Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Ra materijal - Knjiga I, seansa 5


Zakon Jednog, Knjiga I, seansa 5
23.01.1981.

Ra: Ja sam Ra. Pozdravljam vas u ljubavi i svetlu beskonačnog Kreatora. Ja sada komuniciram.

Ispitivač: Prošli put smo razgovarali o učenju isceljivanja. Moj utisak na osnovu onoga što ste nam pružili tokom prošle seanse je da je neophodno prvo pročistiti sebe izvesnom disciplinom i vežbama. Tada, da bi se izlečio pacijent, potrebno je primerom i možda određenim vežbama stvoriti mentalnu konfiguraciju u pacijentu koja mu omogućava da izleči samog sebe. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. Iako je vaša distorzija učenja/razumevanja suštinski tačna, vaš izbor vIbratorno-glasovnog kompleksa nije onoliko precizan koliko to vaš jezik dopušta.

Nije tačna u tvrdnji da iscelitelj vrši neko dejstvo. Dejstvo postoji u sebi i od sebe. Iscelitelj je samo katalizator, kao što ovaj instrument katalizira, što je neophodno da bi se obezbedio kanal za naše reči, a ipak ne obavlja to delovanje primerom ili izvesnim vežbama.

Iscelenje/delovanje je identično utoliko što je ono kanalisanje neke distorzije inteligentne beskonačnosti.

Ispitivač: Mi smo odlučili da prihvatimo, ukoliko se nudi, čast/dužnost učenja/podučavanja procesa lečenja. Zamolio bih da nam sopštite prvi korak koji treba da ostvarimo da bismo postali delotvorni iscelitelji.

Ra: Ja sam Ra. Počećemo prvim od tri podučavanja/učenja.

Počećemo neophodnošću mentalnog učenja/podučavanja da bi se ostvario kontakt sa inteligentnom beskonačnošću. Pretpostavka za mentalni rad je sposobnost da se u sebi održi tišina kao stanje nepomičnosti ako to sopstvo zahteva. Um mora biti otvoren poput vrata. Ključ je tišina.

Unutar vrata leži hijerarhijska konstrukcija, koju možete uporediti sa geografijom i na neki način geometrijom, jer je ta hijerarhija potpuno pravilna i sadrži unutrašnje odnose.

Da bi se počelo sa ovladavanjem konceptom mentalne discipline neophodno je istražiti sebe. Moraju se posvojiti (uneti u sebe) polariteti vaše dimenzije. Tamo gde u svom umu nađete strpljenje, morate analogno svesno pronaći nestrpljenje i obrnuto. Svaka misao koju biće poseduje, ima svoju antitezu. Disciplina uma uključuje, pre svega drugog, identifikovanje u sebi kako one stvari koje cenite, tako i one koju ne odobravate i tada balansiranje svakog pozitivnog i negativnog naboja, koji je jednak. Um sadrži sve stvari. Zbog toga, vi morate otkriti tu potpunost u sebi samima.

Druga mentalna disciplina je prihvatanje te potpunosti unutar svoje svesti. Nije za biće polariteta u fizičkoj svesti da ubire i bira između atributa, stvarajući tako funkcije koje uzrokuju blokade i konfuziju u već izobličenom kompleksu uma. Svako prihvatanje izglađuje deo mnogih distorzija koju prouzrokuje moć koju nazivate vrednovanjem (donošenjem sudova).

Treća disciplina uma je ponavljanje prve ali sa netremičnim posmatranjem entiteta-saputnika koga sretnete. U svakom entitetu postoji kompletnost (potpunost). Tako je sposobnost da se razume balans jedna neophodnost. Kada vidite strpljenje, vaša je dužnost da u svom mentalnom razumevanuju reflektujete strpljenje/nestrpljenje. Kada vidite nestrpljenje, za vašu mentalnu konfiguracije razumevanja je neophodno da bude nestrpljiva/strpljiva. Koristimo to kao jednostavan primer. Mnoge konfiguracije uma imaju mnoge facete i razumevanje svakog polariteta sopstva, ili kako biste vi rekli polariteta drugih-sebe, može i mora se razumeti kao rafiniran posao.

Sledeći korak je prihvatanje polariteta drugih-sebe, koje reflektuje drugi korak. To su prva četiri koraka u učenju mentalne discipline. Peti obuhvata posmatranje geografskih i geometrijskih odnosa i veza u umu, u umu drugog, kolektivnom umu i beskonačnom umu.

Sledeća oblast učenja/podučavanja je proučavanje/razumevanje kompleksa tela. Neophodno je da dobro poznajete svoje telo. To je korišćenje uma da bi se istražilo kako različiti osećaji, sklonosti, ono što nazivate emocijama, deluju na različite delove celine tela. Biće neophodno kako da razumete tako i da prihvatite polaritet tela, ponavljajući u hemijsko/fizičkoj manifestaciji ono što ste obavili na umu, uz svesno promišljanje.

Telo je proizvod kreacije uma. Ono ima svoje sklonosti. Biološka sklonost prvo treba da bude potpuno shvaćena i da se tada suprotnoj sklonosti dopusti da nađe potpuni izraz u razumevanju. Ponovo, individua mora da ostvari proces prihvaćanja tela kao balansiranog i kao polarizovanog. Sledeći zadatak je da proširite to razumevanje na druge-sebe koje ćete sresti.

Najjednostavniji primer ovoga je razumevanje da je svako biološko muško žensko; svako biološko žensko je muško. To je jednostavan primer. Međutim, u gotovo svakom slučaju u kome pokušavate da razumete telo sopstva ili drugih-sebe ponovo ćete uvideti da je neophodno najrafiniranije razumevanje da bi se ispunio jaz koji obuhvataju polariteti.

Sada bismo predložili da se opis okonča do sledećeg puta da bi se trećoj oblasti posvetilo vreme srazmerno njenoj važnosti.

Možemo odgovoriti na neko kratko pitanje pre nego što napustimo instrument.

Ispitivač: Da li je instrumentu udobno? Da li postoji bilo šta što možemo učiniti da bi instrument bio pogodniji za kontakt?

Ra: Ja sam Ra. Pre svake seanse treba okretati sveću u smeru kazaljke na satu za otprilike 10° da bi se poboljšala dotok energije u spiralnom obliku kroz prijemni mehanizam bića. Ta specifična konfiguracija je i inače dobra. Ali mi molimo da opisani predmet bude centriran sa geometrijskom preciznošću i proveren s vremena na vreme. Takođe da se ne koriste u vreme/prostoru kada rad nije od značaja.

Ja sam Ra. Mi sada napuštamo ovaj instrument u ljubavi i svetlu beskonačnog Kreatora. Idite u snazi i miru jednog Kreatora. Adonai.