Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Porodica svjetlosti 5. poglavlje


5. Najviše to?ke sudbine

Stanovnici zemlje, kasnog 20. vijeka i dolaze?eg 21. vijeka, želimo vas podsjetiti da svrha našeg putovanja ima veze sa vašom sudbinom. Spomenuli smo knjigu zemlje, kako možete na?i ulaz u nju i kako mi Plejadanci, kao i mnogi drugi možemo da vas posmatramo duž rijeke vremena. Vi ste u svakom od doba, u prošlosti, sadašnjosti i budu?nosti, živi i u stanju da napravite vaš izbor. Primijetili ste da je zemlja sama svjesna, živa i da je vezana sa drugim velikim dešavanjima, koja se mogu odgonetnuti. Kada to jednom osjetite razumijete, to ?e vam pomo?i u vašoj samospoznaji i samomo?i, i odvesti vas možda ?ak do najviših ta?aka sudbine. Naša sudbina je naravno u našim rukama, iako postoje takozvane kolektivne sudbine, jedna vrsta nebeskih zadataka, ili kako ih još nazivaju, veliki putevi vremena. Ta kolektivna sudbina je naša inspiracija.

Sve stare kulture na vašoj planeti su znale o tim zadacima, da su simboli zvjezdanog pojasa životinja, dakle životinjski krug. Mi ostali gledamo zamlju kao mjesto gdje su sva stvorenja, sve, nosioci memorisanog znanja. I životinje su nosioci odre?enog zna?enja, naime znanja o transcendenciji vremena. Životinje gledaju na vrijeme i egzistenciju druga?ije nego vi. Starim kulturama je stvarni zadatak zemlje više poznat nego vama. Oni su znali da u svakoj stvari, pa ?ak i u haosu ima red, i da je odnos ?ovjeka sa haosom test razvijanja. Na tom mjestu vas želimo za jedan kratak momenat zamoliti da se sami pogledate. Šta se desilo, jeste li kontaktirali sa našim vijestima i pozvali nas na tom putovanju pretvaranja? Gledajte realnost koju ste stvorili i razumite to kao dio procesa pretvaranja. To što vam pri?amo izgleda neprihvatljivo: pri?e iz prošlosti, i skromna znanja o kosmosu, stare skrivene tajne i misterije. Našim rije?ima vas namjeravamo ohrabriti i dati vam snagu, ali i skrenuti vam pogled na tren prema tami, zlu i strahu.

Mogu?e je, da vas je to što smo vam rekli poljuljalo, možda osje?ate da se vaše razmišljanje, vaš život, vaše unutrašnje bi?e od temelja mijenja. Ako je tako, ispravite se, dišite duboko i recite sebi: aha! Putovanje je zna?i u punoj brzini i ja sam na svom putu preobražaja. Klju? leži u razumu, put preobraženja je neizgovoren. Ako pozovete rijeke energija da budu dobrodošle u vaš život, uspje?ete se kretati kroz vremenski prostor sa zadnje i sa prednje strane, jedan novi energetski obrazac u vašem životnom polju. I vi svi posjedujete jedno takvo jedinstveno polje kada biste ga samo aktivirali. Kao što je ve? re?eno: sredinom, mojom namjerom i vašim dahom ste u stanju dalje graditi vaše energetsko polje i osjetiti ga u i oko vašeg tijela. Vaši preci su razumjeli poznavanje životinjskog kruga i vrijeme im je dopustilo pogled na njihove prakti?ne funkcije i sudbine. Oni se nisu toliko radovali svim tim ugodnostima, u kojima vi danas uživate, ali mi vas pitamo: šta vam oni stvarno zna?e?

Mi vam želimo pomo?i, da se možete više koncentrisati na samog sebe, da spoznate svoju duhovnu prirodu i prihvatite je i osjetite u sebi plamen životne energije. Jer sve su to dijelovi vašeg razvoja. Niko ne tvdi da je to lako, ali od svih recepata je to najednostavnije. Kako u glavi tako i u stomaku, dovedite svoj dah u svoju namjeru, vaše srce i vaš duh istovremeno u jednu ta?ku. To spajanje vaših snaga u jednu cjelinu ja?a vaše životno polje, elektromagnetnu loptu oko vas sa onim što stvarno jeste. Ponekad se možete i uplašiti toga, jer taj put do samog sebe odvest ?e vas do poznatih podruma punih leševa a i do drugih neugodnih skrivanih slika, sjena vaše prošlosti. Vi niste svjesni koliko ste u svim tim životima imali iskustava, osje?aja i reakcija. Ipak ste biološka bi?a ?ija se kosmi?ka energija sa svjetlosnom brzinom podiže na novi nivo. Te energije ?e vas sada snabdjeti po?etnim poznavanjem životinjskog kruga, bibliotekom, vašim stvarnim istorijskim slikama prema mjestu egzistencije. Svi sistemi raspolažu jednim takvim krugom znanja, na?inom da zabilježe živ? podatke, a sa svakim iznesenim mišljenjem postojano proširujete vaš krug znanja.

Ako pri narednim promjenama dišete opušteno, možete se spojiti sa talasom, koji ?e vam olakšati ubrzane promjene. Mi vam isporu?ujemo te talase i radimo sa njima me?u vama. Oni koji se spremni za taj proces transforamcije i koji su spremni za taj veliki zadatak, da se uzdignu do energetiziranih vibracijskih bi?a, usred haosa od straha i otrova. Ti otrovi se nalaze u vašoj torbi za kupovinu i na svakom uglu ulice. Ho?ete li ih prepoznati i prema tome proizvoditi vašu vlastitu frekvenciju, umjesto da preuzimate zatrovanu hranu? ?? ?? dio velikog zadatka koji je pred vama. Mi želimo da sami još dublje istražite i da vidite ko ste. Kuda ?ete se uputiti? Šta ?ete uraditi sa novim pogledom na stvar? Lepeza promjena se tek po?ela otvarati, ali to ide sve brže. Što ste više spremni za introspekciju, to se više spajate sa plamenom života i održavate ga u životu, u nadi da se nalazite na putu do cilja, sve više postajete pionir.

Mogu?e je da ste vi svjetlosne zrake koje udobno sjede kod ku?e, ali istovremeno ste u stanju da istopite polarne kape i da promijenite svijet. Budite postojani u mirnim momentima, jer vaša snaga leži u tome, da sa svakim udisajem preuzimate ideju vjerovanja u vaše jedinstvene biološke osobenosti. Vi ste usmjereni na to, oblikovani i planirani da sada aktivirate vaš najviši potencijal. To Sada je sa vašeg stanovišta naravno samo jedan neposredan uporediv momenat. Me?utim, sjetite se da smo ? 25-godišnjem periodu od 1987 ?? 2012, "mjestu susreta", mosta u 21. vijek. Mi ve? znamo da se naše istorije bave istinom. Nau?ili smo da je važno od po?etka do kraja govoriti istinu. Šta je galakti?ka istina: ko je tamo vani, ko su oni, odakle oni dolaze, zašto su ovdje, šta oni žele? Ko govori istinu? Zašto ima toliko bogova? Koji i ?iji bog je pravi? Vaše nastojanje da odgovorite na ova galakti?ka pitanja ?e stvoriti jedno novo razdoblje mišljenja. Vi ste pioniri te nove oblasti, a ona se ipak ne razlikuje mnogo od one vaših predaka.

Oni su sebi tabali puteve preko kontinenata, gradili puteve, ku?e, sela i gradove. U njihovim istraživanjima otkrivali su odre?ene energetske virove, isto onako kao što ste vi odvedeni od vaše svijesti do prirodnih morskih uvala. Pogledajte globus u njegovom punom obliku i vidje?ete da uglavnom oko ve?ih gradova ima prirodnih vodenih puteva i luka. To su uvijek bila sigurna mjesta za polaske brodova, gdje su po?ele da cvjetaju. razmjena i trgovina. Na taj na?in spoznajete sami sebe kao kulturu; ona sa sobom nosi obe?anje o rastu i u?enju. Mi ?emo vam ovdje dati slikovito pore?enje da vam ukažemo na to sa ?ime su vaši preci imali posla.

Tako da vi kao ?ovje?anstvo razumijete o ?emu se radi, kod otvaranja daljina takozvanih nepoznatih i nevidljivih svijetova. Kojim lukama se osje?ate privu?eni? Kakve puteve ?ete graditi i gdje ?ete uraditi taj pionirski posao? Gdje ?ete sagraditi svoj dom? I ho?e li neki re?i: "Hej radije se ne naseljavajte tamo - previše je opasno! Gdje ?e se nalaziti sigurniji prostor? Ho?ete li kao vaši preci uskoro živjeti u grupama, ili ?e novovremeni me?u vama otvoriti oblast na novi na?in, stvoriti jedan novi model obrasca povezivanja, kroz koji ljudi mogu zajedno kro?iti smjenjuju?i djelovanje? Uzmite jedan duboki udisaj ta?no ovom momentu do vrhova svojih plu?a, zadržite ga kratko, a zatim potpuno izdahnite.

Zamislite pri tome vaš dah kao finu energijsku magla, koja je prodrla vašom namjerom. Možete koristiti energiju kako želite. Mislite na to, vaša namjera s po?etka putovanja odlu?i?e put objavljivanja, koji ?ete pre?i. Zamislite broj 8 okrenut na stranu, simbol beskona?nosti, kako leži iznad vaših o?iju. Aktivirajte tu predstavu kao dio samog sebe. Ako pri?amo o testovima i ciklusima vremenskih epoha, zamislite jednu energetsku i pulsiraju?u mandalu, jedan oblik i boju prhvataju?eg kalidoskopa. Osjetite to. Ono vam se ?ini kao još jedno dalje oko koje vas gleda, u sredini crno kao vaša zjenica isto tako se šire?i i skupljaju?i.

Dužica tog oka odražava vaše ukupno unutrašnje bi?e. Spojite se sa svojim unutrašnjim bi?em uz pomo? tog oka. Ovim možete do?i do najviših ta?aka vaše sudbine, do važnih odlu?uju?ih ta?aka i klju?nih puteva. Uzmite to što mi sa vama dijelimo da sebi olakšate životne zadatke u teku?im brzim vremenima. Sa naše strane trenutno postoji samo jedno mjesto gdje se možete nalaziti i to unutra. Promjene koje uzrokuju naše rije?i i naša energija omogu?avaju vam da istražite više o sebi i obrascima ponašanja. Stari obrasci realnosti koji su vam tako ugodni drže vas stabilno u mjestu, ?vrsto ukorijenjene, ali izložene konfliktima i bitkama. Ti obrasci ?e biti poljuljani u toku vašeg otvaranja za naše energije. "Zašto ih, vi Plejadanci, morate poljuljati?" pitate se možda. Me?utim, pored sve ljubaznosti i dobronamjernosti: Vi ste tvrdoglavi što se ti?e promjena.

Vaše lekcije se ponavljaju, i govore glasnim i jasnim jezikom. I dalje Vi imate dragi ljudi probleme, da izbijete stara razmišljanja iz duboko ukorijenjenih obrazaca prosje?nosti i jednoobraznosti, jer mislite: "Tako sam uvijek i radio." Izgleda da vam nije jasno da sve što ?inite povla?i reakcije i konsekvence, jer sve je povezano sa svim.

Jedna od najve?ih vještina, koju smo postigli mi skaka?i u vremenu, sa pristupom knjigama zemlje i egzistencije, je što smo pustili da vam dolazi energija, koju sadrže knjige zemaljske biblioteke. Dospje?ete do ovih podataka i energije, tako što ?ete upoznati sebe same. Zatim ?e se morati pokazati šta ste time postigli. Pri tome ?e vas voditi vaši osje?aji. Vjerujte svojim osje?anjima i u?ite da ih izrazite. Nemojte nekoga drugoga praviti odgovornim za vaša osje?anja. Budite svoje vi, posmatrajte sami sebe. To ?e vam pomo?i da razumijete, da razumijete i prebrodite sve krize i konflikte prošlosti kao i budu?nosti. Krize i konflikti su materijal od kojeg nastaju prilike, da se ponište stari kruti obrasci, jer oni ne?e otpasti sami od sebe jednog mirnog jutra, tako što ?ete re?i: "Od danas puštam jednostavno da sve padne." To bi bila jedna razumna odluka, promjena, na koju se misli, koja se dešava sa vašim osje?ajima, ?esto baš kroz takve krize, u kojima morate uložiti cjelokupnu snagu volje, vaše srce i vaš razum, da bi vašem životu dali novi smjer.

Krize potresaju vaše ina?e neprodorno polje, sli?no ljuski sjemena; morate vjerovati u to da ?e, kada se ljuska otvori, iz nje niknuti i narasti klica. Znate da se to ne dešava sa svakim zrnom sjemena. Isto tako ni svi ljudi ne dostignu svoj puni potencijal, ali svi «prokliju». Svi ljudi, gdje god ili ko god da su, šta god da dožive za svog životnog vijeka, pridodaju informacije, o ovom podru?ju egzistencije, vašem velikom zodijaku znanja.

Ne morate pojuriti, da biste kupili i prou?avali knjige o ovoj oblasti. Upotrijebite svoju maštu. Zagledajte se duboko u sebe, da biste saznali kakvi su vaši osje?aji o onome što upravo stvarate. Ako ste nedavno imali emocionalan doživljaj, koji vas je otvorio za dubokosežu?e osje?aje, onda ?estitajte sebi; ne osu?ujte svoje emocije. Želimo vas samo podsjetiti, da ciljano obratite pažnju na osje?aje gnjeva, na osje?aj «ja sam žrtva» i na prebacivanje krivice na drugog. Nije pogrešno osje?ati gnjev; no nikada ne prebacujte odgovornost za svoje osje?aje na nekog drugog. Ako se budete ?vrsto držali osje?aja gnjeva, mržnje i osje?aja «ja sam žrtva», ne?ete nikada biti u stanju preuzeti odgovornost za svoj dio drame, što ?e se odraziti kao nevidljiva «naelektrizirana olujna fronta» u vašoj auri i prije ili poslije trpit ?e i vaše fizi?ko tijelo. Sve one predrasude i negativne emocije, koje se nakupljaju – prema vašoj porodici, vašem partneru, vašim prijateljima i kolegama ili pretpostavljenima – djeluju kao vulkani, hurikani, tornada, potopi i tajfuni, koji haraju vašim energetskim poljem, jer vaši neizre?eni osje?aji hrane ovakve oblike razmišljanja.

Da biste sami sebe upoznali, morate se zapitati: «Kako se ja osje?am sa tim? Zašto sam ovo stvorio/la?» Morate odložiti otupljenost, da bi ste postali samosvjesniji. Postoje odre?eni obrasci sudbine, i vi ?ete dosti?i vrhunac svoje ljudske sudbine, kada vaše sopstvene vibracije budu prožete istinskim znanjem o sebi i time postignutim suverenitetom. Vaš tehnološki svijet može vam pri tome pomo?i – ali vam može isto tako stajati na putu i odvla?iti pažnju. Veli?inu ?ete posti?i, u?e?i kako da se slažete sa drugima, da vidite druge kao ogledalo i znaju?i da ?ete jedinstvenost vašeg bi?a posti?i kroz vezu prema porodici i prijateljima. Tehnologija vas izoluje i dijeli u više pogleda; u posljednjih 550 godina doba Ribe sigurno vas je odvojila od svega. Tako ste postali «?uda» bezna?ajnosti i besmislenosti.

To odvajanje je ljuska iz koje se sada osloba?ate. Neke od ovih ljuski poti?u iz djetinjstva i iz drugih vremenskih linija. Upotrijebite oru?e, vaš dah, vašu snagu volje i vašu namjeru u toku vašeg samopronalaženja i recite sebi: «Ho?u da znam tko sam, da sam sa sobom u miru i da prihvatim samoga sebe. Spreman sam da se promjenim, da sebi pogledam u o?i i potvrdim da sam takav kakav sam. Ne?u sam sebi suditi.» Sa svakom godinom ove 25ogodišnje periode nastaje ubrzanje, koje vam omogu?uje, da svoje ljudsko naslje?e jos ja?e integrišete, u što spadaju vidovitost i empatija koje vas povezuju sa svim životom, kao i ponovno telepatsko povezivanje sa bogovima. Kada svako od vas dostigne svoj puni potencijal, svijet ?e izgledati dosta druga?ije.

Kome ?e još trebati novine? Ho?ete li o svojim novootkrivenim sposobnostima voditi knjigu, ili razumijete li da je svejedno sve zapisano u zodijaku, u eteru, u nebeskim planovima i da je svaki momenat života i disanja vaš proces zapisivanja? Vi ?ete na kraju iz modusa «prijema», u kome se još uvijek nalazite i pomo?u kojeg primate ideje iz kosmosa, pre?i u modus «slanja» i slati svoje sopstvene ideje; vrhunac ovoga ?e biti oko 2012 godine. Šta ?ete slati? U idealnom slu?aju, plodovi vašeg sadašnjeg rada biti ?e sloboda, neograni?enost, vibracije ljubavi i oprosta. Praštat ?ete i praštat ?e vam se – ne samo zato što ste širokogrudni i dobronamjerni i što tolerišete tu?e grijehe, nego zato što vaša sposobnost praštanja po?iva na jedinoj istinitoj mudrosti, na spoznaji da se mržnja i osu?ivanje, ako se još nalaze u vašem energijskom polju, stalno vra?aju na vas. Okon?at ?ete rat u svom svijetu, okon?avši rat u svom duhu. I to je stvarni most u 21. vijek.

Vrhunci sudbine vas zovu, zahtijevaju od vas razvijanje vašeg jedinstvenog bi?a; imajte povjerenja u svoj dalji razvoj, ?im ljuske popucaju i sjeme bude imalo prostora za rast. U «prolje?e» vaše svijesti, kao i u prolje?e u prirodi, prije nego što ljepota do?e do izražaja, zemlja katkad može izgledati o?ajno i ružno. I kako god burna bila promjena godišnjih doba, imajte u nju povjerenja, jer poredak koji je u svemu u prirodi, spoznaje se i u vje?no cikli?nim kretanjima sazvjež?a. Oluja, kiša i vatra bude samo ono, koje još spava. Možda prirodu vidite kao nešto što se podrazumjeva, ali ako to ?udo pažljivo promatrate, prepoznat ?ete u njemu i sebe, jer ste vi ljudsko sjeme koje klija.

Možda osje?ate pritisak mraka i tjeskobe, dok ljuska sjemena ne pukne – ali da li biste dozvolili da vam sjeme propadne, samo zato što je ljuska iznutra tvrda i gruba? Naprotiv, stvarno inteligentno sjeme pomo?i ?e pri oblikovanju vremena. Sjeme koje doprinosi razmnožavanju na zemlji, zna vrlo dobro šta mu treba i šalje odgovaraju?e signale ljudima koji vole zemlju. Kada bi ljudi uskratili zemlji svoju ljubav, bilo bi vrlo teško za sjeme da crpi životnu snagu i da ja?a, uslijed velikih klimatskih promjena koje sada doživljavate.

Na vašem putovanju upoznavanja samih sebe, mnogo se toga treba ispitati: vaša hrana, vaša koncetracija namjere, vaše opho?enje sa svim tim novim otkri?ima i nenadne promjene, koje se dešavaju svugdje, ne samo na individualnoj nego i na široj bazi. Imajte na umu, da vam se nasilje nudi kao opcija; ispitajte u sebi svaki kutak, u kojem se još nalaze ostaci nasilja i gnjeva i oslobodite ih se. Svjesno zamislite scene i situacije sa ljudima, u kojima biste gnjevno reagovali – u ovom i u prijašnjem životu – i samo priznajte ovaj osje?aj. Onda duboko udahnite, i hotimice ispunite svoje tijelo ljubavlju i mirom.

Oslobodite sve one, koje ste kao zarobljenike vašeg gnjeva vezali za sebe u svom energijskom polju; dajte ovim ljudima do znanja da više nisu zarobljenici vašeg duha. Osjetite, kako se u trenutku osloba?anja, vaše energijsko polje rasvjetljava i bistri. Oni, koji poslije toga ostanu, daju vam dosad neznanu mogu?nost da nau?ite lekciju, jer oni su ti koje morate nau?iti voljeti, da biste se o?istili od osje?aja straha, mržnje, odbijanja i krivice. Ova bi?a, moraju kao energija tako?er biti oslobo?ena; dakle recite im: «Vrijeme je da idete; puštam vas iz svog polja. Slobodni ste. Ne vežem vas više za sebe prebacivanjem krivice, jer shvatam da ima lekcija koje treba nau?iti. I kada vas pustim, recite mi, šta vi u?ite, tako da se i ja mogu dalje razvijati.» Izvedite sada ovo osloba?anje i osjetite promjenu vibracija u vašem polju.

Ne bojte se pro?iš?avanja i izbacivanja otrova. Nebo zna da živite u zatrovanom okruženju; sve je otrovno. Gamad je živjela milionima godina u zatrovanom okruženju, prilagodila mu se – i preživjela. Mnogo smo puta, šale?i se, poredili vas i njih. Insekti su mnogo prilagodljiviji od vas. Tako?er me?usobno komuniciraju na odre?enim frekvencijama i ne moraju ništa zapisivati. Životinje su telepatski me?usobno povezane i vaši preci, koji su znali za zodijak, poštovali su životinje zbog ove sposobnosti. Neki su oduvijek imali pristup biblitotekama duha, etera, i upravo sada i vi gradite most od srži vašeg bi?a prema eteru, gdje ?ete otkriti tko ste zapravo.

Kada se pro?iš?avanje i izbacivanje otrova po?nu dešavati u vašem životu, pogledajte duboko u sebe i svoje osje?aje, da bi ste otkrili ?ega se trebate odre?i. Klica se odri?e svoje zaštitne ljuske. Šta ste dosad koristili da bi ste se zaštitili? Zaštita je obi?no u obliku izolacije i drži vas odvojene. Sjeme zna, da se nalazi u zemlji i raduje se momentu kada ?e mo?i na?i put kroz tamnu zemlju na površinu i kada ?e mo?i upijati sun?eve zrake; sjeme zna da ?e sa zvukom insekata koji prolije?u po?eti klijati, kao što su naši preci prizivali duhove u ritmu bubnja. Sjeme reaguje na zvukove, kao i sve ostale stvari. Vaš svijet je pun zvukova, mnoge možete ?uti, neke ne. Kao moderni ljudi ?ujete pretežno umjetne zvukove instrumenata, koje ste vi napravili, no otvorili biste se mnogo više kada biste osluškivali zvukove prirode, tim što biste se postavili na rezonancu zemlje i prodrli dublje u njene misterije i nauke.

Neki od vas prevr?u o?i na ovakve savjete; bojite se ujeda insekata i zmija, ili da ?e vas u ponekad zastrašuju?oj prirodi obuzeti nešto mra?no i nepoznato, da ?ete možda biti oteti. Malo ko me?u vama zna da cijeni prirodu; radije idete u javni park ili na lijepa mjesta u vašem gradu, nego što biste vaše dvorište pretvorili u park. Isklju?ite pak sve motore i ure?aje, obucite cipele za duge šetnje i provedite opet odmor u prirodi. Obratite pažnju na stvorenja zemlje: insekte, ptice i sve ono što ?etveronoške gmiže, leti, jer oni stvaraju vibracije koje ?e vam pomo?i u stvaranju mosta ka intuitivnom životu, koji i oni imaju. Kada ste se jednom oslobodili mržnje i gnjeva, otvorite se za inteligencije u eteru oko vas; njihove vibracije vas mogu odvesti do nove životne svijesti.

Kada jednom otkrijete da živite u zna?ajnom svijetu i da taj svijet oblikujete svojim osje?ajima i mislima vaša ?e se iskustva izmjeniti na vrlo ?udesan na?in. Svijest uvijek poti?e od želje, ?ežnje, koja raste kao sjeme po jednom unutarnjem obrascu. Svako od vas nosi u sebi jedan takav obrazac, naslje?en od predaka: njihove sposobnosti, naklonosti, nade, želje i strahove. Morate upoznati svoj unutarnji svijet. Onda ?ete otkriti da vam neki obrasci više nisu potrebni – «sme?e» u podrumu, sve te mra?ne i odbojne stvari. Ali kada ih izbacujete, radite to sa ljubavlju – vaše sme?e je nekome možda dragocjeno. Kod svog «unutrašnjeg ?iš?enja ku?e» nai?i ?ete možda na osje?aje i sposobnosti koje sebi dosada niste priznali. Mnogi od vas ?e osjetiti da su ove intuicije imali svo vrijeme, iako vam niko nije pomogao da ih razumijete. Možda ste se bojali da bolje pogledate ili su vam zabranili da o tome govorite. Imajte na umu, mnoga ova nadahnu?a nisu nužno stati?ki definisana ili fizi?ki opipljiva iskustva.

Sa zapo?etim promjenama u ovom procesu samopronalaženja, dolazi i do ubrzanja vašeg energijskog polja, što ?e vas spojiti sa poljima drugih. Kao i sunce i vi zra?ite na odre?eni na?in. Ustvari i vi postajete nešto kao sunca. Sunce i mjesec ustvari telepatski mijenjaju stvari, oni uti?u na vaše razmišljanje. Ciklusi svjetla i tame su razumljivi kroz vrijeme, i sunce i mjesec unose svjetlo u tamu, kao kada upalite lampu kad padne ve?er. Ova nebeska tijela uti?u na vas na isti na?in – svjetlost i tama – i ova svjetlosna uskla?ivanja šalju vam informacije i energiju.

Kada nevidljivi teren svoje svijesti sebi u?inite pristupa?nim, zastat ?ete kod odre?enih ideja, jer ?ete primjetiti da energija ovih misli održava vaše polje.

Kod vašeg istraživanja svjetlosti i tame u vašem unutarnjem bi?u, osjetit ?ete kako dolazi do enormnog ubrzanja i na planetarnoj bazi, u smjeru pristupa?nosti i integracije svjetlosti i tame. Do godine 2012 sve ?e karte biti na stolu; sve tajne i misterije biti ?e otkrivene, tako da ?e se mo?i donijeti kona?na odluka i dati krajnji savjet o vibracijama i frekvencijama. Kao što smo rekli, do godine 2012, vaš zadatak je da vibracije koje do tada dostignete, pošaljete u sve pravce egzistencije.

Moglo bi se re?i, da ?lanovi galakti?ke federacije radoznalo iš?ekuju vašu izvedbu na pozornici. Mnogi lobiji ja?aju, miješanje karata oko ove izvedbe je u punom jeku, kako vam je ve? poznato iz svijeta biznisa i politike ure?enja svjetskog poretka. Zamislite samo aspekt vibracija ovih aktivnosti. Kao što smo rekli, postoje bi?a – ljudska i druga – koja žele da kontrlolšu vaše vibracije. Ako se sje?ate, ovakvo upravljane frekvencijama omogu?eno je tek kroz otkrivanje vaših misli i vaših nad?ulnih sposobnosti. Ovo je uvijek bilo pravi test u Knjizi Zemlje: ho?e li ?ovjek, u ovoj jedinstvenoj životnoj sferi i okruženju u kojem u?i, sa ovim raskošnim darom znanja, uspjeti napraviti most znanja iz jedne ere preko u drugu? Ili ?e, i opet, zbog svojih strahova odustati od svoje mo?i? Svakim udisajem vaše se ?elije mijenjaju i sa njima vaša DNK. Nije potrebno pojuriti i pro?i kroz dril i vježbe, mada vam malo energijskog i fizi?kog rada ne?e naškoditi. Disanje i namjera, sada i ovdje, osloboditi ?e vaše unutrašnje snage. Zovite boginju, izvor svog života, žensku energiju – jer je ona ta koja vam nedostaje u ravnoteži vašeg života.

Ona vam može pomo?i da u živite u balansu kao muška i ženska bi?a i da razumijete da su vaši preci bili u kontaktu sa bogovima. Oni su znali za raznolikost oblika koje su bogovi mogli poprimiti, znali su za multidimenzionalnu promjenjivost oblika, da su se pojavljivali sad kao ljudska bi?a, sad kao životinje, kao zmije, zmajevi i reptili. Stare legende su pune pri?a o zmajevima, njihovim sposobnostima da se spoje sa carstvom minerala i njihovoj sklonosti kristalnim strukturama. Živjeli su u vodi, na zemlji i u vazduhu. Oni su vaši stvarni preci. Ipak, pri ?itanju knjiga o ovim stvorenjima, sti?e se utisak da su plod fantazije, jer ih ne možete na?i u svom sadašnjem svijetu. Ali vaši preci nisu živjeli u elektronski podvojenom, besmislenom svijetu. Živjeli su sa prirodom; oko sebe su imali svima dostupnu životno orijentiranu duhovnu energiju, energiju koja je stvarala sopstvene virtualne stvarnosti i talase za surfanje. Vaši preci su imali znanje, vaše životinje ?uvaju sje?anje. Sada je na vama da upijete to znanje i da ga koristite – da se sjetite.

Vrijeme je da iza?ete iz sjene kao jedinstvena biološka struktura koju predstavljate. Dok ?itate naše rije?i, zamislite vaš omiljeni cvijet, najdražu pticu i njen zov biljkama da rastu. Sve životinje i svi tonovi i zvukovi koje proizvode, zvukovi prirode, sada zovu i vas. Mehani?ka reprodukcija ovih tonova na audioure?aju, u filmovima i videozapisima nikada ne odgovara originalu, jer priroda se ne može mehani?ki reprodukovati.

Zato je važno da vi sami istražite vibracije prirode. Sav vaš tehnološki napredak u suštini vas udaljava od unutarnje spoznaje, o tome ko ste vi zapravo. Tehnologija ne može kopirati prirodu, niti ljubav. Ova dva iskustva – priroda i ljubav – su pokloni, koje možete dobiti u samospoznaji i u vjerovanju u svijet oko sebe. Primjena vibracija ljubavi na druga bi?a ?e vas nau?iti koliko je važno da volite sami sebe. Ove rije?i je lako shvatiti ali teško primjeniti. Mnogi od vas su odli?ni u tome da poklanjaju. Ali koliko ste dobri u tome da primate poklone? Ako ideja da drugi za vas nešto ?ine, da vam poklanjaju ljubav, da se brinu za vas i da vam od srca žele pomo?i, još uvijek djeluje zastrašuju?e za vas, možda biste se trebali otvoriti za ovu ideju. Uredu je brinuti sam za sebe, ali molim vas nemojte druge isklju?ivati iz ovog procesa. Svoj stvarni identitet otkrit ?ete samo ako se okružite drugim ljudima. Kao što smo ve? rekli, realnost je ogledalo – a gdje bi bilo vaše ogledalo, ako ne nasuprot vama u bi?u drugih ljudi?

Imajte na umu: vi odre?ujete kada ?ete biti ro?eni, vaš sopstveni božanski momenat. Vi nalazite svoj put kroz eone – ali onda zaboravljate, fiksiraju?i se na samo jednu jedinu realnost. Zaboravljate, da biste živjeli. Ovakvi periodi zaborava, su teren za testiranje stalnosti vaših «misaonih kaveza», i upravo sada se otvaraju vrata kaveza, da bi bura promjene duvala kroz kavez, kroz vaše misli, vaše opažanje i vašu predstavu vas samih. Vjerujte u svoju jedinstvenost, vjerujte u svoju mo? stvaranja, jer se u vama nalazi genijalnost u razvoju. Važno je da volite sebe i ono što vam je život donio, da prihvatite i razumijete, da otkrijete dalje lekcije. Ovakav stav ?e doprinjeti vašem zdravlju, jer ako volite sebe, ja?a vam imunitet, ja?aju ?elije i postajete otporni na otrove, jer vibracije ljubavi su naja?a snaga svih univerzuma.

Kada svoje ideje dijelimo sa vama, koristimo priliku i da pokrenemo dubokosežu?e procese spoznaje u vašoj svijesti. U rije?ima koje pri tome koristimo, nalaze se skrivena zna?enja i kodovi – kao i u sun?evim zrakama. Jezik koristi mnoge puteve izraza i razumjevanja. Takvi kodovi se nalaze svugdje; ako proširite svoju svijest i spoznate jedinstvenost svakog pojedina?nog bi?a sa njegovim stvaranjima i iskustvima, vidjet ?ete jezik i li?ni izraz u jednom sasvim novom svjetlu. Upoznajte sami sebe, vjerujte u sebe i napravite za sebe kodeks integriteta, koji ?e po?ivati na odgovornosti i pouzdanosti. Imajte na umu, odgovornost je vaša sposobnost, da na?ete odgovore na životna pitanja i da ih primjenite. Budite iskreni u opho?enju sa svojim stvaranjima, jer se iskrenost sada zahtjeva od svakoga.

Izgradite svoj proces samopronalaženja na temeljima ljubavi; ona je vaš identitet, vaša pojava, vaša «li?na karta». U koridorima vremena, koje sada istražujete da bi saznali više o sebi i da bi našli svoju vezu sa svim životom, predstoji vam mnogo lekcija; predlažemo vam da pratite one impulse u svakodnevnom životu, koje možete uskladiti sa svojim mjerilima. Poslužite se svojim namjerama i snagom volje da biste prizvali zemaljske misterije i da bi razotkrili tajne koje su u svim ljudima i legendama. Nau?ite da vjerujete cijelom svom tijelu i upitajte: «Da li je ovo ta?no? Ili je ovo opet samo jedna istina koja se može prodati?» Jer istina je važna i uvijek po?iva na ne?ijem iskustvu i perspektivi.

Vaše otvaranje sebi samima bi?e i otvaranje za mnoge nove prilike. Vaša krv je dragocjena kao zlato; ona je životna snaga ljubavi, koja kola vašim bi?em, krv stvaranja, krv živih bioloških bi?a koja imaju svrhu. Sve ?e da oživi – klju? leži u razumjevanju suštine vibracija. Nau?ite da održite svoje sopstvene vibracije dok istažujete vibracije vaših predaka. Uzemljite se u svakodnevnom životu i nau?ite njegove lekcije. Po?injete da postajete ljudsko bi?e koje zra?i ljepotom; dakle dozvolite vašem unutarnjem sjemenu da proklija – i istovremeno se duboko ukorijenite u Svemu-što-jeste. Shvatite da ste, kao ljudska bi?a, ovdje da biste živjeli i da sve sa ?ime se susre?ete u svakodnevnom životu, predstavlja dio životnih lekcija. Na vama je da izaberete, da li ?ete ove lekcije shvatiti kao otrov ili ?ete u sebi otkriti vibracije ljubavi i na ove lekcije gledati kao na upute i prilike pune ljubavi.

U Knjizi o Zemlji je zapisano gdje je ve?a vjerovatno?a na?i dijamante na jednoj od obala rijeke. Zemlja ih je izbacila i sada leže u koritu rijeke, spremni da budu sakupljeni – ako imate hrabrosti da sebi probijete put kroz bodljikavo grmlje i mo?varu do podzemnih tunela kroz koje morate pro?i da bi stigli na pravu obalu. Molimo vas da razmislite o pustolovnom putu do ovih dijamanata, o mnogobrojnim mogu?nostima i o sjaju koji ?e vas do?ekati kod uspjeha, koji ?e odraziti vaše bogatstvo kao stvaraoca.

Sa proširenim vidikom shvatit ?ete zašto su neki vaši preci, kada su se susreli sa vješticama, crnim ovcama i otpadnicima, izabrali uništenje umjesto ljubavi. Strah je onda bio prisutan kao i danas, ali ovaj puta vi ne?ete prihvatiti tu «ponudu». Vi ?ete biti mudriji, dragi prijatelji. Vjerujte u to. Dakle održite vaš budan duh i najviše vaš humor – i gledajte na sebe kao na bi?a sa jasnom svrhom. Volite sebe i osjetite kako se lepeza širi. I ako no?u, kada krenete spavati budete imali osje?aj, da možete baciti pogled u Knjigu Zemlje, onda zapišite u nju svoje namjere. Umotajte svoje tijelo u ogrta? svjetlosti, istkan od ljubavi i osjetite zaštitu, sigurnost, zemlju. Idite za spiralom svjetlosti ka eteru, da biste otkrili šta se još iz Knjige može saznati.

To je jedna vrlo debela knjiga, sa mnogo vremenskih linija, koje se granaju u mnogim pravcima. Nekada davno, bile su jedna ili dvije glavne vremenske linije, koje su se kroz vijekove razgranale u mnoge realnosti. A pošto vi, s druge strane, zalazite u podru?je velikih promjena, vremenske linije su opet pokretne i spremne. Petlje tog tkanja se utoliko više stežu, ukoliko više linija se ponovo spoji. Zamislite da tkate veliki pokriva?, koji biva sve ve?i i ve?i, a po?eli ste sa dva ili tri glavna konca. Ali da svi konci ostanu zasebno, nikada od toga nebi nastalo tkanje, zar ne? I jedno tkanje života nastaje tako što se svi zasebni konci – ili u ovom slu?aju vremenske linije – me?usobno isprepli?u i izvezu, da bi nastao novi tepih životne igre.

Zato vas molimo: upoznajte same sebe. Napravite li par koraka u ovome smijeru, dobit ?ete stvarala?ku energiju, koja ?e vas spojiti sa porodicom života, sa Svjetlosnom Porodicom, sa onima koji svrhu i sudbinu vide u svemu živom. Obgrlite ove zamisli u duhu i pripremite se na dubokosežu?a iskustva koja ?e vas napraviti istinskim iscjeljiteljima na ovoj planeti, tako što ?ete razumjeti bi?e i snagu ljubavi, mo? predanosti i snagu suosje?anja. Vi ste uistinu povezani, vi ste iskrice jedni drugima i osvijetlit i elektrizirat ?ete no? kao svici u ljetnoj no?i. Mislite na osnovnu mustru, na svrhu: svako od vas sam za sebe svijetli i vaš zajedni?ki snop svjetlosti daje odre?enu mustru. Vjerujte jednostavno u ovo: sa ?im se god susretnete u životu, koju kod krizu morate prevazi?i, svjetlost ?e vas voditi ka velikim životnim lekcijama, kada je u idealnom slu?aju mo? ljubavi ultimativna lekcija. Praštajte i zra?ite životnom radoš?u u svim pravcima, ka nebu.