Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Ra materijal - Knjiga I, seansa 10


Zakon Jednog, Knjiga I, seansa 10
27.01.1981.

Ra: Ja sam Ra. Pozdravljam vas u ljubavi i svetlosti beskonačnog Kreatora. Ja sada komuniciram.

Ispitivač: Mislim da bi nam pomoglo da razjasnimo stvari, ako bismo se vratili na vreme neposredno pre prelaska duša sa Maldeka, da bismo videli kako je Zakon Jednog delovao na taj prelazak i zašto je taj prelazak bio neophodan. Šta se dogodilo ljudima sa Maldeka i šta je izazvalo njihovo napuštanje planete. Pre koliko vremena se to odigralo?

Ra: Ja sam Ra. Ljudi sa Maldeka su imali civilizaciju donekle sličnu civilizaciji socijalne grupe, poznate kao Atlantida. Došli su do mnogih tehnoloških informacija koje su koristili bez brige za očuvanje svoje planetarne sfere, rukovodeći se većinom mislima, idejama i akcijama koje biste mogli povezati sa takozvanim negativnim polaritetom služenja sebi. To se, međutim, kod većine ispoljilo u strukturama iskrenog verovanja/mišljenja, koje su percepciji celina uma/tela/duha na toj sferi izgledale kao pozitivne i kao služenje drugima. Pustošenje koje je uništilo njihovu sferu i prouzorkovalo njenu dezintegraciju je proisteklo iz onoga što nazivate ratom.

Eskalacija je dovela do krajnjeg stepena korišćenja tehnologije koju je ta socijalna celina posedovala u trenutku prostora/vremena. To se događalo pre otprilike 750.000 vaših godina. Ciklus je na toj sferi otpočeo mnogo, mnogo ranije, zahvaljujući njenoj relativnoj sposobnosti da podrži oblike života prvog denziteta na ranijoj tački kontinuuma prostora/vremena u vašem Sunčevom sistemu. Ovi entiteti su bili u toj meri traumatizovani ovim događajima, da su se našli u čvoru ili pometenosti straha. Neko vaše vreme je prošlo. Niko nije mogao dopreti do njih. Nijedno biće im nije moglo pomoći.

Pre otprilike 600.000 vaših godina tada-egzistirajući članovi Konfederacije su uspeli da razmeste socijalnu grupu i razreše čvor straha. Entiteti su onda uspeli da se sete da su bili svesni. Ova svesnost ih je dovela do tačke koju biste nazvali nižim astralnim planom, gde su mogli da budu negovani dok svaki pojedini entitet nije bio izlečen od te traume do stepena, na kome je bio u stanju da ispita distorziju koju je doživeo u prethodnom kompleksu života/iluzije.

Nakon ovih iskustava učenja/podučavanja odluka grupe je bila da na sebe instalira neku vrstu onoga što biste nazvali karmičkim olakšanjem. U tu svrhu oni su se inkarnirali na planetarnoj sferi na kojoj nije bilo prihvatljivih ljudskih oblika. Iskustva koja su stekli do distorzije destrukcije su zamenjena distorzijom u pravcu želje za manje izobličenom vizijom služenja drugima. Budući da je to bila svesna odluka ogromne većine tih bića sa maldečkim iskustvima, prelazak na ovu planetu je počeo pre otprilike 500.000 godina i upotrebljen je tip celine tela, dostupan u to vreme.

Ispitivač: Da li je celina tela, dostupna u to vreme, bila ono što podrazumevamo pod telom majmuna?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: Da li su se neki od entiteta sa Maldeka transformisali od tada? Da li su oni i dalje bića drugog denziteta ili su neki od njih na trećem denzitetu?

Ra: Svest tih bića je stalno bila treće-denzitetska. Mehanizam olakšavanja je bio dizajniran putem smeštanja te svesti u hemijsko-fizičke celine koji nisu bile spretne ili pogodne za rukovanje u onom stepenu koji odgovara delovanju na distorziji celine uma trećeg denziteta.

Ispitivač: Koliko tih entiteta je ostvarilo progres, diplomiralo na kraju ciklusa i prešlo iz tela drugog u tela trećeg denziteta?

Ra: Ja sam Ra. Mnogi od tih entiteta su bili u stanju da otklone akumulaciju onoga što nazivate karmom, što im je omogućilo da prihvate ciklus trećeg denziteta u telu trećeg denziteta. Većina bića, koja su na ovaj način napredovala, su se inkarnirala negde drugde u telu trećeg denziteta. Kada je ova planeta dostigla treći denzitet, neka od tih bića su bila u stanju da se pridruže vibraciji planete u obliku trećeg denziteta. Ostao je mali broj onih, koji se putem koordinacije uma/tela/duha još nisu oslobodili distorzije koju je prethodna aktivnost prouzorkovala na njima. Zbog toga, oni ostaju.

Ispitivač: Da li su to bića „Bigfoot“ o kojima ste govorili?

Ra: Ja sam Ra. To je jedan tip Bigfoot-a.

Ispitivač: Onda je naša ljudska rasa obrazovana od nekolicine koja potiče sa Maldeka i nekolicine sa Marsa. Da li ovde ima entiteta i sa drugih mesta?

Ra: Ja sam Ra. Entiteti, koji stiču iskustva u vašem kontinuumu vremena/prostora potiču sa mnogih, mnogih mesta kreacije - kako biste je vi nazvali – jer kada se događa promena ciklusa, oni koji moraju da ponove, nalaze planetarnu sferu pogodnu za to ponavljanje. Donekle je neuobičajeno za planetarnu celinu uma/tela/duha da sadrži entitete sa mnogo, mnogo različitih lokacija, ali to mnogo toga objašnjava, jer, vidite, vi stičete iskustva treće dimenzije sa velikim brojem onih koji ponavljaju ciklus. Teško je ujediniti orijentacije čak i uz pomoć mnogih vaših učitelja/učenika.

Ispitivač: Kada je planeta Maldek uništena, da li su svi ljudi imali problem sa strahom ili je bilo nekoliko dovoljno naprednih koji su prešli na druge planete?

Ra: Ja sam Ra. Tokom dogadjaja na planeti Maldek niko nije pobegao, jer to je bila aktivnost koja je pogodila sam kompleks planetarne sfere. Niko nije umakao čvoru ili pometenosti.

Ispitivač: Da li postoji opasnost da se to dogodi Zemlji u ovo vreme?

Ra: Ja sam Ra. Mi osećamo da nije bezopasno procenjivati takozvanu budućnost vaše planetarne celine uma/tela/duha. Reći ćemo samo da postoje svojstva uma za takav razvoj tehnologije i takav razvoj dogadjaja. Prema distorziji naše vizije/razumevanja celine uma i duha tih među vašim ljudima trebaju orijentaciju, pre nego što te „igračke“ trebaju uklanjanje, jer zar nisu sve stvari koje postoje deo Kreatora? Zbog toga, sloboda da izaberete je vaša jedina dužnost.

Ispitivač: Kada se dogodi diplomiranje na kraju ciklusa, kako se entiteti pomeraju sa jedne planete na drugu, na koji način prelaze na drugu planetu?

Ra: Ja sam Ra. U šemi Kreatora prvi korak uma/tela/duha/totalnosti/bivstva je da postavi svoju celinu uma/tela/duha na odgovarajuće mesto ljubavi/svetla. To se čini da bi se obezbedilo adekvatno lečenje celine i eventualno uskladjivanje sa celinom totalnosti/bivstva. Ovo se odvija u veoma varijabilnoj dužini vašeg vremena/prostora. Nakon što je to obavljeno, iskustva ciklusa se rastvaraju i filtriraju sve dok ne preostane samo destilacija distorzije u čistom obliku. Um/telo/duh/totalnost/bivstvo, koje je požnjeveno u ovo vreme, evaluira (procenjuje) denzitetske potrebe svog bivstva i bira primerenije novo okruženje ili za obnavljanje ciklusa ili za prelazak u sledeći ciklus. To je način odvijanja te žetve, koju čuvaju i nadziru mnogi.

Ispitivač: Kada entitet prelazi sa planete na drugu planetu, da li se kreće mislima ili vozilom?

Ra: Ja sam Ra. Um/telo/duh/totalnost/bivstvo je jedno sa Kreatorom. Nema distorzije vremena/prostora. Zbog toga je položaj u beskonačnoj oblasti vremena/prostora pitanje misli.

Ispitivač: Kada je neki entitet inkarniran na trećem denzitetu u ovo vreme, on ili može učiti nesvesno, bez znanja šta uči, ili može učiti pošto je stekao svest da uči putevima Zakona Jednog. U slučaju drugog načina svesnog učenja, entitet može veoma da ubrza svoj rast. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: Onda, iako mnogi entiteti toga nisu svesni, ono što oni zaista žele, je da ubrzaju svoj rast, i njihov zadatak je da to otkriju tokom inkarnacije. Da li je tačno da oni mogu znatno više ubrzati svoj rast na trećem denzitetu, nego između inkarnacija na ovom denzitetu?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno. Pokušaćemo da govorimo o ovom konceptu.

Zakon Jednog kao jednu od svojih primarnih distorzija ima distorziju slobodne volje, tako da je svaki entitet slobodan da prihvati, odbaci ili ignoriše celine uma/tela/duha oko sebe i da ignoriše samu kreaciju. Unutar distorzije vaše socijalno-memorijske grupe ima mnogo onih koji se svakodnevno angažuju, kako biste vi rekli, u radu na Zakonu Jednog u toj primarnoj distorziji; to su putevi ljubavi. Međutim, ako je neki entitet, polarizovan iz dubina svoje celine uma/tela/duha prema ljubavi/svetlosti, trebalo da prihvati odgovornost za svaki trenutak akumulacije sadašnjeg vremena/prostora koji mu je dostupan, taj entitet će pojačati svoj napredak na veoma sličan način, kao što se odvija opisano pojačavanje poziva distorzije vaše socijalne grupe Konfederaciji.

Ispitivač: Da li možete to da opišete na malo drugačiji način ... kako se pojačavaju pozivi?

Ra: Ja sam Ra. Razumemo vas tako da ćemo govoriti o našim prethodnim informacijama. Poziv počinje jednim. Taj poziv je identičan beskonačnom i, kako biste vi rekli, ne broji se. To je kamen temeljac. Sledeći poziv se dodaje. Treći poziv osnažuje ili udvostručava drugi i tako dalje, svaki dodatni poziv udvostručava i prenosi snagu svih prethodnih poziva. Na taj način je poziv mnogih od vaših ljudi veoma, veoma osnažen i nadmoćno se čuje na beskrajnim dometima Jedne Kreacije.

Ispitivač: Radi opšteg razvitka čitalaca ove knjige, možete li izložiti neku praksu ili vežbe da bi se postiglo ubrzanje u pravcu Zakona Jednog.

Ra: Ja sam Ra.

Vežba Jedan. To je najbliže centrirana i upotrebljiva vežba u kompleksu vaše iluzije. Trenutak sadrži ljubav. To je lekcija/cilj ove iluzije ili denziteta. Vežba se sastoji u tome da se svesno vidi ta ljubav u svesnosti i razumevanju distorzija. Prva namera je kamen temeljac. Na taj izbor se oslanjaju ostala životna iskustva entiteta. Sa drugom potragom za ljubavlju počinje dodavanje. Treća potraga osnažuje drugu, četvrta osnažuje ili udvostručuje treću. Kao i sa prvim tipom osnaživanja dolazi do izvesnog gubitka snage zbog tokova potrage u distorziji neiskrenosti. Međutim, svesna izjava sebi o želji da se potraži ljubav je toliko centralna u aktu volje, da, kao i ranije, gubitak snage usled trenja ostaje bez konsekvenci.

Vežba Dva. Univerzum je jedno biće. Kada celina uma/tela/duha vidi drugu celinu uma/tela/duha, (neka) vidi Kreatora. Ovo je korisna vežba.

Vežba Tri. Pogledajte u ogledalo. Vidite Kreatora.

Vežba Četiri. Pogled na kreaciju koja leži oko celine uma/tela/duha. Vidite Kreatora.

Osnova ili uslov za ove vežbe je sklonost ka onome što biste mogli nazvati meditacijom, kontemplacijom, molitvom. Uz ovaj pristup se mogu izvesti vežbe. Bez njega podaci neće prodreti do korena drveta uma i na taj način osposobiti i oplemeniti telo i dotaći duh.

Ispitivač: Pitao sam se o nastanku civilizacija Atlantide i Lemurije, kada su se te civilizacije pojavile i odakle su došle?

Ra: Ja sam Ra. Neka ovo bude poslednje pitanje za ovaj put. Atlantida i Lemurija nisu bile jedna, već dve. Da se prvo pozabavimo Mu entitetima.

To su bila bića donekle primitivne prirode, ali su imala veoma naprednu duhovnu distorziju. Civilizacija je bila deo ovog ciklusa i pojavila se rano u ovom ciklusu u vreme pre otprilike 53.000 godina. To je bilo vredno i bezazleno mesto i bilo je potopljeno u okeanu tokom ponovnog pomeranja tektonskih ploča vaše planete, bez njihove sopstvene aktivnosti. Preživeli su došli do mnogih mesta koje vi danas nazivate Rusijom, Severnom Amerikom i Južnom Amerikom. Indijanci, za koje osećate tako mnogo simpatije, su potomci ovih entiteta. Kao i drugi inkarnirani u ovom ciklusu oni su došli sa drugog mesta. Međutim, ti entiteti su došli sa planete drugog denziteta koja je zbog starosti svog sunca imala izvesnih problema da dostigne treći denzitet. Ta planeta je bila iz galaksije Deneb.

Atlantska rasa je bila veoma zbijena socijalna grupa koja je počela da se formira pre 31.000 godina iluzije vašeg vremenskog/prostornog kontinuuma. Razvitak je bio spor i pretežno agraran do otprilike 15.000 vaših godina. Tada je grupa brzo dostigla tehnološko razumevanje, što joj je omogućilo da koristi inteligentnu beskonačnost na informativni način. Možemo da dodamo da su oni takođe koristili inteligentnu energiju, upravljajući prirodnim tokovima indigo zraka ili zraka pineala (epifiza) iz božanske ili beskonačne energije. Tako su bili u stanju da stvaraju oblike života. To su i počeli da rade umesto isceljenja i usavršavanja sopstvenih celina uma/tela/duha, okrećući svoju distorziju u pravcu koji biste nazvali negativnim.

Pre otprilike 11.000 godina prvi od, kako biste ih vi nazvali, ratova je prouzrokovao da četrdeset posto populacije napusti denzitet zbog dezintegracije tela. Drugi, još razorniji konflikt se dogodio otprilike 10.821 godina u prošlosti vaše iluzije. To je stvorilo promenu Zemljine konfiguracije i veliki deo Atlantide više nije postojao. Bio je potopljen. Tri pozitivno orijentisane grupe Atlantiđana su napustile tu geografsku lokaciju pre razaranja, smestivši se u planinske oblasti, koje nazivate Tibet, koje nazivate Peru i koje nazivate Turska.

Da li imate neko kratko pitanje pre nego što zaključimo ovu seansu?

Ispitivač: Samo jedno, pored toga da li se instrument oseća udobno. Voleo bih da čujem vašu definiciju galaksije, reči „galaksija“ u smislu u kome je upotrebljavate.

Ra: Ja sam Ra. Mi koristimo termin, poznat vašim ljudima pod glasovnim vibracijama „galaksija“. Mi prihvatamo da neke galaksije sadrže jedan sistem planetarnih grupa i grupa oko sunca. Druge sadrže nekoliko. Međutim, važnost lokacije u beskonačnoj dimenzionalnosti vremena/prostora je tako mala, da mi prihvatamo distorziju sadržanu u tako ambicioznom terminu.

Ispitivač: Onda, da li biste devet planeta koje postoje u našem sistemu nazvali galaksijom?

Ra: Ja sam Ra. Ne bismo.

Ispitivač: Koliko bi zvezda – otprilike - bilo u jednoj galaksiji?

Ra: Ja sam Ra. To zavisi od galaktičkog sistema. Vaš sopstveni, kao što znate, sadrži mnogo, mnogo miliona planetarnih entiteta i zvezdanih tela.

Ispitivač: Samo sam pokušao da dođem do definicije koju ste koristili za galaksiju. Nekoliko puta ste pomenuli termin galaksija u vezi sa onim što mi nazivamo planetarnim sistemom i to je prouzrokovalo izvesnu zabunu. Da li postoji nešto što možemo učiniti da bi instrument bio pogodniji za kontakt?

Ra: Ja sam Ra. Instrument će se osećati ugodnije ukoliko se pruži veća podrška celini tela. Pored toga, mi samo možemo ponoviti molbu da brižljivo postavljate simbole koje koristite da biste postigli balans instrumenta. Mi komuniciramo preko uzane trake i zbog toga tok koji propuštamo kroz nju mora biti precizan.

Ja sam Ra. Ostavljam vas u ljubavi i svetlu jednog beskonačnog Kreatora. Idite ujedinjeni u snazi i miru jednog Kreatora. Adonai.