Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Ra materijal - Knjiga I, seansa 3


Zakon Jednog, Knjiga I, seansa 3
21.01.1981.

Ra: Pozdravljamo vas u ljubavi i svetlu beskonačnog Kreatora. Mi sada komuniciramo.

Ispitivač: Moje prvo pitanje je da li smo pravilno pripremili ritual za početak komunikacije?

Ra: Ja sam Ra. Predmeti, izabrani da izbalansiraju instrument, treba da budu postavljeni kod glave instrumenta da bi se umanjila distorzija efekta. Uvodna interpretacija svrhe je takođe sasvim prihvatljiva za one koji govore o želji da sluze drugima. Inače ona ne bi adekvatno delovala u kompleksnosti uma. Skrećemo vam pažnju da sprečite da oni, čija želja nije orijentacija prema drugima nad svim ostalim, uzmu učešća na početku ili pozajmljujući svoju distorziju celine uma/tela/duha, jer mi u tom slučaju nećemo moći da spojimo svoju distorziju sa distorzijom ovog instrumenta.

Ispitivač: Da li treba da pomerim Bibliju, sveću i tamjan?

Ra: Ja sam Ra. To bi bilo dobro.

Ispitivač: (posle pomeranja predmeta): Da li je ovo pogodan položaj?

Ra: Ja sam Ra. Molim vas, ispravite ugao tamjana tako da bude vertikalan u odnosu na oblast od dvadeset stepeni severa-severoistoka.

Ispitivač: (posle korekcije): Da li je ovo zadovoljavajuće?

Ra: Ja sam Ra. Molimo proverite vizuelno da biste napravili malu korekciju. Objasnićemo proces usled koga to postaje važan faktor balansiranja distorzije. Tamjan deluje tako da ispunjava telo ovog instrumenta energijom, ističući njenu ljudskost. Zbog toga je neophodno da razvejani dim dolazi sa istog relativnog ugla sa koga instrument oseća Bibliju, balansiranu upaljenom svećom, koja označava svetlo/ljubav, ljubav/svetlo i tako pruža, da tako kažemo, emocionalnoj i mentalnoj distorziji celine ovog instrumenta, prizor neba i mira, za kojim ona traga. Tako energizovan od nižeg ka višem, instrument postaje balansiran i ne iscrpljuje se.

Mi cenimo vašu brigu, zahvaljujući kojoj smo u stanju da mnogo lakše nastavimo podučavanje/učenje.

Ispitivač: Da li je sada sve dobro postavljeno?

Ra: Ja sam Ra. U granicama je prihvatljivosti.

Ispitivač: Na prošloj seansi smo imali dva pitanja koja smo sačuvali za ovu: prvo pitanje je bilo u vezi sa Velikom piramidom u Gizi; drugo u vezi sa time kako ste pomerali teško kamenje kojim je izgrađena piramida. Znam da ta pitanja nisu od značaja s obzirom na Zakon Jednog, ali po mojoj proceni – i molim vas da me ispravite ako grešim i da date potrebne sugestije – to će drugima omogućiti lak pristup materijalu, koji će možda postati knjiga. Veoma smo zahvalni za ovaj kontakt i svakako ćemo prihvatiti svaki predlog u pogledu toga kako da primamo ove informacije.

Ra: Ja sam Ra. Neću predlagati nikakav primereni niz pitanja. To je vaše preimućstvo kao slobodnog poslanika Zakona Jednog, pošto smo naučili/razumeli da naša socijalno-memorijska celina ne može delotvorno razaznati distorziju socijalne celine uma/tela/duha vaših ljudi. Mi bismo sada želeli da ispunimo svoju čast/odgovornost podučavanja/učenja i odgovorimo na pitano. To će biti dovoljno, jer mi ne možemo prozreti dubine distorzije koja je inficirala vaše ljude.

Tako, prvo pitanje je ugaoni kamen. Ponovo naglašavamo nebitnost te vrste podataka.

Takozvana Velika piramida ima dva ugaona kamena. Jedan je napravljen po našoj konstrukciji i bio je sastavljen od manjih, brižljivo obrađenih komada materijala sa vaše planete, koji vi nazivate granitom. On je bio obrađen radi svojstva kristala i postavljen da bi omogućio pravilno kretanje vašeg vazduha kroz model onoga što nazivate „dimnjakom“.

U vreme kada smo kao ljudi napustili vaš denzitet, original je odnet i zamenjen je skupocenijim.  Delimično se sastojao od zlatnog materijala. To nije izmenilo karakteristike piramide, kako je nazivate, ali je predstavljalo distorziju zbog želje nekolicine da zapovede da se struktura koristi samo kao kraljevsko mesto.

Da li želite još neke informacije u vezi sa ovim pitanjem?

Ispitivač: Šta podrazumevate pod dimnjakom? Šta je bila njegova specifična svrha?

Ra: Ja sam Ra. Ona je odgovarajuće kretanje vašeg vazduha, koje, iako slabo, osvežava čitavu strukturu. On je konstruisan tako što je dodat vazdušni kanal, kako bi to ovaj instrument nazvao, podešen tako, da omogući svežinu vazduha bez ikakvog poremećaja ili promaje.

Ispitivač: Kako je pomerano kamenje?

Ra: Ja sam Ra. Morate zamisliti delovanje kojim je sve to stvoreno. Ta energija je, iako konačna, istinski velika u poređenju sa razumevanjem/distorzijom vaših ljudi. To je očigledno mesto, dobro poznato vašim ljudima ali nedovoljno uzeto u obzir.

Energija je inteligentna. Ona je hijerarhijska. Mnoštvo kao što je vaša celina uma/tela/duha živi unutar hijerarhije vozila i zadržava prema tome (u sećanju) školjku ili oblik ili polje, i inteligenciju svakog rastuće inteligentnog i balansiranog tela; tako čini i svaki atom takvog materijala kao što je kamen. Ako neko ume da se obrati toj inteligenciji, konačna energija fizičkog tela ili hemijski kamen/telo je doveden u kontakt sa beskonačnom snagom, koja postoji u bolje podešenim telima, bilo da su ona ljudska ili kamena.

Kada se napravi takva veza, može se uputiti molba. Inteligencija beskonačne kamen-osti komunicira sa fizičkim vozilom i željeno razbijanje i pomeranje se onda izvodi pomeranjem energetskog polja kamen-osti sa konačne na dimenziju koju bismo prigodno mogli nazvati jednostavno beskonačnom.

Na taj način, namera je ostvarena saradnjom beskonačnog razumevanja Kreatora, koje postoji u živom kamenu. To je, naravno, mehanizam, putem koga se izvode mnoge stvari, koje nisu dostižne vašem sadašnjem načinu fizičke analize delovanja sa daljine.

Ispitivač: Ovo me podseća na izjavu – otprilike – da ako imate vere da možete pomeriti planine, planine će se pomeriti. To mi izgleda slično onome što ste rekli. Ako ste potpuno svesni Zakona Jednog, bićete u stanju da izvedete te stvari. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. Vibratorna distorzija glasova, vera, je jedan od kamena spoticanja između onoga što bismo mogli da nazovemo beskonačnim putem i putem konačnog dokazivanja /razumevanja.

Vaše razumevanje sklada između vere i beskonačne inteligencije je tačno: međutim, jedno je spiritualni termin, drugo je možda mnogo primerenije za distorziju konceptualnog sistema onih koji tragaju uz pomoć mernih jedinica i olovke.

Ispitivač: Onda, ako je neka jedinka potpuno informisana poštovanjem Zakona Jednog i živi Zakon Jednog, onda bi tako nešto kao građenje piramida mentalnim nastojanjem, bilo sitnica. Da li sam dobro shvatio?

Ra: Ja sam Ra. Nije tačno utoliko da postoji razlika između pojedinačne snage kroz Zakon Jednog i udružene, ili razumevanja Zakona Jednog od strane socijalno-memorijske celine uma/tela/duha.

U prvom slučaju samo individua, očišćena od svih grešaka i mrlja, može pomerati planine. U slučaju masovnog (kolektivnog )razumevanja jedinstva, svaka jedinka može sadržati izvesnu prihvatljivu količinu distorzije a masovni (kolektivni) um može pokretati planine. Prirodan je napredak od razumevanja, za kojim sada tragate, do dimenzije razumevanja, koje se rukovodi zakonom ljubavi i koje teži zakonu svetla. Oni koji vibriraju Zakonom Svetla traže Zakon Jednog. Oni koji vibriraju Zakonom Jednog traže Zakon Večnosti.

Mi ne možemo reći šta leži iza poništenja ujedinjenog sopstva u Svemu što jeste, jer mi i dalje težimo da postanemo sve što jeste, a još uvek smo Ra. Naš put se nastavlja.

Ispitivač: Da li su piramide onda sagrađene zajedničkom akcijom mnogih?

Ra. Ja sam Ra. Piramide koje smo mislili/gradili bile su konstruisane misaone-forme koje je stvorila naša socijalno-memorijska celina.

Ispitivač: Onda je kamenje stvoreno umesto da bude pomereno sa nekog drugog mesta? Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. Večnim kamenjem smo sagradili Veliku piramidu, kako je vi zovete. Ostale piramide su izgrađene kamenjem pomeranim sa jednog mesta na drugo.

Ispitivač: Šta je večno kamenje?

Ra: Ja sam Ra. Ako možete da razumete koncept misaonih-formi, onda ćete shvatiti da je misaona forma mnogo pravilnija u svojoj distorziji, nego energetska polja, koja stvara materijal u kamenu, koji je kreiran putem misaone-forme od misli konačne energije i bivanja u vašoj, da tako kažemo, lažnoj refleksiji nivoa misaone-forme.

Možemo li odgovoriti na neki način, koji će više biti pomoći?

Ispitivač: Ovo je trivijalno, ali pitam se zašto su piramide izgrađene od mnogo blokova a ne stvaranjem čitave stvari kao jednog oblika napravljenog odjednom?

Ra: Ja sam Ra. Postoji zakon, za koji smatramo da je jedna od najznačajnijih primarnih distorzija Zakona Jednog. To je Zakon Konfuzije. Vi ste to nazvali Zakonom Slobodne Volje. Želeli smo da napravimo mašinu za isceljivanje vreme/prostornog kompleksa odnosa, koja bi bila što je moguće efikasnija. Međutim, nismo želeli da dopustimo da misterija obuzme vaše ljude na način da budemo obožavani kao graditelji natprirodnih piramida. Tako da izgleda da su one građene, a ne mišljene.

Ispitivač: Dakle, kada govorite o Velikoj piramidi, pretpostavljam da primarno govorite o njoj kao o mašini za isceljivanje; govorili ste o njoj i kao o sredstvu za inicijaciju. Da li je to jedan te isti koncept?

Ra: Ja sam Ra. Mi smo deo jedne celine ljubavi/svetla namere/deljenja. Da bi se lečenje primereno obavilo, bilo je neophodno imati jedan pročišćen kanal sa namenom ili prenosnik energije da bi ljubav/svetlo beskonačnog Kreatora mogla da teče kroz njega; tako je uvodni metod bio neophodan da pripremi um, telo i duh za službu delu Kreatoru. Te dve stvari su integralne.

Ispitivač: Da li oblik piramide ima funkciju u procesu inicijacije?

Ra: Ja sam Ra. To je dugo pitanje. Osećamo da možemo početi i zamoliti vas da razmislite o ovom, da tako kažemo, informativnom izlaganju i ponovite pitanje na nekoj kasnijoj seansi.

Da počnemo. Postoje dve osnovne funkcije piramide u vezi sa procesom inicijacije. Jedan stoji u vezi sa telom. Pre nego što je telo inicirano, um mora biti iniciran. To je tačka, sa koje većina adepta vašeg sadašnjeg ciklusa posmatra svoju celinu uma/tela/duha kao deformisanu. Kada se otkrije karakter i ličnost koje su pravi identitet uma, telo mora da bude poznato u svakom pogledu. Zbog toga, različite funkcije tela zahtevaju nepristrasno razumevanje i kontrolu. Prvi način upotrebe piramida je spuštanje u piramidu u svrhu gubitka čulnih nadražaja, tako da telo može biti mrtvo u osetilnom smislu i novi život može da počne.

Savetujemo da se postavi još neko neophodno pitanje i da se onda brzo završi ova seansa. Imate li još pitanja u ovoj tački prostora/vremena?

Ispitivač: Jedino pitanje je da li postoji bilo šta što smo učinili pogrešno, ili što bismo mogli učiniti da bi instrument bio pogodniji za kontakt?

Ra: Ja sam Ra. Mi skeniramo instrument.

Merama opreza je instrumentu pružena velika pomoć. Predlažemo samo da se posveti izvesna pažnja grlu, za koje se čini da je u ovoj distorziji tela narušeno u oblasti snaga/slabost. Više brige oko oblasti vrata bi moglo biti od koristi.

Ispitivač: Da li treba da joj damo da popije vode iz čaše iznad njene glave ili iz neke druge čaše ispunjene ljubavlju.

Ra: Ja sam Ra. Ta i samo ta čaša će biti najkorisnija jer nekorišćeni materijal koji živi u čaši prima, zadržava i odgovara na vibracije ljubavi koje aktivira vaše bivstvo.

Ja sam Ra. Sada ću napustiti ovu grupu ponovo ujedinjeni u snazi i miru jednog Kreatora. Adonai.