti koji su blokirani u toj oblasti mogu imate probleme da prihvate komunikaciju sa drugim celinama uma/tela/duha.

Sledeći centar je pineal ili centar indigo spektra. Oni koji su blokirani u tom centru mogu doživljavati slabljenje dotoka inteligentne energije zbog manifestacija koje se javljaju kao bezvrednost. To je ono o čemu ste govorili. Kao što možete videti, ima više distorzija zbog postojanja nekoliko ulaznih tačaka inteligentne energije u celinu uma/tela/duha. Balansiranje indigo-centra je najvažnije za vrstu rada koja se tiče duhovne celine, koja ima uticaja na transformaciju ili transmutaciju sa trećeg na četvrti denzitet, budući da je centar koji prima najmanje izobličene tokove ljubavi/svetla od inteligentne energije i takođe potencijalni ključ za prolaz ka inteligentnoj energiji.

Poslednji centar upliva energije je jednostavno potpuni izraz entitetove vibracione celine uma, tela i duha. Da li je ili nije „balansiran“ ili „nebalansiran“ nema značaja na ovom nivou energije, jer on daje i prima u svom sopstvenom balansu. Kakva god da je distorzija u pitanju, na njemu se ne može raditi kao na drugima, te prema tome nema važnosti u balansiranju entiteta.

Ispitivač: Već ste nam dali informacije o tome šte treba da radimo radi balansiranja. Da li postoji neka informacija, koja se može objaviti, o određenim vežbama ili metodama za balansiranje tih energetskih centara?

Ra: Ja sam Ra. Vežbe koje su ranije date za objavljivanje u kombinaciji sa ovim materijalom su veoma dobar početak. Važno je pustiti svakog tragaoca da prosvetli sam sebe, pre nego da neki glasnik pokušava da uči/podučava za taj entitet i na taj način bude učitelj/učenik učenik/učitelj. To nije u skladu sa vašim trećim denzitetom. Mi učimo od vas. Mi vas podučavamo. Na taj način mi podučavamo/učimo. Ukoliko bismo učili za vas, to bi prouzrokovalo disbalans pravca distorzije slobodne volje. Postoje druge vrste informacija koje bi bile dopuštene. Međutim, ispitivač još nije stigao do tih informacija i naša je vera/osećanje da će ispitivač oblikovati ovaj materijal na takav način da će vaša celina uma/tela/duha moći da nađe ulaz, jer mi odgovaramo na pitanja kako se ona javljaju u njoj.

Ispitivač: Juče ste izjavili „žetva je sada“. U ovo vreme nema razloga da se ulaže napor u dugovečnost, već pre da se ohrabri napor u potrazi za srcem sopstva. Ono što će se jasno raspoznati u energetskom polju violetnog spektra će odrediti žetvu te celine uma/tela/duha. Možete li nam reći najbolji način potrage za srcem sopstva.

Ra: Ja sam Ra. Mi smo vam dali tu informaciju u različitim formulacijama. Međutim, mi možemo samo reći da je materijal za vaše razumevanje sopstva: celina uma/tela/duha. Data vam je informacija o isceljenju, kako vi nazivate tu distorziju. Ta informacija se može razumeti u mnogo opštijem kontekstu da bi se shvatilo sopstvo. Razumevanje, doživljavanje, prihvatanje i stapanje sopstva sa sobom i sa drugima-sobom i najzad sa Kreatorom je staza srca sopstva. U svakom beskonačno malom delu vašeg sopstva se nalazi Kreator u svoj svojoj snazi. Zbog toga, mi samo možemo ohrabriti tu liniju kontemplacije ili molitve kao način subjektivnog/objektivnog korišćenja ili kombinovanja različitih shvatanja ili pojačavanja procesa potrage. Bez ovog procesa obrtanja analitičkog procesa čovek ne bi mogao da ujedini mnoga shvatanja koja je stekao na svom putu potrage.

Ispitivač: Ne bih da postavljao isto pitanje dva puta, ali neke oblasti smatram veoma važnim i čini mi se da bi se postiglo veće razumevanje, ako se odgovor ponovi nekoliko pita drugačijim rečima. Zahvaljujem vam za vaše strpljenje. Juče ste takođe pomenuli da nije bilo žetve na kraju poslednjih 25.000 godina ali da je bilo entiteta koji su mogli biti požnjeveni i koji će izabrati svoj način ulaska u četvrti denzitet. Možete li mi reći šta ste mislili pod tim „oni će izabrati način ulaska u četvrti denzitet“?

Ra: Ja sam Ra. Ti pastiri, ili kako ih mnogi zovu Starija rasa će izabrati vreme/prostor svog odlaska. Malo je verovatno da će otići pre nego što i drugi-sebe ne budu mogla da budu požnjevena.

Ispitivač: Šta mislite pod time dok drugi-sebe ne budu mogla da budu požnjevena?

Ra: Ja sam Ra. Drugi-sebe za koja su ti entiteti zainteresovani su oni koji nisu dostigli žetvu tokom prethodnog perioda.

Ispitivač: Možete li mi reći nešto o istoriji Starije rase?

Ra: Ja sam Ra. Pitanje je nejasno. Molimo ponovite.

Ispitivač: Postavljam ovo pitanje jer sam čitao o Starijoj rasi u knjizi „Road in the sky“, George Hunt Williamson, i pitao sam se da li je ta Starija rasa ista ona o kojoj se govori?

Ra: Ja sam Ra. Pitanje objašnjava samo sebe jer mi smo prethodno govorili o načinu donošenja odluka koje uslovljavaju te entitete da ostanu ovde po okončanju drugog u okviru vašeg sadašnjeg velikog ciklusa. Postoji nekoliko distorzija u opisu entiteta, poznatog kao Michel; ta distorzija pre svega ima veze sa činjenicom, da ovi entiteti nisu socijalno-memorijski kompleks, već pre grupa više celina uma/tela/duha posvećenih služenju. Ovi entiteti rade zajedno, ali nisu potpuno ujedinjeni; oni ne percipiraju u potpunosti misli, osećanja i motive jedni kod drugih. Međutim, njihova želja da služe je ćetvrto-denzitetski tip želje, što ih ujedinjuje u ono što biste mogli nazvati brastvom.

Ispitivač: Zašto ih nazivate Starijom rasom?

Ra: Ja sam Ra. Zovemo ih tako da bismo vas upoznali sa njihovim identitetom, onako kako ga razume vaša distorzija uma.

Ispitivač: Da li je neki Putnik sa tom Starijom rasom?

Ra: Ja sam Ra. To su požnjeveni entiteti. Oni su Putnici samo utoliko, što su izabrali da se, u ljubavi četvrtog denziteta, odmah reinkarniraju umesto da nastave kroz četvrti denzitet. To ih čini Putnicima po tipu. Putnici koji nikada nisu napustili zemaljski plan zbog svoje slobodne volje a ne zbog svog vibracionog nivoa.

Ispitivač: U jučerašnjem materijalu ste spomenuli da je prva distorzija bila distorzija slobodne volje. Da li tu postoji neki redosled, prva, druga, treća distorzija?

Ra: Ja sam Ra. Samo do jedne tačke. Posle te tačke mnoštvo distorzija je međusobno jednako. Postoji druga distorzija, poznata među vama kao Logos, Kreativni Princip ili Ljubav. Ta kreativna energija onda kreira distorziju poznatu kao Svetlo. Od te tri distorzije nastaju mnoge, mnoge, od kojih svaka ima svoje sopstvene paradokse, koje treba rešiti (sintetizovati), nijedna važnija od druge.

Ispitivač: Takođe ste rekli da nudite Zakon Jednog koji je balansiranje ljubavi/svetla sa svetlom/ljubavlju. Da li postoji neka razlika između svetla/ljubavi i ljubavi/svetla?

Ra: Ja sam Ra. Ovo će biti poslednje pitanje tokom ovog vremena/prostora. Postoji izvesna razlika između ljubavi/svetla i svetla/ljubavi, kao što postoji između podučavanja/učenja i učenja/podučavanja. Ljubav/svetlo pruža mogućnost, ono je moć, daje energiju. Svetlo/ljubav je manifestacija koja se javlja kada je u svetlo utisnuta ljubav.

Ispitivač: Postoji li nešto što možemo učiniti da bi instrument bio pogodniji za kontakt? Možemo li danas imati dve seanse?

Ra: Ja sam Ra. Ovom instrumentu je potrebna intervencija na fizičkom ili telesnom kompleksu zbog ukočenosti. Pored toga, sve je u redu, energije su usklađene. Postoji mala distorzija u mentalnoj energiji ovog instrumenta zbog zabrinutosti za voljenog, kako vi to nazivate. Reč je samo o malom padu vitalne energije. Posle intervencije instrument će biti sposoban za rad.

Ispitivač: Da li ste pod intervencijom mislili da treba da odemo u šetnju ili da joj izmasiramo leđa?

Ra: Ja sam Ra. Mislili smo na ovo poslednje. To se mora učiniti uz razumevanje, da bi intervencija bila u harmoniji sa entitetom.

Ja sam Ra. Ostavljam vas u ljubavi i svetlu jednog beskonačnog Kreatora. Idite u snazi i miru jednog Kreatora. Adonai.