Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Ra materijal - Knjiga I, seansa 13


Zakon Jednog, Knjiga I, seansa 13
29.01.1981.

Ra: Ja sam Ra. Pozdravljam vas u svetlu i ljubavi beskonačnog Kreatora. Ja sada komuniciram.

Ispitivač: Pre svega bih želeo da se izvinim što postavljam tako glupa pitanja dok tragam za onim što bi trebalo da uradimo. Razmišljam o onome što radimo i kako je velika čast i privilegija biti skroman glasnik Zakona Jednog. Verujem da je put ka pripremi ove knjige taj da se vratimo na početak stvaranja i pratimo evoluciju čoveka na Zemlji, istražujući sve vreme kako se primenjuje Zakon Jednog. Takođe bih želeo da kao naslov knjige stavim „Zakon Jednog“ i da vas navedem kao autora. Da li ste saglasni sa time?

Ra: Ja sam Ra. Vaše pitanje je nejasno. Da li biste, molim vas, odvojili delove tog dogovora u posebna pitanja?

Ispitivač: Prvo, želeo bih da se vratim na početak stvaranja, u daleku prošlost odakle možemo pratiti razvoj čoveka do današnjih dana. Da li je to prihvatljivo?

Ra: Ja sam Ra. To je u potpunosti vaš sud/shvatanje/odluka.

Ispitivač: Drugo, nazvao bih knjigu „Zakon Jednog“ od Ra. Da li je to prihvatljivo?

Ra: Ja sam Ra. Naziv knjige je prihvatljiv. Autorstvo vibraciono glasovnog kompleksa Ra je po distorziji našeg shvatanja nepotpuno. Mi smo glasnik.

Ispitivač: Ko bi onda trebalo da bude naveden kao autor knjige?

Ra: Ja sam Ra. Mi bismo samo zamolili da, ukoliko vaš sud/razumevanje predlaže upotrebu vibraciono-glasovnog kompleksa Ra, bude dodata fraza „skromni glasnik Zakona Jednog“.

Ispitivač: Hvala vam. Možete li mi nešto reći o prvoj poznatoj stvari u kreaciji?

Ra: Ja sam Ra. Prva poznata stvar je beskonačnost. Beskonačnost je kreacija.

Ispitivač: Od te beskonačnosti onda dolazi ono što doživljavamo kao kreaciju. Šta je bio sledeći korak ili sledeći razvitak?

Ra: Ja sam Ra. Beskonačnost je postala svesna. To je bio sledeći korak.

Ispitivač: Posle toga, šta je sledeće došlo?

Ra: Ja sam Ra. Svest je dovela do fokusiranja beskonačnosti u beskonačnu energiju. Nazivali ste to različitim vibraciono-glasovnim kompleksima, najčešći u vašim ušima su bili „Logos“ i „Ljubav“. Kreator je fokusiranje beskonačnosti kao budnog i svesnog principa, koji smo nazvali beskonačna inteligencija, onoliko blizu koliko smo u stanju da ostvarimo razumevanje/učenje na vašem jeziku.

Ispitivač: Možete li da navedete sledeći korak?

Ra: Ja sam Ra. Sledeći korak još uvek traje u ovoj tački vremena/prostora vaše iluzije, šireći se, kao što možete percipirati u svojoj iluziji. Sledeći korak je beskonačna reakcija na kreativne principe, koja sledi Zakon Jednog u njegovoj primarnoj distorziji, slobodi volje. Na taj način su moguće mnoge, mnoge dimenzije, beskonačne u svom broju. Energija se kreće od inteligentne beskonačnosti zahvaljujući prvom izlivu neposredne kreativne sile, stvarajući tako obrasce koji se u holografskom stilu javljaju u čitavom univerzumu, nezavisno od smera u kome se energija širi. Ti obrasci energije počinju onda da regulišu svoje lokalne, da tako kažemo, ritmove i polja energije, kreirajući dimenzije i univerzume.

Ispitivač: Možete li mi reći kako su formirane galaksiji i planetarni sistemi?

Ra: Ja sam Ra. Morate zamisliti veliki misaoni skok u ovom pitanju, jer kod poslednjeg pitanja univerzumi fizički, da tako kažemo, još nisu postojali.

Energija se kretala po ekspandirajućim inteligentnim putanjama, dok individualizacija različitih energija, koje su izvirale iz kreativnog principa inteligentne beskonačnosti, nije postala takva, da je postala Su-Kreator. Na taj način je nastala takozvana fizikalnost. Koncept svetlosti je ključan za shvatanje ovog velikog skoka u misli, jer je ta vibraciona distorzija beskonačnosti gradivni blok za ono što je poznato kao materija, svetlo, inteligentno i puno energije, postajući na taj način prvu distorziju inteligentne beskonačnosti, probudjene (prizvane) kreativnim principom.

Svetlost ljubavi je stvorena da u svom pojavnom biću ima odredjene karakteristike, među kojima i beskonačna celina, opisana pravom linijom, kako biste je nazvali. Taj paradoks je odgovoran za oblik različitih entiteta fizičke iluzije koje nazivate sunčevim sistemima, galaksijama i planetama, koje kruže i tendiraju ka obliku leće.

Ispitivač: Mislim da sam pogrešio što sam požurio i zanemario proces koji ste upravo opisali. Da li bi bilo korisno da se ispuni ta praznina koju sam napravio svojom greškom?

Ra: Ja sam Ra. Pokušao sam da premostim tu prazninu. Međutim, vi možete postavljati pitanja na bilo koji način koji smatrate prikladnim.

Ispitivač: Da se vratimo na pitanje pre onog o galaksijama i planetama. Recite mi koji je bio sledeći korak.

Ra: Ja sam Ra. Koraci, kako ih nazivate, su u trenutku pitanja simultani i beskonačni.

Ispitivač: Da li mi možete reći kako je inteligentna beskonačnost postala, da tako kažem (imam problema sa ovim jezikom), kako je inteligentna beskonačnost postala individualizovana sama od sebe?

Ra: Ja sam Ra. To je adekvatno pitanje.

Inteligentna beskonačnost je razabrala koncept. Koncept je razaznat kao sloboda volje svesti. Taj koncept je bio konačan. To je bio prvi i primarni paradoks u distorziji Zakona Jednog. Na taj način je inteligentna beskonačnost investirala sebe u istraživanje mnoštva. To istraživanje je slobodno da se beskonačno nastavi u večnoj sadašnjosti.

Ispitivač: Da li je galaksija, u kojoj se nalazimo, kreirana od strane inteligentne beskonačnosti ili od dela inteligentne beskonačnosti?

Ra: ja sam Ra. Galaksija i druge stvari od materije, koje ste svesni, su proizvod individualizovanog dela inteligentne beskonačnosti. Kada istraživanje započne, ono u povratnoj sprezi pronalazi svoj fokus i postaje Su-Kreator. Koristeći inteligentnu beskonačnost svaki deo je kreirao jedan univerzum, dopuštajući ritmu slobodnog izbora da teče, igrajući se beskonačnim spektrom mogućnosti, svaki individualizovani deo je kanalisao ljubav/svetlo u ono što možete nazvati inteligentnom energijom, kreirajući na taj način takozvani Prirodni Zakon u svakom pojedinačnom univerzumu.

Svaki univerzum, opet, individualizovan u fokusu, postaje sa svoje strane Su-Kreator, dopuštajući dalju različitost, stvarajući na taj način dalje inteligentne energije, koje regulišu ili uslovljavaju da se Prirodni Zakoni jave u vibracionim matricama koje nazivate sunčanim sistemima. Na taj način svaki sunčani sistem ima svoj sopstveni, da tako kažemo, lokalni koordinatni sistem iluzije Prirodnih Zakona. To bi trebalo razumeti da svaki deo, bez obzira kako mali, sa kog denziteta ili matrice iluzije, sadrži u sebi kao holografsku sliku Jednog Kreatora koji je beskonačnost. Tako sve počinje i završava u misteriji.

Ispitivač: Možete li mi reći kako je individualizovana beskonačnost stvorila našu galaksiju i ukoliko je isti deo stvorio naš planetarni sistem, kako se to odigralo?

Ra: Ja sam Ra. Moguće je da smo pogrešno razumeli vaše pitanje. Mi smo pod distorzijom/utiskom da smo već odgovorili na to određeno pitanje. Da li biste ponovili pitanje?

Ispitivač: Pitao sam se da li je naš planetarni sistem stvoren odjednom ili je prvo stvoreno sunce a planete nakon toga.

Ra: Ja sam Ra. Proces se u vašoj iluziji odvija od većeg ka manjem. Na taj način je Su-Kreator, individualizujući galaksiju, stvorio putanje energije, koje su se onda usredsredile na mnoštvo fokusa budućih budnih svesti inteligentne beskonačnosti. Na taj način, sunčev sistem, koji vam pruža prebivalište, poseduje sopstvene obrasce, ritmove i sopstvene prirodne zakone koji su jedinstveni. Međutim, progres se odvija od sunčeve energije spiralnog toka galaksije do planetarne energije spiralnog toka, do iskustvenih okolnosti kojima započinje prvi denzitet svesti i budnosti planetarnog entiteta.

Ispitivač: Da li biste mogli da mi kažete nešto o prvom denzitetu planetarnog entiteta?

Ra: Ja sam Ra. Svaki korak rekapitulira inteligentnu beskonačnost u njenom otkrivanju svesti. U planetarnom okruženju sve počinje u onome što biste nazvali haosom, energija neusmerena i proizvoljna u svojoj beskonačnosti. Polako, u vašim terminima, tamo se formira fokus samosvesti. Na taj način se Logos pokreće. Svetlost dolazi da oblikuje tamu, u skladu sa putanjama (pattern) i vibracionim ritmom Su-Kreatora, gradeći određeni tip iskustva. To počinje sa prvim denzitetom svesti, mineralnim i vodenim životom na vašoj planeti, koji od vatre i vetra uči o svesti bića. To je prvi denzitet.

Ispitivač: Kako onda prvi denzitet napreduje ka većoj svesnosti?

Ra: Ja sam Ra. Energija spiralnog toka, koja je karakteristika onoga što nazivate svetlom, se kreće spiralno u direktnoj liniji dajući spiralama neproizvoljne vektore naviše ka shvatljivijem bivstvu s obzirom na inteligentnu beskonačnost. Na taj način bića prvog denziteta teže ka drugo-denzitetskim lekcijama onog tipa svesti koja uključuje rast radije nego razlaganje i proizvoljne promene.

Ispitivač: Da li možete definisati šta podrazumevate pod rastom?

Ra: Ja sam Ra. Zamislite, ako želite, razlike između prvo-denzitetskog života minerala ili vode i nižih drugo-denzitetskih bića koja počinju da se kreću unutar i na svome biću. Taj pokret je karakteristika drugog denziteta, to pružanje ka svetlu i rastu.

Ispitivač: Šta podrazumevate pod pružanjem ka svetlu?

Ra: Ja sam Ra. Vrlo pojednostavljen primer rasta drugog denziteta uz pružanje ka svetlosti je okretanje lišća ka izvoru svetlosti.

Ispitivač: Da li postoji neka fizička razlika izmedju prvog i drugog denziteta? Na primer, kada bi ispred mene bile dve planete jedna kraj druge, jedna prvog, druga drugog denziteta, u mom sadašnjem stanju, da li bih obe mogao da ih vidim? Da li bi one bile fizičke za mene?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno. Sve unutar vaše oktave je vidljivo za vas, ukoliko entiteti od četvrtog do sedmog slobodno ne izaberu da ne budu vidjeni.

Ispitivač: Onda kako drugi denzitet napreduje ka trećem?

Ra: Ja sam Ra. Drugi denzitet teži ka trećem, koji je denzitet samo-svesti ili budnosti. Ta težnja se odvija preko viših životnih formi drugog denziteta, koje bića trećeg denziteta zaodevaju identitetom do stepena, da ona postanu samosvesna celina uma/tela, postajući na taj način celina uma/tela/duha, i ulaze u treći denzitet koji je prvi denzitet svesnosti duha.

Ispitivač: Na kom denzitetskom nivou se Zemlja nalazi u ovom trenutku?

Ra: Ja sam Ra. Planeta, na kojoj živite, je trećeg denziteta u pogledu bivstva celina uma/tela/duha. U kontinuumu prostora/vremena ona je sada četvrtog denziteta. To uslovljava donekle otežanu žetvu.

Ispitivač: Kako treće-denzitetska planeta postaje četvrto-denzitetska?

Ra: Ja sam Ra. Ovo će biti poslednje iscrpno pitanje.

Dolazak četvrtog denziteta je, kao što smo rekli, regulisan kao otkucaj sata. Prostor/vreme vašeg sunčevog sistema je osposobilo ovu planetarnu sferu da se zavije spiralno u vreme/prostor različite vibracione konfiguracije. To uslovljava da planetarna sfera može da bude oblikovana od strane tih novih distorzija. Međutim, misaone forme vaših ljudi tokom te tranzicije su takve, da su kako individualne, tako i socijalne celine uma/tela/duha raspršene po čitavom spektru umesto da postanu sposobne da uhvate, da tako kažemo, iglu i usmere kompas u jednom smeru.

Zbog toga ulazak u vibraciju ljubavi, koju vaši ljudi ponekad nazivaju vibracijom razumevanja, nije efikasan kod vašeg sadašnjeg socijalnog kompleksa. Zbog toga će žetva biti takva, da će mnogi morati da ponove ciklus trećeg denziteta. U ovom vremenu je sva energija vaših Putnika, vaših učitelja i vaših adepta usmerena ka povećavanju žetve. Međutim, ima malo onih koji se mogu požnjeti.

Ispitivač: Želeo bih da se izvinim što ponekad postavljam neodgovarajuća pitanja. Ponekad je teško postaviti precizno pitanje. Ne bih želeo da prelazim preko stvari koje smo već pokrili. Primećujem da je ova seansa nešto kraća nego prethodne seanse ove nedelje. Da li postoji razlog za to?

Ra: Ja sam Ra. Vitalna energija ovog instrumenta je nešto niža.

Ispitivač: Na osnovu toga pretpostavljam da bi bila dobra ideja da danas nemamo drugu seansu. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. Možemo imati drugu seansu kasnije ako je prihvatljivo da posmatramo instrument i prestanemo da ga koristimo, ukoliko postane slabiji u materiji koju uzimamo od njega. Mi ne želimo da iscrpimo ovaj instrument.

Ispitivač: To je uvek prihvatljivo u svakoj seansi. Postaviću poslednje pitanje. Postoji li nešto što možemo učiniti da bi instrument bio pogodniji za kontakt ili da bismo pospešili komunikaciju?

Ra: Ja sam Ra. Dobro je. Sve je u najvećoj meri savesno obavljeno. Nastavite tako.

Ja sam Ra. Ostavljam vas u svetlosti i ljubavi jednog beskonačnog Kreatora. Idite ujedinjeni u snazi i miru jednog Kreatora. Adonai.