Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Porodica svjetlosti 2. poglavlje


2. Kapije vremena

Ima mnogo razloga zbog kojih vam želimo saopštiti naše gledište. Gledano sa zemlje ?ini se kao da je naša ku?a u Plejadama udaljena veoma daleko, jedna mala svjetlosna mrlja, skupina zvijezda sa svjetlucaju?im svjetlom. Nas je sedam iako se tvrdilo da nas je ustvari osam i da je zemlja jedna od naših sestara, koja u?estvuje u našem zajedni?kom znanju. Koliko su nam naše zabilješke i naši preci pokazali ?ini se da je to u redu. Vi ste sa nama ve? dugo vremena porodi?no povezani.

Kao porodica svjetlosti imate mnogo mogu?nosti: vi se možete sastati kao multidimenzionalna bi?a izvan vremena i usaglasiti ; vi možete u?iti, kako se samoodre?eni kre?ete na skali vaše svijesti. Iako jedna ruka ima mnogo prstiju, ona je ipak povezana sa ne?im još ve?im, naime tijelom. A ovo tijelo,je opet povezano sa ne?im još ve?im. Kao ukupna porodica svjetlosti vi ste izazvani da pustite nevidljivo tijelo sa kojim ste povezani da postane vidljivo. Zapravo ?itavo ?ovje?anstvo je na taj na?in me?usobno povezano, me?utim za mali broj se to može dokazati. Mnogi su mišljenja da se sastoje od ?vrstog fizi?kog oblika i stoga su uvijek na putu traženja stvari koje im pomažu da održe taj ?vrsti oblik u životu. A vaši preci su vam tako?e pripovijedali da na sebe morate uzeti sli?ne napore.Me?utim, pri?e koje su vam pripovijedane možda ne odgovaraju sasvim istini. Možda su preci vašeg porodi?nog ogranka živjeli na mnogo stepenu razvoja nego što vi možete i zamisliti. Vrijeme u kojem su oni živjeli sigurno nije bilo tako tehnološki orijentisano ali je tiranija i ugnjetavanje tada bilo na dnevnom redu isto kao i danas.

Još oduvijek se vodila ogor?ena borba za ljudski duh ali, ona je samo preslikavanje onoga što se izbori na ve?em igra?kom polju multidimenzionalnog nivoa: naime borba za vašu dušu. Vaši hriš?anski mitovi pripovijedaju pri?u o bogu i ?avolu, o Isusu Hristosu kao vašem spasiocu i ako niste dovoljno budni da temeljito ispitate pozadinu ovih pri?a, možete lako do?i do mišljenja da stvarno morate biti "spaseni". Kao što je ve? re?eno nalazite se trenutno u dilemi, u raspadu vaše civilizacije, jer ste vašu slobodu mišljenja, spoznaju i izbor predali drugima. Slom se dešava tako?e jer imate strah od vaših vlastitih osje?anja. Spektar vaših osje?anja je širok i mo?an, me?utim za mnoge me?u vama su osje?aji teret i sramota. Me?utim samo putem vaših osje?aja ste u situaciji da izrazite i pojasnite šta zaista poštujete kao vrijedno.

Da biste znali šta želite u svom životu, šta vam je kao ?ovjeku zaista vrijedno, mora?ete "sistem" dovesti u pitanje. Sistem vam dostavlja nagrade onda ako slijedite njegove objave i uputstva: ?im odjekne zvono vi ska?ete, kre?ete i igrate igru bez pitanja i komentara za platnu vre?icu, godišnji odmor; prestiž i status, kao što je sistem predvidio. Zbog toga što ovaj tempo slijedite bez pitanja, zabranjujete sami sebi sposobnost slibodnog mišljenja. Kod ispita sa kojim ste sada konfrontirani se sve vrti oko mo?i; mi ?emo stoga zajedno pregledati neke pozitivne - i neke ne sasvim pozitivne = aspekte mo?i, jer jedno je jasno: nemože se pobje?i od mo?i. Vaša vrijednost i vaša mo? su namjerno potkopavane korak po korak. Možda ste nau?eni da vjerujete da ste po prirodi vezani sa mnogim greškama i nedostacima i da zbog toga moraju s vremena na vrijeme da nastupe bogovi da bi vas spasili od vas samih. Sada ?e se ovi bogovi, ?iji je ples kroz nebeske sfere postao kosmi?ki Quick Step, pojaviti u sljede?ih 15 godina na svim mogu?im mjestima, da bi vam vaše "spasenje" pomo?u vaše tehnologije u?inili dopadljivim.

Dok vi dakle pokušavate da prona?ete smisao iza svih apsurdnosti današnjeg vremena, pogledajte šta je za vas zaista važno, tako što vaša mjerila vrijednosti usmjerite na sebe same. Ovo je jedna od najvažnijih poruka od nas prema vama: Vaše genetsko naslje?e je bogato neistraženim potencijalom. Ostavite to za jedan momenat da se topi na vašem duhovnom jeziku a zatim pitajte: "Šta bih ja sve mogao imati zaista sadržano u mom genetskom potencijalu?" Zamislite uz to jedan kompjuter sa bankom podataka pun memorisanih informacija. Ako pritisnete ta?no dugme dobijate pristup nevjerovatno velikoj koli?ini podataka. Me?utim iz kompjutera se može što se ti?e podataka izvu?i samo ono što je u njega prethodno uneseno. U stvarnosti ste vi, što se ti?e razvoja napredovali mnogo dalje nego najmodernija kompjuterska tehnologija, koju ?ete ikada kreirati u trodimenzionalnoj realnosti. Vi ste žive biološke tvorevine veli?anstvenog porijekla i sposobne da živite život kojemu ništa ne nedostaje. Sve što je potrebno je nekoliko korekcija da biste se stavili u pokret u šta spada nekoliko malih spoznaja koje ljudsko bi?e ne razumije tako lako.

Umjesto da upotrebljavate životne alatke kojima ve? raspolažete, navodite se na to da zanemarite vaša najvrednija karakterna obilježja i da se povu?ete sami u sebe. Izba?en je mamac manjka vrijednosti u vašem pravcu = i vi ste ga progutali. Prema zabilješkama u vašim istorijskim knjigama ?ini se da ste morali sami da izborite mnoge slobode, prije svega pravo na slobodno mišljenje. Najve?i dio tiranije, koji ste morali pustiti da pre?e preko vas u zapadnom svijetu ima zaista veze sa kontrolom = i ugnjetavanjem = znanja i njegovog daljeg širenja. A neki od najgorih ugnjeta?a slobodnog znanja su religiozne institucije i grupacije na vašoj planeti. Da bi kako bilo ostali na vlasti, oni su sebi dozvoljavali prili?no mnogo toga: od oduzimanja imovine preko kra?e do cenzure, inkvizicije i ubistva. Hiljade ljudi su varvarski spaljene na loma?i, mnoge biblioteke sa svojim neprocjenjivo vrijednim znanjima jednostavno su spaljene da bi se ugasile stare misterije.

O ?emu se radilo u ovim misterijama koje su mo?nici tako proganjali da bi održali svoju mo?? Zašto su vaše istorijske knjige pune vitezova krstaša, misionara i apostola, koji su se kretali cijelim svijetom? Da li su oni zaista bili na putu da bi preobratili pustare kao što je vama pripovijedano. Možda su iza ovih "kampanja" skriveni mnogo interesantniji razlozi i pri?e. Energija koju mi nosimo sa sobom nam dozvoljava da prelistavamo stranice u knjizi vremena da bismo otkrili šta je napisano prije, a šta poslije vašeg sada. Ovo me?utim nisu iste stranice kao one u knigama iz biblioteka vašeg svijeta, koje još nisu bile spaljene. Knjige koje su još na raspolaganju ne posjeduju najve?im dijelom više ni iskricu istine. Ono što je u njima napisano je ono, što pobjednici rado žele da se vjeruje, ono što vam mo?nici žele rado prodati kao istinu. Manipulacija i zavaravanje, ubistvo i prevara su osjen?eni i uljepšani bojom ili su dosadnim podacima i faktima postigli da vi kona?no svoje istorijske knjige ?itate kao nagomilane besmislice bez zna?enja.

Da biste vi sebe dakle zaista razumjeli, udahnite najprije duboko i postanite svjesni vašeg tijela. Budite jednostavno ono što jeste i otkrit ?ete da ste i dalje živi i da ste prije svega ovdje da biste živjeli. Kao sljede?e pustite vašu maštu da se ugra i na?inite sebi sliku vaših predaka: vaših roditelja, bake i djeda, prabake i pradjeda i dalje nazad u vrijeme, pogledajte dali možete otkriti kraj vaše linije porijekla. Dakle, ako bi ga bilo, onda vi ne biste ovdje i sada mogli egzistirati? Dok vi dakle osavremenjujete vaše porijeklo, posmatrajte za momenat u duhu ovu liniju naslje?a i genetske kodove koji su ta?no u ovom momentu sadržani u vašim tijelima, geni, za koje mi tvrdimo da su tako vrijedni. Šta se prenosilo u vremenu pomo?u ovih gena? Kako daleko možete duž ove linije u duhu i?i unazad? Dok vam mi u vašem svijetu puštamo da doti?e naša energija, možete zamisliti da imamo pristup knjizi vremena i da i vi imate taj pristup? Koristite vašu mo? zamišljanja i dozvolite sebi samima da spoznate istinsku multidimenzionalnost vašeg bi?a, dok ?itate naše redove i posmatrate kako pri tome iz unutrašnjeg jezgra vašeg bi?a izviru nove realnosti. Naš glas odjekuje iz mnogo razli?itih pravaca i sa mnogih mjesta; ono se obra?a direktno vašem multidimenzionalnom bitku. Mi vam pružamo male poslastice znanja, male komadi?e istine i spoznaje da bismo vas na ovom putu pogurali naprijed, tako da vi povežete slobodne krajeve vašeg pam?enja i da se možete toga ponovo sjetiti, što se odigralo na zemlji time da vi ponovo dobijate znanje nazad, da ste ovdje ve? neko vrijeme, jer sve ono o ?emu ste u proteklim hiljadama godina školovani i u?eni, nije u ovom pravcu bila baš velika pomo?.

Prije više od 2000 godina je bio jednom ve? vremenski period mnogih mogu?nosti i prilika; bilo je vrijeme u kojem je "smjena godišnjih doba" što je zna?ilo iz jednog ve?eg vremenskog perioda prelaziti u drugo. Ovo je bila epoha „riba“ i kao i u svakom drugom "godišnjem dobu " bila je ovdje i porodica svjetlosti da bi uvela ovu epohu. Epohe markiraju novi po?etak takvih "godišnjih doba" i svako ima svoj flair. Doti?na epoha odre?uje zaista i težište aktivnosti koje ?e se u njoj odvijati. Rana prili?no mra?na epohe riba, naro?ito prvih 500 godina, su bile obilježene ignorancijom i zbunjivanjem. Mnoge važne knjige, me?u njima i hriš?anska biblija, još ne postoje do tre?eg ili do ?etvrtog vijeka u ?vrstom pismenom obliku. Razli?ite odcijepljene grupe su se formirale i sva?ale o tome, ?iji bog je i istinski bog i koja knjiga sadrži stvarnu istinu. Ako istražite vaše ?elijsko pam?enje i krenete novim putevima opažanja, možete možda ponovo dobiti utisak, kao što je bilo prije. Odje?a je bila druga?ija, boje vegetacije su bile svjetlucavije, a imao se utisak, da se iznad zemlje može dodirivati i samo nebo. Bila je to jedna sasvim druga epoha u kojoj se mogao opažati iznad zemlje jedan poseban oblik tišine, koju vi danas, nakraju 20. stolje?a, nemate više na raspolaganju. Vaš današnji svijet bruji i zuji od elektri?ne energije, ?ak i ako ste daleko napolju u zelenilu. Vi ste takore?i pritisnuli dugme za uklju?ivanje vašeg svijeta i više ne znate šta je zapravo šta je tišina. Me?utim vaš visoki sam to zna veoma dobro i to je taj visoki sam, o kojem vam govorimo, dok vaše o?i ?itaju ove redove i pokre?u ideje koje vam prenosimo.

Kad je epoha riba po?ela da cvjeta sve duše su bile odaslane ovamo, u namjeri da proživi jedan niz inkarnacija. Naravno da se pojavila porodica svjetlosti da bi ovoj vremenskoj epohi dala impulse i ostavila trajni utisak, da se stvari pokre?u i da se stvaraju temelji za dalji razvoj. Neki vide epohu riba kao period prosvje?ivanja i prosvetljivanja, vrijeme davanja i duboke kosmi?ke povezanosti. Mi bismo vas željeli zamoliti da pogledate unazad i pustite da još jedanput na vas djeluje ovaj vremenski period. Da li je ono što je re?eno upravo o posljednjih 2000 godina zaista istina?

Vi morate znati: Dok jedna nova vremenska epoha brzo ide naprijed, može se veoma lako uhvatiti u razvoj koji se odvija na sebi samom i sebe samog zaboraviti. Ovo važi i za svaku vremensku epohu, svaku inkarnaciju i svako podru?je egzistencije.

Na po?etku i na kraju svake vremenske epohe nastupa znatna promjena energija. To je sli?no, kao što je promjena politi?ke administracije prema sljede?oj, i ta?no kao i u politici sprovodi se tako?e i ovdje, izme?u vremenskih epoha, smjena vlasti. I vjerujte nam: Jedna od najvažnijih sila, koju zaista morate da razumijete je vlast. Ako pogledate vaše predstave o vrijednosti i ono što biste vi rado željeli imati, do?i ?e možda neki od vas na ideju, da vlast ima isto zna?enje što i novac i obrnuto. Znanje je mo?.

Me?utim mislite na to: To što raspolažete znanjem, još ne zna?i da rspolažete i mudroš?u. Šta ?e se desiti sa vlaš?u zavisi od toga kako ?ete upotrijebiti vaše znanje. Dok realnost daruje izraz starom zakonu, da se sam ogleda, odre?uje i ono šta ?ete vi sa vašom vlaš?u postaviti, upravo ono, šta vam se u životu vra?a. Važno je da vi to u sebi usvojite. Vi ne možete da pobjegnete pred vlaš?u i pred lekcijama, koje vam ona daje da u?ite: I ovdje nešto veoma važno: Sve što se danas usmjerava u vašem smijeru, treba da vam da osje?aj da ste nemo?ni, da ne raspolažete ni zrnom vlasti. Ovaj model vjerovanja, uostalom duboko je duboko usidren u vašem ?elijskom pam?enju, on vam je usa?en prije hiljada godina.

Na po?etku vremenske epohe ribe inkarnirala su se mnoga bi?a, ?iji se potencijal brzo razvio, što je pokrenulo ostatak ?ovje?anstva, da se ?udi i da se divi ovim bi?ima . Ova bi?a, muškarci, kao i žene, posjedovali su dar da spontano lije?e ljude, jer su znali o kosmi?kim zakonima. Tada nije bilo telefona, telegrafa, televizije, ni telekompjutera - ništa, što je drugim ljudima ina?e moglo nešto brzo da prenese, što se upravo dešavalo negdje u svijetu. Tadašnji „ETele" sistem koji je postojao, je bila rije? koja je predavana od ?ovjeka do ?ovjeka. Ljudi nisu putovali vrlo daleko u onim danima, i samo mali broj je znao da ?ita i piše. Me?utim svuda su istupala bi?a sa jednim takvim, ve? daleko razvijenim potencijalom. Ona su upotpunjavala ?udo i elektrizirala svoju okolinu nekoliko stotina godina sa svojom energijom stavljenom tako otvoreno na raspolaganje. Oni su se razlili po oblastima, koje su vama danas poznate kao Srednji Istok, jedna oblast, koja uostalom u vrednovanju zauzima posebno mjesto u vašoj planetarnoj istoriji. Vi ste bili ovdje isklju?ivo iz razloga da biste pove?ali ferkvencije vibracija vremenske epohe riba, tako što biste inspirisali ljude da kora?aju kroz ovu kapiju promjena. Bilo je svih mogu?ih "znakova i ?uda" na nebu = jednako kao što ?e sada uskoro opet biti da se vidi takvih znakova, kad u?ete u 21. vijek. Bi?a i energije svjetla se iznose i holografišu projicirana na svodu vašeg neba. Neki ?e povjerovati da je to povratak Hristosa na zemlju da vas spasi.

Vašem razmišljanju se krajnje lako može podmetnuti noga: ali ne uzimajte to tako k srcu, što vam mi ovdje ho?emo da saopštimo. Naše nastojanje je da vam pro?itamo iz knjige, onako kako mi to s naše strane vidimo, tako da se probudite. Važno je da vi vaš život sami uzmete u ruke i u?ite, da se životu može stvarno oduzeti zna?enje i da je dio života da se u?e odre?ene lekcije. Jedna od najvažnijih lekcija za vas ima veze sa razvijanjem humora. Ako i dakle naše pri?e o vašem svijetu dijelimo sa vama, mislite na to da i dalje zadržite humor i zadržite pogled, usmjeren na razvoj ljudske svijesti. Svaki od vas je jedna svijest, koja se stalno ponovo inkarnira - i opet vi danas živite tako, kao da vaš život ima smisao - i ako je bezna?ajna borba, borba protiv bolesti, slabosti, gladi i rata. I gdje je u svemu tome ostala ljubav?

Svako od vas bi volio da ga barem jednom u životu dodirne ljubav, i mnogi od vas dolaze stalno ovdje, da iskuse ljubav. Kada otkrijete šta vam je zaista bitno, šta je zaista vrijedno i koje su vaše prave vrijednosti, onda vas želimo ponovo zamoliti, da se za jedan momenat zaustavite i razmislite o ovome: koliko je ljubav bitna? Ljubav dolazi u razli?itim oblicima ukusa i iskustva o tome. Ljubav je postupak otvaranja srca i povezivanje sa jednim elektri?nim poljem, koje ljude me?usobno spaja i koje vas na jedan na?in dodiruje, koje vas nikada ne isklju?uje. Listanjem knjige zemlje stalno nailazimo na ?injenicu da ono što vas vodi naprijed, ove odre?ene frenkvencije vibracija, ona nevidljiva snaga, je sa imenom ljubav. Ipak, me?u vama još nema spoznaje, što je razlog, zbog kojeg ste vi sada ovdje, da se skupe iskustva, da se nau?i, da se prikupe podaci i da se zabavi.

Me?utim vrijednost ljubavi je za vas nešto potpuno novo. U tome nije ništa pogrešno. Ali ultimativna životna lekcija se sastoji u tome da se dospije do razumijevanja frekvencija vibracija. Sve što vi za to morate u?initi je da je osjetite = i da znate da je upravo to najteži dio ispita. I opet svako od vas dolazi ovdje iz jednog razloga, i nigdje drugo u velikom carstvu egzistencije ljubav nije tako raznovrsna i bogata, tako neograni?ena i nepovezana, a tako jedinstvena kao ovdje u granicama mlije?nog puta, što mi ozna?avamo kao "Biblioteka zemlja". Mi vas želimo dakle opet zamoliti, da vam damo predstavu šta se nalazi u vašim genima. Mi ozna?avamo vaš svijet kao Biblioteka Zemlja, zato što biblioteke prikupljaju podatke i informacije.

Ako ste vi dakle ovdje najistaknutija bi?a, mnogo više napredna nego što je to vaša tehnologija, šta je onda sadržano u genima? Da li bi to moglo biti bogatstvo ljubavi, koje je tako neizmjerno veliko i višestruko, da to ni jedan bog nije htio da vidi vani jer je previše "varljivo". Razmislite jedan momenat o tome. Vi znate pak da je prili?no zarazan ovaj osje?aj ljubavi, ili ne? Ljubav se širi veoma brzo i ona je suprotnost strahu. Ako se zabavite pitanjem straha i budete iskreni prema sebi, prepozna?ete da se mnoge ideje, koje su vam unesene kroz vaše pretke, vaše knjige i vaše pri?e, vrte oko straha. Vama je strah od Boga uliven u vaše tijelo. Vi ste dovedeni do ubije?enja da vaš autoritet treba da je ispod vašeg bi?a, budu?i da niste sposobni da sa svojim biološkim bi?em iza?ete na kraj. I sada ste vi ubije?eni u to, da su vaše nacionalne vlade nedostatne i da vam nedostaje jedna ve?a globalna vlada, da bi bila u skladu sa vašim svijetom.

Morate kona?no po?eti razumijevati sebe kao spiritualnon = biološko bi?e i živjeti samoodre?eno. I uz to je ljubav jedan od klju?nih alata života. Koliko dobro i spretno se služite sa ovim alatom, koliko ste vi sami jedan izvor ljubavi i koliko se ponašate odgovorno, su lekcije, a u?enje njihovih rješenja je povod za vaše bivstvovanje ovdje. Isto tako kako vas molimo, da vas pitamo, odakle dolazi svjetlost i šta vi ?inite sa njom , tako da vas molimo sada, da vas pitamo isto ono što se ti?e ljubavi: Odakle dolazi ljubav? Tražite li je vi izvan vašeg bitka? Da li ste ikada o tome razmišljali, da i sebe date Majci zemlji i nebeskim sferama? Da li ste ikada o tome razmišljali da se prepustite atomima i molekulima, koje se postojano kre?u u vašem tijelu? Vaša tijela nisu ništa ?vrsto, ništa ovdje nije stvarno ?vrsto. Sve je jedan ples energije, koja se jednostavno u odre?enim oblicima zgušnjava, jer su vaša opažanja tako usmjerena da vide realnost na ovaj na?in i da nastave linearan na?in gledanja na stvari. Npr, probudite li se svakog jutra i uspostavite ponovo najta?nije svoj izgled. Vaš prvi susret sa samim sobom uslijedi obi?no pred ogledalom u kupatilu. Vi o?ekujete jednostavno, da vidite samog sebe tamo u ogledalu, jer vaša realnost se stvara kroz vaša stara o?ekivanja, kondicioniranja i šeme razmišljanja. Kontrola svijesti donosi neke ?udnovate pupoljke.

Vaše ?elijsko pam?enje sadrži još puno ograni?avanja mišljenja; granice, koje su podu?avali vaši preci i koje su vam postavljane. Vaša reakcija na ovo podu?avanje koje se odvijalo hiljadama godina, na okolnosti onog vremena = vaše refleksije na teme kao što su nasilje, zakoni i autoriteti = tokom vaših svakodnevnih života je u vašim tijelima bilo duboko upisano. Sve, što u svakodnevnom životu poduzmete i doživite, u vašem fizi?kom tijelu bi?e snimljeno i memorisano; i samo zato što se možda nesvjesno ne možete sjetiti ovih zabilješki ne zna?i da ono nije sadržano u vašem ?elijskom sje?anju. Na život svedena sje?anja i modeli ponašanja prenosi?e se genima sa jedne generacije na drugu.

Kada se prati pri?a zapadnog svijeta, može se primjetiti da ste vi kroz generacije ovaj ostali utisak straha prenosili i održavali. Kada se porodica svijetla prije 2000 godina inkarnirala, bili ste posve?enici svjetla i ljubavi, sa mnogim ?udotvornim sposobnostima, i autoriteti su se osje?ali ugroženi. Oni su imali nešto protiv, da mase saznavaju o ovom u?enju, tako da je od po?etka bilo mnogo protivni?kih pokreta protiv širenja ovog u?enja. Neki vra?aju ovo bu?enje svijesti na ro?enje hriš?anstva, na pripovijedanja, koja se grani?e sa karakterom bi?a, koje je vama poznato kao Isus Hristos. On je zaista bio karakter sa mnogim skiciran i skopljen. I zapravo ovo su pri?e o porodici svjetlosti, koje su došle na zemlju da bi joj donijele istinu, da izazove sistem i da razbije tiraniju, u onom ?asu u kojem je postojao potencijal za temeljne promjene.

Karakter Isusa Hrista je tako predstavljen, da su ove vanredne i spektakularne mo?i bile koncentrisane u jednom jedinom, natprirodnom bi?u. Zamislite, šta bi se moglo desiti, kad bi znanje i samoiscjeljenje i zakon " Tako kako misliš, tako ?e ti se desiti" opšte priznato i usvojeno. Šta bi se desilo kada bi ljudi ovo veoma brzo sproveli u djelo? Pa, Rimsko carstvo sa sigurnoš?u nije htjelo vidjeti svoje podanike mo?nije od njenih vladara. Rimsko carstvo je bilo verzija epohe riba današnjeg novog svjetskog poretka = jedna skladna paralela epohe vodenjaka. Oba poretka ondašnji kao i današnji su nudili i nude mogu?nost za nastajanje svjetske vladavine mo?i. Pri tome mo?nici postupaju obi?no tako, da najprije ubijede ljude da se njima mora upravljati i da moraju biti kontrolisani. Tako se stvaraju problemi, koji ne bi ni postojali bez njih, koji dovode ljude do toga da traže rješenje. Kroz cijelu zemlju se širio veo straha = ne blagoslov ljubavi, koji je bio poruka porodice svjetlosti. Strah raspolaže jednim prili?no jakim zra?enjem, a kada se osje?aji straha zadrže u tijelu, šire se odatle brzo i sa istom "varljivoš?u " kao i ljubav u svim pravcima.

Jednom se vodila bitka za ljubav i strah. Da je ljubav pobijedila, bili bi ljudi u stanju da razumiju prirodu svojih viših mo?i: dar duha, da se tijelo izvan spoznajno transformiše, da astralno putuje i da se osje?a povezanim sa svime što jeste. Da je ovo bio rezultat, tada bi se me?usobno razdvajanje ljudi dovelo do kraja. Ipak, tako ne bi trebalo biti. Zadnjih 2000 godina radije ste se dublje kretali unutar razdvojenosti nego dublje u jedinstvenosti i ljubavi. Strah je pobijedio. Želite li ovo dovesti u pitanje, onda vas molimo da otvorite lepezu vaše pri?e i jednostavno da brojite koliko ljudi mora ostaviti svoj život u ime više sile. Izbrojite spaljene knjige, izmu?ene i napa?ene ljude, ugašene narode i razorene spise starog doba.

Jedna energija, koja je dospjela potpuno izvan kontrole, koja je težila mo?i nad ostalima, izlila se preko zemlje. Knjige i djela velikih mislilaca i filozofa planete su povu?ene i sakrivene iz duhovnog prometa. Porodica svjetlosti se me?utim nije zadržala samo na Srednjem Istoku; ona je stigla mnogo dalje. Njen svijet nije bio tako ograni?en kao što je vama bilo re?eno; ?ak i Sjeverna Amerika je bila poznata kao sveta zemlja. Stari Atlanti su donijeli na ovaj kontinent ve?i dio svoga znanja; vrlo brzo ?e stari artefakti iz praistorijskog vremena biti otkriveni u vašoj novoj eri i o tome dati svjedo?anstvo. Oni su bili zapravo ve? otkriveni, ali su bili sakriveni od vas. Sami Egip?ani, ljudi sa Srednjeg Istoka i ?ak i Kinezi su dolazili u Ameriku.

Morska plovidba u starom dobu je poznavala navigaciju na svjetskim morima. I tako je i porodica svjetlosti dospjela daleko i raznosila svoju poruku okolo u svim pravcima. Iz ovog razloga pripovijedaju prastanovnici i uro?enici još uvijek pri?e o mirotvorcima koji su dolazili preko mora, davali im znanje o pove?anju njihovih frekvencija vibracija i pokazivali im, ukoliko je to bilo potrebno da bi se moglo živjeti u harmoniji. Da li ste o tome ve? razmišljali: Šta mi je potrebno da bih mogao živjeti u harmoniji? ?ini se da je za to potreban novac iz banke, automobil, odje?a i krov nad glavom. I to je ta?no. Tako je napravljen vaš svijet u današnje vrijeme. Ipak mi bismo vas htjeli podsjetiti na to, da mnoge stvari do kojih vam je danas stalo ve? sutra ne?e više biti tu = prije svega onda, ako ne budete živjeli u skladu sa kosmi?kim zakonima. Ukoliko ste ve? upoznati sa spoznajom da vaše misli imaju uticaja na sve i da vi stvarate vašu vlastitu realnost, onda budite sigurni da se vaša verzija realnosti ne?e jednostavno raspršiti u vazduhu. Oni opet, koji se ne?e povinovati tom zakonu, ?e se brzo probuditi. Onaj koji traži autoritet iznad svog sam, pleše Quick-Step bogova u kavezu ograni?enog mišljenja i igra njihovu igru. Me?utim u momentu, u kojem vaš svijet stoji naglava?ke, pojavljuje se mogu?nost da u vašem životu postavite nove prioritete, jer u vama postoje te sile, koje možete crpiti iz spoznaje vaših vlastitih vrijednosti, iz onoga što ste zaista vrijedni. Mi smo u stanju da vidimo ove snažne izvore energije, koji sada dostižu vaš svijet i djelimi?no uti?u na vas. Ima cijeli niz pri?a o razli?itim izborima, koje sre?ete u vašem životu; dakle ne vjerujte da u vašoj egzistenciji postoji samo mali izbor stvari, za koje se možete odlu?iti. Svaki od vas stvara u svakom momentu vremena jedan svijet sa hiljadama mogu?nosti, zavisno od toga, šta ho?ete i šta je za vas važno.

Iz našeg ugla posmatranja mi prepoznajemo da ?e vam životno pletivo pomo?i da date životu ve?e zna?enje, tako da vam pripadne najbolje iz cjeline. ukoliko imate želju da idete višim putem, onim sa najboljim pogledom na stvari, onda vam predlažemo da putujete sa ljubavlju u prtljažniku, ljubavlju koja može da izraste samo iz vas samih. I dok vi u?ite da prihvatite i volite sami sebe za vas postaje jednostavnije da volite i cijenite vaše pretke. Tako što ?ete vašu ljubav proširiti na vaše pretke, bi?e vam lakše da savladate strahove i postanete svjesni u kakav ste se sveobuhvatan projekat upustili. Ovaj projekat je tako snažan u svom obimu da tih par hiljada godina o kojima ni ovdje govorimo predstavljaju samo male vrhove igle na dugom tragu vremena egzistencije. Na pragu ove kapije vremena tok energije se ubrzava da bi se stvorila osnova za one koji dolaze.

Energije koje vam doti?u u dolaze?oj vremenskoj epohi vodenjaka imaju za cilj da prosvijetle cijelo ?ovje?anstvo. Da bi se ovo moglo desiti vi morate u?iti da razumijete domete vaše prošlosti, vašu karmu i lekcije vremenske epohe ribe koja isti?e. Morate da shvatite smisao i svrhu posljednjih 2000 godina i dostaviti svijest o postojanju cijelom ?ovje?anstvu. Iz mnogih razloga je preko vaše svijesti postavljen veo nalik gustoj i teškoj magli. U ?asu vašeg ro?enja najve?i broj od vas je osjetio da je život borba. U vašem djetinjstvu ste pokušavali da oduzmete životu bilo kakav smisao, ali vam je stalno bilo objašnjavano batinom da život nema nikakav odre?en smisao ili svrhu - da je pun straha i užasa. U školi ste morali onda u?iti napamet stvari koje nisu imale veze sa vašim životom, nego su isticale stare ograni?ene predstave o odvojenosti. Sve je bilo me?usobno razdvojeno, ništa nije posjedovali bilo kakvo dublje zna?enje, sve je bio jedan veliki udes. Najve?em broju vaših predaka je utsnuta ova predstava, me?utim me?u vašim precima je bilo buntovnika i otpadnika, isto kao i u vašem vremenu.

Vi ste danas isto tako otpadnici kao što su i vaši preci prije 2000 godina a i njihovi preci prije još 2000 godina. Uvijek ima takvih, koji ono što piše u istorijskim knjigama ne uzimaju za gotovo. Prisjetite se da su ove istorijske knjige pisali pobjednici; dakle oni, koji žive po svojoj vlastitoj istini, bilježe svoju istoriju u svojim genima i u sferi etera. Jedna od najve?ih sila transformacije u vašem svijetu je ženska energija, ozna?ena kao majka i boginja, koja asocira ljubav na upe?atljiv na?in.

Ženski princip daje bitku životnu snagu i ve? duže vrijeme je hranjiva snaga na vašoj planeti. Boginja ?e veoma skoro ponovo zauzeti svoje mjesto kao pravedan ?uvar ljudske svijesti. U današnje vrijeme vašem svijetu nedostaje razumijevanje za energetski princip boginje, što se pokazuje u tome, da žene trenutno imaju malu mo? i da je ženama, kako od strane muškaraca tako i od ravnih njima priznata mala vrijednost. Žena je glasnik života a, samo putem njenog iskustva ra?anja - stvaranje života iz jedne sjemenke - i jedne jajne ?elije - je mogu?e da se mogu slušati glasovi naših predaka kroz vrijeme i prostor, a da dijete to ima zabilježeno u ?elijskom pam?enju.

Paganima u prethodnom vremenu je ova energija prije 2000 godina, u vremenu prosvije?ivanja, bila veoma realna. Oni su u svojoj kulturi držali pogled usmjeren na boginju, iako je princip boginje sve više nestajao iz vidokruga svijesti. Kultura boginje je ovladala apstraktnim mišljenjem; li?nim prilikama, iskustva i njihova gledišta o protoku vremena su bila prije cikli?na nego linearna. Nestajanje znanja koje je držala boginja i smjena vlasti prema energiji kojom su ovladali muškarci prije 2000 godina je bilo presudno za linearno razmišljanje, u kojem u prvom planu ponovo stoji koncept "ništa nije zaista povezano sa ne?im drugim " Kultura boginje je razumjela mo? ro?enja, princip da je sve živo i od zna?aja: biljke, životinje i elementi zemlje, voda vatra i vazduh. A ljudi su nevidljivi jer su razumjeli kao nešto što je napunjeno energijom i duhom.

Vaše ?ulo vida nije izvježbano u tome da može da opaža eter. Prije mnogo vremena je izmjenjen vaš genetski plan strukture po odre?enim uputstvima, a vaša biološka komponenta je tako aranžirana, da odgovarate odre?enim modelima ponašanja. Ova pri?a vodi daleko nazad u prošlost. Na vas se može uticati na telepatski na?in, a vaši stvoritelji vam mogu dostaviti energije u obliku vibracija, koji vašu DNK zaista prestrukturiraju. Prije stotine hiljada godina vi ste bili predmet eksperimenata. Bilo kada ?ete se možda pitati: "Ko su ova bi?a stvoritelji?" I onaj dio istorije ?emo ovdje još pokriti. Još jednom za podsje?anje: Pri?a, koju mi pri?amo, je pri?a koja se razvija u vama samima, isto tako kao što se vi razvijate u vremenskim ciklusima.

Oni, koji se u svom na?inu života bili blizu zemlje i razumjeli ženski princip, su vjerovali da bog boravi u svim stvarima. Oni nisu imali samo jednog jedinog boga, jer su bili sposobni za apstraktne stvari. Sa svojom bliskoš?u zemlji oni su razumjeli bi?e biljaka i životinja. Njihovi vremenski ciklusi su odre?ivani sun?evom mjenom i smjenom dana i no?i, jer su posmatrali znakove na nebu. U njihovom svijetu nije bilo novina; oni su ?itali svijet u kojem su živjeli. Iako je život nudio više izazova bio je na mnogeo na?ina jednostavniji, a ljudi nisu težili tako mnogo ka gomilanju materijalnih dobara. Oni su živjeli zajedno u malim grupama, jer su bili upu?eni jedni na druge. Postojalo je sje?anje na porijeklo porodice a tako?e i usmeno prenesena istorija je bila veoma važna, tako da su ljudi u svom razmišljanju bili vrlo budni. Oni su zadržali pri?e u sje?anju i mogli su da slijede svoje porodi?no stablo unazad kroz vijekove. I zaista to je bio jedan od naj?eš?ih i najuobi?ajenijih oblika zabave, pripovijedanje pri?a uz logorsku vatru. Praznici i sve?anosti su se održavali prema nebeskim kretanjima a uravnoteženost izme?u svjetla i tame je odre?ivala sliku starog svijeta, onakvu kakvu je vi znate. LJudi iz prethodnog doba su prepoznali šta se odigrava na nebu. Ljeti su ?esto spavali pod vedrim nebom.

Kolibe, dvorci i tvr?ave su bili traženi samo u hladnim godišnjim dobima. Nebo i atmosfera su im davali impulse i inspiracije i koliko su se mogli sje?ati tuma?ili su pri?e koje su njima prenošene - da li uklesane u obliku hijeroglifa u kamenu ili zadržani u pismenom obliku na pergamentu - dešavanja na nebu. ?ini se da u vašim istorijskim zabilješkama nebo ima posebno zna?enje. Svi zapisi su puni izvještaja o tome, šta je sa neba dolazilo dolje na zemlju i koja kretanja i aktivnosti su se odvijala na nebu. Kao što je ve? re?eno niko nije dospio mnogo daleko, niti je imao mogu?nost da sazna šta se dešavalo u velikoj daljini. Veliki zabavni program se svake no?i održavao na platnu neba. Oni koji su željeli da tuma?e znakove i aktivnosti neba, zauzimali su poziciju posrednika izme?u stelarnog roditeljstva i zemaljske djece. Vašim precima je bili vrlo važno znanje o tome šta ih je vezivalo sa zemljom i da podu?avaju zajedno sa porodicom svjetlosti o vibracijama ljubavi. To je bilo jedno krajnje dinami?no vrijeme. Naravno da je znanje o ovim stvarima dalo ljudima njihovu vlastitu slobodu, a mnogi su bili zastrašeni svojim visokim potencijalom mo?i pa su se stoga ispunili vibracijama straha. Tadašnji vladaju?i autoritet - stari svjetski poredak, rimsko carstvo - je protjerivalo i ubijalo ?lanove porodice svjetlosti.

Na po?etku hriš?anstva bilo je mnogo malih grupa koje su se me?usobno ubijale. Nije se jednostavno došlo do saglasnosti o tome šta je istina i šta je ispravno, pa su u?ene mnoge predstave, jedna drugoj suprotstavljene, jer nije postojao samo jedan, nego mnogo u?itelja. Tako?e i danas vi imate mnogo u?itelja , ali neki od vas posmatraju stvari prema samo jednom. Vi ?ete morati zahtijevati pravo na vlastitu mo?. 2000 godina kasnije, Vi ste proizvod strahova koji su uskladišteni u vašem ?elijskom pam?enju; straha od toga da se otvorite jednom novom razumijevanju vašeg bi?a i straha od toga da postanete svemo?ni. Vaši preci su se plašili toga da ne bi kao gladijatori bili ba?eni lavovima ili da ne bi mu?enjem i razapinjanjem trpjeli bolnu smrt, jer je one koji su stajali pri svojim ubje?enjima o?ekivala takva sudbina. Vaša istorija je prožeta zabilješkama o borbama i ratovima na svim krajevima vaše planete, kod kojih se radilo o tome da se odredi, ?iji bog je pravi, ?ija vjera je prava, ko su ?estiti, a ko su nevjernici.

Posmatrajte tu istoriju iz neke ve?e perspektive, pa ?e vam se u?initi nešto ?udnovato: Kako je mogao jedan te isti model tako snažno da vlada svijetom? Zbog ?ega smo stalno nalazili ljude kako se me?usobno ubijaju zbog svoje istine, zbog svog boga - navodno jednog boga, koji se bazira na ljubavi, me?utim koja treba da boravi izvan samog? No, svejedno šta se ovdje odigrava - klju? za rješenje konflikata je, da volite sami sebe i da se te vibracije ljubavi oko vas mogu osjetiti. To ?e otvoriti mnoga vrata - i kapije vremena - što šta je možda nepoželjno, i tako, vas mnogo ne?e dose?i, nego ?e pro?i pored vas.

Danas ste konfrontirani sa prilikom koja se stalno vra?a. U svijesti ?ovjeka su zapisana sva iskustva ljudskog roda. Svaki puta kad jedna vremenska epoha prelazi u neku drugu je data jedna takva veli?anstvena prilika - šta ?ete vi dakle sada sa time napraviti? Da li ?ete postaviti zahtjev za svojom mo?i? Da li ?ete postaviti zahtjev na ono , što je u vašim genima ve? sadržano? Ako u duhu i dalje idete nazad, možda se sjetite neke dalje ta?ke u kalendaru , koja leži ta?no nasuprot one na kojoj se sada nalazite u ciklsu od 26 000 godina koji se uspostavlja na osnovu kružnog kretanja vaše planete. Ta?no nasuprot životinjskog kruga na drugoj strani , dakle prije 13 000 godina postojalo je jedno drugo važno vrijeme prosvje?ivanja i prosvjetljivanja. To je bilo vrijeme u kojem se radilo isto tako o razumijevanju principa mo?i, vrijeme sa kojim vi u svojim sje?anjima povezujete slom jedne veoma stare civilizacije u kojoj se nije mogla manifestovati kraljevska epoha, jer su naspram nje stajali previše ega i sujete.

Niko u Atlantidi nije ubrajao ljubav u najvažnije posjede. Šta vam govore danas njihova iskustva još od prije 13 000 godina ? Šta odjekuje kao sje?anje iz dubina kulture Atlantide? Ova kultura je dopirala svuda. Atlanti su bili veoma pouzdani u upravljanju svojom tehnologijom , a i oni su tako?e razumijevali eter kao nevidljivi svijet duha, svijet koji je ve? mogao biti isto?en za dovo?enje energije. Oni su poznavali sile kristala i mo? koja je boravila u njihovom vlastitom duhu. Me?utim više nego to, oni su razumjeli i kontrolu misli, jer znanje o mogu?nosti manipulacije ljudskim duhom dopire daleko u prošlost. U kasnom 20. vijeku izgleda tako kao da je to dotjerano do perfekcije, ali ove prakse se mogu pratiti unazad do najranijih po?etaka egzistencije, kao što neki od vas ve? znaju ili sada ponovo sti?u kao znanje.

Ispiti koji vam se daju kao ljudskim bi?ima, nemaju veze samo sa izazovima u tre?oj dimenziji, iako i njih ima ?itavo mnoštvo. Prilika koja vam se sada nudi leži u razumijevanju da u razli?itim ciklusima egzistencije ponovo proživite odre?ena vremena da biste dostigli nešto jedinstveno. Vrijeme je da svoju mo? priznate i živite u ovdje i sada. Živite za slobodu, jer razmjera slobode kojom raspolažete zavisi od vaše odgovornosti. Ako niste u stanju da odgovorite, pravilno da reagujete, sami sebe ?ete uhvatiti u mrežu, koja je isprepletena tako, da se ne možete iz nje više nikada osloboditi. Kao porodica svjetlosti bismo željeli ovo adresirati na vas: pogledajte šta se u vama samima nalazi. Istorijske zabilješke vašeg svijeta pokazuju da su ljudi stalno bili kažnjavani zbog slobodnog mišljenja. Vi živite u svijetu koji vam je nekada prodala neka "istina": "Zemlja je centar univerzuma. A svako, ko je drugog mišljenja, ?e biti spaljen na loma?i!"

Danas ste vi konfrontirani sa sli?nom promjenom opažanja. Da li ?ete svoj horizont o onome što mislite proširiti i skupiti hrabrost da izgovorite i živite vašu istini? Ljubav koja iznutra narasta je bitan sastavni dio ove promjene. Život po?inje u onom momentu u kojem prepoznajete da vi sami birate ono što ho?ete da budete. Vi ste multidimenzionalna bi?a i tu se mogu upoznati mnogi nivoi egzistencije. Na tim nivoima ima mnogo vaših verzija koje su živjele prije 1 000 godina i prije 13 000 godina, a sada su napravile skok u sadašnju realnost, da bi skupili iskustva.

A ukoliko otkrijete da u tom tadašnjem trenutku niste živjeli, onda ste možda u duhu pronjuškali biblioteke vremena u kojima je sve zabilježeno i u kojima sve istovremeno egzistira; gdje se otvaraju zavjese da bi se oslobodio pogled na platno vašeg duha na kojem vam se slikovito kao na video filmu pokazuje šta se desilo, tako da možete spoznati ko ste i šta ste. Vaš svijet ?e vam se možda ponekad pojaviti zagonetan. Možda imate osje?aj da ima mnogo toga da se usvoji, da se povremeno pitate: "Kako mogu cjelini oduzeti smisao?" Vi možete. Vi ?ete. Vi morate. Vi ste ovdje da biste otvorili stranu oblast i opažali neimenovane prilike. Ako tako ?inite mo?i ?ete otkriti jednu od vaših najizraženijih sposobnosti: Vi ste stvoritelj. Vi niste žrtve: I vi niste "defektni." Vama ne trebaju nikakvi autoriteti. I niko ne mora da vas spasava. Vi ne treba da u?ite napamet iz knjiga. Ono što morate da u?ite je da koristite vašu snagu volje i namjeru da opažate veli?anstveni procvat života u vašem sada.

Vaš svijet je usmjeren na razdvojenost na bezna?ajni život onamo; u svem neredu grijeha, krivice, neba i pakla i zaista je ?udno što bilo ko želi da ponovo bude ro?en. Ipak ljubav je ovdje prisutna u onom obliku koji ne možete spoznati nigdje drugo. Vaša kona?na sudbina je da cijeli svijet preobratite u vibracije ljubavi, a mi smo ovdje da bismo vas podržavali u tom procesu. Mi to me?utim ne možemo u?inuti za vas. Ustvari je sve što mi možemo u?initi, da vas podržavamo, da vam pustimo da doti?u ideje i da vas možda malo podbadamo. Vi ste kona?ni radnici, stvoritelji i preduzima?i. Što više shvatate kontrolu duha i njene razli?ite oblasti uticaja, utoliko ?ete prije prepoznati da vas se lako može držati pod kontrolom, budu?i da vi ne?ete da preuzmete odgovornost za sebe same. Vama se jednostavno dopada da dobijate ideje izvana i da ne morate sami misliti. Vama se dopada da vam se kaže šta treba da radite. Vama se dopada da zurfate po internetu pri ?emu pak ne primje?ujete da vas ideje koje se tamo prezentuju zatvaraju u ve? spomenute kaveze ograni?enog mišljenja. Vi nemate nikakve predstave o tome da se vaši geni mogu prestruktuirati na telepatskom putu. Ovo tako?e nije tako jednostavno, a ipak ?e biti ura?eno naro?ito na kraju jedne stare i po?etkom jedne nove vremenske epohe.

Energetski izvori koji iz prostora struje unutra prema vama da bi vas probudio uvodi vam mo?. Ako vi pak dalje vašu mo? predate drugima, živje?ete veoma brzo u najgoroj tiraniji koju ovaj svijet može da podnese, tiraniji koja ?e dopirati daleko i koja vodi kona?no do kolonizacije kosmosa. Ova tiranija se još drži u tajnosti. Ona egzistira kao tajna kolonizacija svemira, me?utim vi toga niste svjesni, jer vam se prezentuje jedna story, koja sadrži samo mali dio cijele istine. Tamo napolju egzistiraju kolonije a ljudi vaše planete su ve? neko vrijeme na mjesecu, marsu i dalje izvan toga. Planete su žive, isto kao i vi, one su elektromagnetska bi?a sa uticajem na vas. U ovom vremenu je važno da se vi ponovo probudite i prepoznate, koju važnu ulogu igraju nebeska tijela.

Tamni veo se proširio preko vaše svijesti, tako taman i impresivan, damnogi od vas s pravom imaju strah od života. Vaša tijela su danas optere?ena rakom, stresom i otrovom, jer ste drilovani tokom svih ovih godina da osje?ate strah, a time da iz drugih podru?ja privla?ite negativne energije. U carstvu etera se bi?a hrane vašim strahovima nižih energetskih podru?ja. Realnost se ogleda sama. Rasturanje užasa je bilo prili?no masivno. Pomo?u bezna?ajnih podataka i bezna?ajnog života onamo ste privukli suštine, koje kao vampiri ili paraziti oduzimaju vašu snagu, a da vi toga uopšte niste svjesni. Oni sišu vašu životnu snagu, jer je vi ne zahtijevate za vas same. Stoga vam kažemo, dragi ljudi: Volite sami sebe, budite vrijedni vas, onoga što ste. Vi se kre?ete naprijed i po?injete stalno da razumijevate apsurdnost vašeg vremena, koja se širi, kao i razlog za slom vaše civilizacije ; volite sebe same isto tako u rastu?oj mjeri. Sa proširenjem vaših opažanja vi ?ete biti u stanju da nanovo uredite vašu civilizaciju - ovoga puta me?utim na temelju respekta i ocjene vrijednosti za sve živote, tako?e i vaše multidimenzionalne pretke, njihove roditelje i za aspekte vašeg vlastitog sam, koji su sposobni za reinkarnaciju. Gledajte sebe kao dijamant, ?ije se razli?ite fasete odražavaju na sva ova podru?ja života na vašem putovanju ka otkri?u prema vama samima.

Iako se najprije još imao utisak, kao da je novi svijet rastrgan u sebi, ozdravljenje je na putu ka vama. Novo može samo nastati tamo gdje je staro potreseno i odstranjeno. Ove rije?i vam šalju energiju, koja ?e vas sprovesti u 21. vijek. Naše rije?i stvaraju nešto kao most, most u vašem razumu, koji po?iva na istini. Samo vi sami možete za sebe otkriti šta je za vas istina. Mislite na to: Ono što vi kao istinu poštujete, posta?e vaša realnost. Prije 2000 godina je porodica svjetlosti rekla: "Vama se dešava prema vašem mišljenju. Postupajte sa drugima onako kao biste vi željeli da oni postupaju sa vama." Ovo u?enje se ponovo javlja: ako se porodica svjetlosti pojavi ponovo, ho?ete li se jos jedanput baciti kao gladijatori lavovima da vas požderu. Ho?ete li se nanovo rascijepiti ili me?usobno ratovati? Ho?ete li se opet sva?ati o tome ?iji je pogled na stvari ispravan? Vi biste sada u vašem ?elijskom pam?enju istraživati i utvrditi: "Ah, da ja sam ve? jednom bio ovdje, i vidim da smo posljednji puta pustili da pobjegne jedna velika prilika.

Mi smo stvorili strah i bol i 2000 razdvojenosti za ?ovje?anstvo. I divota onog vremena je potpuno nestala. Sada, pustite da vas se nosi u ovom prolazu u ve?e visine! Imate još jednom šansu da to uradite ispravno! Mi vas molimo; Uradite to ovaj put sa odvažnoš?u i humorom. Postavite se prema svemu što stvarate sa hrabroš?u. Mislite na vaše pretke i ograni?enja sa kojima se morate izboriti. A zatim mislite na svjetlo, koje ste vi, kao i na ono vaših predaka, jer oduvijek je postojao duh, koji je ljude tjerao naprijed. Kre?ite se u mislima za momenat izvan svakodnevnog života i pogledajte na zemlju preko prostora i vremena. Možete li da vidi osobine i ludosti ?ovje?anstva, jednako kao i pobjede i trijumfe? Ako ste trebali kao student zemaljske životne škole da izlistate sve pobjede ?ovje?anstva, šta bi dala ta lista. Ono što mi tu kažemo, je da stvarne pobjede uvijek u sebi nose vibraciju ljubavi. Svo raspoloživo znanje univerzuma ne može da dopre do frekvencija ljubavi.

Iako ste vi vezani za cjelinu, ta cjelina je podijeljena u mnoge dijelove, a ti dijelovi imaju probleme sa vibracijama, jer su odvojeni jedni od drugih. Ovi dijelovi ?esto ho?e da se oslobode od ostatka, jer im to daje osje?aj mo?i. To je dilema sa kojom se porodica svjetlosti konfrontira. Kako se mo? da dijeliti sa svakim i sva?im. Zašto se ?ini, kao da se porodica tame mogla više prilagoditi nego porodica svjetlosti. Zašto se porodica svjetlosti tu osje?a kao žrtva: Zašto porodica tame raspolaže novcem, prestižom, vezama sa drugim dimenzijama i tajnama. Vi znate da vašim svijetom ovladava samo mali broj i to još od davnih vremena. Ovdje samo neki mali broj, tamo opet masa. Kao što je ve? re?eno, bogovi su došli ovamo prije Eona i ujedinili su se sa ljudima : oni su se ovdje zaustavili, ostali nekoliko stotina godina i otišli opet dalje. Oni su postavili kamen temeljac za liniju porijekla plave krvi, što upu?uje na povezanost sa zvjezdama i sa nebom. Zbog toga što se sa generacije na generaciju sve prenosi, oni koji su mogli pratiti unazad svoju liniju porijekla i postavili zahtjev o svom stelarnom porijeklu, polagali su veliku vrijednost na to, da ostanu me?u sebi istima.

U opštem smislu, oni nisu proširivali svoje vibracije ili sjeme svog naslje?a dalje na takve, koje ho?e da drže pod kontrolom. Oni ?ine mnogo više jednu izabranu grupu, jednu kliku, koja u tajnosti vlada vašim svijetom. Neke od njih vi poznajete, druge ne. Sa informacijom bogova nastala je hijerarhija predsjednika, papa, kraljeva i kraljica, prin?eva i princeza, ako i patrijarha. Neki od njih su upoznati zaista da je neki drugi oblik inteligencije od eona u komunikaciji sa vašim svijetom. Oni zadržavaju ovo znanje svakako za sebe same, jer im su tako podu?eni.

Bogovi dakle nisu zaista ponovo otišli dalje, oni jednostavno malo drijemaju. Vrijeme je za njih nešto drugo nego što je za vas, i ?ini se kao da su vas bogovi zaboravili, ali to ipak nije slu?aj. Oni su ovdje i to je razlog zašto se vi sada morate probuditi. Vi se morate pitati: Ko su ti bogovi? Ko ili šta su te nevidljive sile? Ko je porodica svjetlosti? Ko je porodica tame? Ko su bogovi te porodice? A ko su bogovi porodice svjetlosti? Ko su boginje? A ko sam JA u tom cijelom procesu?