Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Ra materijal - Knjiga I, seansa 12


Zakon Jednog, Knjiga I, seansa 12
28.01.1981.

Ra: Ja sam Ra. Pozdravljam vas u ljubavi i svetlosti beskonačnog Kreatora. Ja sada komuniciram.

Ispitivač: U poslednjoj seansi ste spomenuli da krstaši dolaze ovamo u kočijama. Možete li opisati te kočije?

Ra: Kočije su termin koji se među vašim ljudima koristi u oblasti ratovanja. To je njegov smisao. Oblik orionskih letelica je jedan od narednih: duguljaste, jajolikog oblika, tamnije od srebra ali sa metalik-odsajajem kada se posmatraju na svetlu. U nedostatku svetla, izgledaju crvenkaste ili na neki način užarene.

U druge letelice su uključeni mali objekti u vidu diska, otprilike dvanaest stopa u vašim merama u prečniku, objekti slični kutijama, otprilike četrdeset stopa u vašim merama. Druge letelice mogu menjati oblik po želji, zahvaljujući mehanizmu kontrole mislima. Ima različitih civilizacijskih celina, koje rade/deluju unutar te grupe. Neke su sposobnije da koriste inteligentnu beskonačnost od drugih. Informacije se veoma retko dele; zbog toga, letelice veoma variraju u obliku i izgledu.

Ispitivač: Da li Konfederacija čini neke pokušaje da spreči orionske letelice da dodju ovamo?

Ra: Ja sam Ra. Čini se svaki pokušaj da se ova planeta održi u karantinu. Međutim, mreža čuvara, kao i mnogi drugi oblici patrola na bilo kom nivou, ne sprečavaju svaki entitet da probije karantin, jer kada se postavi zahtev u ime svetla/ljubavi, Zakon Jednog, oni će se povinovati Zakonu Jednog. Međutim, ukoliko se zahtev ne postavi zbog rupa na mreži, dolazi do proboja kroz mrežu.

Ispitivač: Ko postavlja taj zahtev?

Ra: Ja sam Ra. Vaše pitanje je nejasno. Molimo ponovite.

Ispitivač: Ne razumem kako Konfederacija zaustavlja orionske kočije od proboja karantina.

Ra: Ja sam Ra. To je kontakt na nivou svetlosnog oblika ili svetlosnog tela bića u zavisnosti od vibracionog nivoa čuvara. Ti čuvari pretražuju sve domete energetskog polja Zemlje, da bi uočili svaki entitet koji se približava. Entitet koji se približava se pozdravlja u ime Jednog Kreatora. Svaki entitet, pozdravljen na ovaj način, je okupan u svetlosti/ljubavi i odlučuje slobodnom voljom da se pokori karantinu zbog moći Zakona Jednog.

Ispitivač: Šta bi se dogodilo entitetu kada se ne bi pokorio karantinu posle pozdrava?

Ra: Ja sam Ra. Ne poštovati karantin, pošto ste pozdravljeni na nivou o kome govorimo, bi bilo isto kao kada biste vi pokušali da prodjete kroz solidan zid od cigala.

Ispitivač: Šta bi se dogodilo entitetu koji bi to pokušao? Šta bi se dogodilo sa njegovom kočijom?

Ra: Ja sam Ra. Kreator je jedno biće. Vibracioni nivo onih koji bi mogli da naruše taj karantin je takav da im je naočigled mreže ljubavi/svetla nemoguće da prekrše taj zakon. Zbog toga se ništa ne dešava. Ne čine se nikakvi pokušaji. Nema konfrontacije. Jedina bića koja uspevaju da prodju kroz karantin su oni koji otkriju prozore ili distorzije u vremensko/prostornom kontinuumu energetskog polja vaše planete. Oni dolaze kroz te prozore. Ti prozori su retki i nepredvidljivi.

Ispitivač: Da li to objašnjava ono što nazivamo „NLO-bumom“, kada se pokaže veliki broj NLO-a, kao u 1973?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: Da li većina NLO-a koje vidjamo na nebu potiče od Orionske grupe?

Ra: Ja sam Ra. Mnogi od onih koji se viđaju na vašem nebu potiču od Orionske grupe. Oni šalju svoje poruke. Neke od njih primaju oni koji su orijentisani u pravcu služenja drugima. Te poruke se onda menjaju tako da bi bile prihvatljive tim entitetima, upozoravajući na predstojeće teškoće. To je najviše što entiteti orijentisani prema sebi mogu učiniti suočeni sa onima koji su orijentisani prema drugima. Kontakti, koje ta grupa (orionska) smatra najkorisnijim za svoje ciljeve, su kontakti sa entitetima čija je orijentacija služenje sebi. Na vašem nebu postoji i mnogo entiteta u vidu misaonih-formi koji su pozitivne prirode i koji su projekcije Konfederacije.

Ispitivač: Pomenuli ste da orionski krstaši, kada se probiju kroz mrežu, daju informacije i tehničke i ne-tehničke prirode. Mislim da znam na šta mislite pod tehničkim informacijama, ali koju vrstu ne-tehničkih informacija daju? Da li sam u pravu da oni to čine putem telepatskog kontakta?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno. Filozofija Zakona Jednog sa distorzijom služenja sebi se obznanjuje putem telepatije. U naprednim grupama postoje rutuali i vežbe, koji se prenose i zapisuju, kao što i entiteti orijentisani prema drugima zapisuju i šire filozofiju svojih učitelja. Filozofija se tiče manipulacije drugih, koji bi mogli iskusiti orijentaciju prema drugima-sebi, ali putem ovih iskustava postaju sposobni da prihvate služenje sebi. Takvi entiteti se okreću služenju sebi i manipulišu druge, koji bi opet mogli iskusiti služenje drugima-sebi.

Ispitivač: Da li bi to bilo poreklo onoga što nazivamo „crnom magijom“?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno u jednom smislu, netačno u drugom. Orionska grupa je pomagala tzv. negativno orijentisane medju vašim celinama uma/tela/duha. Ti isti entiteti bi posmatrali sebe kao orijentisane prema sebi u svakom pogledu i postoje mnogi na vašim takozvanim unutrašnjim planovima koji su negativno orijentisani i koji su dostupni kao unutrašnji učitelji ili vodiči ili takozvani posednici izvesnih duša koje traže distorziju služenja sebi.

Ispitivač: Da li je moguće da neki entitet ovde na Zemlji bude tako zbunjen, da naizmenično zove i Konfederaciju i Orionsku grupu, prvo jednu, potom drugu, vrativši se zatim na prvu?

Ra: Ja sam Ra. To je apsolutno moguće za nepodešeni kanal, kako vi to nazivate, da dobija i pozitivnu i negativnu komunikaciju. Ukoliko je entitet u toj zbunjenosti orijentisan prema drugima, počeće da dobija vesti o katastrofama (propasti). Ukoliko je entitet orijentisan ka služenju sebi, krstaši neće smatrati da je potrebno da lažu i jednostavno će početi da daju informacije o filozofiji, koju ovde treba da šire. Mnogi među vašim ljudima su postali zbunjeni, auto-destruktivni jer je kanal bio orijentsan ka drugima, ali je, u želji za dokazom, bio otvoren za lažne informacije krstaša koji su onda bili u stanju da neutrališu efektivnost tog kanala.

Ispitivač: Da li je većina krstaša sa četvrtog denziteta?

Ra: Ja sam Ra. Većina je sa četvrtog denziteta. To je tačno.

Ispitivač: Da li je entitet sa četvrtog denziteta normalno nevidljiv za nas?

Ra: Ja sam Ra. Upotreba reči „normalno“ unosi zabunu u smisao pitanja. Parafraziraćemo to radi jasnoće. Ako tako izabere, četvrti denzitet nije vidljiv za treći denzitet. Za četvrti denzitet je moguće da bude vidljiv. Međutim, entiteti četvrtog denziteta ne biraju da budu vidljivi zbog neophodnosti koncentracije na donekle teškom vibracionom kompleksu koji predstavlja treći denzitet koji vi doživljavate.

Ispitivač: Da li entiteti sa Konfederacije ili Oriona žive i deluju u ovo vreme na Zemlji, vidljivi za nas?

Ra: Ja sam Ra. Ne postoje entiteti iz ovih dveju grupa, koji se sada kreću medju vašim ljudima. Međutim, krstaši sa Oriona koriste dva tipa entiteta da izvršavaju njihove zapovesti, da tako kažemo. Prvi tip je misaona-forma; drugi, jedna vrsta robota.

Ispitivač: Možete li opisati te robote?

Ra: Ja sam Ra. Roboti mogu izgledati kao bilo koje drugo biće. Oni su konstrukcija.

Ispitivač: Da li je robot ono što mi obično nazivamo „Ljudi u crnom“?

Ra: Ja sam Ra. To nije tačno.

Ispitivač: Ko su Ljudi u crnom?

Ra: Ja sam Ra. Ljudi u crnom su entiteti tipa misaonih-formi, koje neka bića koriste za svoje prerušavanje. Međutim, njihova prava vibraciona priroda je van vibracionih karakteristika trećeg denziteta i oni su zbog toga sposobni da se materijalizuju i dematerijalizuju ako je to potrebno.

Ispitivač: Da li orionski krstaši koriste sve te Ljude u crnom?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: Pomenuli ste Putnike. Ko su Putnici? Odakle su oni došli?

Ra: Ja sam Ra. Zamislite, ako želite, pesak na vašim obalama. Bezbrojni kao zrna peska su izvori inteligentne beskonačnosti. Kada socijalno-memorijski kompleks dostigne potpuno razumevanje ove želje, on može odlučiti da je njegova želja služenje drugima sa distorzijom u vidu pružanja ruke, figurativno, svim entitetima koji zatraže pomoć. Ovi entiteti, koje biste mogli nazvati Braća i Sestre tuge, se kreću u pravcu odakle dolazi taj poziv tuge. Ovi entiteti su iz svih delova beskonačne kreacije i povezani su zajedno željom da služe u ovoj distorziji.

Ispitivač: Koliko njih je inkarnirano sada na Zemlji?

Ra: Ja sam Ra. Broj je približan zbog velikog priliva onih koji se radjaju u ovo vreme, zbog potrebe da se obasja planetarna vibracija i da se na taj način pomogne žetva. Broj je približno šezdeset pet miliona.

Ispitivač: Da li je većina njih sa četvrtog denziteta? Ili sa kog denziteta oni dolaze?

Ra: Ja sam Ra. Nekolicina je sa četvrtog denziteta. Najveći broj Putnika, kako ih nazivate, je sa šestog denziteta. Želja da se služi mora biti distorzovana u pravcu velike količine čistoće uma i onoga što biste u okviru svojih sudova mogli nazvati ludo hrabrim ili odvažnim. Izazov/opasnost za Putnike se sastoji u tome da će oni zaboraviti svoju misiju, da će biti karmički upleteni i time biti gurnuti u vrtlog u koji su se inkarnisali da bi sprečili destrukciju.

Ispitivač: Šta neki od tih entiteta može učiniti da bi bili karmički upleteni? Možete li dati neki primer?

Ra: Ja sam Ra. Neki entitet, koji svesno deluje bez ljubavi u interakciji sa drugim bićima može biti karmički upleten.

Ispitivač: Da li mnogi od ovih Putnika trpe fizičke nelagodnosti u ovoj treće-denzitetskoj situaciji?

Ra: Ja sam Ra. Zbog ekstremnog nepodudaranja vibracionih distorzija trećeg denziteta i onih sa gušćih denziteta, Putnici po pravilu imaju neku vrstu hendikepa, teškoće ili oštar osećaj otuđenosti. Najčešće teškoće su osećaj otuđenosti, reakcija na planeternu vibraciju u vidu izvesnih problema ličnosti, kako biste ih vi nazvali, i slabost fizičkog kompleksa koji ukazuje na teškoće u prilagodjavanju na planetarnu vibraciju, kao što su alergije.

Ispitivač: Hvala vam. Postoji li nešto što možemo učiniti da bi instrument bio pogodniji za kontakt?

Ra: Ja sam Ra. Molimo vas da presložite predmete na kojima se nalaze simboli. To nije bitna distorzija za jednu seansu, ali vi ćete putem merenja čitave strukture naći da je položaj pomeren za 1,4° od odgovarajućeg poravnanja, 1,5° od odgovarajuće orijentacije. Nemojte brinuti zbog toga u ovom trenutku prostora/vremena, ali nemojte dozvoliti da to traje duži period, jer će se kontakt oslabiti.

Ja sam Ra. Ostavljam vas u ljubavi i svetlu jednog beskonačnog Kreatora. Idite u snazi i miru jednog Kreatora. Adonai.