Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Ra materijal - Knjiga I, seansa 7


Zakon Jednog, Knjiga I, seansa 7
25.01.1981.

Ra: Ja sam Ra. Pozdravljam vas u ljubavi i svetlu beskonačnog Kreatora. Ja sada komuniciram.

Ispitivač: Pomenuli ste da su ovde bili brojni članovi Konfederacije Planeta. Koji putevi služenja, ili tipovi služenja, su dostupni članovima Konfederacije?

Ra: Ja sam Ra. Pretpostavljam da mislite na usluge koje mi iz Konfederacije možemo da pružimo, pre nego na usluge koje koristimo?

Usluge, koje možemo pružiti onima koji ih zatraže, iznose kvadrat distorzije/potrebe tog poziva, podeljen sa, ili integrisan sa osnovnim Zakonom Jednog u onoj njegovoj distorziji, koja je indikator slobodne volje onih koji nisu svesni jedinstva kreacije.

Ispitivač: Na osnovu toga, pretpostavljam da teškoće, koje imate da kontaktirate ovu planetu, leže u raznolikosti ljudi ovde, onih koji su svesni jedinstva i onih koji nisu, i zbog toga ne možete doći otvoreno, niti pružiti dokaz o svom kontaktu. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. Kao što smo već ponovili kroz ovaj instrument, mi moramo uključiti sve delove vaše socijalno-memorijske grupe u njenom obliku dezintegrisanom iluzijom. Proizvod ovoga se može posmatrati kao naš limit da pružimo usluge. Povoljna je okolnost da Zakon Služenja podiže na kvadrat želje onih koji upućuju poziv. U suprotnom, ne bismo imali bića u ovom vremenu/prostoru kontinuuma iluzije. Ukratko, u osnovi ste u pravu. Misao ne-biti-u-stanju nije deo naše misaone-forme prema vašim ljudima, već radije maksimalna koncentracija na ono što je moguće.

Ispitivač: Da li pod kvadratom podrazumevate da, ukoliko 10 ljudi uputi poziv, vi ih možete u poređenju sa planetarnim razumom, računati kao 100 ljudi, podižući 10 na kvadrat i dobijajući 100?

Ra: Ja sam Ra. To nije tačno. Podizanje na kvadrat se odvija u sekvencama - jedan, dva, tri, četiri, svaki podignut na kvadrat sledećim brojem.

Ispitivač: Ako bi samo deset ljudi na Zemlji uputilo poziv, kako biste izračunali njihove pozive, koristeći taj metod podizanja na kvadrat?

Ra: Ja sam Ra. Podigli bismo na kvadrat desetinu sekvencijalnih vremena, podigavši broj na deseti stepen.

Ispitivač: Šta bi bio rezultat ovog proračuna?

Ra: Ja sam Ra. Rezultat je teško preneti. To je otprilike 1,012. Entiteti, koji upućuju poziv, ponekad nisu sasvim ujednačeni u tome, te podizanje na kvadrat donekle opada. Na ovaj način dolazi do statističkog gubitka tokom vremena. Međutim, možda biste uz pomoć ovih statistički korigovanih informacija mogli da vidite kako funkcioniše taj mehanizam podizanja na kvadrat.

Ispitivač: Koliko otprilike entiteta sa planete Zemlje traži vašu pomoć?

Ra: Ja sam Ra. Meni su lično uputili 352.000 poziva. Konfederacija, u svom celokupnom spektru entiteta, je pozvana 632.000.000 od strane vaših celina uma/tela/duha. Ovi brojevi su uprošćeni (zaokruženi).

Ispitivač: Možete li mi reći kakav je rezultat primene Zakona Kvadrata na te brojke?

Ra: Ja sam Ra. U konačnom smislu broj je gotovo besmislen jer ima mnogo, mnogo cifara. Međutim, on obrazuje veliki poziv sveukupnosti kreacije, koji mi osećamo i čujemo kao da su naši sopstveni entiteti doživeli distorziju u pravcu velike i nesavladive tuge. On zahteva pomoć.

Ispitivač: Na kom stepenu bi taj poziv za vas bio dovoljno veliki da otvoreno dođete među ljude na Zemlji? Koliko entiteta na Zemlji bi moralo da pozove Konfederaciju?

Ra: Ja sam Ra. Mi mogućnost da dođemo među vaše ljude ne proračunavamo brojem poziva, već svesnošću unutar socijalno-memorijske grupe, koja opaža beskonačnu svest svih stvari. To bi među vašim ljudima bilo moguće samo u pojedinačnim slučajevima.

Kada neka socijalno-memorijska grupa, okrenuta službi Kreatoru, uoči takvu situaciju i ima zamisao kako da pruži odgovarajuću pomoć, koja se jedina može izvršiti među vašim ljudima, tada socijalno-memorijska grupa, koji želi taj projekat, izlaže tu zamisao pred Savetom Saturna. Ukoliko je ona odobrena, karantin se otvara.

Ispitivač: Imam pitanje o Savetu. Ko su članovi i kako Savet funkcioniše?

Ra: ja sam Ra. Članovi Saveta su predstavnici Konfederacije i predstavnici sa onih vibracionih nivoa vaših unutrašnjih planova koji su odgovorni za treći denzitet. Imena nisu važna, jer tamo nema imena. Vaša celina uma/tela/duha traži imena i zbog toga se koriste vibraciono-glasovni kompleksi koji su usklađeni sa vibracionom distorzijom svakog entiteta. Međutim, koncept imena nije deo Saveta. Ukoliko se imena traže, mi ćemo ih uzeti. Međutim, nisu svi izabrali imena.

Brojčano, Savet koji je stalno u zasedanju, iako varira u pogledu svojih članova putem balansiranja, koje se, kako biste vi rekli, odvija nepravilno, čini devet. To je Aktivni Savet. Postoji dvadeset četiri entiteta, koji pružaju usluge, štiteći Savet. Ti entiteti, koji budno motre, nazivaju se Čuvarima.

Savet operiše putem, kako biste vi rekli, telepatskog kontakta sa jedinstvom ili unijom devetorice, harmonično sjedinjujući distorzije, tako da se Zakon Jednog sa lakoćom realizuje. Kada postoji potreba za mislima, Savet čuva distorziju te potrebe, balansirajući je, kao što je opisano, i tada preporučuje ono što smatra adekvatnom akcijom. To uključuje: davanje odobrenja socijalno-memorijskim grupama za Konfederaciju. Drugo: pružanje pomoći onima, koji ne znaju kako da pomognu socijalno-memorijskoj grupi, koja traži pomoć, na način koji bi bio u skladu sa pozivom, Zakonom i brojem poziva (to je ponekad i odupiranje pozivu). Treće, rešavaju se interna pitanja Saveta.

To su važne obaveze Saveta. Ako imaju bilo kakvu sumnju, mogu da kontaktiraju dvadeset-četvoro, koji Savetu onda pružaju koncenzus/sud/mišljenje. Savet tada iznovo može da razmotri svako pitanje.

Ispitivač: Pomenuli ste devetoro koji sede u Savetu. Da li je to „devetoro“ istih devetoro koji se pominju u ovoj knjizi? (Ispitivač pokazuje ka Uri).

Ra: Ja sam Ra. Savet Devetoro su u kvazi-neizobličenom obliku predstavila/sačuvala dva glavna izvora, poznata pod vašim imenom kao Mark i pod vašim imenom kao Henri. U jednom slučaju kanal je postao pisar. U drugom, kanal nije bio pisar. Međutim, bez službe pisanja, energija ne bi došla do kanala.

Ispitivač: Imena koja ste izgovorili. Da li su to bili Mark Probert i Henri Puharh?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: Interesuje me kako se primena Zakona Jednog odnosi prema slobodnoj volji, s obzirom na ono što bih nazvao reklamom, koju su napravili NLO-kontakti na planeti Zemlji. Izgleda da je Savet više puta tokom poslednjih trideset godina dopustio da se karantin otvori. To mi izgleda kao reklama za ono što radimo upravo sada, tako da se više ljudi probudi. Da li sam u pravu?

Ra: Ja sam Ra. Biće potrebno da se konceptualizacija vašeg mentalnog kompleksa donekle razmrsi, da bismo na vaše pitanje mogli da damo adekvatan odgovor. Molimo, budite strpljivi sa nama.

Savet Saturna nije dozvolio otvaranje karantina u tom vremensko/prostornom kontinuumu koji pominjete. Odigrava se izvestan broj sletanja. Neke od njih izvode entiteti, koji su vam poznati kao grupa sa Oriona.

Drugo, dato je dopuštenje da se otvori karantin, ne tako što ćemo boraviti među vama, već tako što ćemo se pojaviti u misaonoj-formi za one koji imaju oči da vide.

Treće, tačna je vaša pretpostavka da je u vremenu/prostoru, kada je razvijen vaš prvi nuklearni izum i upotrebljen za Konfederaciju, data dozvola da se pomogne vašim ljudima na način koji je praćen misterijom. To je ono što podrazumevate pod reklamom i to je tačno. Misterija i nepoznata svojstva pojave, za koje smo dobili dopuštenje, su imala svrhu da vaše ljude učine svesnim mogućnosti beskonačnosti. Kada vaši ljudi shvate beskonačnost, onda i samo onda će moći da se otvore vrata ka Zakonu Jednog.

Ispitivač: Rekli ste da je Orion bio izvor nekih od tih NLO-kontakata. Možete li mi reći nešto o tom kontaktu?

Ra: Ja sam Ra. Razmislite, ako želite, o jednostavnom primeru ciljeva koji su dobri/loši. Taj primer je Adolf. To je vaš vibraciono-glasovni kompleks. Postoji namera da se ujedinjenje izvrši tako što će se iz socijalno-memorijske grupe izabrati distorzovana grupa, pod nazivom elita i tako što će se onda podjarmiti svi oni koji se posmatraju preko distorzije ne-elite. Zatim postoji koncept da se na taj način „oplevljena“ socijalno-memorijska grupa pridoda distorzovanoj misli Orionske grupe kao imperije.

Ispitivač: Koji je denzitet Orionske grupe?

Ra: Ja sam Ra. Kao i Konfederacija, denziteti koje okuplja ta grupa su razni. Ima veoma malo trećih denziteta, veliki broj četvrtih denziteta, veliki broj petih denziteta i veoma mali broj šestih denziteta, koji su obuhvaćeni tom distorzijom. Njihov broj je možda desetina našeg u svakoj tački vremenskog/prostornog konitnuuma, jer problem duhovne entropije uzrokuje stalnu dezintegraciju njihove socijalno-memorijske grupe. Njihova snaga je ista kao i naša. Zakon Jednog se ne obazire na svetlo ili tamu, već je dostupan i za služenje drugima i za služenje sebi. Međutim, služenje drugima rezultira služenjem sebi, čuvajući i kasnije harmonizujući distorziju onih entiteta koji tragaju za inteligentnom beskonačnošću putem ovih disciplina.

Oni koji traže inteligentnu beskonačnost služeći sebi stvaraju istu količinu moći, ali, kao što smo rekli, imaju stalnih teškoća zbog koncepta separacije, imanentnog manifestacijama služenja sebi, koji povlači za sobom moć nad drugima. To slabi i možda dezintegriše energiju, sakupljenu u celinama uma/tela/duha koji se nazivaju Orionskom grupom i socijalno-memorijskim grupama koje Orionska grupa obuhvata.

Treba napomenuti, o tome pažljivo razmisliti i prihvatiti da je Zakon Jednog dostupan svakoj socijalno-memorijskoj grupi koja je odlučila da zajedno stremi ka potrazi za svrhom, bilo to putem služenja drugima ili služenja sebi. Ovi zakoni, koji su osnovni polariteti (distrozije) Zakona Jednog, su stavljeni u dejstvo a iluzija vremena/prostora se koristi kao medijum, preko koga se razvijaju posledice tih slobodno napravljenih izbora. Tako, svi entiteti uče, nezavisno od toga za čime tragaju. Svi uče isto, neki brže, neki sporije.

Ispitivač: Ako kao primer uzmemo peti denzitet u okviru Orionske socijalno-memorijske grupe, šta je bio njihov prethodni denzitet, pre nego što su postali peti?

Ra: Ja sam Ra. Progres kroz denzitete se odvija sekvencijalno. Socijalno-memorijska grupa se sastoji od celina uma/tela/duha koji su požnjeveni sa četvrtog denziteta. Tada se konglomerat ili kolektivna celina tela/duha/uma stapa a rezultati su uslovljeni beskonačnim, različitim mogućnostima kombinacija distorzije.

Ispitivač: Pokušavam da shvatim kako grupa kao što je Orionska uopšte može napredovati. Kako je moguće, ako biste bili u Orionskoj grupi i orijentisani ka služenju sebi, da napredujete sa trećeg denziteta na četvrti? Kakvo je učenje potrebno za to?

Ra: Ja sam Ra. Ovo je poslednje pitanje za trajanje ovog instrumenta.

Setićete se da smo se pozabavili detaljima pitanja kako oni koji nisu orijentisani prema služenju drugima ipak mogu da koriste prolaz ka beskonačnoj inteligenciji. To je istina na svim denzitetima naše oktave. Mi ne možemo govoriti o onome što je iznad nas, na sledećem kvantumu ili oktavi postojanja. Međutim, to je istina na našoj oktavi denziteta. Bića se žanju jer mogu da vide i uživaju u svetlu/ljubavi odgovarajućeg denziteta. Oni, koji su pronašli to svetlo/ljubav ljubav/svetlo bez prednosti služenja drugima, po Zakonu Jednog imaju pravo da koriste to svetlo/ljubav za bilo koju svrhu. Takođe, treba dodati da postoje i sistemi učenja koji osposobljavaju tragaoca podvojenosti da dođe do prolaza (ka beskonačnoj inteligenciji).

Studije su podjednako teške kao i one koje smo vam opisali, i postoje oni sa podjednakom postojanošću želje da završe izučavanje, baš kao što vi želite da istrajete na teškoj stazi ovladavanja služenja drugima. Efekat polariteta je taj, da Zakon Jednog one koji teže služenju sebi vidi potpuno isto kao i one koji teže da služe drugima, jer zar mi nismo jedno? Služiti sebi i služiti drugima je dualna metoda da se kaže ista stvar, ako razumete Zakon Jednog.

Odgovorićemo na još neko kratko pitanje ako ga imate.

Ispitivač: Postoji li bilo šta što možemo učiniti da bi instrumentu bilo udobnije?

Ra: Ja sam Ra. Postoje neka prilagođavanja koja se mogu obaviti. Međutim, mi smo sada u stanju da koristimo taj instrument sa minimalnom distrozijom i bez većeg iscrpljivanja instrumenta.

Da li želite dalje da pitate?

Ispitivač: Ne želimo da umaramo instrument. Mnogo hvala. Ovo je bilo od velike pomoći i mi bismo želeli da na sledećoj seansi nastavimo sa ove tačke.

Ra: Ja sam Ra. Ostavljam vas u svetlu i ljubavi beskonačnog Kreatora. Idite u snazi i miru beskonačnog Kreatora.