Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Porodica svjetlosti 10. poglavlje


10. Legende u kosmosu

Prije 500 godina vaši Evropski preci bili su konfrontirani sa ?injenicama, da je zemlja okrugla i da nije ravna plo?a, na kojoj su oni na ivici padanja; oni su morali shvatiti, da je njihov životni prostor bio mnogo dalji, nego što su oni sebi ikada predstavljali. Iako su stare zemaljske karte egzistirale oduvijek, i pokazivale su u antartik bez ledene kape u sjevernim regionima sa ostrvima, što se vani ta?no moglo prona?i, jer stvarno znanje je bilo izgubljeno. Probila se arogancija, kada je razvod dobio vladaju?i uticaj u vašoj zemlji, po motu: Rastavite ih jedne od drugih, dajte im jedno božanstvo i pri?ajte im, da je jedino postojalo to božanstvo. Postojale su razdvojene religije: u toku prelaska jedne epohe u drugu uvijek šansa za ponovno spajanje.

Iz našeg iskustva pretpostavljamo:

Gdje god da je svijest o nadi, mora se lokalizovati i predati doti?nim dešavanjima. Svako od vas ima jedno ime, jednu adresu i koristi brojeve kao identifikaciju, a pojedini me?u vama strahuju, da ta imena i brojevi mogu pomo?u kompjutera biti korišteni protiv vas u svako vrijeme, mogu vas bilo gdje lokalizovati: iz naše perspektive ste vi mnogo više nego samo slova i brojevi, vi ste energija. Vi ste svi dio porodice svjetlosti, da li ste vi samo ro?ak daljnih linija ili jedan od najubje?enijih patriota, ili pripadnik matrijarhata, ne igra nikakvu ulogu, jer vi ste svakako odre?eni da saznate, što vam želimo saopštiti. Kao što proizilazi iz te knjige zemlje, postoji test razumijevanja, da ste vi dio jednog genetskog eksperimenta i energije, koje primate, koristi svako od vas po svom izboru i na svoje na?ine.

Ipak mi vidimo most, koji vi pravite, jedan most od svakuda i nikuda, koji dozvoljava skaka?ima vremena da se upute u tu veliku eru kreativnosti, i da izvrše uticaj na doga?anja i realnosti za neko vrijeme i na njih utisnu svoj pe?at. To je važno za vas, da prepoznate taj uticaj sazvijež?a i neba. Na zemlji vas mjesec, koji uti?e na vas, o?arava i zabavlja. Vi ?ete u?iti da sa tim nebeskim tijelom stupite još ja?e u komunikaciju, ako shvatite da mjesec ima da ispri?a jednu pri?u, koja nedostaje mnogima od vas kao klju? za razvijanje vaše podsvijesti. Daljine su ispunjene sa pokretima, koji su zadržavani u kalendarima od kamena svuda uokolo na vašoj planeti i koji su bili oni koji su sun?eve mjene i danju i no?u navodili kao razli?ite zvjezdane sisteme.

Ti znakovi su namjerno postavljeni i nisu slu?ajnost. Vaši preci su razumjeli kosmi?ke principe, koje vi danas smatrate još nezna?ajnim i smiješnim, a oni su bili upoznati sa opho?enjem sa svojom kosmi?kom rodbinom, stelarnim stvorenjima, nebeskim posjetiocima, koji su do njih došli od zvijezda i kroz dimenzije. Dokle se otvara nemjerljiva mo? velike lepeze egzistencije u ovim vremenima, razmislite jedan momenat o tome, šta ?ete mo?i posti?i sa tom mo?i. Sanjate li o tome, da budete skaka? u vremenu, da ste negdje u koridorima vremena.

Bogovi sami su to u mogu?nosti, ali sve je skupa povezano i povla?i konzekvence za sebe; oni odvajaju male dijelove od sebe i dijele ih svugdje duž vremena od preko milijarde, biliona i triliona godina i još dalje, nego što vi sebi ikada možete zamisliti. Iako razdvajanje dopire daleko, sve je postoje?i dio jedne nemjerljive inteligencije, koja upravlja sama sobom i posjeduje razlog svoje mo?i, da su tajne povezana sa svim svojim pojedinim dijelovima. Za vas teku?a energija ima sistem i metode. Kao genetski eksperiment vi ste jedan mali isje?ak, jedna iskra, iz jedne neshvatljivo velike egzistencije; ali kao što ve? rekosmo, vi ste sa našeg stanovišta jedna neprocjenjivo vrijedna iskra, jedan jedinstveni dragulj, veli?anstven na magi?an i veli?anstven na?in. Potraga za odgovorima vodi neizbježno do ve?ih pitanja, kako ?ete ustanoviti da je ipak ta potraga ono, što vas i nas tako?e ispunjava životom. U onom momentu, gdje gubite interes za to mjesto, gdje sebe nalazite, ta igra je gotova. Mnogi od vas se pitaju, sta ?e oni u?initi u jednoj od tih energetski aktiviranih zemalja, kako ?ete živjeti? I gdje? Šta ?ete vi preduzeti? Stvarni posao za vas same se sastoji u tome da se omogu?i napredovanje vaše svjesne energije preobražaja.

Ako ta energija oslobodi vaše stare šeme razmišljanja riješi?e se stari obrasci, koji se ne?e više stalno ponavljati, a vi ?ete biti otvoreni za nove mogu?nosti. Koliko ste posmatrali na sebi ponavljanje obrasca u prošlim danima, sedmicama, mjesecima.? Ako se vaše drame ponove, držite ih jedan trenutak u unutrašnjosti, kora?ajte jedan korak unazad, gledajte i prepoznajte, da je to jedan prostor, koji treba promjene. Promjena zna?i napustiti odre?ene šeme razmišljanja, ponašanja, akcijskih ciklusa, kao poglede na realnost. Vi ste ?esto tako utvrdli, kao ljuska koja skriva sjemenku, mislite na to. Ako ljuska popuca, pušta ih same zato što im više nije potrebna. Ako to nastupi, život ?e biti jednostavan za klijanje i tako ste vi tako?e pozvani da proklijate i da vam se pružaju svijetlosne zrake kao kosmi?e zrake preobražaja.

Važno je razumjeti da oni, koji vam žele uliti strah od promjena, preuzimaju i uticaj na energiju kojom vi zra?ite. Ako imate strah, onda je taj obrazac vibracija koje izlaze iz vas izlazi nije teku?i, nego uglast i nazubljen. Ako s druge strane zra?ite vjeru, predavanje, poniznost, otvorenost i ljubav, da li je vaše podru?je harmoni?no, jako i dalekog dometa. Jednostavna skromna spoznaja, koja snaga mo?i stvarno stanuje unutra, zajedno sa jasno?om u vezi sa vašim na?elima su garanti razumijevanja, koji ?e vam pomo?i da ono što leži pred vama korektno procijenite i prikupite hrabrost da buducnosti pogledate u o?i. Mi vidimo mogu?nosti navedene u knjizi zemlje i govorimo vama ovo: Nešto se mora znati, u vezi sa djeli?em sekunde, kako smo nazvali taj 25-godišnji period, u kojem imate privilegiju da živite. Radi se o vašoj transformaciji, vašem preobražaju od najguš?eg do najsvjetlijeg stvorenja. Posmatra vas se i zavidi vam se, no te energije ne dolaze ovdje sa namjerom da vas razore, nego da vas podrže da probudite najbolje u vama. Mnogi još ne shvataju, kako se ovo sve odigrava, misle da nije fer biti izložen jednom takvom planu i uopšte: ?iji je to plan? Mi smo vam ve? više puta spomenuli bogove, vaše pretke, i to na višezna?an na?in, da bismo izbjegli neku previše ta?nu definiciju, jer mi ho?emo da damo mogu?nost vašim linijama vremena, vašoj DNK i prozoru izme?u vaših obrva da vam pokažemo vaše porijeklo, kao i i vašu budu?nost i kosmi?ki plan ?iji ste vi jedan dio.

Što se više bliži godina 2000. unutar jednog djeli?a sekunde, ?ini se da je utoliko teže da se ostvari pristup do zemlje, jer se neke energije o?igledno postavljaju kao takozvane uli?ne barikade, me?utim to je u redu. To nam jednostavno kazuje da se morate konfrontirati sa onim što ste stvorili. Me?utim za one me?u vama, koji imaju vezu sa višom svijesti, koji vjeruju, da je ta veza sa spiritualnim svijetom vaše pravno naslje?e i koji to iskazuju pomirljivoš?u u životu, ?e biti slobodni na linijama izvan barikade. Ove spiritualne linije povezivanja su bogate životom i dostupne su samo vama sa vašim kodom; vaša 2012. se približava, a utoliko je teže za skaka?e u vremenu da u?u ovdje, isto onako kao što je za one, koji nisu uvažili ovaj odlomak knjige zemlje, sve je teže da prepoznaju šta se dešava. ?ini se, kao da egzistira prazno mjesto i da su odre?eni dijelovi knjige zemlje precrtani, cenzurisani ili blokirani. Barikade u obrambene svrhe ili svrhe zaštite? Jedva da igra neku ulogu, da li plan proizilazi iz tame ili iz svjetla, jer svaka od dvije porodice je dio cijelog. Sje?ajte se stalno toga, dok zahtijevate nazad vašu mo?.

U starim prenesenim pri?ama vaše planete ima mnogo pri?a o zmajevima i ?arobnjacima, o bi?ima koja su letjela duž neba, a i o ljudima, koji su prizivali nebeske mo?i i bili nošeni naprijed. Ova pripovijedanja se vuku kroz sve legende, me?utim moderni ?ovjek u najve?em broju slu?ajeva vjeruje da su ove pri?e samo moždana tkanja, koja su proizašla iz fantazije vaših predaka. Kad posjetite muzej, posmatrajte ono što tamo vidite novim o?ima; budite otvoreni za nove impulse znanja koji vas prožimaju. Ako energije teku kroz vašu zemlju i oko nje, budite kao djeca, koja sa ?u?enjem i strahopoštovanjem upoznaju jedan potpuno novi svijet. Za?udite se znanju, koje se širi pred vama, umjesto da ga jednostavno znaju?i prihvatate. U knjizi zemlje ima jedna poznata životna mudrost, koja se uvijek iznova pojavljuje tamo: "Što više u?iš, sve manje znaš. " A ista izreka se može na?i i u drugim knjigama, koje pripovijedaju o životu na drugim mjestima, na kojima ste se našli sa drugim imenom, drugim tjelesnim realnostima i drugom svijesti.

Zadatak povjerenika je isto tako, da knjige drži u redu i mogu?noš?u vašeg uvida i da vas povjerljivo drži u toku sa onim što se ti?e veze sa vašim životom. A ipak, vi se povremeno osje?ate savladani: puštate da propadne ?ek ili zaboravljate na odvoz sme?a; u?estvujete u recikliranju, pla?ate ra?une, sre?ujete veš, idete u kupovinu i dovozite djecu. Ovo zauzima vas i vaš dan, no mnogo od ovoga vi ne?ete više ?initi u dolaze?em vremenu promjena. Ne žalite stalno za prošloš?u. Neki me?u vama žive još za "dobra stara vremena", me?utim ona se pretvaraju u sadašnjost. To sada, u kojem ste se našli, je mjesto sazrijevanja, obilja i života, u kojem želite da vidite, jer vi ste sjetva, izdanci, postajanje u ovdje i sada. Koncentracija egzistencije sada leži na vama i kada nisu svi teleskopi usmjereni na vas. Ipak tu su legende u kosmosu, isto kao i na zemlji, a te kosmi?ke legende spominju današnje vrijeme promjena, pri ?emu vas ozna?avaju kao raritet jedne sakrivene genetske biblioteke, jedan eksperiment, "za slu?aj da ." Oko ovog eksperimenta je bilo sva?e, borbe; zaboravljeno je, ponovo izneseno, hvaljeno i pušteno da padne. Sve ovo ste spoznali u vašoj kolektivnoj svijesti i memorisali u vašim ?elijama. Vašim precima prije 500 godina nije išlo kao vama; vaše ?elijsko pam?enje nije bilo tako probu?eno kao vaše sada. Takve prilike nisu tako ?esto zabilježene u analima vremena.

Kao što je ve? re?eno: 26.000-godišnji ciklus preciznosti, u kojoj se nalazite, je podijeljen u 12 vremenskih epoha. Broj dvanaest je temeljni elemenat vašeg sistema: satovi, kalendari i druge konfiguracije sa brojem dvanaest kao bazom, nalazite svuda u vašem svijetu. On je takore?i dio vašeg vremenskog ciklusa u dopire do jezgra vašeg bi?a. Nama se ?ini, da sada zaklju?ujete sa godinom 2012. djeli? sekunde ove ere, da ?ete preuzeti jedan novi sistem ra?unanja vremena. Vrijeme je nešto samovoljno, nikada utvr?eno; me?utim sve ima svoje zna?enje i vezu unutar vremena. ?ak i oni, naizgled slu?ajni fenomeni, kao što je ?injenica, da mjesec za vrijeme pomra?enja sunca ima ta?no istu veli?inu kao sunce, imaju dublje zna?enje.

Tako?e, ako planovi egzistiraju unutar planova, ne vjerujte, da porodica tame, ili porodica svjetlosti imaju uvid u kona?ni nadre?eni plan. Vi se pitate onda, pa ko ga ima; ko ili šta je generalni planer? Pa, onda je to najve?a sila, koju teba da proizvedete ili da oslobodite okova, vaše odre?enje i vaše raspolaganje cijelim životom i eksperiment koji upravo te?e. Vi ste misterija, sakrivena u vremenskim koridorima i svi vas gledaju, da li ?e vam uspjeti, da se u djeli?u sekunde prema vašem shvatanju vremena, iz jedne forme bi?a preobrazite u drugu. Prema vašem shvatanju vremena za to je potreban možda jedan ?itav život; me?utim to je jedan jedinstven, neobi?an život s onu stranu svega ubi?ajenog. Na vama je da kreirate jednu sasvim novu mo? i ukupno dešavanje na zemlji ispunite smislom, svrhom i zna?enjem.

Kosmi?ke legende su pune takvih pripovijedanja o vama, ljudima. I tako, kao što vi pripovijedate o ?arobnjacima, ozna?avate se tako?e i vi sami na ovoj ta?ki vremena u knjizi zemlje kao ?arobnjaci, svi, ne samo neki. U dinamici života i za vrijeme dok se kre?ete prostorom, dospijevaju vaša planeta, vaš sun?ev sistem i cijela galaksija u novo podru?je prostora. To je dio plana, jer ?e ovo podru?je nanovo kodirati vašu DNK, da bi vas povezali sa multidimenzionalnom inteligencijom, koja egzistira s onu stranu biološkog stvaranja, a to je vaše naslje?e.

Mi smo ve? rekli, da su knjigu zemlje pisali obi?ni muškarci i žene, ?ija imena se nikada ne pojavljuju u vašim istorijskim knjigama, me?utim njihovi bogati sadržaji, njihovo znanje i vještine se vam prenesene putem krvi. Vaše porijeklo je bogato sadržajem i predvi?eno za to, da ga uzmete i na?inite izbor, da biste odlu?ili, koje aspekte mo?i i kreativnosti biste željeli kultivisati. Onaj ko prekora?i pravila, je ?esto onaj koji otvara novi teren, a neka od pravila su jednostavno za to tu, da budu prekora?ena, prije svega koja stoje na putu vašoj slobodi i koja žele da propišu vaše odre?eno mišljenje, umjesto da vas ohrabre da postanete kreativan, slobodnomisle?i i spoznajni dio voljenog cijelog. Gospodar ukupnog plana, koji stoji iznad svega, je sila koja se naziva ljubav.

Sve ovo se pojavljuje možda kao nametnuta zagonetka, kao paradoks. Vi ste lagenda shva?ena u nastajanju, ta?no onako kao što ste ve? pisali legende, jer, kao što je ve? re?eno, u vremenske periode se može stupiti sa svih strana, iako se ponekad ?ini, da se tu odre?eni vremenski perodi nalaze kao karantini. U nekom takvom slu?aju postavljeni su znaci upozorenja, koji upozoravaju na to, da su doti?na "strana vremena", vremenska polja doga?anja, ve? pretrpana mnogim posjetiocima, sli?no kao na internetu. Kompjuterske mreže mogu dobro da posluže kao analogija za takve fenomene skakanja u vremenu i kada je samo skakanje u vremenu naravno, mnogo više fantasti?no. Što dalje dopire vaša svijest, to više vaša stvorenja odražavaju i velika stvorenja egzistencije. Tako se funkcioniše vaša kreativnost, me?utim pre?esto je stvarate još bez znanja i mudrosti. Vi se još previše zaljubljujete u odre?ena otkri?a, tako da time promašujete svoju stvarnu svrhu, naime da sebi isporu?ite model univerzuma.

Vi ste kao i prije "skicom" biološki netaknuta bi?a. Ako vas to osvaja, gradi?ete jedan nosivi most i okružiti tamno sa toliko mnogo svjetla, da se ono samo može otkriti i kona?no konstatovati, da je put razaranja, i put samorazaranja neizbježno. Preko kosmi?kog kalendara i "Timinga" svih postupaka, pada ova istina sada takore?i ponovo nazad na svog za?etnika.

U ovoj zemaljskoj godini mjesec završava 13 ciklusa od mladog do punog mjeseca i nazad, me?utim vaš novi kalendar je usmjeren na godinu sa dvanaest mjeseci. Dospje?ete do razumijevanja ovoga, tako što ?ete meditirati o broju 13 kao o skrivenoj misteriji, što ?e uticati na vas. Iako se broj 13 posmatra kao nesretan broj, i broj zla, vi ?ete prona?i, ako temeljito tražite, da on sadrži mo?an klju? za dekodiranje ljudske svijesti. Dolaze?e godine do 2012 koje ?e za vas pro?i kao u letu. Oni, koji žive u mnogo ve?em vremenskom okviru ?e morati da preduzmu takozvano fino podešavanje, da bi spoznali taj djeli? sekunde 25-godišnjeg perioda.

Nije lak zadatak. Ako se pitate, kako se to primje?uje: uzmite djeli? sekunde iz vašeg života i posmatrajte, da li u taj vremenski prostor stalno iznova stupate i možete da opazite njegovo carstvo. On prelazi ovaj djeli? sekunde od 25 godina. ?ini se da je nemogu?e; kako bi to moglo i?i? Možda vi sebi ne možete zamisliti, da postoji tehnologija, kod koje bi neko mogao re?i: "No, pustite da uzmemo jednu sekunde, koja je upravo istekla, pustite da u njoj lokalizujemo jednu nanosekundu i da je ispružimo na 25 godina, da bih vidio šta se u njoj odigrava." Prema mišljenju vaše nauke to ne bi bilo ništa, samo jedna mala praznina. Kako bi nešto tako malo, kratko moglo da sadrži bilo šta? Isto tako vaše mjesto na nebu je samo jedna mala mrlja trenutka.

Kako biste mogli u njoj da egzistirate? Kako bi bilo mogu?e, da je vaš život tako mnogostruk, kompleksan, istovremeno optere?uju?i i zadovoljavaju?i? Tako bogat i da tako raspršuje život? A u ogromnim dimenzijama svega, šta jeste, koliko prostora biste vi, knjiga zemlje, tamo zauzimali?

Graditelji mostova ?e posti?i mnogo, iako se moraju susresti sa izazovima u godinama pred vama.

Mislite na to: Nikada se ne isplati, napasti drugoga, osu?ivati ili uništavati.

To je samo vaša prednost kao porodice svjetlosti, da prihvatite ovaj veliki zadatak i budete zahvalni, dok mislite o rješenjima.

Ne ignorišite izazove i prepreke i posmatrajte svrhu tame kao potrebu za lije?enjem. Do?i ?e vrijeme u kojem ?ete biti pozvani kao veliki vizionari i vidovnjaci, da zamislite rezultat, koji se možda ?ini nemogu?im i da ?ete u sebi samima na?i pra-povjerenje, koje leži s onu stranu svega, što ste sebi ikada mogli oslikati. Na svakom kontinentu, na cijelom svijetu, ?e vladati haos. Haos može izazvati strah, no ipak, to je još uvijek stvar izbora. U sli?na vremena u prošlosti, a tako?e i u sadašnjosti i u budu?nosti, ima uvijek onih, koji biraju strah, ali nije svaki od vaših predaka birao ovo rješenje. Pobjednici pišu knjige u kojima su žrtve osvojene, iako ve? unaprijed morate do?i do uvjerenja da ste žrtva, i prije nego što možete biti osvojeni. I to tako?e je vaš izbor: žrtva ili stvoritelj? Mislite na to: žrtve biraju strah i zapadaju u stanje oduzetosti; vibracija koja izlazi iz vas je disharmoni?na i prili?no uskomešana.

Haos je u ova vremena dio promjena; to je proces razotkrivanja, vrijeme zbunjenosti bez sigurnosti, sa izuzetkom jedne odre?ene živosti u ?asu svog nastupa. U knjizi zemlje ?ini se da postajete utoliko samozadovoljniji, koliko se sigurnije osje?ate i da je ta?no onda utoliko lakše za druge da uti?u na vas, da "menadžerišu" i kontrolišu vaše procese razmišljanja. Zbunjenost može da služi mnogim svrhama; ona može kona?no i da uvede novi poredak.

Odre?ena bi?a svuda pokušavaju da u vode?oj ulozi uspostave poredak i da zastupaju vašu mo?, jer je vi zapravo ne?ete za sebe sami. Uvijek se dakle pitajte, ?iji poredak se upravo sada uvodi. Prisjetite se: ima planova iza planova, i svejedno ?iji sistem poretka je upravo plan ?asa, mudraci i budni me?u vama znaju, tu ima još uvijek neki drugi plan, neki drugi sistem poretka takve misteriozne vrste, da smo stalno pozvani, da svoju mo? opažanja i mišljenja još više izoštrimo, da bismo to mogli prepoznati. Mi dajemo najbolje od sebe da taj poredak opišemo rije?ima, tako da ove rije?i možete navoditi u ?itavim knjigama i da ih možete studirati i kona?no kažete klimanjem glave; "da ja sam svjestan te sile."

U vašem zahtjevu da spoznate opipljivi život, vi ste se totalno upleli u gra?enje i konstruisanje, da ste zaboravili na vezu koja egzistira nad tim. Unutar posljednje epohe se ?ini kao da vaši preci nisu imali tako mnogo materijalnih objekata i poslovanja oko sebe, da bi ispunili vrijeme. Nije postojala nikakva razvu?ena mreža auto-puteva ili sva elektronika, trgovina, sport i zabava, kao što ih vi imate. Njihov život je proticao druga?ije, a oni su ipak bili živahni. Sadašnje vrijeme promjena zahtijeva od vas da budete živahniji. Haos ima svoj vlastiti poredak i kreira živost, koji opet precizno usaglašava ?ula, balansira ih i ?ini vas svjesnim hrane koju uzimate, posebno kad je novac knap, police u prodavnicama prazne, ili žetva u vrtu još nije sazrela. Haos ?e uvesti jedan novi poredak, poredak koji ima veze sa spiritualnom organizacijom, bez onog koji vodi rije? ili glave jednog piramidalnog sistema.

Stare legende nanovo pripovijedaju pri?e o onima, koji su prizivali više sile, o neobi?nim ?arobnjacima, koji su mogli iz jednog momenta u drugi da se pojavljuju i da nestaju, i o zmajevima, koji su ?ovje?anstvo kako provocirali, tako i štitili. Ova pripovijedanja nisu jednostavno samo bulažnjenje ili fantazije nekog preambicioznog pjesnika. Eter je živ, a elektromagnetni spektar je ostava za frekvencije, pomo?u koje možete zurfovati kroz egzistenciju. Vaša fizi?ka tijela su tako napravljena da dogovaraju kodiranju dolaze?e energije, koju ako posmatrate kao ?isto ?udo, znali biste ve? sada šta ?e da stupi. ?udo dragi prijatelji, koje biste možda mogli pustiti da vam promakne, me?utim nema ni za šta neke garancije. Me?utim, vi uvijek imate mogu?nost da birate slobodu, ?ak i unutar tiranije, jer sloboda je tako sveobuhvatna, da toleriše i tiraniju u svom polju.

U kasnijim godinama ovog prolaznog momenta ?ete svuda biti svjedok radikalnih previranja. Strukture autoriteta ?e se mrviti, a velike sale parlamenata i kongresa, gdje autoriteti podižu svoju rije?, ?e biti prazne. Ovo ne posmatramo kao zastrašuju?e, ni prijete?e; to se jednostavno dešava a me?u ljudima ?e se proširiti veliko olakšanje, "renesansa", koja po?iva na unutrašnjem, biti povezan i obostranoj razmjeni, ne na vanjskim autoritetima. Ova spoznaja se može pro?itati u fragmentima u knjizi zemlje, me?utim ne u svojoj cjelosti. Kao što je ve? spomenuto, naši pogledi su zabranjeni, tako u onim podru?jima ne mogu nastupiti smetnje, a vi se ne možete konfrontirati sa svojim tvorevinama. Ukoliko je to tiranija, koju ste tu stvorili, na?i ?ete se opet u jednom tamnom koridoru vremena.

Zabarikadirano podru?je, o kojem smo upravo govorili, dozvoljava vam da neometano idete naprijed, u svjetlo ili u tamu, zavisno od vašeg izbora, jer na nekoj odre?enpj ta?ki morate se odlu?iti, šta to treba da bude. Tako vam haos daje priliku da se odlu?ite i povežete, a onda ?ete prepoznati, šta je zaista zajednica. Me?utim, sada i ovdje svako od vas mora da istraži da li se kvalifikujete za suverenitet i samovo?enje. Mi ve? znamo da ste spremni i kvalifikovani. Pitanje je: Znate li to i vi?

Mi imamo uvid u knjigu zemlje iz svih pravaca i možemo da prepoznamo impulse i planove, linije porijekla i kako su ucrtane, genetska stapanja i prenos odre?enih crta bi?a na vas sve, ne samo na neke. Vladaju?e porodice na vašoj planeti znaju dobro za zna?enje broja 13 i odvra?aju vas od kombinacija sa njim, tako što vas uvjeravaju da je to broj koji donosi nesre?u i zlo. No on je klju? za kapiju iza koje se nalazi tajna mo?i i mislite na to: Vi se ne možete skloniti mo?i sa puta. Mo? je sada poja?ana na putu ka vama kao ?ovje?anstvu, to kažu sve knjige kao i mo? sama. Prije nego što budete u stanju da formirate istinsku zajednicu, u kojoj možete sa svime živjeti u povezanosti, morate biti ubije?eni u vašu saposobnost da možete sebe same da vodite. Da li ste suvereni, samoodgovorni? Osje?ate li se dobro pri pomisli da ste stvoritelj, dizajner svoje sopstvene realnosti? Ovo pitanje vam se postavlja i vi ne možete zatvarati o?i pred sopstvenom mo?i. Dajte najbolje od sebe. Držite uspravno glavu i ki?mu, udišite puno?u svog znanja u svoja plu?a i posmatrajte sebe kao bi?a puna energije, koja isijavaju vibracije, koje biste željeli isijavati po svojoj vlastitoj volji.

Koje mogu?nosti i alternative sebi stalno nudite, budite svjesni, da vas duh stalno okružuje i kroz vas, ka vama i za vas govori a povremeno i kao test protiv vas.

Budite budni i pažljivi kao što vas podsje?aju vaše istorije. Mislite na ?arobnjake iz starih vremena i tajne koje su ?uvali, kao i na zmajeve u legendama. Oni su imali brojne talente i oživjeli su mnoge vaše civilizacije. No vi se sada možda pitate: Da li su oni tvorevine koje su odslikane u svim tim knjigama, kalendarima i razglednicama? Da li su realni? U vašem vremenu ?e rije? "realan" dobiti jedno prošireno zna?enje i posmatrati se u jednom drugom svjetlu. Mnoge vaše legende i mitovi su svakako realni. Na kraju djeli?a sekunde, u kojem se nalazite, sva ta bi?a ?e se vratiti, što ?e se najprije odigrati u vašoj predstavi, ako vaše ?elije na osnovu novih frekvencija vibracija i vašem uzdahu olakšanja u vezi s tim žrtvuju svoje pam?enje. Svuda oko vas ?e istupati podaci, a iz vas samih ?e prskati informacija, kao iz gejzira znanja i vi ?ete trebati jedni druge, da ih uvežete u cjelinu. Mislite na to: Dostiza?e vas u svako doba slobodne niti; jedna pojedina?na je ve? u poretku, no uvezane zajedno niti daju još finije tkanje.

Implozija znanja u vašoj unutrašnjosti vam pokazuje put ka mo?i koju imate kao živa biološka stvorenja, a to se svakome od vas dešava svuda: ljudi na ulici; oni koji žive odsje?eni u bolnicama, stara?kim domovima ili zatvorima; dešava se djeci na igralištu, u školi, odraslima na radnom mjestu, seljacima na selu, svuda, od vrhova brda do dolje u doline. Porodice svjetlosti i tame žive u svim zemljama, u kojima sunce izlazi i zalazi. A oni u ni?ijoj zemlj, koji niti se ujedninjuju, niti se ubrajaju u drugu grupu, koji ovo sve ovdje smatraju samo izrodom fantazije? Ko su oni? Pitajte same sebe. Kona?no, vi ste zajedno ?ovje?anstvo. Umjesto da se previše identifikujete sa jednom od dvije grupe, radije se prizemljite i otkrijte, šta vam je svima zajedni?ko: vašem biti, ?ovjek, jer to je kvalitet koji su mnogi tražili.

Legende zmajeva su sadržajne, me?utim one o gušterima su još više. Stari manu-skripti i knjige, koje su promakle pogledu opštosti, posebno u centrima religijskog života, ih svuda spominju. U svim podru?jima svijeta, u svim svetim halama znanja, bilo istina ili izmišljeno, nalazite porodicu svjetlosti, koja je uvijek spremna, da se sjeti i da reprodukuje istoriju biti, jedan i cjeline, mo?i života punog zna?enja. Za guštere i zmajeve u pra-vremena ljudi su bili fasciniraju?a stvorenja; prema istoriji bili su odgovorni za stvaranje vašeg roda ili su u najmanju ruku u to vjerovali. Oni su se povezali sa vama, studirali vas, podu?avali vas, ocjenjivali i pomagali vam pri gradnji vaše civilizacije, a oni su vas i istakli da bi se na vama okrijepili i na vama naplatili. Vi sebe same vidite kao trodimenzionalna bi?a na odre?eni na?in, me?utim legendarni gušteri, stari pra-preci, iz dalekih vremena, iz prošlosti, su vas vidjeli na drugi na?in. Za njih ste dijelom ?ovjek, me?utim oni vas opažaju kroz cijeli spektar i znaju za vašu ljudsku snagu. Oni se oslanjaju na vaše predvidivo ponašanje, ali oni znaju tako?e da ?e u knjizi zemlje sada biti odigran džoker.

Sve što ste u?ili ?e sada biti podvrgnuto ispitu, a „creme de la creme“ ?e spravljati željeni eliksir, naime eliksir ljubavi. Razumjeti frekvencije je jedan od ispita sadašnjosti: vaša sposobnost da ih prepoznate, razumijete, da ste ih vi cijelo vrijeme proizvodili, svejedno da li živi ili mrtvi. Zadatak je, frekvencije tako modulirati, da stalno ponavljanje drama, koje obi?no šteti vašem zdravlju i zarobljava vam vaš živi duh, pripada prošlosti. Prepoznajte šta vam nije korisno, zatim oslobodite svoje strahove i sprovedite preobražaj. To ?e modulirati frekvencije koje proizvodite. To, dragi prijatelji, je vaša lekcija, vaš dje?iji vrti? koji je bitna faza vašeg sadašnjeg razvoja. Prije uvida u knjigu egzistencije stoji uvid u knjigu zemlje.

Mislite na to: Kad se jedan vijek približi kraju, po?inje jedan novi, i iako je vaš sistem ra?unanja vremena samovoljno postavljen, jer po?iva na udobnim lokalnim obi?ajima, i on je dio jednog ve?eg sprovo?enja božanskog plana. Sve je kodirano; vaše tjelesne ?elije, vaša DNK, vazduh koji dišete, živa biološka biblioteka, eter i nebeske sfere. Ono što uvijek mislite, pronalazite, prizivate ili pretvarate u forme, mi bismo vas željeli podsjetiti na to, da to nije nikada jedan izolovan doga?aj; sve je u svako doba povezano sa svim. Budite sigurni, draga porodico svjetlosti, ako se odvažite na pogled u knjigu zemlje da biste sagledali šta ?e donijeti budu?nost, to je nešto veoma neobi?no, što ste mogli da stvorite. Šta je to ta?no, mi to ne znamo.

Mi ?emo jednostavno dati sve najbolje od sebe, da vam pomognemo u stvaranju jedne potpuno nove vizije budu?nosti, ali prije svega, na vama je, da preduzmete samovrednovanje. Šta ho?ete da postignete u ovim vremenima beskrajno velikih promjena? Ako je to tako, da se vaši preci vra?aju kao žive legende sada u obliku zmajeva, reptila i multidimenzionalnih bi?a, da su vaši ljudski preci stupili sa vama u kontakt, i ako vam slijedi sva ta mo?, osje?aj povezanosti i znanje o zna?enju starih misterija, o kamenju, kristalima, krstovima, pehar napunjen krvlju, skrovišta puna zlata, vatreni konji i morska bi?a, koji izranjaju iz najdubljih okeana na površinu, ako je sve ovo istinito i realno, kakav ?ete onda vi svijet stvoriti?

Kao oni, koji su smatrali svijet ravnom plo?om, odjedrili su prije 500 godina i nisu bili svjesni takvih potencijalnih svijetova. Oni su zaboravili da slijede tragove svojih predaka i usmjeravani su na razaranje i razdvajanje, ubije?eni u navodnu bezna?ajnost svojih radnji i dovedeni do toga, da jedni druge izbodu pri sakupljanju materijalnih dobara. Ovo nagomilavanje blaga i materije je za vas dobilo isti zna?aj kao i vlast. Vi se divite posjednicima velikih vila, vaše zlato, dragulji i nakit, sa kojim u javnosti želite ostaviti utisak. Me?utim, da li je to zaista mo? i blagostanje? Stvarna mož leži u tome, da se razumije poj ptice, da se sa prirodom bude u sazvu?ju harmoniji: sa žabama, insektima i golubovima koji gu?u i sa kanarincima koji pjevaju u sumrak.

Vaši preci, gušteri i zmajevi su to razumjeli, da se egzistira u mnogim varijantama života, jer su oni znali mnoge aspekte jedne civilizacije, od kojih je kreativnost jedna od najmo?nijih, jer bez kreativnosti, bez snage stvaranja, ne bi bilo života, ne bi bilo individualnosti. Ovo je dio problema, sa kojim se danas suo?ava ?ovje?anstvo. Prejako fiksiranje na nagomilavanje materijalnih dobara vam je dozvolilo da proizvodite bez kreativnosti i zna?enja i da stalno jedno te isto pravite u kopijama. U sljede?im godinama haosa ?e nastupiti velika snaga stvaranja, koja se odslikava kroz snažnu povezanost ženskog principa sa muškim principom i proizvodi balans izma?u njih. Na ovoj ta?ki ?ete prepoznati da je pravilno postupanje sa energijama zapravo istog zna?enja sa ciljem vašeg traženja mo?i. Ne možete pobje?i od ?injenice da energiju morate razumjeti onako kako je predvidio važan plan duha za vas i vaš stvarni dom.

Nemojte se plašiti ovih vremena promjena. Ukoliko vam se ove rije?i i ideje pojave kao strane, mislite na vaše pretke od prije 500 godina, kada im je se predstavio jedan sasvim novi svijet, isto kao i za vas sada. Vijekovima ste jedrili preko okeana i pitali se, da li ?e se iz vode odjednom iz svih legendi podi?i ?udovišta i progutati ih. Neki od moreplovaca su vidjeli pokrete objekata iz budu?nosti, kako su no?u izranjali i ponovo nestajali, me?utim o ovim tajnama se sa?uvala šutnja; ukoliko su takve ispade spominjali, vrlo brzo su proglašavani ludima. Posljednjih 500 godina je obilježila velika ekspanzija, no nad tim je vršeno i mnogo kontrole, kako je opažana ta ekspanzija. Ako reflektirate o svojim precima, molimo vas da se otvorite za vaše genetsko porijeklo i bez predrasuda posmatrate izazove, koji su se postavljali pred vaše pretke. Budite svjesni na vrhu brda koji ste osvojili, da ste sada na vrhuncu svog potencijala razumijevanja, dakle koje zaklju?ke izvla?ite? Šta je ukupnost vašeg znanja? Da li cvjeta i uspijeva vaša mudrost, vaš život?

Sa svih strana poznati zmajevi su bezimena, me?utim ne bez oblika stvorenja; ona imaju mnoge li?nosti i oni su promjenjiva?i oblika, koji otjelovljuju neobi?nu snagu. U vašim tijelima miruje jedna sli?na snaga, me?utim vi je negirate ili je gazite nogama, umjesto da je pustite da živi. U svim isporukama se ta snaga ozna?ava kao životna vatra, kao kundalini, koji ozna?ava unutrašnju liniju koja se penje u vama. Sve ove isporuke se uvijaju oko legendi vaših predaka, reptila i zmajeva. Me?utim zamislite da ova stvorenja žive oko vas i nisu vidljivi za vaše oko samo zato što žive u drugim dimenzijama. Ipak u spektru je vaš dom takore?i "odmah iza ugla". Mi smo ve? govorili o nano-sekundi, koja se proširuje na 25 godina. Vi mislite da to mjesto nije naseljeno, no ta?no ovdje je taj dom zmaja, mjesto kojeg prastara reptilska linija, koja je vaše nasljedstvo, naziva svojim domom.

Ako dakle razvijete tehnologiju, koja tako dijeli vrijeme, da vi vlastite sekunde možete ta?no posmatrati i prona?i nova grani?na podru?ja, novi teren u tim nano-sekundama? Ako vam to uspije, imajte obzira prema onome što vam ide u susret. Vi ?ete odozgo ostvariti nova gledišta realnosti, koje su za vas na svoj na?in realne i žive, kao da ste okrenuli dugme na skali i ponovo se našli u nekom novom svijetu a ipak znate nesumnjivo da se nalazite na prelazu iz 20. u 21. vijek. Ovo ikustvo ?e postati navika, me?utim zahtijevat ?e i mnoge žrtve; neki ?e se bojati za svoj zdravi ljudski razum, iako bi pri tome trebali zapravo da osje?aju zadovoljstvo. Ohrabrite druge da istraže svoje najunutarnjije i stvorite za to atmosferu sigurnosti. Vaši povjerenici vam nude sa svojim uslugama jedinstvenu priliku da podignete i vitalizirate svoj duh.

Približavate se tom ispunjenju, ako dešifrujete broj 13 i vidite, da se 26.000 – godina, ciklus precesije dijeli sa 13 umjesto sa 12. Nedostaju?i 13 dio je oduvijek bio tu, ta?no kao i 13 mjeseci. Brojevi 12 i 13 zna?e mnogo više, nego što ?ete ikada shvatiti, u to vas možemo uvjeriti. Sve je kodirano jezikom i brojevima, prema naprijed i prema nazad. Što više u?ite da "?itate" energiju, to više jasnije saznajete, da to predstavlja vaše nasljedstvo mo?i; što više postajete vješti "menadžeri" energije, to više saznajete, da je sve oko vas živo i zna?ajno i da obmana kona?no mora da podlegne istini. Šta je ta istina? Istina je kad više ne postoje tajne, to je istina.

Lije?enje stupa onda, kad se istina raširi, a tajne razotkriju. Vrlo je teško ?uvati tajne; one imaju težinu i optere?uju?e su. Tajne ?esto stoje na po?etku laži; zatim jedna laž iznosi sljede?u, a lažovi privla?e lažove i to je priroda laži. U vašem svijetu se mo? kao forma energije nije dijelila sa drugima; ona se ?uvala u tajnosti i temeljila se na lažima. Posmatrajte one na vlasti kao ?arobnjake, bilo da su sada ignorantni ili samozvani ili samoodre?eni. Oni su žongleri energija; sa ovom svijesti vas molimo, da žonglirate vašim vlastitim energijama, da znate, da je energija slobodno raspoloživa i samo ?eka na to da njima upravljate. Vi ste dirigent jednog veli?anstvenog orkestra stvaranja, koji ?e sve dosadašnje staviti daleko u sjenu.

Stari, zmajevi, ?ekaju; oni ho?e da budu otkriveni, da se vrate na zemlju i da vam bez štete otkriju ono što znaju. Ipak, vi morate sami proizvoditi odgovaraju?e frekvencije da biste ih vidjeli i pomogli im kod lije?enja pukotina u njihovim vlastitim porodicama. Vi nemate da lije?ite samo sebe same, nego i ukupnu egzistenciju, koja tako?e stremi ponovnom spajanju. Šta je lije?enje i kako možete ustanoviti, kada ste zdravi? Sa energijom ulazi i odre?eni tok energije, koji vas puni sigurnoš?u i daje vam samopouzdanje na daljim putevima; to je povezivanje sa duhovnim, sa ukupnom egzistencijom. A lije?enje zna?i jednostavno novo tuma?enje onoga što ste iskusili.

Vaše rane imaju veze sa vašim osje?ajima i njihovim intenzitetom; vi ste se uplašili svojih osje?aja, dok vas nisu zarobili. Potisnuti osje?aji se gomilaju i namotavaju se kao na klupko konca; oni mogu da blokiraju tok energije kroz vas, a usred toga se mora klupko konca odmotati, a konac se mora nanovo utkati u osmišljenu mustru, umjesto da i dalje blokira let. Energija je energija. Ona reaguje na vaše namjere i impulse. Vaša mo? ?e brzo rasti, ako zemaljsko magnetno polje jednim uzdahom olabavi njen ?vrsti zahvat, elementi vašeg periodnog sistema po?nu okolo da plešu i molekule da ubrzavaju, tako da nove paradigme i iskustva postanu mogu?i.

Nakon što ste zaklju?ili posmatranje sa vrha, važno je za vas da znate, da morate da ovladate opho?enje sa energijom, da biste oblikovali svoju budu?nost. Mi vidimo odavde više mogu?ih verzija te budu?nosti. Skaka?i u vremenu nisu u potpunosti na?isto sa tim, da u ovo vrijeme ?itav niz mogu?nosti može da izmakne doga?anju, od kojih uostalom mnoge po?ivaju na manipulaciji i kontroli u ve?im okvirima. Ipak, ima podru?ja i koridora u kojima je skaka?ima u vremenu odbijen pristup, gdje samo vi živite i gdje možete da koristite tu zlatnu priliku za gradnju mosta, koji ?e možda mo?i da dopre još dalje nego neka vremenska epoha. Sa vrha vam je jasno da ima još mnogo toga da se promisli. Opustite se na tom putovanju, svjesni da ?ete još više pri tome nau?iti i mislite na to: što više u?ite, to više ima da se u?i. Budite opušteni, spremni i zahvalni kad snaga života reaguje na vašu darežljivost.