Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Uvod u Ra materijalRA MATERIJAL - ZAKON JEDNOG

Komunikacija sa Ra je obuhva?ena u pet knjiga pod nazivom Zakon Jednog, koje u originalu možete na?i na http://www.llresearch.org/main.htm ( pod library ). Odli?no tematski posložen i preveden materijal možete na?i i na: http://ramaterijal.webs.com od kuda je prenesen ovaj materijal.

„Ra – materijal“ je vjerojatno najpotpunije i najpriznatije djelo poteklo sa L/L seansi kanaliziranja. Nastalo je u periodu od 1981. do 1984. sa Karlom Rupert, koja je radila kanaliziranje, Donom Elkinsom, koji je postavljao pitanja, i Jamesom Alen McCartijem, koji je radio bilješke. U tim seansama Ra je opisao sebe kao socijalno-memorijsku cjelinu, ili ono što bi se moglo nazvati grupnom dušom, koja se prije više stotina tisu?a godina razvila iz ljudske populacije 3. denziteta, nekada nastanjene na planeti Veneri. Ra danas egzistira u energetskom obliku i posve?en je službi populaciji Zemlje da bi joj pomogao kod predstoje?oj planetarnoj promjeni, pri kojoj se vibracija planete sa 3. podiže na 4. denzitet.

U „Zakonu Jednog“, knjizi koja u seriji obuhva?a „Ra materijal“, Ra objašnjava uz brojne detalje proces naše evolucije, kuda idemo kada napustimo planetu, razli?ite nivoe denziteta kroz koje prolazimo, prirodu interakcije izme?u ljudi i vanzemaljaca i još mnogo toga.

O SADRŽAJU TRANSKRIPTA: Ovo podešeno telepatsko kanaliziranje je prvobitno objavljeno kao „Zakon Jednog“, od Dona Elkinsa, Jamesa Alen McCartija i Karle L. Rukert. Nudimo vam ga u nadi da vam može koristiti. Kao što Konfederacija entiteta uvijek ima obi?aj re?i, molimo vas da upotrebite svoj zdrav razum i mo? rasu?ivanja prilikom procjene ovog materijala. Ako vam nešto zvu?i istinito, dobro. Ako vam nešto ne leži, molimo vas, ostavite ga, jer niti mi, niti Konfederacija ne želimo biti kamen spoticanja za bilo koga.

Prijevod: Arja


U istini nema ispravnog i pogrešnog. Nema polariteta za sve što ?e biti pomireno u nekoj ta?ki vašeg plesa kroz celinu tela/uma/duha kojim se u ovo vreme zabavljate, izobli?avaju?i na razli?ite na?ine. To izobli?avanje ni u kom slu?aju nije neophodno. Njega je izabrao svako od vas kao alternativu razumevanju celokupnog jedinstva misli koje povezuje sve stvari.

Vi ste svaka stvar, svako bi?e, svaka emocija, svaki doga?aj, svaka situacija.
Vi ste jedinstvo.
Vi ste ljubav/svetlo, svetlo/ljubav.
Vi jeste.
To je zakon Jednog.
Razmislite, ako želite, o tome da je Univerzum beskona?an.
Za to možete prona?i dokaze ili ne, ali možemo vas uveriti da nema granica vama samima, vašem razumevanju, onome što volite da zovete putem, potragom ili vašom percepcijom kreacije.

Socijalno-memorijski kompleks:

Celina u kojoj se individualna svest entiteta potpuno stapa sa sveš?u grupe/celine. Grupna duša.

Celina uma/tela/duha:

Pojedina?ni entitet sa slobodnom voljom od tre?eg denziteta, na kome celina uma/tela biva prožeta duhom.

Denziteti:

Nivoi svesnosti unutar jedne oktave postojaja.
Prvi denzitet – svesnost
Drugi denzitet – rast
Tre?i denzitet – samo-svest
?etvrti denzitet – Ljubav ili razumevanje
Peti denzitet – Svetlo ili mudrost
Šesti denzitet – Svetlo/ljubav ljubav/svetlo ili jedinstvo. ?esto se opisuje kao empati?na mudrost.
Sedmi denzitet – Denzitet prolaska, stapanje sa Jednim.

Ra: Iz perspektive, kakvu može imati entitet koji je izdvojen iz kontinuuma vremena/prostora, može se videti da u ciklusu dovršenja postoji samo sadašnjost. Mi sami tragamo za tim razumevanjem. Na sedmom nivou bi trebalo, ako je naš skroman napor dovoljan, da postanemo jedno sa svime, bez memorije, bez identiteta, bez prošlosti i budu?nosti, jednostavno egzistiraju?i u svemu.
Osmi denzitet – Završna nota „koja se za sve sa naše oktave gubi u misteriji kroz koju ne prodiremo“.

„Ispitiva?: Da li to zna?i da ?ete na 8. denzitetu imati svest o svemu što jeste?

Ra: Ja sam Ra. To je delimi?no ta?no. Prema našem shvatanju to ne?e biti naša svest, ve? svest Kreatora.“

Žetva:

Proces tokom koga entitet, planetarna sfera ili socijalno-memorijski kompleks „diplomira“ i prelazi sa jednog nivoa svesnosti (denziteta) na drugi. Odvija se u precizno odre?enim ciklusima.
Distorzija:

Svako odstupanje od Zakona Jednog. Re? distorzija u tekstu ne mora uvek imati negativno zna?enje. Prve tri distorzije Zakona Jednog su Slobodna volja, Ljubav i Svetlo.

Katalizator:

Stimulans za rast, nešto što predstavlja izazov i mogu?nost da se nau?e lekcije.

Prostor/vreme i vreme/prostor:

Fizi?ki i metafizi?ki plan koji se prepli?u duž ?itave spiritualne oktave. Na tre?em denzitetu vreme/prostor služi kao kontempacijska zona izme?u inkarnacija.

Tko je Ra ?

Mi smo oni koji pripadaju Zakonu Jednog. U našoj vibraciji polariteti su harmonizovani; paradoski imaju rešenje. Mi smo Jedno. To je priroda naše svrhe.

Mi ne možemo re?i šta leži iza poništenja ujedinjenog sopstva u Svemu što jeste, jer i dalje težimo da postanemo sve što jeste, a i dalje smo Ra. Naša staza se nastavlja.

Ispitiva?: Kada govorim sa vama kao sa Ra, da li se obra?am individualizovanom entitet ili socijalno-memorijskom kompleksu?

Ra: Govorite sa Ra. Nema podvojenosti. Vi biste to nazvali socijalno-memorijskim kompleksom, sugerišu?i pri tome mnoštvo. Prema našem shvatanju vi se obra?ate jednom individualizovanom delu svesti.

Komunikacija

Ra: Ja sam Ra. Nisam ranije govorio kroz ovaj instrument. Morali smo da sa?ekamo dok ona ne bude precizno podešena, iako šaljemo vibracije malog opsega. Mi vas pozdravljamo u ljubavi i u svetlu beskona?nog Kreatora.

Posmatrali smo vašu grupu. Bili smo pozvani vašoj grupi, jer vi ose?ate potrebu za druga?ijim iskustvima u kanalisanju koje se odvija uz intenzivniji, ili, kako biste to mogli da nazovete, napredniji pristup prou?avanju obrazaca iluzije vašeg tela, uma i duha, što vi zovete potraga za istinom. Nadamo se da ?emo vam ponuditi druga?iji pogled na informaciju koja je uvek ista.

Ispitiva?: Znam da ta pitanja nisu od zna?aja s obzirom na Zakon Jednog, ali po mojoj proceni – i molim vas da me ispravite ako grešim i da date potrebne sugestije – to ?e drugima omogu?iti lak pristup materijalu, koji ?e možda postati knjiga. Veoma smo zahvalni za ovaj kontakt i svakako ?emo prihvatiti svaki predlog u pogledu toga kako da primamo ove informacije.

Ra: Ja sam Ra. Ne?emo predlagati neki primereni niz pitanja. To je vaše preimu?stvo kao slobodnog poslanika Zakona Jednog. Nau?ili/razumeli smo da naša socijalno-memorijska celina ne može delotvorno razaznati distorziju socijalne celine uma/tela/duha vaših ljudi. Mi bismo sada želeli da ispunimo svoju ?ast/odgovornost podu?avanja/u?enja i odgovorimo na pitano. To ?e biti dovoljno, jer mi ne možemo prozreti dubine distorzije koja je inficirala vaše ljude.

Ispitiva?: Prošle no?i sam razmišljao: kada bih bio Ra, prva distorzija Zakona Jednog (Zakon Slobodne volje prim.prev.) bi mi dopustila da neke pogrešne informacije pomešam sa pravim koje prenosim ovoj grupi. Da li vi to radite?

Ra: Ja sam Ra. Ne radimo to namerno. Me?utim, bi?e zabuna. Naša namera u ovom konkretnom projektu nije da damo pogrešne informacije, ve? da preko ome?enog prostora vašeg jezi?kog sistema izrazimo ose?aj Beskona?ne Misterije Jedne Kreacije u njenom beskona?nom i inteligentnom jedinstvu.

Na po?etku bijaše ...

Ispitiva?: Hvala vam. Možete li mi nešto re?i o prvoj poznatoj stvari u kreaciji?

Ra: Ja sam Ra. Prva poznata stvar je beskona?nost.

Ispitiva?: Od te beskona?nosti onda dolazi ono što doživljavamo kao kreaciju. Šta je bio slede?i korak ili slede?i razvitak?

Ra: Ja sam Ra. Beskona?nost je postala svesna. To je bio slede?i korak.

Ispitiva?: Posle toga, šta je slede?e došlo?

Ra: Ja sam Ra. Svest je dovela do fokusiranja beskona?nosti u beskona?nu energiju. Nazivali ste to razli?itim vibraciono-glasovnim kompleksima, naj?eš?i u vašim ušima su bili „Logos“ i „Ljubav“. Kreator je fokusiranje beskona?nosti kao budnog i svesnog principa, koji smo nazvali inteligentnom beskona?noš?u. Taj termin je odgovaraju?i u meri u kojoj smo u stanju da ostvarimo razumevanje/u?enje na vašem jeziku.

Ispitiva?: Možete li da navedete slede?i korak?

Ra: Ja sam Ra. Slede?i korak još uvek traje u ovoj ta?ki vremena/prostora vaše iluzije, šire?i se, kao što možete percipirati u svojoj iluziji. Slede?i korak je beskona?na reakcija na kreativne principe, koja sledi Zakon Jednog u njegovoj primarnoj distorziji, slobodi volje. Na taj na?in su mogu?e mnoge, mnoge dimenzije, beskona?ne u svom broju. Energija se kre?e od inteligentne beskona?nosti zahvaljuju?i prvom izlivu neposredne kreativne sile, stvaraju?i tako obrasce koji se u holografskom stilu javljaju u ?itavom univerzumu, nezavisno od smera u kome se energija širi. Ti obrasci energije po?inju onda da regulišu svoje lokalne ritmove i polja energije, kreiraju?i dimenzije i univerzume.

Distorzije Zakona Jednog

1. DISTORZIJA = SLOBONA VOLJA

Ispitiva?: Prva distorzija inteligentne beskona?nosti je slobodna volja. Možete li dati definiciju ove distrozije?

Ra: Kroz ovu distorziju Zakona Jednog Kreator želi da spozna samoga sebe (da steken iskustva o samome sebi). Prva distorzija je slobodna volja.

Ispitiva?: Kreator onda dopušta potpunu slobodu u putevima spoznaje. Da li je to ta?no?

Ra: To je u potpunosti ta?no.

2. DISTORZIJA = LJUBAV

Prva distorzija, slobodna volja, pronalazi fokus, koji znate kao Logos, Kreativni Princip ili Ljubav. Druga distorzija je Ljubav.

Ljubav je veliki aktivator i primarni Su-Kreator koji stvara mnoštvo kreacija, koriste?i inteligentnu energiju. Ljubav koristi inteligentnu energiju za kreiranje odre?enih obrazaca iluzije ili denziteta da bi omogu?ila svoje sopstveno inteligentno prosu?ivanje kao metod spoznaje sebe.

3. DISTORZIJA = SVETLO

Inteligentna energija tada kreira distorziju poznatu kao Svetlo. Od te tri distorzije nastaju mnoge, mnoge, od kojih svaka ima svoje sopstvene paradokse, koje treba rešiti, nijedna važnija od druge.

Poreklo svake energije je delovanje slobodne volje na ljubav. Prava priroda energije je svetlo, uklju?uju?i i unutrašnje svetlo koje je zvezda vodilja sopstva. To je prava priroda svih entiteta.<

Simultanost - Više Ja

Ispitiva?: Šta je to Više Ja?

Ra: Više Ja, kako ga nazivate, je deo sopstva koje poseduje potpuno znanje (razumevanje) o sakupljenim iskustvima koja nisu adekvatno nau?ena. Ono pomaže sopstvu u isceljenju i pri programiranju budu?ih životnih iskustava.

Ra: Više Ja može komunicirati sa entitetom tokom dela ciklusa u diskarniranom stanju (izme?u života) – ili tokom inkarnacije ako su otvoreni odgovaraju?i prolazi ili kanali u korenu uma.

Ra: Naizgled Više Ja egzistira simultano sa celinom uma/tela/duha. To nije prava simultanost, jer se Više Ja, kada je potrebno, kre?e sa pozicije razvoja entiteta, kakva se može pretpostaviti u budu?nosti, ka celini uma/tela/duha.

Ispitiva?: Onda, kako mi razumemo stvari, Više Ja operiše iz budu?nosti i znalo bi, ukoliko sam zainteresovan, šta ?e se se dogoditi.

Ra: To nije ta?no, jer bi to predstavljalo kršenje slobodne volje. Više Ja je svesno lekcija koje su nau?ene do šestog denziteta. Izbore, koji se moraju napraviti da bi se dostiglo Više Ja, mora da na?ini sama celina uma/tela/duha.

Više Ja je nalik mapi na kojoj je destinacija poznata, putevi ucrtani, a putnik je ve? dostigao tu destinaciju u nekom univerzumu, možda upravo u ovom. Više Ja na toj destinaciji gleda unazad na put koji je pre?en i pomaže putniku da cilj postigne na lakši na?in.

Tako Više Ja može da programira entitet za odre?ene lekcije i predisponirana ograni?enja, ali ostatak je prepušten izboru entiteta.

Ispitiva?: Da li je Više Ja svakog entiteta na šestom denzitetu?

Ra: Da, to je ?ast/dužnost sopstva prema sopstvu kada se približi 7. denzitetu.

Ra: Više Ja je manifestacija data kasnom 6. denzitetu kao poklon od strane njegovog budu?eg sopstva. Poslednja aktivnost srednjeg 7. denziteta, pre nego što se okrene ka svejedinstvu sa Kreatorom, stekne spiritualnu masu, je da preda izvore Višeg Ja sopstvu šestog denziteta. Sopstvo šestog denziteta daje živu banku se?anja na iskustva Višem Ja. Znaju?i to, možete videti, da su vaše sopstvo, vaše Više Ja i vaša celina uma/tela/duha jedno. Oni su jedno bi?e.

Ra: Više Ja štiti kada je potrebno i vodi kada se traži ali princip slobodne volje je nenarušiv. Prividna kontradiktornost izme?u determinizma i slobodne volje nestaje ako se prihvati da postoji istinska simultanost. Više Ja je završetak i rezultat svih razvojnih iskustava celine uma/tela/duha do tog trenutka.