Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Ra materijal - Knjiga I, seansa 9


Zakon Jednog, Knjiga I, seansa 9
27.01.1981.

Ra: Ja sam Ra. Pozdravljam vas u ljubavi i svetlu našeg beskonačnog Kreatora.

Ispitivač: Vežbe isceljenja, koje ste nam dali, su takve prirode, da je bolje koncentrisati se na jednu posebnu vežbu u nekom posebnom trenutku. Želeo bih da pitam na koju vežbu bi trebalo da se koncentrišem noćas?

Ra: Ja sam Ra. Ponovo, usmeriti vaše mišljenje (sud) bi predstavljalo nametanje u pogledu vašeg vremenskog/prostornog kontinuuma, pod imenom budućnost. Govoriti o prošlosti ili sadašnjosti unutar limita vaše distorzije/procenjivanja je prihvatljivo. Voditi umesto da se uči/podučava nije prihvatljivo za našu distorziju učenja/podučavanja. Umesto toga, mi bismo predložili proces, tokom koga svako bira prvu od vežbi, iz redosleda koji smo dali, za koju po sopstvenom sudu oseća kako je njegova celina uma/tela/duha ne prihvata potpuno.

To je adekvatan izbor, izgrađen iz osnove, koji nam pruža sigurnost da je tlo pogodno za građevinu. Mi smo za vas procenili intenzitet napora u terminima utroška energije. Imajte to na umu i budite strpljivi, jer mi nismo dali kratak niti lak program za svesno učenje/podučavanje.

Ispitivač: Put evolucije, kako sam razumeo, je takav, da naša planetarna populacija ima određenu količinu vremena da ostvari progres. To je u principu podeljeno u tri ciklusa od po 25.000 godina. Na kraju 75.000 godina sama planeta napreduje. Šta je uzrok da se ta situacija odvija u ciklusima, tako precizno definisanim u pogledu godina?

Ra: Ja sam Ra. Zamislite, ako želite, određenu energiju, koja teče spolja i koagulira unutra, i formira na taj način maleno područje, kojim upravlja vaš Savet Saturna. Nastavite da posmatrate ritam tog procesa. Živa bujica kreira ritam koji je neminovan kao na nekom od vaših instrumenata za merenje vremena. Svaki od vaših planetarnih entiteta je započeo svoj prvi ciklus kada je energija odnosa (povezanosti) bila sposobna da podrži takva iskustva uma/tela. Tako je svaki od vaših planetarnih entiteta na različitoj lestvici cikličnog programa, da ga tako nazovemo. Tajming tih ciklusa je mera ekvivalentna jednom paketu inteligentne energije. Ta inteligentna energija predstavlja neku vrstu časovnika. Ciklusi se kreću tako precizno kao što časovnik otkucava vaš sat. Vrata koja vode od inteligentne energije ka beskonačnoj inteligenciji se otvaraju nezavisno od okolnosti pri otkucaju sata.

Ispitivač: Prvi, originalni entiteti na ovoj planeti – kakvo je bilo njihovo poreklo? Gde su bili, pre nego što su došli na ovu planetu?

Ra: Ja sam Ra. Prvi entiteti na ovoj planeti su bili voda, vatra, vazduh i zemlja.

Ispitivač: Odakle su došli prvi ljudi slični nama? Odakle su oni evoluirali?

Ra: Ja sam Ra. Vi govorite o iskustvima trećeg denziteta. Prvi koji su došli su bili dovedeni sa druge planete iz vašeg Sunčevog sistema, vama poznate kao Crvena planeta, Mars. To planetarno okruženje je postalo negostoljubivo za bića trećeg denziteta. Prvi entiteti su bili od te rase, donekle obrađeni od strane tadašnjih čuvara.

Ispitivač: Koja je to rasa i kako su stigli sa Marsa dovde?

Ra: Ja sam Ra. Ta rasa je kombinacija celina uma/tela/duha onih sa, kako je vi zovete, Crvene planete i pažljivih genetskih podešavanja, koja su napravili čuvari u to vreme. Ti entiteti su došli ili su bili konzervisani, radi iskustava na vašoj planetarnoj sferi, putem tipa rođenja, koji nije reproduktivno, već se sastoji od pripremanja genetskog materijala za inkarnaciju celina uma/tela/duha tih entiteta sa Crvene planete.

Ispitivač: No osnovu onoga što ste rekli, pretpostavljam da su čuvari prebacili rasu ovde, pošto je rasa umrla sa fizičkog, kako ga mi znamo, Marsa. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: Čuvari su, čineći to, očigledno delovali uz razumevanje Zakona Jednog. Možete li objasniti primenu Zakona Jednog na ovaj proces?

Ra: Ja sam Ra. Zakon Jednog je od strane čuvara bio nazvan prenošenjem mudrosti tokom kontakta sa entitetima Crvene planete, stapajući na taj način socijalno-memorijski kompleks rase čuvara i rase Crvene planete. To je, međutim, dovelo do rastuće količine distorzije u primeni Zakona Jednog iz perspektive drugih čuvara i od tada je ustanovljen karantin ove planete, jer se smatralo (osećalo) da je onima sa Crvene planete uskraćena slobodna volja.

Ispitivač: Da li su entiteti sa Crvene planete sledili Zakon Jednog, pre nego što su napustili Crvenu planetu?

Ra: Ja sam Ra. Entiteti sa Crvene planete su nameravali da nauče Zakone Ljubavi, koji čine jednu od primarnih distorzija Zakona Jednog. Međutim, tendencije tih ljudi u pravcu borbenih aktivnosti prouzrokovale su takve probleme u atmosferskom okruženju planete da je ona postala negostoljubiva za bića trećeg denziteta pre kraja svog ciklusa. Tako da entiteti Crvene planete nisu bili požnjeveni i nastavili su u vašoj iluziji sa pokušajima da nauče Zakon Ljubavi.

Ispitivač: Pre koliko godina se odigrao prelazak sa Crvene planete na Zemlju?

Ra: Ja sam Ra. U vašem vremenu taj prelazak se odigrao pre 75.000 godina.

Ispitivač: Pre 75.000 godina?

Ra: Ja sam Ra. To je otprilike tačno.

Ispitivač: Da li je na planeti bilo entiteta kao mi, znate – dve ruke, dve noge – u vreme kada se odigrao prelazak?

Ra: Ja sam Ra. Bilo je posetilaca na vašoj planeti u različitim vremenima tokom poslednjih četiri miliona godina, govoreći približno. Ti posetioci ne utiču na cikluse ove planetarne sfere. U ovom okruženju nije bilo trećeg denziteta pre pomenutog vremena.

Ispitivač: Onda je ovde bilo entiteta sa drugog denziteta pre 75.000 godina? Kojoj vrsti su oni pripadali?

Ra: Ja sam Ra. Drugi denzitet je denzitet viših biljnih životnih formi i životinjskih formi koje egzistiraju bez energije upravljene na gore ka beskonačnosti. Bića drugog denziteta su sa jedne oktave svesti, baš kao što nalazite različite orijentacije svesti među svesnim entitetima vaše vibracije.

Ispitivač: Da li su neka od tih bića drugog denziteta imala oblik sličan našem – dve ruke, dve noge, glavu – i hodala uspravno na dve noge?

Ra: Ja sam Ra. Dva viša tipa sub-vibracionog nivoa bića sa drugog denziteta su imala oblik dvonošca, kao što ste pomenuli. Međutim, uspravno kretanje, sa kojim vi imate iskustva, nije u potpunosti bilo usavršeno od strane tih bića koja su pokazivala tendenciju da se naginju napred, jedva se odvajajući od četvoronožnog položaja.

Ispitivač: Odakle su došla ta bića? Da li su ona proizvod evolucije, kako to razumeju naši naučnici? Da li su evoluirala od originalnih materija sa zemlje o kojima ste govorili?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: Da li ta bića onda evoluiraju sa drugog na treći denzitet?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno, mada se ne može reći sa sigurnošću koliko je ciklusa potrebno nekom entitetu da nauči lekciju samosvesti (svesti o sebi) koja je pretpostavka za prelazak u treći denzitet.

Ispitivač: Da li ovde postoji neka posebna rasa ljudi na našoj planeti koji su se inkarnirali ovde sa drugog denziteta?

Ra: Ja sam Ra. Ne postoje kompleksi svesti drugog denziteta na vašoj planeti u ovo vreme. Međutim, postoje dve rase koje koriste oblik drugog denziteta. Jedna su entiteti sa planetarne sfere koju nazivate Maldek. Ovi entiteti obrađuju svoje komplekse razumevanja putem, kako biste to rekli, karmičkog vraćanja. Oni borave u dubokim podzemnim hodnicima i poznati su kao „Bigfoot“.

Drugoj rasi su ponudili boravak u ovom denzitetu čuvari, koji su želeli da stave na raspolaganje komplekse uma/tela/duha onih, koji će na tom denzitetu u ovom vremenu biti adekvatno konstruisano fizičko vozilo, kako biste vi nazvali taj hemijski kompleks, za slučaj da dođe do onoga što nazivate nuklearnim ratom.

Ispitivač: Nisam razumeo za šta bi ta vozila ili entiteti bila pogodna u slučaju nuklearnog rata.

Ra: Ja sam Ra. To su bića koja egzistiraju kao instinktivna bića drugog denziteta, koja se drže u rezervi da bi formirala ono što nazivate bazenom gena u slučaju da te celine tela budu potrebne. Ti kompleksi tela su veoma sposobni da izdrže neumoljivost radijacije što kompleksi tela koje vi nastanjujete ne bi bili u stanju.

Ispitivač: Gde su nastanjeni ti kompleksi tela?

Ra: Ja sam Ra. Ti kompleksi tela drugog denziteta žive u nenastanjenim dubokim šumama. Ima ih na različitim mestima na površini vaše planete.

Ispitivač: Da li su to stvorenja istog tipa kao „Bogfoot“?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno, iako ih mi ne bismo nazvali „Bigfoot“, jer su retki i veoma umešni da izbegnu detektovanje. Prva rasa je manje sposobna da opazi prisustvo drugih celina uma/tela/duha i bude na oprezu, ali ovi entiteti su u stanju da pobegnu zahvaljujući tehnološkom razumevanju pre svoje inkarnacije ovde. Te entitete sa užarenim očima vaši ljudi najbolje poznaju.

Ispitivač: Onda postoji dva tipa Bigfoot-a?

Ra: Ja sam Ra. Ovo će biti poslednje pitanje.

Postoji tri tipa Bigfoot-a, ako je za vas prihvatljivo da koristite jedan vibraciono-glasovni kompleks za tri tako različite rase uma/tela/duha. Prve dve smo opisali.

Treća je misaona-forma.

Ispitivač: Želeo bih da pitam da li postoji bilo šta što bismo mogli učiniti, da bi instrument bio pogodniji za kontakt.

Ra: Ja sam Ra. Instrumentu će biti potrebno izvesno podešavanje na osetljivom delu telesnog kompleksa. Distrozija je nastala usled blokade energetskog centra koji nazivate pinealom (epifiza).

Idite zato ponovo ujedinjeni u snazi i miru jednog Kreatora. Adonai.