Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Ra materijal - Knjiga I, seansa 7


Zakon Jednog, Knjiga I, seansa 7
25.01.1981.

Ra: Ja sam Ra. Pozdravljam vas u ljubavi i svetlu beskona?nog Kreatora. Ja sada komuniciram.

Ispitiva?: Pomenuli ste da su ovde bili brojni ?lanovi Konfederacije Planeta. Koji putevi služenja, ili tipovi služenja, su dostupni ?lanovima Konfederacije?

Ra: Ja sam Ra. Pretpostavljam da mislite na usluge koje mi iz Konfederacije možemo da pružimo, pre nego na usluge koje koristimo?

Usluge, koje možemo pružiti onima koji ih zatraže, iznose kvadrat distorzije/potrebe tog poziva, podeljen sa, ili integrisan sa osnovnim Zakonom Jednog u onoj njegovoj distorziji, koja je indikator slobodne volje onih koji nisu svesni jedinstva kreacije.

Ispitiva?: Na osnovu toga, pretpostavljam da teško?e, koje imate da kontaktirate ovu planetu, leže u raznolikosti ljudi ovde, onih koji su svesni jedinstva i onih koji nisu, i zbog toga ne možete do?i otvoreno, niti pružiti dokaz o svom kontaktu. Da li je to ta?no?

Ra: Ja sam Ra. Kao što smo ve? ponovili kroz ovaj instrument, mi moramo uklju?iti sve delove vaše socijalno-memorijske grupe u njenom obliku dezintegrisanom iluzijom. Proizvod ovoga se može posmatrati kao naš limit da pružimo usluge. Povoljna je okolnost da Zakon Služenja podiže na kvadrat želje onih koji upu?uju poziv. U suprotnom, ne bismo imali bi?a u ovom vremenu/prostoru kontinuuma iluzije. Ukratko, u osnovi ste u pravu. Misao ne-biti-u-stanju nije deo naše misaone-forme prema vašim ljudima, ve? radije maksimalna koncentracija na ono što je mogu?e.

Ispitiva?: Da li pod kvadratom podrazumevate da, ukoliko 10 ljudi uputi poziv, vi ih možete u pore?enju sa planetarnim razumom, ra?unati kao 100 ljudi, podižu?i 10 na kvadrat i dobijaju?i 100?

Ra: Ja sam Ra. To nije ta?no. Podizanje na kvadrat se odvija u sekvencama - jedan, dva, tri, ?etiri, svaki podignut na kvadrat slede?im brojem.

Ispitiva?: Ako bi samo deset ljudi na Zemlji uputilo poziv, kako biste izra?unali njihove pozive, koriste?i taj metod podizanja na kvadrat?

Ra: Ja sam Ra. Podigli bismo na kvadrat desetinu sekvencijalnih vremena, podigavši broj na deseti stepen.

Ispitiva?: Šta bi bio rezultat ovog prora?una?

Ra: Ja sam Ra. Rezultat je teško preneti. To je otprilike 1,012. Entiteti, koji upu?uju poziv, ponekad nisu sasvim ujedna?eni u tome, te podizanje na kvadrat donekle opada. Na ovaj na?in dolazi do statisti?kog gubitka tokom vremena. Me?utim, možda biste uz pomo? ovih statisti?ki korigovanih informacija mogli da vidite kako funkcioniše taj mehanizam podizanja na kvadrat.

Ispitiva?: Koliko otprilike entiteta sa planete Zemlje traži vašu pomo??

Ra: Ja sam Ra. Meni su li?no uputili 352.000 poziva. Konfederacija, u svom celokupnom spektru entiteta, je pozvana 632.000.000 od strane vaših celina uma/tela/duha. Ovi brojevi su uproš?eni (zaokruženi).

Ispitiva?: Možete li mi re?i kakav je rezultat primene Zakona Kvadrata na te brojke?

Ra: Ja sam Ra. U kona?nom smislu broj je gotovo besmislen jer ima mnogo, mnogo cifara. Me?utim, on obrazuje veliki poziv sveukupnosti kreacije, koji mi ose?amo i ?ujemo kao da su naši sopstveni entiteti doživeli distorziju u pravcu velike i nesavladive tuge. On zahteva pomo?.

Ispitiva?: Na kom stepenu bi taj poziv za vas bio dovoljno veliki da otvoreno do?ete me?u ljude na Zemlji? Koliko entiteta na Zemlji bi moralo da pozove Konfederaciju?

Ra: Ja sam Ra. Mi mogu?nost da do?emo me?u vaše ljude ne prora?unavamo brojem poziva, ve? svesnoš?u unutar socijalno-memorijske grupe, koja opaža beskona?nu svest svih stvari. To bi me?u vašim ljudima bilo mogu?e samo u pojedina?nim slu?ajevima.

Kada neka socijalno-memorijska grupa, okrenuta službi Kreatoru, uo?i takvu situaciju i ima zamisao kako da pruži odgovaraju?u pomo?, koja se jedina može izvršiti me?u vašim ljudima, tada socijalno-memorijska grupa, koji želi taj projekat, izlaže tu zamisao pred Savetom Saturna. Ukoliko je ona odobrena, karantin se otvara.

Ispitiva?: Imam pitanje o Savetu. Ko su ?lanovi i kako Savet funkcioniše?

Ra: ja sam Ra. ?lanovi Saveta su predstavnici Konfederacije i predstavnici sa onih vibracionih nivoa vaših unutrašnjih planova koji su odgovorni za tre?i denzitet. Imena nisu važna, jer tamo nema imena. Vaša celina uma/tela/duha traži imena i zbog toga se koriste vibraciono-glasovni kompleksi koji su uskla?eni sa vibracionom distorzijom svakog entiteta. Me?utim, koncept imena nije deo Saveta. Ukoliko se imena traže, mi ?emo ih uzeti. Me?utim, nisu svi izabrali imena.

Broj?ano, Savet koji je stalno u zasedanju, iako varira u pogledu svojih ?lanova putem balansiranja, koje se, kako biste vi rekli, odvija nepravilno, ?ini devet. To je Aktivni Savet. Postoji dvadeset ?etiri entiteta, koji pružaju usluge, štite?i Savet. Ti entiteti, koji budno motre, nazivaju se ?uvarima.

Savet operiše putem, kako biste vi rekli, telepatskog kontakta sa jedinstvom ili unijom devetorice, harmoni?no sjedinjuju?i distorzije, tako da se Zakon Jednog sa lako?om realizuje. Kada postoji potreba za mislima, Savet ?uva distorziju te potrebe, balansiraju?i je, kao što je opisano, i tada preporu?uje ono što smatra adekvatnom akcijom. To uklju?uje: davanje odobrenja socijalno-memorijskim grupama za Konfederaciju. Drugo: pružanje pomo?i onima, koji ne znaju kako da pomognu socijalno-memorijskoj grupi, koja traži pomo?, na na?in koji bi bio u skladu sa pozivom, Zakonom i brojem poziva (to je ponekad i odupiranje pozivu). Tre?e, rešavaju se interna pitanja Saveta.

To su važne obaveze Saveta. Ako imaju bilo kakvu sumnju, mogu da kontaktiraju dvadeset-?etvoro, koji Savetu onda pružaju koncenzus/sud/mišljenje. Savet tada iznovo može da razmotri svako pitanje.

Ispitiva?: Pomenuli ste devetoro koji sede u Savetu. Da li je to „devetoro“ istih devetoro koji se pominju u ovoj knjizi? (Ispitiva? pokazuje ka Uri).

Ra: Ja sam Ra. Savet Devetoro su u kvazi-neizobli?enom obliku predstavila/sa?uvala dva glavna izvora, poznata pod vašim imenom kao Mark i pod vašim imenom kao Henri. U jednom slu?aju kanal je postao pisar. U drugom, kanal nije bio pisar. Me?utim, bez službe pisanja, energija ne bi došla do kanala.

Ispitiva?: Imena koja ste izgovorili. Da li su to bili Mark Probert i Henri Puharh?

Ra: Ja sam Ra. To je ta?no.

Ispitiva?: Interesuje me kako se primena Zakona Jednog odnosi prema slobodnoj volji, s obzirom na ono što bih nazvao reklamom, koju su napravili NLO-kontakti na planeti Zemlji. Izgleda da je Savet više puta tokom poslednjih trideset godina dopustio da se karantin otvori. To mi izgleda kao reklama za ono što radimo upravo sada, tako da se više ljudi probudi. Da li sam u pravu?

Ra: Ja sam Ra. Bi?e potrebno da se konceptualizacija vašeg mentalnog kompleksa donekle razmrsi, da bismo na vaše pitanje mogli da damo adekvatan odgovor. Molimo, budite strpljivi sa nama.

Savet Saturna nije dozvolio otvaranje karantina u tom vremensko/prostornom kontinuumu koji pominjete. Odigrava se izvestan broj sletanja. Neke od njih izvode entiteti, koji su vam poznati kao grupa sa Oriona.

Drugo, dato je dopuštenje da se otvori karantin, ne tako što ?emo boraviti me?u vama, ve? tako što ?emo se pojaviti u misaonoj-formi za one koji imaju o?i da vide.

Tre?e, ta?na je vaša pretpostavka da je u vremenu/prostoru, kada je razvijen vaš prvi nuklearni izum i upotrebljen za Konfederaciju, data dozvola da se pomogne vašim ljudima na na?in koji je pra?en misterijom. To je ono što podrazumevate pod reklamom i to je ta?no. Misterija i nepoznata svojstva pojave, za koje smo dobili dopuštenje, su imala svrhu da vaše ljude u?ine svesnim mogu?nosti beskona?nosti. Kada vaši ljudi shvate beskona?nost, onda i samo onda ?e mo?i da se otvore vrata ka Zakonu Jednog.

Ispitiva?: Rekli ste da je Orion bio izvor nekih od tih NLO-kontakata. Možete li mi re?i nešto o tom kontaktu?

Ra: Ja sam Ra. Razmislite, ako želite, o jednostavnom primeru ciljeva koji su dobri/loši. Taj primer je Adolf. To je vaš vibraciono-glasovni kompleks. Postoji namera da se ujedinjenje izvrši tako što ?e se iz socijalno-memorijske grupe izabrati distorzovana grupa, pod nazivom elita i tako što ?e se onda podjarmiti svi oni koji se posmatraju preko distorzije ne-elite. Zatim postoji koncept da se na taj na?in „oplevljena“ socijalno-memorijska grupa pridoda distorzovanoj misli Orionske grupe kao imperije.

Ispitiva?: Koji je denzitet Orionske grupe?

Ra: Ja sam Ra. Kao i Konfederacija, denziteti koje okuplja ta grupa su razni. Ima veoma malo tre?ih denziteta, veliki broj ?etvrtih denziteta, veliki broj petih denziteta i veoma mali broj šestih denziteta, koji su obuhva?eni tom distorzijom. Njihov broj je možda desetina našeg u svakoj ta?ki vremenskog/prostornog konitnuuma, jer problem duhovne entropije uzrokuje stalnu dezintegraciju njihove socijalno-memorijske grupe. Njihova snaga je ista kao i naša. Zakon Jednog se ne obazire na svetlo ili tamu, ve? je dostupan i za služenje drugima i za služenje sebi. Me?utim, služenje drugima rezultira služenjem sebi, ?uvaju?i i kasnije harmonizuju?i distorziju onih entiteta koji tragaju za inteligentnom beskona?noš?u putem ovih disciplina.

Oni koji traže inteligentnu beskona?nost služe?i sebi stvaraju istu koli?inu mo?i, ali, kao što smo rekli, imaju stalnih teško?a zbog koncepta separacije, imanentnog manifestacijama služenja sebi, koji povla?i za sobom mo? nad drugima. To slabi i možda dezintegriše energiju, sakupljenu u celinama uma/tela/duha koji se nazivaju Orionskom grupom i socijalno-memorijskim grupama koje Orionska grupa obuhvata.

Treba napomenuti, o tome pažljivo razmisliti i prihvatiti da je Zakon Jednog dostupan svakoj socijalno-memorijskoj grupi koja je odlu?ila da zajedno stremi ka potrazi za svrhom, bilo to putem služenja drugima ili služenja sebi. Ovi zakoni, koji su osnovni polariteti (distrozije) Zakona Jednog, su stavljeni u dejstvo a iluzija vremena/prostora se koristi kao medijum, preko koga se razvijaju posledice tih slobodno napravljenih izbora. Tako, svi entiteti u?e, nezavisno od toga za ?ime tragaju. Svi u?e isto, neki brže, neki sporije.

Ispitiva?: Ako kao primer uzmemo peti denzitet u okviru Orionske socijalno-memorijske grupe, šta je bio njihov prethodni denzitet, pre nego što su postali peti?

Ra: Ja sam Ra. Progres kroz denzitete se odvija sekvencijalno. Socijalno-memorijska grupa se sastoji od celina uma/tela/duha koji su požnjeveni sa ?etvrtog denziteta. Tada se konglomerat ili kolektivna celina tela/duha/uma stapa a rezultati su uslovljeni beskona?nim, razli?itim mogu?nostima kombinacija distorzije.

Ispitiva?: Pokušavam da shvatim kako grupa kao što je Orionska uopšte može napredovati. Kako je mogu?e, ako biste bili u Orionskoj grupi i orijentisani ka služenju sebi, da napredujete sa tre?eg denziteta na ?etvrti? Kakvo je u?enje potrebno za to?

Ra: Ja sam Ra. Ovo je poslednje pitanje za trajanje ovog instrumenta.

Seti?ete se da smo se pozabavili detaljima pitanja kako oni koji nisu orijentisani prema služenju drugima ipak mogu da koriste prolaz ka beskona?noj inteligenciji. To je istina na svim denzitetima naše oktave. Mi ne možemo govoriti o onome što je iznad nas, na slede?em kvantumu ili oktavi postojanja. Me?utim, to je istina na našoj oktavi denziteta. Bi?a se žanju jer mogu da vide i uživaju u svetlu/ljubavi odgovaraju?eg denziteta. Oni, koji su pronašli to svetlo/ljubav ljubav/svetlo bez prednosti služenja drugima, po Zakonu Jednog imaju pravo da koriste to svetlo/ljubav za bilo koju svrhu. Tako?e, treba dodati da postoje i sistemi u?enja koji osposobljavaju tragaoca podvojenosti da do?e do prolaza (ka beskona?noj inteligenciji).

Studije su podjednako teške kao i one koje smo vam opisali, i postoje oni sa podjednakom postojanoš?u želje da završe izu?avanje, baš kao što vi želite da istrajete na teškoj stazi ovladavanja služenja drugima. Efekat polariteta je taj, da Zakon Jednog one koji teže služenju sebi vidi potpuno isto kao i one koji teže da služe drugima, jer zar mi nismo jedno? Služiti sebi i služiti drugima je dualna metoda da se kaže ista stvar, ako razumete Zakon Jednog.

Odgovori?emo na još neko kratko pitanje ako ga imate.

Ispitiva?: Postoji li bilo šta što možemo u?initi da bi instrumentu bilo udobnije?

Ra: Ja sam Ra. Postoje neka prilago?avanja koja se mogu obaviti. Me?utim, mi smo sada u stanju da koristimo taj instrument sa minimalnom distrozijom i bez ve?eg iscrpljivanja instrumenta.

Da li želite dalje da pitate?

Ispitiva?: Ne želimo da umaramo instrument. Mnogo hvala. Ovo je bilo od velike pomo?i i mi bismo želeli da na slede?oj seansi nastavimo sa ove ta?ke.

Ra: Ja sam Ra. Ostavljam vas u svetlu i ljubavi beskona?nog Kreatora. Idite u snazi i miru beskona?nog Kreatora.