Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Uvod u Ra materijalRA MATERIJAL - ZAKON JEDNOG

Komunikacija sa Ra je obuhvaćena u pet knjiga pod nazivom Zakon Jednog, koje u originalu možete naći na http://www.llresearch.org/main.htm ( pod library ). Odlično tematski posložen i preveden materijal možete naći i na: http://ramaterijal.webs.com od kuda je prenesen ovaj materijal.

„Ra – materijal“ je vjerojatno najpotpunije i najpriznatije djelo poteklo sa L/L seansi kanaliziranja. Nastalo je u periodu od 1981. do 1984. sa Karlom Rupert, koja je radila kanaliziranje, Donom Elkinsom, koji je postavljao pitanja, i Jamesom Alen McCartijem, koji je radio bilješke. U tim seansama Ra je opisao sebe kao socijalno-memorijsku cjelinu, ili ono što bi se moglo nazvati grupnom dušom, koja se prije više stotina tisuća godina razvila iz ljudske populacije 3. denziteta, nekada nastanjene na planeti Veneri. Ra danas egzistira u energetskom obliku i posvećen je službi populaciji Zemlje da bi joj pomogao kod predstojećoj planetarnoj promjeni, pri kojoj se vibracija planete sa 3. podiže na 4. denzitet.

U „Zakonu Jednog“, knjizi koja u seriji obuhvaća „Ra materijal“, Ra objašnjava uz brojne detalje proces naše evolucije, kuda idemo kada napustimo planetu, različite nivoe denziteta kroz koje prolazimo, prirodu interakcije između ljudi i vanzemaljaca i još mnogo toga.

O SADRŽAJU TRANSKRIPTA: Ovo podešeno telepatsko kanaliziranje je prvobitno objavljeno kao „Zakon Jednog“, od Dona Elkinsa, Jamesa Alen McCartija i Karle L. Rukert. Nudimo vam ga u nadi da vam može koristiti. Kao što Konfederacija entiteta uvijek ima običaj reći, molimo vas da upotrebite svoj zdrav razum i moć rasuđivanja prilikom procjene ovog materijala. Ako vam nešto zvuči istinito, dobro. Ako vam nešto ne leži, molimo vas, ostavite ga, jer niti mi, niti Konfederacija ne želimo biti kamen spoticanja za bilo koga.

Prijevod: Arja


U istini nema ispravnog i pogrešnog. Nema polariteta za sve što će biti pomireno u nekoj tački vašeg plesa kroz celinu tela/uma/duha kojim se u ovo vreme zabavljate, izobličavajući na različite načine. To izobličavanje ni u kom slučaju nije neophodno. Njega je izabrao svako od vas kao alternativu razumevanju celokupnog jedinstva misli koje povezuje sve stvari.

Vi ste svaka stvar, svako biće, svaka emocija, svaki događaj, svaka situacija.
Vi ste jedinstvo.
Vi ste ljubav/svetlo, svetlo/ljubav.
Vi jeste.
To je zakon Jednog.
Razmislite, ako želite, o tome da je Univerzum beskonačan.
Za to možete pronaći dokaze ili ne, ali možemo vas uveriti da nema granica vama samima, vašem razumevanju, onome što volite da zovete putem, potragom ili vašom percepcijom kreacije.

Socijalno-memorijski kompleks:

Celina u kojoj se individualna svest entiteta potpuno stapa sa svešću grupe/celine. Grupna duša.

Celina uma/tela/duha:

Pojedinačni entitet sa slobodnom voljom od trećeg denziteta, na kome celina uma/tela biva prožeta duhom.

Denziteti:

Nivoi svesnosti unutar jedne oktave postojaja.
Prvi denzitet – svesnost
Drugi denzitet – rast
Treći denzitet – samo-svest
Četvrti denzitet – Ljubav ili razumevanje
Peti denzitet – Svetlo ili mudrost
Šesti denzitet – Svetlo/ljubav ljubav/svetlo ili jedinstvo. Često se opisuje kao empatična mudrost.
Sedmi denzitet – Denzitet prolaska, stapanje sa Jednim.

Ra: Iz perspektive, kakvu može imati entitet koji je izdvojen iz kontinuuma vremena/prostora, može se videti da u ciklusu dovršenja postoji samo sadašnjost. Mi sami tragamo za tim razumevanjem. Na sedmom nivou bi trebalo, ako je naš skroman napor dovoljan, da postanemo jedno sa svime, bez memorije, bez identiteta, bez prošlosti i budućnosti, jednostavno egzistirajući u svemu.
Osmi denzitet – Završna nota „koja se za sve sa naše oktave gubi u misteriji kroz koju ne prodiremo“.

„Ispitivač: Da li to znači da ćete na 8. denzitetu imati svest o svemu što jeste?

Ra: Ja sam Ra. To je delimično tačno. Prema našem shvatanju to neće biti naša svest, već svest Kreatora.“

Žetva:

Proces tokom koga entitet, planetarna sfera ili socijalno-memorijski kompleks „diplomira“ i prelazi sa jednog nivoa svesnosti (denziteta) na drugi. Odvija se u precizno određenim ciklusima.
Distorzija:

Svako odstupanje od Zakona Jednog. Reč distorzija u tekstu ne mora uvek imati negativno značenje. Prve tri distorzije Zakona Jednog su Slobodna volja, Ljubav i Svetlo.

Katalizator:

Stimulans za rast, nešto što predstavlja izazov i mogućnost da se nauče lekcije.

Prostor/vreme i vreme/prostor:

Fizički i metafizički plan koji se prepliću duž čitave spiritualne oktave. Na trećem denzitetu vreme/prostor služi kao kontempacijska zona između inkarnacija.

Tko je Ra ?

Mi smo oni koji pripadaju Zakonu Jednog. U našoj vibraciji polariteti su harmonizovani; paradoski imaju rešenje. Mi smo Jedno. To je priroda naše svrhe.

Mi ne možemo reći šta leži iza poništenja ujedinjenog sopstva u Svemu što jeste, jer i dalje težimo da postanemo sve što jeste, a i dalje smo Ra. Naša staza se nastavlja.

Ispitivač: Kada govorim sa vama kao sa Ra, da li se obraćam individualizovanom entitet ili socijalno-memorijskom kompleksu?

Ra: Govorite sa Ra. Nema podvojenosti. Vi biste to nazvali socijalno-memorijskim kompleksom, sugerišući pri tome mnoštvo. Prema našem shvatanju vi se obraćate jednom individualizovanom delu svesti.

Komunikacija

Ra: Ja sam Ra. Nisam ranije govorio kroz ovaj instrument. Morali smo da sačekamo dok ona ne bude precizno podešena, iako šaljemo vibracije malog opsega. Mi vas pozdravljamo u ljubavi i u svetlu beskonačnog Kreatora.

Posmatrali smo vašu grupu. Bili smo pozvani vašoj grupi, jer vi osećate potrebu za drugačijim iskustvima u kanalisanju koje se odvija uz intenzivniji, ili, kako biste to mogli da nazovete, napredniji pristup proučavanju obrazaca iluzije vašeg tela, uma i duha, što vi zovete potraga za istinom. Nadamo se da ćemo vam ponuditi drugačiji pogled na informaciju koja je uvek ista.

Ispitivač: Znam da ta pitanja nisu od značaja s obzirom na Zakon Jednog, ali po mojoj proceni – i molim vas da me ispravite ako grešim i da date potrebne sugestije – to će drugima omogućiti lak pristup materijalu, koji će možda postati knjiga. Veoma smo zahvalni za ovaj kontakt i svakako ćemo prihvatiti svaki predlog u pogledu toga kako da primamo ove informacije.

Ra: Ja sam Ra. Nećemo predlagati neki primereni niz pitanja. To je vaše preimućstvo kao slobodnog poslanika Zakona Jednog. Naučili/razumeli smo da naša socijalno-memorijska celina ne može delotvorno razaznati distorziju socijalne celine uma/tela/duha vaših ljudi. Mi bismo sada želeli da ispunimo svoju čast/odgovornost podučavanja/učenja i odgovorimo na pitano. To će biti dovoljno, jer mi ne možemo prozreti dubine distorzije koja je inficirala vaše ljude.

Ispitivač: Prošle noći sam razmišljao: kada bih bio Ra, prva distorzija Zakona Jednog (Zakon Slobodne volje prim.prev.) bi mi dopustila da neke pogrešne informacije pomešam sa pravim koje prenosim ovoj grupi. Da li vi to radite?

Ra: Ja sam Ra. Ne radimo to namerno. Međutim, biće zabuna. Naša namera u ovom konkretnom projektu nije da damo pogrešne informacije, već da preko omeđenog prostora vašeg jezičkog sistema izrazimo osećaj Beskonačne Misterije Jedne Kreacije u njenom beskonačnom i inteligentnom jedinstvu.

Na početku bijaše ...

Ispitivač: Hvala vam. Možete li mi nešto reći o prvoj poznatoj stvari u kreaciji?

Ra: Ja sam Ra. Prva poznata stvar je beskonačnost.

Ispitivač: Od te beskonačnosti onda dolazi ono što doživljavamo kao kreaciju. Šta je bio sledeći korak ili sledeći razvitak?

Ra: Ja sam Ra. Beskonačnost je postala svesna. To je bio sledeći korak.

Ispitivač: Posle toga, šta je sledeće došlo?

Ra: Ja sam Ra. Svest je dovela do fokusiranja beskonačnosti u beskonačnu energiju. Nazivali ste to različitim vibraciono-glasovnim kompleksima, najčešći u vašim ušima su bili „Logos“ i „Ljubav“. Kreator je fokusiranje beskonačnosti kao budnog i svesnog principa, koji smo nazvali inteligentnom beskonačnošću. Taj termin je odgovarajući u meri u kojoj smo u stanju da ostvarimo razumevanje/učenje na vašem jeziku.

Ispitivač: Možete li da navedete sledeći korak?

Ra: Ja sam Ra. Sledeći korak još uvek traje u ovoj tački vremena/prostora vaše iluzije, šireći se, kao što možete percipirati u svojoj iluziji. Sledeći korak je beskonačna reakcija na kreativne principe, koja sledi Zakon Jednog u njegovoj primarnoj distorziji, slobodi volje. Na taj način su moguće mnoge, mnoge dimenzije, beskonačne u svom broju. Energija se kreće od inteligentne beskonačnosti zahvaljujući prvom izlivu neposredne kreativne sile, stvarajući tako obrasce koji se u holografskom stilu javljaju u čitavom univerzumu, nezavisno od smera u kome se energija širi. Ti obrasci energije počinju onda da regulišu svoje lokalne ritmove i polja energije, kreirajući dimenzije i univerzume.

Distorzije Zakona Jednog

1. DISTORZIJA = SLOBONA VOLJA

Ispitivač: Prva distorzija inteligentne beskonačnosti je slobodna volja. Možete li dati definiciju ove distrozije?

Ra: Kroz ovu distorziju Zakona Jednog Kreator želi da spozna samoga sebe (da steken iskustva o samome sebi). Prva distorzija je slobodna volja.

Ispitivač: Kreator onda dopušta potpunu slobodu u putevima spoznaje. Da li je to tačno?

Ra: To je u potpunosti tačno.

2. DISTORZIJA = LJUBAV

Prva distorzija, slobodna volja, pronalazi fokus, koji znate kao Logos, Kreativni Princip ili Ljubav. Druga distorzija je Ljubav.

Ljubav je veliki aktivator i primarni Su-Kreator koji stvara mnoštvo kreacija, koristeći inteligentnu energiju. Ljubav koristi inteligentnu energiju za kreiranje određenih obrazaca iluzije ili denziteta da bi omogućila svoje sopstveno inteligentno prosuđivanje kao metod spoznaje sebe.

3. DISTORZIJA = SVETLO

Inteligentna energija tada kreira distorziju poznatu kao Svetlo. Od te tri distorzije nastaju mnoge, mnoge, od kojih svaka ima svoje sopstvene paradokse, koje treba rešiti, nijedna važnija od druge.

Poreklo svake energije je delovanje slobodne volje na ljubav. Prava priroda energije je svetlo, uključujući i unutrašnje svetlo koje je zvezda vodilja sopstva. To je prava priroda svih entiteta.<

Simultanost - Više Ja

Ispitivač: Šta je to Više Ja?

Ra: Više Ja, kako ga nazivate, je deo sopstva koje poseduje potpuno znanje (razumevanje) o sakupljenim iskustvima koja nisu adekvatno naučena. Ono pomaže sopstvu u isceljenju i pri programiranju budućih životnih iskustava.

Ra: Više Ja može komunicirati sa entitetom tokom dela ciklusa u diskarniranom stanju (između života) – ili tokom inkarnacije ako su otvoreni odgovarajući prolazi ili kanali u korenu uma.

Ra: Naizgled Više Ja egzistira simultano sa celinom uma/tela/duha. To nije prava simultanost, jer se Više Ja, kada je potrebno, kreće sa pozicije razvoja entiteta, kakva se može pretpostaviti u budućnosti, ka celini uma/tela/duha.

Ispitivač: Onda, kako mi razumemo stvari, Više Ja operiše iz budućnosti i znalo bi, ukoliko sam zainteresovan, šta će se se dogoditi.

Ra: To nije tačno, jer bi to predstavljalo kršenje slobodne volje. Više Ja je svesno lekcija koje su naučene do šestog denziteta. Izbore, koji se moraju napraviti da bi se dostiglo Više Ja, mora da načini sama celina uma/tela/duha.

Više Ja je nalik mapi na kojoj je destinacija poznata, putevi ucrtani, a putnik je već dostigao tu destinaciju u nekom univerzumu, možda upravo u ovom. Više Ja na toj destinaciji gleda unazad na put koji je pređen i pomaže putniku da cilj postigne na lakši način.

Tako Više Ja može da programira entitet za određene lekcije i predisponirana ograničenja, ali ostatak je prepušten izboru entiteta.

Ispitivač: Da li je Više Ja svakog entiteta na šestom denzitetu?

Ra: Da, to je čast/dužnost sopstva prema sopstvu kada se približi 7. denzitetu.

Ra: Više Ja je manifestacija data kasnom 6. denzitetu kao poklon od strane njegovog budućeg sopstva. Poslednja aktivnost srednjeg 7. denziteta, pre nego što se okrene ka svejedinstvu sa Kreatorom, stekne spiritualnu masu, je da preda izvore Višeg Ja sopstvu šestog denziteta. Sopstvo šestog denziteta daje živu banku sećanja na iskustva Višem Ja. Znajući to, možete videti, da su vaše sopstvo, vaše Više Ja i vaša celina uma/tela/duha jedno. Oni su jedno biće.

Ra: Više Ja štiti kada je potrebno i vodi kada se traži ali princip slobodne volje je nenarušiv. Prividna kontradiktornost između determinizma i slobodne volje nestaje ako se prihvati da postoji istinska simultanost. Više Ja je završetak i rezultat svih razvojnih iskustava celine uma/tela/duha do tog trenutka.