Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Ra materijal - Knjiga I, seansa 10


Zakon Jednog, Knjiga I, seansa 10
27.01.1981.

Ra: Ja sam Ra. Pozdravljam vas u ljubavi i svetlosti beskona?nog Kreatora. Ja sada komuniciram.

Ispitiva?: Mislim da bi nam pomoglo da razjasnimo stvari, ako bismo se vratili na vreme neposredno pre prelaska duša sa Maldeka, da bismo videli kako je Zakon Jednog delovao na taj prelazak i zašto je taj prelazak bio neophodan. Šta se dogodilo ljudima sa Maldeka i šta je izazvalo njihovo napuštanje planete. Pre koliko vremena se to odigralo?

Ra: Ja sam Ra. Ljudi sa Maldeka su imali civilizaciju donekle sli?nu civilizaciji socijalne grupe, poznate kao Atlantida. Došli su do mnogih tehnoloških informacija koje su koristili bez brige za o?uvanje svoje planetarne sfere, rukovode?i se ve?inom mislima, idejama i akcijama koje biste mogli povezati sa takozvanim negativnim polaritetom služenja sebi. To se, me?utim, kod ve?ine ispoljilo u strukturama iskrenog verovanja/mišljenja, koje su percepciji celina uma/tela/duha na toj sferi izgledale kao pozitivne i kao služenje drugima. Pustošenje koje je uništilo njihovu sferu i prouzorkovalo njenu dezintegraciju je proisteklo iz onoga što nazivate ratom.

Eskalacija je dovela do krajnjeg stepena koriš?enja tehnologije koju je ta socijalna celina posedovala u trenutku prostora/vremena. To se doga?alo pre otprilike 750.000 vaših godina. Ciklus je na toj sferi otpo?eo mnogo, mnogo ranije, zahvaljuju?i njenoj relativnoj sposobnosti da podrži oblike života prvog denziteta na ranijoj ta?ki kontinuuma prostora/vremena u vašem Sun?evom sistemu. Ovi entiteti su bili u toj meri traumatizovani ovim doga?ajima, da su se našli u ?voru ili pometenosti straha. Neko vaše vreme je prošlo. Niko nije mogao dopreti do njih. Nijedno bi?e im nije moglo pomo?i.

Pre otprilike 600.000 vaših godina tada-egzistiraju?i ?lanovi Konfederacije su uspeli da razmeste socijalnu grupu i razreše ?vor straha. Entiteti su onda uspeli da se sete da su bili svesni. Ova svesnost ih je dovela do ta?ke koju biste nazvali nižim astralnim planom, gde su mogli da budu negovani dok svaki pojedini entitet nije bio izle?en od te traume do stepena, na kome je bio u stanju da ispita distorziju koju je doživeo u prethodnom kompleksu života/iluzije.

Nakon ovih iskustava u?enja/podu?avanja odluka grupe je bila da na sebe instalira neku vrstu onoga što biste nazvali karmi?kim olakšanjem. U tu svrhu oni su se inkarnirali na planetarnoj sferi na kojoj nije bilo prihvatljivih ljudskih oblika. Iskustva koja su stekli do distorzije destrukcije su zamenjena distorzijom u pravcu želje za manje izobli?enom vizijom služenja drugima. Budu?i da je to bila svesna odluka ogromne ve?ine tih bi?a sa malde?kim iskustvima, prelazak na ovu planetu je po?eo pre otprilike 500.000 godina i upotrebljen je tip celine tela, dostupan u to vreme.

Ispitiva?: Da li je celina tela, dostupna u to vreme, bila ono što podrazumevamo pod telom majmuna?

Ra: Ja sam Ra. To je ta?no.

Ispitiva?: Da li su se neki od entiteta sa Maldeka transformisali od tada? Da li su oni i dalje bi?a drugog denziteta ili su neki od njih na tre?em denzitetu?

Ra: Svest tih bi?a je stalno bila tre?e-denzitetska. Mehanizam olakšavanja je bio dizajniran putem smeštanja te svesti u hemijsko-fizi?ke celine koji nisu bile spretne ili pogodne za rukovanje u onom stepenu koji odgovara delovanju na distorziji celine uma tre?eg denziteta.

Ispitiva?: Koliko tih entiteta je ostvarilo progres, diplomiralo na kraju ciklusa i prešlo iz tela drugog u tela tre?eg denziteta?

Ra: Ja sam Ra. Mnogi od tih entiteta su bili u stanju da otklone akumulaciju onoga što nazivate karmom, što im je omogu?ilo da prihvate ciklus tre?eg denziteta u telu tre?eg denziteta. Ve?ina bi?a, koja su na ovaj na?in napredovala, su se inkarnirala negde drugde u telu tre?eg denziteta. Kada je ova planeta dostigla tre?i denzitet, neka od tih bi?a su bila u stanju da se pridruže vibraciji planete u obliku tre?eg denziteta. Ostao je mali broj onih, koji se putem koordinacije uma/tela/duha još nisu oslobodili distorzije koju je prethodna aktivnost prouzorkovala na njima. Zbog toga, oni ostaju.

Ispitiva?: Da li su to bi?a „Bigfoot“ o kojima ste govorili?

Ra: Ja sam Ra. To je jedan tip Bigfoot-a.

Ispitiva?: Onda je naša ljudska rasa obrazovana od nekolicine koja poti?e sa Maldeka i nekolicine sa Marsa. Da li ovde ima entiteta i sa drugih mesta?

Ra: Ja sam Ra. Entiteti, koji sti?u iskustva u vašem kontinuumu vremena/prostora poti?u sa mnogih, mnogih mesta kreacije - kako biste je vi nazvali – jer kada se doga?a promena ciklusa, oni koji moraju da ponove, nalaze planetarnu sferu pogodnu za to ponavljanje. Donekle je neuobi?ajeno za planetarnu celinu uma/tela/duha da sadrži entitete sa mnogo, mnogo razli?itih lokacija, ali to mnogo toga objašnjava, jer, vidite, vi sti?ete iskustva tre?e dimenzije sa velikim brojem onih koji ponavljaju ciklus. Teško je ujediniti orijentacije ?ak i uz pomo? mnogih vaših u?itelja/u?enika.

Ispitiva?: Kada je planeta Maldek uništena, da li su svi ljudi imali problem sa strahom ili je bilo nekoliko dovoljno naprednih koji su prešli na druge planete?

Ra: Ja sam Ra. Tokom dogadjaja na planeti Maldek niko nije pobegao, jer to je bila aktivnost koja je pogodila sam kompleks planetarne sfere. Niko nije umakao ?voru ili pometenosti.

Ispitiva?: Da li postoji opasnost da se to dogodi Zemlji u ovo vreme?

Ra: Ja sam Ra. Mi ose?amo da nije bezopasno procenjivati takozvanu budu?nost vaše planetarne celine uma/tela/duha. Re?i ?emo samo da postoje svojstva uma za takav razvoj tehnologije i takav razvoj dogadjaja. Prema distorziji naše vizije/razumevanja celine uma i duha tih me?u vašim ljudima trebaju orijentaciju, pre nego što te „igra?ke“ trebaju uklanjanje, jer zar nisu sve stvari koje postoje deo Kreatora? Zbog toga, sloboda da izaberete je vaša jedina dužnost.

Ispitiva?: Kada se dogodi diplomiranje na kraju ciklusa, kako se entiteti pomeraju sa jedne planete na drugu, na koji na?in prelaze na drugu planetu?

Ra: Ja sam Ra. U šemi Kreatora prvi korak uma/tela/duha/totalnosti/bivstva je da postavi svoju celinu uma/tela/duha na odgovaraju?e mesto ljubavi/svetla. To se ?ini da bi se obezbedilo adekvatno le?enje celine i eventualno uskladjivanje sa celinom totalnosti/bivstva. Ovo se odvija u veoma varijabilnoj dužini vašeg vremena/prostora. Nakon što je to obavljeno, iskustva ciklusa se rastvaraju i filtriraju sve dok ne preostane samo destilacija distorzije u ?istom obliku. Um/telo/duh/totalnost/bivstvo, koje je požnjeveno u ovo vreme, evaluira (procenjuje) denzitetske potrebe svog bivstva i bira primerenije novo okruženje ili za obnavljanje ciklusa ili za prelazak u slede?i ciklus. To je na?in odvijanja te žetve, koju ?uvaju i nadziru mnogi.

Ispitiva?: Kada entitet prelazi sa planete na drugu planetu, da li se kre?e mislima ili vozilom?

Ra: Ja sam Ra. Um/telo/duh/totalnost/bivstvo je jedno sa Kreatorom. Nema distorzije vremena/prostora. Zbog toga je položaj u beskona?noj oblasti vremena/prostora pitanje misli.

Ispitiva?: Kada je neki entitet inkarniran na tre?em denzitetu u ovo vreme, on ili može u?iti nesvesno, bez znanja šta u?i, ili može u?iti pošto je stekao svest da u?i putevima Zakona Jednog. U slu?aju drugog na?ina svesnog u?enja, entitet može veoma da ubrza svoj rast. Da li je to ta?no?

Ra: Ja sam Ra. To je ta?no.

Ispitiva?: Onda, iako mnogi entiteti toga nisu svesni, ono što oni zaista žele, je da ubrzaju svoj rast, i njihov zadatak je da to otkriju tokom inkarnacije. Da li je ta?no da oni mogu znatno više ubrzati svoj rast na tre?em denzitetu, nego izme?u inkarnacija na ovom denzitetu?

Ra: Ja sam Ra. To je ta?no. Pokuša?emo da govorimo o ovom konceptu.

Zakon Jednog kao jednu od svojih primarnih distorzija ima distorziju slobodne volje, tako da je svaki entitet slobodan da prihvati, odbaci ili ignoriše celine uma/tela/duha oko sebe i da ignoriše samu kreaciju. Unutar distorzije vaše socijalno-memorijske grupe ima mnogo onih koji se svakodnevno angažuju, kako biste vi rekli, u radu na Zakonu Jednog u toj primarnoj distorziji; to su putevi ljubavi. Me?utim, ako je neki entitet, polarizovan iz dubina svoje celine uma/tela/duha prema ljubavi/svetlosti, trebalo da prihvati odgovornost za svaki trenutak akumulacije sadašnjeg vremena/prostora koji mu je dostupan, taj entitet ?e poja?ati svoj napredak na veoma sli?an na?in, kao što se odvija opisano poja?avanje poziva distorzije vaše socijalne grupe Konfederaciji.

Ispitiva?: Da li možete to da opišete na malo druga?iji na?in ... kako se poja?avaju pozivi?

Ra: Ja sam Ra. Razumemo vas tako da ?emo govoriti o našim prethodnim informacijama. Poziv po?inje jednim. Taj poziv je identi?an beskona?nom i, kako biste vi rekli, ne broji se. To je kamen temeljac. Slede?i poziv se dodaje. Tre?i poziv osnažuje ili udvostru?ava drugi i tako dalje, svaki dodatni poziv udvostru?ava i prenosi snagu svih prethodnih poziva. Na taj na?in je poziv mnogih od vaših ljudi veoma, veoma osnažen i nadmo?no se ?uje na beskrajnim dometima Jedne Kreacije.

Ispitiva?: Radi opšteg razvitka ?italaca ove knjige, možete li izložiti neku praksu ili vežbe da bi se postiglo ubrzanje u pravcu Zakona Jednog.

Ra: Ja sam Ra.

Vežba Jedan. To je najbliže centrirana i upotrebljiva vežba u kompleksu vaše iluzije. Trenutak sadrži ljubav. To je lekcija/cilj ove iluzije ili denziteta. Vežba se sastoji u tome da se svesno vidi ta ljubav u svesnosti i razumevanju distorzija. Prva namera je kamen temeljac. Na taj izbor se oslanjaju ostala životna iskustva entiteta. Sa drugom potragom za ljubavlju po?inje dodavanje. Tre?a potraga osnažuje drugu, ?etvrta osnažuje ili udvostru?uje tre?u. Kao i sa prvim tipom osnaživanja dolazi do izvesnog gubitka snage zbog tokova potrage u distorziji neiskrenosti. Me?utim, svesna izjava sebi o želji da se potraži ljubav je toliko centralna u aktu volje, da, kao i ranije, gubitak snage usled trenja ostaje bez konsekvenci.

Vežba Dva. Univerzum je jedno bi?e. Kada celina uma/tela/duha vidi drugu celinu uma/tela/duha, (neka) vidi Kreatora. Ovo je korisna vežba.

Vežba Tri. Pogledajte u ogledalo. Vidite Kreatora.

Vežba ?etiri. Pogled na kreaciju koja leži oko celine uma/tela/duha. Vidite Kreatora.

Osnova ili uslov za ove vežbe je sklonost ka onome što biste mogli nazvati meditacijom, kontemplacijom, molitvom. Uz ovaj pristup se mogu izvesti vežbe. Bez njega podaci ne?e prodreti do korena drveta uma i na taj na?in osposobiti i oplemeniti telo i dota?i duh.

Ispitiva?: Pitao sam se o nastanku civilizacija Atlantide i Lemurije, kada su se te civilizacije pojavile i odakle su došle?

Ra: Ja sam Ra. Neka ovo bude poslednje pitanje za ovaj put. Atlantida i Lemurija nisu bile jedna, ve? dve. Da se prvo pozabavimo Mu entitetima.

To su bila bi?a donekle primitivne prirode, ali su imala veoma naprednu duhovnu distorziju. Civilizacija je bila deo ovog ciklusa i pojavila se rano u ovom ciklusu u vreme pre otprilike 53.000 godina. To je bilo vredno i bezazleno mesto i bilo je potopljeno u okeanu tokom ponovnog pomeranja tektonskih plo?a vaše planete, bez njihove sopstvene aktivnosti. Preživeli su došli do mnogih mesta koje vi danas nazivate Rusijom, Severnom Amerikom i Južnom Amerikom. Indijanci, za koje ose?ate tako mnogo simpatije, su potomci ovih entiteta. Kao i drugi inkarnirani u ovom ciklusu oni su došli sa drugog mesta. Me?utim, ti entiteti su došli sa planete drugog denziteta koja je zbog starosti svog sunca imala izvesnih problema da dostigne tre?i denzitet. Ta planeta je bila iz galaksije Deneb.

Atlantska rasa je bila veoma zbijena socijalna grupa koja je po?ela da se formira pre 31.000 godina iluzije vašeg vremenskog/prostornog kontinuuma. Razvitak je bio spor i pretežno agraran do otprilike 15.000 vaših godina. Tada je grupa brzo dostigla tehnološko razumevanje, što joj je omogu?ilo da koristi inteligentnu beskona?nost na informativni na?in. Možemo da dodamo da su oni tako?e koristili inteligentnu energiju, upravljaju?i prirodnim tokovima indigo zraka ili zraka pineala (epifiza) iz božanske ili beskona?ne energije. Tako su bili u stanju da stvaraju oblike života. To su i po?eli da rade umesto isceljenja i usavršavanja sopstvenih celina uma/tela/duha, okre?u?i svoju distorziju u pravcu koji biste nazvali negativnim.

Pre otprilike 11.000 godina prvi od, kako biste ih vi nazvali, ratova je prouzrokovao da ?etrdeset posto populacije napusti denzitet zbog dezintegracije tela. Drugi, još razorniji konflikt se dogodio otprilike 10.821 godina u prošlosti vaše iluzije. To je stvorilo promenu Zemljine konfiguracije i veliki deo Atlantide više nije postojao. Bio je potopljen. Tri pozitivno orijentisane grupe Atlanti?ana su napustile tu geografsku lokaciju pre razaranja, smestivši se u planinske oblasti, koje nazivate Tibet, koje nazivate Peru i koje nazivate Turska.

Da li imate neko kratko pitanje pre nego što zaklju?imo ovu seansu?

Ispitiva?: Samo jedno, pored toga da li se instrument ose?a udobno. Voleo bih da ?ujem vašu definiciju galaksije, re?i „galaksija“ u smislu u kome je upotrebljavate.

Ra: Ja sam Ra. Mi koristimo termin, poznat vašim ljudima pod glasovnim vibracijama „galaksija“. Mi prihvatamo da neke galaksije sadrže jedan sistem planetarnih grupa i grupa oko sunca. Druge sadrže nekoliko. Me?utim, važnost lokacije u beskona?noj dimenzionalnosti vremena/prostora je tako mala, da mi prihvatamo distorziju sadržanu u tako ambicioznom terminu.

Ispitiva?: Onda, da li biste devet planeta koje postoje u našem sistemu nazvali galaksijom?

Ra: Ja sam Ra. Ne bismo.

Ispitiva?: Koliko bi zvezda – otprilike - bilo u jednoj galaksiji?

Ra: Ja sam Ra. To zavisi od galakti?kog sistema. Vaš sopstveni, kao što znate, sadrži mnogo, mnogo miliona planetarnih entiteta i zvezdanih tela.

Ispitiva?: Samo sam pokušao da do?em do definicije koju ste koristili za galaksiju. Nekoliko puta ste pomenuli termin galaksija u vezi sa onim što mi nazivamo planetarnim sistemom i to je prouzrokovalo izvesnu zabunu. Da li postoji nešto što možemo u?initi da bi instrument bio pogodniji za kontakt?

Ra: Ja sam Ra. Instrument ?e se ose?ati ugodnije ukoliko se pruži ve?a podrška celini tela. Pored toga, mi samo možemo ponoviti molbu da brižljivo postavljate simbole koje koristite da biste postigli balans instrumenta. Mi komuniciramo preko uzane trake i zbog toga tok koji propuštamo kroz nju mora biti precizan.

Ja sam Ra. Ostavljam vas u ljubavi i svetlu jednog beskona?nog Kreatora. Idite ujedinjeni u snazi i miru jednog Kreatora. Adonai.